Esminis augimo raktas yra jūsų Aukštesniosios ir žemesniosios esybių integracija

TEMOS: Kodėl dvasingi žmonės nepasiekia savo aukščiausio potencialo – Širdies vaidmuo – Pagrindinė širdį slegianti našta – Esminis žaltiškas melas – Žaltiškas sąmokslas – Pažinkite savo pačių aukštesniąją valią – Aukštesnė tiesa apie discipliną – Kodėl esate Žemėje? – Kaip pasiekti integraciją – Egocentrizmo spąstai

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2006 spalio 20 d per Kim Michaels.


Aš ateinu kaip Dangiškosios Motinos Žemėje atstovė. Pažinojote mane Marijos vardu, bet aš esu daug daugiau nei tai, ką apie mane žinote iš krikščioniškosios tradicijos. Tos tradicijos, kuri neigė mano teisėtą rolę nuo pat pradžių, nustumdama mane į vietą, kuri buvo laikoma tinkama moterims tomis dienomis, kai moterys nebuvo laikomos tinkamomis užimti kokį nors dvasinį postą ar tarnystę – kaip, žinoma, jos vis dar nėra laikomos tinkamomis daugelyje pasaulio religijų.

Taigi, mano mylimieji, ateinu jums duoti užduotį, kurią mes, pakylėtieji mokytojai, norėtume pamatyti atliktą šioje konferencijoje, šiame susirinkime. Nes mes jums esame paruošę didelį darbą. Ir žinome, kad Dievas jumyse pilnai galės atlikti šią užduotį. Tad klausimas yra toks: „Ar leisite Dievui būti darytoju šiame darbe?“ [Klausytojai patvirtina: „Taip!“] Dėkoju jums už šį patvirtinimą.

Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į šalia manęs kabantį piešinį. Čia žemiau yra pavaizduota figūra, pusapskritimis, kuris reprezentuoja į viršų atsiveriančią taurę. Ši figūra reprezentuoja jus, tuos, kurie esate fiziniame įsikūnijime. O viršuje yra vaizduojama taurė, kuri atsiveria į apačią, ir ši figūra reprezentuoja mus, pakylėtuosius mokytojus. Mes esame pasirengę išlieti šviesą, nurodymus ir mokymus į jūsų taurę čia apačioje, idant ši konferencija, ir kiekviena mūsų rengiama bei surengta konferencija, galėtų išpildyti aukščiausią savo potencialą, įtvirtindama aštuoniukės tėkmę tarp jūsų čia apačioje ir mūsų viršuje. Ir kai ši aštuoniukės tėkmė bus įtvirtinta, galėsime pasiekti maksimalų bet kokios dvasinės konferencijos potencialą.

Kodėl dvasingi žmonės nepasiekia savo aukščiausio potencialo

Mes, pakylėtieji mokytojai, rėmėme daug žmonių susiėjimų per paskutiniuosius šimtą metų ir dar ilgiau. Mes dažnai turėdavome didelius susirinkimus ir didelį pasisekimą. Tačiau turiu jums pasakyti, kad absoliučią daugumą atvejų, mums nepavykdavo įtvirtinti išbaigtos aštuoniukės tėkmės tarp žmonių apačioje ir mūsų Viršuje. Ir kodėl mums nepavykdavo pasiekti šio aukščiausio tikslo? Na, tai nepavykdavo dėl to, kad žmonės apačioje nesugebėdavo įžengti į vienovę su mumis Viršuje. Ir kodėl jie nesugebėdavo įžengti į šią vienovę? Dėl to, kad neturėjo pakankamai mokymų apie žmogiškąjį ego ir neturėjo vizijos, kaip yra svarbu įveikti šį ego ir įžengti į vienovę su savo pačių aukštesniąja esybe, idant galėtumėte būti atviromis durimis čia apačioje savo aukštesniajai esybei, kuri yra vienovėje su pakylėtaisiais mokytojais viršuje.

Tai nereiškia, kad žmonės buvo kuo nors blogesni, tiesiog dar nebuvo atėjęs laikas atnešti šiuos aukštesnius mokymus į fizinę plotmę, kur juos galėtų atrasti kiekvienas norintis, ar tai per knygą, ar, dabar, ir per internetą. Tačiau dabar jau atėjo tam metas, ir todėl mes dabar nusprendėme – per mano knygą Kursas į gausingą gyvenimą, per Jėzaus mokymus apie ego ir per Maitrėjos knygą – perduoti mokymus, kurie kartą ir visiems laikams atskleistų dvasingiems žmonėms Žemėje pilname aiškume, kas vyksta religiniame ir dvasiniame šios planetos gyvenime. Idant jie pagaliau galėtų suprasti, kodėl tokia daugybė dvasinių ir religinių judėjimų, nors darė didelį progresą ir turėjo puikius mokymus bei didžias širdis, taip dažnai nesugebėdavo pasiekti aukščiausio savo potencialo ir padaryti esminį skirtumą pasaulyje.

Ir, mano mylimieji, priežastis, dėl kurios visada egzistavo šis atotrūkis, yra ta, kad žmonės pilnai nesuvokė ego svarbos ir širdies svarbos. Ir būtent dėl to šios konferencijos tikslas yra padėti jums suprasti centrinę rolę, kurią širdis užima jūsų esybėje, idant per šią konferenciją galėtumėte atlikti didelį darbą ir išvalyti aukščiausių dešimties procentų pačių dvasingiausių žmonių šioje planetoje širdis. Idant jie galėtų susiderinti su savo pačių aukštesniąja esybe, su savo aukštesniuoju tikslu, tuo būdu tapdami nesustabdoma jėga, kuri atneš Dievo šviesą į fizinę oktavą, kuomet ši šviesa sudegins ir išsklaidys visą tamsą, visas iliuzijas, kurios neleidžia šiai Žemei pakilti į Sen Žermeno Aukso Amžiaus viziją, į tą viziją, kurios jis šiai planetai laikosi jau labai, labai ilgą laiką.

Širdies vaidmuo

Koks yra širdies vaidmuo jūsų esybėje? Na, širdis yra jūsų žemesniosios esybės centras. Ir todėl ji yra atviros durys tarp jūsų aukštesniosios ir žemesniosios esybių. Būtent per širdį iš jūsų aukštesniojo aš ateinanti šviesa, išmintis ir dieviškasis vedimas turi nusileisti į jūsų žemesniąją esybę. Tai negali įvykti per smegenis. Nėra svarbu, kokį įmantrų intelektualinį supratimą turite apie dvasines koncepcijas. Nėra svarbu, kad žinote kiekvieną išorinio įstatymo raidę. Nes, kaip prieš 2000 metų įrodė įstatymo mokytojai, rašto aiškintojai ir fariziejai, galite turėti kokias tik norite išorines žinias ir supratimą ir tuo pat metu nesugebėti atpažinti Gyvojo Kristaus, stovinčio priešais jus kūne. Ir todėl jūs atstumiate jį ir nukryžiuojate, nes jaučiate grėsmę jau vien dėl jo buvimo, dėl jo šviesos ir dėl jo perduodamų mokymų. Nes matote, jog tai nuvers senąją tvarką, ir nenorite palikti savo komforto zonos.

Tie, kurie anais laikais turėjo valdžią, atstūmė mano Jėzų ir nukryžiavo jį, užuot palikę savo komfortą ir senuosius įsitikinimus. Ir kodėl gi jie netgi nenorėjo matyti, kad Jėzus yra Kristus? Kodėl jie nenorėjo juo sekti? Todėl, kad jų širdys buvo surambėjusios. Ir todėl jie nesugebėjo išlįsti iš savo galvų ir įlįsti į savo širdį, idant pajaustų meilę, kurią jie būtų galėję pajausti, būdami Gyvojo Kristaus akivaizdoje. Nes iš tiesų, visi, kurie yra Gyvojo Kristaus akivaizdoje turi potencialą pajausti aukščiausią, besąlyginę meilę, kurią Gyvasis Kristus spinduliuoja šiame pasaulyje.

Tačiau, kad tai galėtų įvykti, jų širdis privalo turėti tam tikrą tyrumą, tam tikrą atvirumą, idant juose atsirastų noro į ją įsiklausyti ir pajausti, kas vyksta jų širdyje. Nes kaip sakė mokiniai, sutikę Jėzų kelyje ir jo neatpažinę: „Argi mūsų širdys nedegė mumyse?“ ir tai yra ženklas, kad esate Gyvojo Kristaus akivaizdoje – jūsų širdis dega.

Tačiau, jeigu esate pernelyg giliai savo galvoje, kaip buvo mokiniai, liūdėdami dėl Jėzaus dingimo ir nukryžiavimo, tuomet negalite atpažinti to, kas ateina pas jus jūsų širdyje ir negalite teisingai interpretuoti šio degimo. Kartais savo protu netgi galite pamanyti, kad degimas širdyje reiškia, jog kažkas yra blogai. Galbūt, kad netgi yra kažkas tamsaus, ir jūs nesuvokiate, kas tai yra iš tiesų – meilės ugnys jūsų širdyje, kurios tiesiog išdegina jūsų širdies kietumą.

Todėl negerumas nėra šis degimas ar meilė, taip tiesiog yra deginamas širdies kietumas. Tačiau esate taip stipriai susitapatinę su šiuo kietumu, kad tiesiog negalite jo paleisti, bijote jį paleisti, leisti jam sudegti, nes nežinote, ką turėsite, kai jo nebeliks. Tačiau tai, ką turėsite, yra besąlyginė Dievo meilė. Ir sakau jums, tai yra geras sandoris, lyginant su tuo, kas yra daugumos žmonių širdyse šiandien.

Pagrindinė širdį slegianti našta

Taigi, mano mylimieji, kiti mokytojai iš tiesų duos kitus mokymus apie širdį. Tačiau aš jums duosiu bazinį mokymą, kurį jums reikia žinoti ir reikia suprasti, kad galėtumėte išvalyti širdį ir būti šia aštuoniukės tėkme tarp savo Aukštesniosios ir žemesniosios esybių.

Yra daug dalykų, kurie slegia širdį. Yra daug dalykų, kurie gali temdyti širdį. Tačiau visų šių dalykų esmė yra ši: savanaudiškumas, egocentrizmas, susitelkimas į žemesnįjį aš, ne tik į ego, bet net ir į tai, kas išeina už ego ribų. Jūsų žemesnysis aš gali tapti taip stipriai susikoncentravęs į save, kad jame nebelieka dėmesio, kurį galėtų nukreipti aukštyn į aukštesnįjį aš Viršuje ar nukreipti jį į išorę, mąstant, kaip galėtų padėti žmonėms pasaulyje ir kaip galėtų padėti atnešti Dievo viziją į šį pasaulį.

Ir kai nėra šios vizijos susiderinti su tuo, kas yra tiek Viršuje, tiek ir apačioje, pažvelgti už savo ribų tiek Viršuje, tiek ir apačioje, tuomet kaip gali aštuoniukės tėkmė egzistuoti jūsų esybėje? Nes tuomet tiesiog užblokuosite didžiąją dalį šviesos ir dangiškojo vedimo, ateinančių pas jus iš aukščiau. Nenorėsite, kad šviesa jus trikdytų, kad trikdytų jūsų ego ir jo komforto jausmą, kylantį iš to, kad gali jus kontroliuoti. Ir taip pat nenorėsite sekti dangiškuoju vedimu, nes jis gali pareikalauti iš jūsų daryti kažką kitaip nei tai, ką įsivaizdavote, jog turėtumėte daryti su savo gyvenimu.

Ir todėl netgi negirdėsite dangiškojo vedimo, tekančio pas jus visą laiką. Jūs jį nuspalvinsite savo išoriniu protu, savo lūkesčiais. Ir šie lūkesčiai, jeigu juos išanalizuosite, visi yra susikoncentravę aplink ego ir tapatumo jausmą, kuriame save laikote atskira būtybe materialiame pasaulyje.

Esminis žaltiškas melas

O dabar, mano mylimieji, jeigu išanalizuotumėte tai, kas sukėlė daugumos žmonių nuopolį Žemėje, suvoktumėte, kad jie visi patikėjo esminiu žaltišku melu. Ir šis melas sako, kad Dievo valia yra priešinga jūsų valiai, kad Dievas yra tironas, siekiantis primesti jums savo valią ir savo įstatymus, ir tai darydamas nori atimti jūsų laisvą valią ir suvaržyti jūsų kūrybiškumą.

Tai yra melas, kuris užmaskuotu pavidalu buvo pateiktas Ievai Rojaus Sode. Nes argi Maitrėja nesakė jai, kad, jeigu ji suvalgys uždraustąjį vaisių – kuris reprezentuoja dualistinę sąmonę – ji tikrai mirs. Ir argi Žaltys jai nesakė, kad ji tikrai nemirs. Tačiau, tiesą sakant, ši istorija yra didesnė nei tai, kas yra užrašyta Biblijoje, nes Žaltys įtikino Ievą, kad ji ne tik nemirs, bet ji taip pat atras tikrąją gyvenimo formą, tą gyvenimą, kurį Dievas nenorėjo, kad ji patirtų, tą gyvenimą, kurį galima atrasti tiktai sukylant prieš Dievo Įstatymus ir Dievo Valią. Nes Žaltys norėtų, kad tikėtumėte, jog iš tiesų laisvą valią galite turėti, tiktai maištaudami prieš Dievo Valią. Ir šis įspūdis, žinoma, buvo sustiprintas pagrindinių vakarų pasaulyje egzistuojančių religijų, kurios visos yra taip stipriai susikoncentravusios į vyriškąjį Dievo aspektą ir neigia moteriškąjį Dievo aspektą.

Tad į Vakarus, ir ypač per krikščionybę, atėjo visa ši idėja, kad moterys yra atsakingos už žmonijos nuopolį. Tačiau už šio išorinio teiginio glūdintis simbolis yra tai, kad moteriškasis kūrinijos aspektas ir moteriškasis jūsų pačių esybės aspektas yra atsakingas už jūsų nuopolį ir už žmonijos nuopolį. Mano Mylimieji, tame iš tiesų yra tiesos. Nes vyriškasis jūsų esybės aspektas yra dvasinis aš, jūsų AŠ ESU Esatis. O moteriškasis aspektas yra tai, ką savo knygoje pavadinau „Sąmoninguoju AŠ.“

Sąmoningasis AŠ yra tai, kas nusileidžia į materialų pasaulį. Būtent Sąmoningasis AŠ yra bendrakūrėjas su Dievu, kurio užduotis yra dauginti savo kūrybinius talentus ir viešpatauti Žemei. Ir jis tai daro, kurdamas savo tapatumo jausmą, per kurį save išreiškia. Ir todėl, identiteto arba eterinis kūnas yra aukščiausias iš keturių jūsų žemesniųjų kūnų, ir viskas, kas išeina iš jūsų žemesniųjų kūnų, yra veikiama ir gimsta iš tapatumo jausmo, kurį susikūrėte.

Būtent Sąmoningasis AŠ priėmė sprendimą patikėti žaltišku melu ir apleisti savo vienovę su Dievo Valia. Tačiau realybė yra tokia, kad būtent moteriškasis jūsų esybės aspektas, jūsų sąmoningasis AŠ, privalo priimti sprendimą – vienintelį sprendimą – galintį sugrąžinti jus atgal į vienovę, kurią krikščionys vadina išganymu. Nes tai yra dar vienas žaltiškas melas, kad po to, kai atsiskyrėte nuo savo aukštesniosios esybės, pas jus ateis koks nors išorinis išganytojas, kokia nors išorinė religija, kurie jus išganys ir nudirbs visą darbą už jus. Ir tai yra melas, kad negalite savęs išganyti patys. Tai yra melas, kuriam Jėzus metė iššūkį, sakydamas: „Dievo karalystė yra jumyse.“

Žaltiškas sąmokslas

Melas, kuris per vakarų religijas yra skleidžiamas jau tūkstančius metų, yra tai, kad moteriškasis jūsų esybės aspektas yra atsakingas dėl Nuopolio, yra blogas, sugeba daryti tiktai blogus pasirinkimus ir todėl privalo būti disciplinuotas ir suvaržytas. Bet kas tai turi padaryti? Mano Mylimieji, štai šito religijos jums nesako. Jos jums nesako, kad moteriškasis jūsų esybės aspektas turi būti suharmonizuotas su aukštesniąja jūsų esybės dalimi, vyriškąja jūsų esybės dalimi. Ne, jos sako, kad moteriškasis jūsų esybės aspektas privalo būti kontroliuojamas, disciplinuojamas ir suvaržomas kažkokios išorinės dievybės, piktos būtybės danguje. Tad ar dabar matote žaltiškojo sąmokslo subtilumą?

Pirmiausia jie paskatina jus palikti vienovę su savo aukštesniąja esybe, vaizduodami jūsų aukštesniąją esybę išorine dievybe, tironu, mėginančiu jums primesti savo valią. Ir todėl turėtumėte bėgti nuo to ir naudotis savo laisva valia priešingai Dievo „varžantiems“ įstatymams. Ir tuomet jie sukuria religijas Vakarų pasaulyje, kurios sako, kad vienintelis būdas jums būti išganytiems yra paklusti šios išorinės dievybės valiai, kuri, kaip jie jums prieš tai sakė, yra tironas, mėginantis atimti jūsų laisvę.

Pirmiausia jie įtikina jus bėgti nuo išorinio Dievo danguje. O tuomet jie mėgina jus įtikinti, kad vienintelis būdas būti išganytiems yra visiškai atsiduoti tai išorinei būtybei danguje. Tad matote, dalykas, kuris čia nutiko, yra tai, kad jie pamėgino sukurti mūsų taip vadinamą užburtą ratą, kuomet nuo kažko bėgate, bet tuo pat metu kita jūsų esybės dalis jaučia turinti save priversti bėgti link to kažko.

O kadangi nenorite bėgti link piktos būtybės danguje, nenorite atsiduoti piktai būtybei danguje ir jo išorinei valiai, esate suskilęs namas. Ir todėl negalite stovėti Gyvojo Kristaus akivaizdoje. Ir todėl negalite jausti Gyvojo Kristaus buvimo, nes nejaučiate degimo savo širdyje, nes degimą širdyje labai stipriai temdo sumaištis, kurią sukelia jūsų psichikoje egzistuojantys susiskaldymai. Nes šis pirminis skilimas išsirutuliojo į daugelį kitų skilimų, įgyjančių įvairiausius pavidalus, įvairiausių pavidalų psichologines problemas, arba įgyjančių įvairiausių šio pasaulio dalykų troškimų pavidalus, arba pavirstančių tikėjimu, kad, jeigu seksite išorine religija ir atlikinėsite visus jos išorinius ritualus bei praktikas, būsite išganyti.

Ir dėl visų šių skirtingų dalykų, traukiančių jus į visas tas skirtingas puses, jums nelieka nei dėmesio, nei laiko susitelkti į savo širdį. Ir būtent dėl to tiek daug žmonių šiandieniniame pasaulyje nesugeba susikoncentruoti į dvasinį kelią, nors turi daugiau laisvo laiko nei kada nors anksčiau. Tačiau jų laisvą laiką – kuris jiems yra Sen Žermeno padovanota dovana, kad jie galėtų eiti dvasiniu keliu – šį jų laisvą laiką praryja visi tie išoriniai dalykai, visi tie potraukiai, kurių jie negali paleisti, nes tiesiog yra taip giliai susiskaldę, jog nesuvokia, kad yra traukiami skirtingomis kryptimis.

Ir jie niekada nesugeba pažvelgti už išorinių susiskaldymų ir pamatyti centrinį už viso to slypintį skilimą – kurio jų ego ir šio pasaulio princas nenori, kad jie pamatytų – nes, kai pamatote šį centrinį skilimą, galite tuomet pažvelgti giliau už išorinių susiskaldymų ir eiti tiesiai prie šerdies, galite paimti kirvį ir nukirsti medžio šaknis, užuot kapoję jo šakas. O kai šis medis nugrius, šis anti-gyvenimo medis, tuomet jūsų protas prašvis, ir jūs išvysite Gyvenimo Medį, kuris yra vienovės medis, o ne anti-gyvenimo medis, susiskaldymų medis.

Pažinkite savo pačių aukštesniąją valią

Taigi, mano mylimieji, kaip anksčiau sakėme Dievo Valios rožinyje, ir mokyme apie šį rožinį, esminė įžvalga yra suvokti, kad Dievo Valia nėra išorinė valia – nes Dievas nėra išorinė esybė. Būtybė danguje, pikta būtybė danguje, siekianti primesti jums savo valią, nėra tikra. Šis dievas, kurį garbina pagrindinės Vakarų religijos – islamas, judaizmas ir krikščionybė – neegzistuoja. Tai yra žmogaus proto kūrinys, proto, kuris nupuolė į dualizmą ir susikūrė šį klaidingą piktos būtybės danguje įvaizdį, kuri priešinasi žmonių valiai.

Tačiau realybėje šis netikras dievas priešinasi tik dualizmo, antikristo sąmonės sukurtai anti-valiai. Ir todėl antikristo sąmonė sukūrė tiek piktą būtybę danguje, tiek ir jos priešingybę – velnią. Ir ji sukūrė konfliktą tarp judviejų, kurio tikslas yra užtemdyti jums akis ir priversti jus stoti į netikro dievo pusę, užuot suvokus, kad tikrasis Dievas niekada negalėtų būti išorinė dievybė. Nes tikrasis Dievas yra vidinis Dievas, ir būtent apie tai jums kalbėjo Jėzus sakydamas, kad Dievo karalystė yra jumyse.

Nes jeigu Dievo karalystė yra jumyse, kur tuomet yra Dievas? Argi jis nėra savo karalystėje? Tai, jeigu Dievo karalystė yra jumyse, o Dievas yra savo karalystėje, tai tuomet Dievas turi būti jumyse. Štai kodėl Jėzus galėjo pasiekti šią sąmonę, kuomet sakė: „Aš ir mano Tėvas esame viena.“ Štai kodėl ir jūs galite pasiekti šią sąmonės būseną, leisdami Kristaus protui būti jumyse, kaip jis buvo Jėzuje.

Ir tai, žinoma, yra dalykas, kurio šio pasaulio princas ir šio pasaulio jėgos visiškai nenori, kad žinotumėte. Ir būtent dėl to jie sukūrė netikrą kelią. Nes šio pasaulio princo strategija yra pirmiausia sukurti problemą, o tuomet iškelti vienintelį sprendimą šiai problemai. Tik šis sprendimas niekada negalės išspręsti problemos, nes šis sprendimas nesprendžia problemos priežasties, kuri yra atskirtis.

Tad dabar turite ne tik tradicines vakarų religijas, bet net ir daugelį naujesnių religijų ar netgi daugelį Naujojo Amžiaus judėjimų, kurie stiprina šį išorinio Dievo įvaizdį ir stiprina įvaizdį, kad vienintelis kelias į išganymą yra eiti išoriniu keliu. Ir aš čia nekalbu apie buvimą išorinės bažnyčios nariu ir aklą jos doktrinų ir ritualų atlikinėjimą. Nes tai tėra žemiausias jų strategijos aspektas.

Gilesnis jų strategijos aspektas yra pagauti dvasingiausius žmones, priverčiant juos eiti netikru keliu, tuo keliu, kuris ir toliau stiprina įvaizdį, kad Dievas yra jūsų išorėje, ir kuris ir toliau stiprina įvaizdį, kad tikroji problema jūsų esybėje yra moteriškasis jūsų esybės aspektas. O moteriškasis aspektas sukėlė nuopolį, ir todėl moteriškasis aspektas privalo būti slopinamas, disciplinuojamas, suvaržomas šios išorinės dievybės ir jos įstatymų, padiktuotų per tą ar aną religiją ir doktriną, ar netgi per tą ar aną Naujojo Amžiaus mokymą.

Aukštesnė tiesa apie discipliną

Na ir, mano mylimieji, kaip sakiau anksčiau, praeityje nebuvo įmanoma perduoti pilno šio mokymo, nes žmonija nebuvo tam pasirengusi. Ir netgi tie, kurie buvo sąmoningi pakylėtųjų mokytojų mokiniai nebuvo jam pasirengę tokiame pavidale, kokiame mes jį perduodame dabar. Ir būtent dėl to, praeityje net ir mums teko pateikti išorinį kelią. Ir dalis šio kelio buvo mokymai apie ego ir visa ši idėja, kad privalote save disciplinuoti.

Prašau, būkite pakankamai išmintingi ir suvokite, kad iš tiesų egzistuoja būtinybė dvasingiems žmonėms save disciplinuoti. Nes, kai pirmą kartą atrandate dvasinį kelią, jūsų vidinė esybė, jūsų vidinė erdvė gali būti tokioje didelėje sumaištyje dėl ego sukurtų susiskaldymų, kad jums tiesiog nepakanka dėmesio, kurį galėtumėte skirti įsiklausymui į savo širdį ar kurio pagalba galėtumėte skaityti išorinį dvasinį mokymą tarp eilučių. Ir todėl jums iš tiesų reikia pereiti tam tikrą disciplinos periodą, treniruočių ir apsivalymo periodą, per kurį nutildytumėte savo protą, kol jumyse atsiras pakankamai tylos, pakankamai atviros erdvės, kuomet aukštesnis vedimas galės patekti į jūsų žemesniąją esybę. Ir tai negali įvykti kitaip kaip tik per discipliną, kuomet esate stiprūs, esate ryžtingi ir einate disciplinuotu išoriniu keliu.

Nesakau, kad visos organizacijos ar mokymai, kurie pristato disciplinos kelią, yra klaidingi. Tiesiog sakau, kad ėjimas išoriniu disciplinos keliu negalės jūsų atvesti prie aukščiausio dvasinio augimo tikslo. Jis tegalės jus atvesti tik iki tam tikros pakopos kelyje. Ir tuomet prieš jus iškils klausimas: „Ar įstrigsite tame lygmenyje, ar priešingai, sugebėsite jį transcenduoti ir virš jo pakilti?“ Turiu jums pasakyti, kad iš tiesų pernelyg daug su dvasiniais mokymais susidūrusių žmonių iš tiesų įstrigo tame kritiniame lūžio taške. Jie pradėjo manyti, jog dėl to, kad yra šiame išoriniame mokyme, dėl to, kad laikėsi visų šių išorinių disciplinų, dėl to, kad atidavė tą ar atidavė aną išorėje, jie yra iš tiesų dvasingi žmonės, jie iš tiesų užsitarnaus savo pakylėjimą. Ir todėl jie gali pasilikti tame lygmenyje, kuriame jaučia turintys tam tikrą kontrolės jausmą, kuriame žino, ką jiems reikia daryti.

Tačiau tame lygmenyje jūs tiesiog neužsitarnausite savo pakylėjimo, nes negalite įžengti į pakylėtąją karaliją tol, kol jūsų esybėje tebėra kokių nors susiskaldymų, kol tebėra skilimas tarp jūsų aukštesniosios ir žemesniosios esybių. Tad matote, turite pasiekti tašką, kuriame būtumėte įtvirtinę tylą prote, širdyje. Ir todėl dabar galėtumėte klausytis vidinio vedimo, sakančio, kad atėjo laikas kopti aukščiau, atėjo laikas žengti sekantį žingsnį, kad negalite pasilikti ten, kur jums patogu.

Tie iš jūsų, kurie sekėte šiais mokymais, kuriuos mes perdavėme per svetaines, jūs jau tam tikru laipsniu priėmėte šį sprendimą. Ir nors ne visi jūs pilnai priėmėte šį sprendimą, nes šis sprendimas turi daug lygmenų ir jis turi būti stiprinamas ir nuolatos keliamas į vis aukštesnius ir aukštesnius lygmenis. Tačiau jūs visi esate padarę gerą pradžią. Todėl tai, apie ką čia kalbu, yra mokymas, kurį kalbu į masinę sąmonę. Tačiau aš taip pat kalbu tai į jūsų išorinę sąmonę, kad galėtumėte geriau tai įsisąmoninti ir tuomet žinotumėte, koks yra jūsų pašaukimas gyvenime.

Kodėl esate Žemėje?

Kodėl nusileidote į Žemę šiame įsikūnijime? Dauguma jūsų, kurie esate dvasiniame kelyje, tai padarėte ne tam, kad siektumėte asmeninių tikslų. Ne tam, kad siektumėte į save sukoncentruotų troškimų. Jūs į ją nusileidote dirbti pakylėtųjų mokytojų darbą šiame amžiuje. Ir koks yra didžiausias darbas, kurį galite padaryti šiame amžiuje? Tai yra pademonstruoti dvasinį kelią.

Praeityje, pernelyg daug dvasingų žmonių iš įvairių organizacijų buvo įvilioti į dar vieną žaltiško proto sąmokslą – į teigimą, kad egzistuoja tik vienas kelias į išganymą. Tėra tik viena išorinė organizacija – mokymas, pasiuntinys, guru, išganytojas, Dievo inkarnacija, ar kad ir kas tai bebūtų – kuris yra vienintelis raktas į išganymą. Ir todėl, užuot skleisdami dvasinį kelią, savitranscendencijos kelią, jie manė turintys reklamuoti tam tikrą išorinę organizaciją, mokymą ar pasiuntinį.

Tačiau ne tai yra svarbu. Jūsų didžiausia meilė yra išlaisvinti žmones. Ir žmonija nebus išlaisvinta, priverčiant visus tapti tos pačios išorinės bažnyčios nariais ar priverčiant juos patikėti ta pačia išorine doktrina. Tai yra dar vienas melas, kuris kyla iš moteriškosios jūsų esybės neigimo, kuris pastūmėja žmones įžengti į juodai baltą mąstymą, kuomet galvojate, kad jūsų religija yra vienintelė tikra. Nes juk, jeigu yra tik vienas Dievas, tuomet gali būti tik viena religija – ar bent jau taip jie samprotauja.

Tačiau realybė yra tokia, kaip jau dabar sakiau keletą kartų skirtingais pavidalais – ir tai yra idėja, kurią jums reikia apmąstyti ir įsisąmoninti – realybė yra tokia, kad vyriškasis jūsų esybės aspektas – ar tai būtų Dievas Tėvas, ar tai būtų Dievas Sūnus pagal krikščionišką Jėzaus vaizdavimą, ar tai būtų Mahometas, ar kad ir koks tai bebūtų jūsų įsivaizduojamas išorinis dalykas – vyriškasis jūsų esybės aspektas jūsų neišganys ir negali jūsų išganyti. Nes jūs atėjote į materialią karaliją tam, kad viešpatautumėte materialiam aspektui, kūrinijos motinos aspektui.

Būtent dėl to jūs atėjote, tai yra jūsų pašaukimas. Jūs atėjote viešpatauti ir įtvirtinti aštuoniukės tėkmę iš Viršaus į apačią ir atgal. Ir kol nebūsite išpildę šios aštuoniukės tėkmės, negalėsite būti išganyti, negalėsite užsitarnauti savo pakylėjimo ar kad ir kaip norite tai vadinti. Tad matote, pats vienas vyriškasis aspektas negali jūsų išganyti. Taip pat ir moteriškasis aspektas pats vienas negali jūsų išganyti. Išganyti jus gali tik jūsų esybės vyriškojo ir moteriškojo aspektų integracija, idant nebebūtumėte suskilęs namas, bet įžengtumėte į vienovę. Jūsų akis būtų viena, nes matytumėte Kristaus regėjimu.

Ir todėl nebūtų jokio susiskaldymo, nes jūsų žemesnioji esybė būtų tobuloje harmonijoje su jūsų aukštesniąja esybe, ir egzistuotų aštuoniukės tėkmė, per kurią mokymai, vedimas ir šviesa tekėtų iš jūsų aukštesniosios esybės į jūsų žemesniąją esybę, ir išreikštumėte šią aukštesniąją esybę, padėdami kitiems bendrakurti Dievo karalystę. Ir tai išreikšdami uždarytumėte ratą, panaikintumėte prarają, įtvirtintumėte pilną aštuoniukės tėkmę, idant energijos galėtų pakilti atgal į viršų. Ir kai jos tekės atgal į viršų – ir tiktai tuomet, kai jos tekės atgal į viršų – jos galės būti padaugintos, kaip ir tik tie tarnai, kurie padaugino savo talentus, buvo apdovanoti.

Ir tik tuomet, kai gausite šį grįžtamąjį srautą, galėsite pakilti į aukštesnį lygmenį. Ir tiktai toliau nepaliaujamai kildami į vis aukštesnius lygmenis, nepaliaudami būti čia apačioje visu tuo, kuo esate Viršuje, ir išreikšdami čia apačioje vis tai, kuo esate Viršuje, galiausiai pakilsite į tą lygmenį, kuriame tiesiog paliksite materijos oktavą už savęs. Nes jūsų sąmonė bus tokia aukšta, kad tiesiog nebegalės čia išlaikyti savo dėmesio centro. Ir todėl jūs su džiaugsmu ir meile judėsite pirmyn – savo pačių laisvos valios pasirinkimu – nepasigesdami nieko Žemėje.

Kaip pasiekti integraciją

Kad galėtumėte praeiti šią integraciją tarp vyriškojo ir moteriškojo savo esybės aspektų, pirmiausia jums reikia įveikti išorinio Dievo žaltišką melą. Jums reikia suvokti, kad tikrasis Dievas yra jumyse ir kad jūs esate atviri pažinti tikrąjį Dievą, kuris yra jūsų pačių aukštesnioji esybė, jūsų dvasinis AŠ, jūsų AŠ ESU Esatis. Ir todėl nėra visiškai jokios prasmės sakyti, kad Dievo valia galėtų būti priešinga jūsų pačių valiai. Nes kai Dievas nėra išorinė dievybė, jo valia nėra išorinė valia. Tai yra jūsų pačių valia, jūsų aukštesniosios esybės valia.

Ir kaip jūsų pačių valia galėtų būti priešinga jums patiems? Na, priešinga ji gali būti ne realybėje, o tiktai prote, nes žemesnioji jūsų esybės dalis, Sąmoningasis AŠ yra susikūręs tapatumą, kuriame save laiko atskirtu nuo Dievo, atskirtu nuo savo aukštesniosios esybės. Ir todėl manote, kad jūsų esybėje gali būti dvi valios. Tačiau realybėje jūsų tikrojoje esybėje negali būti dviejų valių. Vienintelė valia, kuri gali būti priešinga jūsų aukštesniajai valiai yra ego valia. Tiktai tuomet, kai Sąmoningasis AŠ tapatinasi su ego, galite tikėti, kad egzistuoja kažkokia priešingybė, kažkoks pasidalijimas, kažkoks prieštaravimas tarp jūsų valios ir Dievo valios.

Ego valia bus amžinai priešinga Dievo valiai. Tiktai tol, kol Sąmoningasis AŠ tapatinsis su ego, tikėsite, kad egzistuoja prieštaravimas. Kai Sąmoningasis AŠ nubus ir suvoks – ir tai gali įvykti akimirksniu, mano mylimieji, kaip aprašiau savo knygoje – kad esate viena su savo aukštesniąja esybe, tuomet Sąmoningasis AŠ pamatys, kad jo valia – jūsų valia – yra tokia pati kaip ir jūsų AŠ ESU Esaties valia.

Jūs čia neatėjote tam, kad maištautumėte prieš šią valią; jūs čia atėjote išreikšti šią valią. Ir būtent dėl šios priežasties jūs čia ir atėjote. Ir tiktai tuomet, kai susidūrėte su pasipriešinimu šiame pasaulyje – kai tie, kurie buvo šiame pasaulyje, kurie buvo dualistinėje sąmonėje, nenorėjo priimti jūsų šviesos – tiktai tuomet ėmėte galvoti, kad galbūt kažkas yra ne taip su jumis ir jūs neturėtumėte išreikšti savo aukštesniosios esybės šviesos. Ir galbūt turėtumėte išjungti šią šviesą arba ją pritemdyti, ir nešviesti savo šviesos žmonėms ir neliudyti savo tiesos.

Ir būtent tuomet ėmėte tikėti žaltišku melu, kad turėtumėte prisitaikyti prie tų sąlygų, kurios šiuo metu egzistuoja materialioje visatoje, užuot dauginę savo kūrybinius talentus, idant galėtumėte viešpatauti šioms sąlygoms ir transformuoti jas ir jų esamus netobulumus į Dievo karalystę. Ir būtent tai nutiko aukščiausiems dešimčiai procentų pačių dvasingiausių žmonių šioje planetoje. Ir būtent dėl to šie aukščiausi dešimt procentų nėra ta jėga, kuria jai buvo skirta būti, ta jėga, kuria jie norėjo būti prieš čia ateidami.

Turiu jums pasakyti, kad aukščiausi dešimt procentų pačių dvasingiausių žmonių visi pasirinko čia ateiti ne dėl į save sukoncentruotų priežasčių, bet dėl to, kad norėjo pakylėti šią planetą aukštyn ir padėti atnešti Sen Žermeno Aukso Amžių. Ir jums, kurie pradedate busti iš iliuzijų, reikia pradėti save laikyti pakylėtųjų mokytojų pasiuntiniais, turinčiais potencialą liudyti šią tiesą, kurią dabar pradedate matyti. Idant galėtumėte eiti ir pažadinti visus tuos žmones, esančius tarp aukščiausių dešimties procentų, tam, kas jie yra ir kodėl jie čia yra, idant visi šie žmonės galėtų pradėti vykdyti tikslą, dėl kurio čia atėjo.

Mes jūsų neprašome atversti visus į vieną kažkurią religiją ar tikėjimo sistemą. Mes jūsų prašome matyti universalų mokymą, esantį aukščiau visų religijų, visų išorinių organizacijų. Mokymai apie ego, kuriuos mes perdavėme, yra universalūs. Jie negali būti uždaryti į tą ar aną bažnyčią, į tą ar aną Naujojo Amžiaus organizaciją, į tą ar aną guru. Niekas fizinėje oktavoje negali turėti pakylėtųjų mokytojų patento. Šie mokymai yra mūsų dovana žmonijai.

O Vandenio Amžiuje, galiu jus užtikrinti, senoji idėja, jog yra tik viena religija arba tik viena bažnyčia, turinti aukščiausią mokymą arba vienintelį tikrą mokymą, tiesiog išnyks, kaip ji jau pradėjo nykti senosioms religijoms Vakaruose, kuomet vis daugiau ir daugiau žmonių ima praregėti iš šio juodai balto požiūrio ir ima suprasti, jog tai nėra tiesa. Ar suvokiate, jog mes jokiu būdu nenorėtume, kad Vandenio Amžiaus organizacija taptų įstrigusi šioje senojoje mąstysenoje?

Tačiau tam reikės, kad Vandenio Amžiaus organizacijų lyderiai ir nariai ryžtųsi įveikti ego, kuris amžinai trokšta jaustis geresniu už kitus. Ir jis pasinaudos bet kokiu pretekstu tam, kad susikurtų jausmą, jog: „O, mes tikrai esame geresni už kitus, nes turime šį labai gilų mokymą. Mes suprantame tai, ko tie kiti žmonės nesupranta. Todėl Dievas privalo mus labiau mylėti. Ir El Morija tikrai privalo mus labiau mylėti, nes mes esame jo mokiniai.“

Bet matote, El Morija myli visus daugiau – kai jie yra pasirengę tapti daugiau, transcenduodami save. O kai žmonės nenori savęs transcenduoti, jie negali gauti meilės, kurią mes visi jaučiame visiems žmonėms Žemėje. Mes mylime kiekvieną žmogų Žemėje ir trokštame, kad visi transcenduotų savo dabartinį sąmonės lygį ir palypėtų aukščiau.

Mes niekam nedaliname išskirtinių malonių, kadangi besąlyginė meilė negali būti išreiškiama sąlygiškai. Ir štai kodėl galite matyti, kad praeityje mes buvome labai atsargūs, kad neišaukštintume kažkurių žmonių, nebent tai buvo daroma specialiai kaip testas jų sieloms, su tikslu patikrinti, ar jie pasinaudos šiuo tariamu išaukštinimu, susikurdami vertybinį vertinimą, kad yra geresni už kitus, o gal priešingai, išliks nuolankios širdies arba taps nuolankūs.

Egocentrizmo spąstai

Taigi, mano mylimieji – vėlgi – esminė problema, kuri sustabdo aštuoniukės tekėjimą tarp jūsų aukštesniosios ir žemesniosios esybių, yra širdies egocentrizmas. Poreikis jaustis geresniu už kitus yra vienas iš esminių šio egocentrizmo aspektų, ir mes žinome, kad visi jūs turite gebėjimą virš to pakilti. Ir todėl laukiu, norėdama pamatyti jus pakylant ir įžengiant į šią didesniąją vienovę, kuomet kiekvienas iš jūsų įžengtumėte į vienovę ne tik su savo pačių aukštesniąja esybe, bet taip pat ir vienas su kitu. Nes tai yra aukščiausias bet kurio dvasinio susirinkimo potencialas. Tai, kiek konferencija bus sėkminga, tiesiogiai priklauso nuo vienovės jausmo, kurį sugebate įtvirtinti tarpusavyje.

Mes jūsų neprašome kartoti praeities tendencijų, Žuvų amžiaus tendencijų. Mes jūsų prašome pakilti aukščiau į Vandenio amžiaus sąmonę ir pastatyti naujus pamatus tam, koks turėtų būti dvasinis judėjimas Vandenio Amžiuje ir kokia turėtų būti dvasinė konferencija Vandenio Amžiuje. O tam reikės, kad paleistumėte kai kuriuos iš savo susikurtų lūkesčių, sukurtų pagal tai, kas vyko praeityje, ar būtumėte buvę tame ar aname judėjime ar organizacijoje, arba būtumėte skaitę tą ar aną knygą. Mano Mylimieji, Gyvasis Kristus nesilaiko jokių taisyklių, išskyrus paties gyvenimo taisyklę, kuri yra nuolatinė savitranscendencija.

Ilgai jums kalbėjau, norėdama padaryti įžangą šiai konferencijai ir darbui, kurį mes jums paruošėme, tam darbui, kurio jūs negalite padaryti vieni patys, bet jį atlikti galėsite tiktai atsiverdami tėkmei tarp jūsų žemesniosios ir Aukštesniosios esybių, idant jūsų aukštesniųjų esybių šviesa galėtų atlikti šį darbą. Tačiau tam, kad ši šviesa galėtų atlikti savo darbą, jai turi būti leidžiama tekėti. O kad ji galėtų tekėti, širdis turi būti atvira. Norėdami palengvinti šį procesą, tiek jums patiems, tiek ir pasauliui, duodame jums naują invokaciją, invokaciją Integracijai tarp jūsų Aukštesniosios ir žemesniosios esybių.

Tad pasirinkimas yra toks: jūs negalite to padaryti patys, tačiau Dievas jumyse gali tai padaryti. Tad ar leisite Dievui jumyse būti darytoju ir atnešti tai, kas turi būti atnešta, kad viskas sustotų į savo vietas? Ir prašau jūsų sukalbėti šią invokaciją dabar, kol vis dar esate mano Esaties akivaizdoje ir vis dar tebesate šio diktavimo energetiniame lauke – nes tuo būdu galėsite būti Omega poliumi mano diktavimui ir galėsite jį atnešti ne tik į savo pačių sąmonę, bet ir į pačių dvasingiausių žmonių sąmonę, net ir į masinę sąmonę. Ir šitaip galėsite duoti didžiulį momentumą, kuris galės mesti iššūkį melui, sukūrusiam skilimą tarp žmonių ir jų Dievo.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels