Dievo valia yra jūsų valia

TEMOS: Iliuzija, kad Dievo valia riboja jūsų laisvą valią – Anti-valios Pandoros skrynia – Niekas nevyksta be valios – Kaip ego apriboja jūsų laisvą valią – Pasaulis, kurio nekontroliuoja ego – Dievas tenori, kad gautumėte visą, kas geriausia – Tikrasis už visų religijų slypintis kelias – Deimantinės Dievo Valios dovana

Pakylėtoji Dievo Valios Esatis per Kim Michaels, 2005 metų vasario 20 d.

Iliuzija, kad Dievo valia riboja jūsų laisvą valią

AŠ ESU Dievo Valios Esatis ir ateinu jums duoti tiesą apie Dievo valią, kad turėtumėte galimybę pasirinkti išsilaisvinti nuo melų apie Dievo valią, kuriais taip ilgai buvo programuojamos jūsų sielos, kad net nemanote jų kvestionuoti. Mylima Motina Marija ir mylimas Jėzus davė jums mokymus apie procesą, kuris paskatino jūsų gyvybės srautą nusileisti į dualizmo sąmonę, kurioje regite save atskirtą nuo Dievo. Todėl neišvengiama, kad Dievo valią matote savo išorėje, atskirtą nuo savęs, o gal netgi regite ją priešingą savo pačių valiai.

Aš atėjau išsklaidyti šią dualistinę ego iliuziją. Nes, iš tiesų, be Jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta, ir todėl be Jo valios nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta. Tad matote, Dievo valia yra įausta į visą gyvybę. Todėl Dievo valia nėra jūsų išorėje, nėra atskirta nuo jūsų. Iš tiesų, Dievas įrašė savo įstatymą į jūsų vidines klostes, nes Dievo valia yra jūsų AŠ ESU Esaties valia, kuri yra tikrasis jūsų tapatumas.

Jūsų AŠ ESU Esatis yra Dievo individualizacija, ir todėl jūsų AŠ ESU Esaties valia yra Dievo valios individualizacija. Jūsų gyvybės srautas gimė iš šios valios, ir turite suprasti, kad Dievas visiškai netrokšta jūsų riboti ar kontroliuoti. Tačiau Dievas taip pat netrokšta, kad save susinaikintumėte, sunaikintumėte savo brolius ir seseris ar visatą, kurioje gyvenate. Todėl Dievo valia yra išreikšta įstatymais, valdančiais formų pasaulio vystymąsi, kurių paskirtis yra apsaugoti jus nuo susinaikinimo, nustatant saugias ribas jūsų kūrybinei raiškai.

Dievas tetrokšta vienintelio dalyko: kad iki galo išreikštumėte savo individualumą, Dievo jums suteiktą individualumą. Ir visgi Dievas žino, jog, dėl to, kad turite laisvą valią, potencialiai turite galimybę eiti prieš įstatymus, kurie vadovauja šios visatos augimui. Ir jeigu pasirenkate eiti prieš šiuos augimo įstatymus, neišvengiamai pradėsite atskirti save nuo Dievo. Pradėsite atsiskirti nuo Dievo sąmonės, kuri nuolatos save transcenduoja. Todėl nugrimsite į sąmonę, kurioje atsisakysite save transcenduoti ir atsisakysite augti. Ši anti-augimo sąmonė netranscenduos savęs bet sutrauks save, šitaip apribodama jūsų gebėjimą išreikšti savo individualumą ir Dievo jums suteiktą kūrybiškumą. Tokiu būdu uždarysite Sąmoningąjį AŠ dėžutėje, kuri vis mažės ir mažės, kol galiausiai visiškai nebegalėsite pajudėti ir imsite maldauti išgelbėjimo.

Anti-valios Pandoros skrynia

Dievas visiškai netrokšta, kad kentėtumėte šioje savo pačių susikurtoje apribojimų dėžutėje, šioje Pandoros skrynioje. Dievas trokšta, kad augintumėte savo kūrybiškumą ir meilę neribotų galimybių visatoje, kurią jis sukūrė kaip platformą savo sūnų ir dukterų, savo bendrakūrėjų kūrybiškumui reikštis. Tad matote, Dievo valia jums iš tiesų yra būti tuo, kuo esate, būti tuo, kuo būti buvote sukurti. Dievas netgi trokšta, kad transcenduotumėte tai, kuo buvote sukurti būti ir taptumėte daugiau savimi ir daugiau Dievuje.

Jūsų gyvybės srautas, jūsų AŠ ESU Esatis gimė iš Dievo valios ir Dievo troškimo būti daugiau per jus. Ir Sąmoningasis AŠ buvo suformuotas iš jūsų AŠ ESU Esaties valios būti daugiau Dievu per Sąmoningąjį AŠ, galintį nusileisti į žemesnes materialios visatos vibracijas. Tad matote, Sąmoningasis AŠ atsirado iš AŠ ESU Esaties valios, o AŠ ESU Esatis atsirado iš Dievo valios. Tad kaipgi Dievo valia galėtų būti svetima, kaip ji galėtų būti atskirta nuo jūsų AŠ ESU Esaties ir Sąmoningojo AŠ tikrosios valios?

Tad dabar matote, jeigu manote, kad Dievo valia yra jūsų išorėje arba kad Dievo valia prieštarauja jūsų valiai, arba jeigu manote, kad Dievas riboja jūsų kūrybiškumą ir laisvę, tam tegali būti tik vienas paaiškinimas – jūs papuolėte į ego iliuziją. Ėmėte tapatintis su valia, kuri nėra jūsų pačių. Ir būtent ši žemesnioji valia, ši dualistinė valia, ši egoistinė valia yra svetima Sąmoningajam AŠ ir būtent ji prieštarauja jūsų tikrajai valiai. Būtent ši žemesnioji valia mėgina apriboti jūsų laisvę ir kūrybiškumą, trukdydama jums būti viskuo, kuo esate, ir tapti dar daugiau Dievuje. Būtent ši žemesnioji valia, ši ego valia, mėgina uždaryti jus į dėžę, kurioje galėtų laikyti Sąmoningąjį AŠ ir jūsų sielą visiškoje savo kontrolėje, laikyti taip stipriai supančiotą, kad net nedrįstumėte pajudėti, nedrįstumėte net akies krašteliu pažvelgti į naujas idėjas ar galimybes, egzistuojančias už ego nubrėžto jūsų dualistinio tapatumo ribų.

Niekas nevyksta be valios

Ak, mano mylimos širdys, aš esu Esatis, koncentruojanti Dievo valios liepsną, ir jaučiu be galo didelę užuojautą tiems žmonėms Žemėje, kurie yra įstrigę šioje ribotoje savo ego valioje. Jaučiu jiems užuojautą, nes žinau tiesą, jog niekas nevyksta be valios. Žinau, kad pačiai kūrinijai pradžią davė valios aktas. Jūsų Kūrėjas galėjo pradėti kūrybą tiktai valios aktu, tiktai noru kurti, kuris buvo įsuptas į šį valios aktą. Ir visgi valios aktas, į kurį yra įvilktas noras kurti, yra tik Omegos poliškumas Alfa poliškumui – valiai Būti. Jūsų Kūrėjas turi valią Būti. Ir iš šios valios Būti, gimė valia Būti daugiau. Būtent ši valia Būti daugiau pagimdė norą sukurti formų pasaulį, kurio dalimi yra ir jūsų gyvybės srautas. Matote, pati kūrinija prasidėjo nuo valios akto, kadangi Dievas turėjo valią Būti daugiau, nei buvo prieš kūrinijos gimimą.

Kai suvokiate, kad Dievo valios prigimtyje yra užkoduota valia Būti daugiau, staiga pamatote melą, kuris buvo įdiegtas į jūsų sielą, melą, kad Dievo valia yra statiška ir niekada nesikeičia. Šis melas teigia, kad Dievo nesikeičianti valia nepalieka jums erdvės augti, įsprausdama jus į rėmus, kuriuose neturite jokios laisvės ir kūrybiškumo. Kai pamatote šią iliuziją, imate suvokti, kad Dievo valia nėra statiška. Ji nestovi vietoje, nes Dievo valia yra valia būti daugiau. Ir todėl Dievo valia nuolat ir amžinai save transcenduoja.

Dievas transcenduoja Save, nes be Dievo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta. Dievas paprasčiausiai negalėtų sukurti nieko, kas būtų jo išorėje ar nuo jo atskirta, ir todėl Dievas sukūrė formų pasaulį iš savo paties Esybės. Ir tai darydamas Dievas turėjo tiktai vieną galimybę – Būti daugiau. Dievas kurti gali vieninteliu būdu – tapdamas daugiau. Ir iš šio daugiau buvo sukurtas formų pasaulis. Matote, Dievas nėra piktas ir visus kontroliuoti mėgstantis senis danguje, siekiantis priversti jus paklusti savo varžančiai valiai. Dievas išties yra viso kūrybiškumo šaltinis, viso džiaugsmo šaltinis, ir Dievas niekada nenustoja savęs transcenduoti.

Dievas labiau už viską trokšta išvysti, kaip jūs transcenduojate save ir tampate daugiau. Ir šis troškimas tapti daugiau yra ta išganingoji malonė, kuri yra taip giliai įausta į jūsų esybę, kad jos niekada negalėsite prarasti, nors ir galite palaidoti ją po ego iliuzijų skraiste. Matote, Dievo valia jums yra transcenduoti save ir tapti netgi daugiau, nei Dievas jus įsivaizdavo. O daugiau galite tapti tiktai naudodamiesi jums Dievo duotu kūrybiškumu ir transcenduodami savo dabartinį tapatumo jausmą, kuris gimė iš jūsų vaizduotės ir vizijos.

Kaip ego apriboja jūsų laisvą valią

Jeigu Dievo valia neriboja jūsų laisvės, tai kas tada ją riboja? Ją riboja žemesnioji ego valia, kuri iš tiesų nori jus kontroliuoti, kadangi žino, jog, jeigu jūs įsitrauksite į gyvenimo procesą, į savo riboto tapatumo jausmo transcendencijos ir tapimo daugiau tuo, kuo esate Dievuje, procesą, tuomet vieną dieną pakilsite virš ego ir jūsų ego turės mirti. Todėl, genamas šio į save sukoncentruoto išlikimo instinkto, ego turi siekti apriboti jūsų kūrybiškumą ir sukliudyti jums transcenduoti savo ribotą tapatumo jausmą, kurį jis jums sukūrė ir įdiegęs laikė jūsų sieloje tokią daugybę gyvenimų, kad Sąmoningasis AŠ galiausiai patikėjo, jog šie apribojimai yra tikri ir absoliutūs. Ir todėl jūs tikite laiko ir erdvės iliuzija, materialaus pasaulio iliuzija, ir galvojate, kad jis uždeda apribojimus jūsų sielai.

Ak, mano mylimos širdys, mano širdis iš tiesų yra pilna užuojautos tiems, kurie įstrigo žemesniojoje savo ego valioje ir žemesniojoje šio pasaulio jėgų valioje. Šios sielos patikėjo įvairiomis iliuzijomis, vaizduojančiomis juos ribotomis, mirtingomis žmogiškomis būtybėmis. Ir galbūt jie netgi tiki esantys vien tik fizinis kūnas, vien tik ląstelių rinkinys, kurių lemtis yra mirti ir pavirsti į nieką, po tokio trumpučio gyvenimo, kad bet kuri savyje gyvenimo kibirkštį turinti siela turėtų sukilti prieš tokį jos gyvybinių jėgų apribojimą.

Tad matote, jog dauguma žmonių, tiesą sakant, žmonija kaip visuma, yra lyg suskilęs namas, kadangi iš išorės šio pasaulio jėgos ir jų pačių ego juos užprogramavo tikėti apribojimais, kurie juos uždarė į mažą dėžutę, apribodami jų kūrybiškumą ir gyvybines jėgas. Tačiau giliai jų viduje vis dar rusena atmintis apie tiesą, kad jų sielos yra beribės, Dievuje laisvos, dvasinės būtybės, galinčios transcenduoti bet kokius šio pasaulio apribojimus ir galinčios tapti daugiau, kuo iš tiesų yra Dievuje. Ir būtent tai šiandien yra pagrindinė varomoji jėga Žemės planetoje. Dvasingi žmonės patiria prabudimą, per kurį vis labiau įsiklauso į Dievo valią savyje, į valią transcenduoti save ir įveikti šio pasaulio apribojimus, siekiančius paversti juos materialiomis būtybėmis.

Žmonės trokšta sutraukyti šias materializmo grandines ir būti dvasinėmis būtybėmis, kuriomis jie iš tiesų ir yra, ir būti jomis, kol dar tebegyvena čia Žemėje. Ir vis dėlto, daugybė žmonių, kurie iš dalies prabudo, nesuvokia centrinės varomosios jėgos, kad juos į skirtingas puses plėšo netikra jų ego valia ir tikroji jų sąmoningojo aš ir AŠ ESU Esaties valia.

Pasaulis, kurio nekontroliuoja ego

Įsivaizduokite, kas nutiktų, jeigu milijonai žmonių Žemėje, tie, kurie jaučia šviesos kibirkštį savo esybėje, galėtų suvokti centrinę varomąją jėgą, kurią ką tik jums paaiškinau. Įsivaizduokite, kas nutiktų, jeigu šie žmonės staiga pamatytų savo ego iliuzijas ir suprastų, kad, patikėdami šiomis ego iliuzijomis, jie save uždarė labai mažoje proto dėžutėje. Ši dėžutė riboja juos įsitikinimais, kylančiais iš ego atskirties, kurią sustiprina dualizmas ir šio pasaulio jėgos. Ir šios jėgos, savo maište prieš Dievą, siekia įkalinti visas sielas Žemėje, tam kad įrodytų, jog Dievas suklydo, davęs gyvybės srautams laisvą valią.

Įsivaizduokite, kas galėtų įvykti, jeigu žmonės staiga pamatytų kokia netikra, kokia absoliuti iliuzija yra jų ego ir šio pasaulio jėgos. Įsivaizduokite, kas galėtų įvykti, jeigu žmonės suvoktų esminę iliuziją, kad jie nėra atskirti nuo Dievo, kad Dievas nėra piktas ir teisiantis Dievas, siekiantis primesti jiems savo valią. Įsivaizduokite, kas galėtų įvykti, jeigu šie dvasingi žmonės suvoktų, kad nuo Dievo jie nusigręžė tik todėl, kad patikėjo viena iš dualistinių iliuzijų. Ir todėl jie turi galią, bet kuriuo metu, išvysti šios iliuzijos melą ir joje slypinčius prieštaravimus. Jie turi galią, bet kuriuo metu, pažvelgti savo ego tiesiai į akis ir ištarti: „Aš tau daugiau nebeleisiu laikyti manęs surakinto mirties sąmonėje, ir aš dabar renkuosi gyvenimo sąmonę.“

Įsivaizduokite, kas galėtų įvykti, jeigu visi dvasingi žmonės Žemėje suvoktų, kad šią akimirką jie turi galią apsigręžti ir pasitikti Dievą, pasitikti švytinčią savo AŠ ESU Esaties Šviesą, atkurti ryšį su tiesa ir Dievo valia, esančia jų viduje. Įsivaizduokite, kas galėtų įvykti, jeigu šie dvasingi žmonės suvoktų, kad pagrindinis melas Žemėje yra tikėjimas, jog jie yra atskirti nuo Dievo karalystės, kad patys negali įžengti į šią karalystę. Įsivaizduokite, jeigu visi dvasingi žmonės staiga akinančioje šviesoje išvystų tiesą, kad Dievo karalystė yra jų viduje ir todėl jokia šio pasaulio jėga negali jiems užkirsti kelio į vidinę karalystę.

Įsivaizduokite, kas galėtų įvykti, jeigu dvasingi žmonės Žemėje nuspręstų nustoti gainiotis aukso puodo vaivorykštės uodegoje, nustotų ieškoti išorinio gelbėtojo ir nustotų ieškoti Dievo karalystės savo išorėje. Įsivaizduokite, kad jie staiga nusprendžia pažvelgti savo vidun, nusprendžia įžengti į šią vidinę karalystę ir atkurti ryšį su Dievo tiesa ir Dievo valia, esančia jų viduje. Įsivaizduokite, kad jie atsiskiria nuo savo ego ir susivienija su Dievo valia, iš kurios gimė.

Įsivaizduokite, kas galėtų įvykti, jeigu dvasingi žmonės Žemėje priimtų savo tikrąjį tapatumą – Dievo sūnų ir dukterų tapatumą, kuriems skirta būti bendrakūrėjais su Dievu, ir kurie pasirinko nusileisti į šį pasaulį, nes troško įkūnyti Dievo karalystę, kaip Dievo nuolatos transcenduojamos valios išraišką. Įsivaizduokite, kad tūkstančiai ar netgi milijonai žmonių staiga nusprendžia tapti atviromis durimis Dievo valios įsikūnijimui Žemėje.

Dievas tenori, kad gautumėte visą, kas geriausia

Ak, mano mylimos širdys, ar jaučiate mano užsidegimą ir užuojautą, ar jaučiate mano, Dievo valios atstovo, troškimą išvysti Dievo valios įsikūnijimą Žemėje? Trokštu to ne todėl, kad norėčiau apriboti jūsų laisvę ir kūrybiškumą, o todėl, kad noriu išvysti jūsų tikrojo kūrybiškumo pasireiškimą, jūsų tikrąjį individualumą Dievuje, su kuriuo dalyvausite Dievo karalystės Žemėje bendrakūrime. Įsivaizduokite, kad galite atsitraukti žingsnelį nuo Žemės, ir pažvelgti į visą mišką, užuot regėję paskirus medžius.

Pažvelkite, kiek daug kančių šiuo metu yra Žemėje. Pažvelkite, koks nežmoniškas, protu sunkiai suvokiamas žmonių elgesys vienų su kitais. Pažvelkite, kaip žmonės elgiasi su Motina Žeme, netgi prieidami prie to, kad yra pasiruošę sunaikinti platformą, teikiančią jiems fizinę gyvybę. Kaip tai įmanoma? Kaip žmonės gali būti įstrigę tose iliuzijose ir konfliktuose, kurie, žvelgiant iš aukštesnės perspektyvos, yra tokia beprasmybė, kad net trūksta žodžių jai apsakyti? Kaip gali žmonės nepaliaujamai kovoti vieni prieš kitus, prieš save pačius ir prieš Dievo valią, kuri tenori juos išlaisvinti?

Ar nematote, kad visas šias kančias, visus šiuos konfliktus, visą šį disbalansą iš tiesų pagimdė žmonių ego anti-valia, ego, kuris įspraudė juos į proto dėžutę, kurioje jie galvoja, kad kiti žmonės yra jų priešai, kad Dievas yra jų priešas, kad Motina Žemė yra jų priešas? Ar nematote, kad būtent ši anti-valia verčia žmones manyti, kad viskas, ko jie negali kontroliuoti, yra jiems grėsmė? Todėl ši anti-valia pagimdo žmonėse nepasotinamą troškimą viską savo aplinkoje kontroliuoti, kontroliuoti kitus žmones, kontroliuoti Motiną Gamtą, ir viską priversti paklusti ego valiai, užuot leidus viskam tapti Dievo valios išraiška, kuri iš tiesų yra absoliuti šviesa ir meilė.

Mano Mylimos širdys, ar jaučiate mano užsidegimą? Ar jaučiate mano užuojautą? Ar suprantate, kad Dievas tenori, jog visi žmonės išsilaisvintų iš šios ego anti-valios, šios tamsos jėgų anti-valios, šios velnio, kaip blogio įasmeninimo, anti-valios? Ar matote, kad blogis iš tiesų niekada nebuvo Dievo dalis ir todėl blogis nėra Dievo priešingybė. Blogis yra jūsų laisvės reikšti jums Dievo suteiktą individualumą šiame pasaulyje priešingybė. Blogis yra energijos šydas, verčiantis Sąmoningąjį AŠ tikėti, jog jis yra atskirtas nuo Dievo.

Ar nejaučiate, kad Dievas be galo trokšta, jog išsilaisvintumėte iš šių ego iliuzijų, šio iliuzijų šydo, uždariusio jus į proto dėžutę, kurioje visi jūsų įsitikinimai, ir netgi jūsų tapatumo jausmas kyla iš dualizmo ir ego atskirties? Ar nejaučiate, kad Dievas taip mylėjo pasaulį, jog pasiuntė į pasaulį Savo vienintelį sūnų, kad pasaulis per jį galėtų būti išgelbėtas? Ir kas gi yra tas vienintelis Dievo Sūnus? Tai yra Kristaus sąmonė, visuotinis Kristaus protas, kuris atskiria tikrą nuo netikro ir todėl leidžia Sąmoningajam AŠ išvysti dualistines ego ir šio pasaulio jėgų iliuzijas.

Tikrasis už visų religijų slypintis kelias

Kaip mylimas Jėzus jums paaiškino, jis ir kitos būtybės danguje atidavė dalį savo Dvasios jūsų individualaus Kristaus AŠ pavidalu. Šis AŠ yra jūsų asmeninis ganytojas, jūsų asmeninis guodėjas, jūsų asmeninis gelbėtojas. Ir jei tik sieksite šio Kristaus AŠ, jei tik nepaliausite jo siekę, jūsų Kristaus AŠ ves jus, žingsnis po žingsnio, per ego iliuzijų džiungles, kol galiausiai prasibrovę pro jas, išvysite Dievo kalną.

Kopdami šiuo Dievo kalnu, pakilsite virš dualistinių ego iliuzijų. Ir netgi prieisite tokį tašką, kuomet pats velnias – įasmeninantis jūsų ego iliuzijas – pasitiks jus ant šio aukštojo kalno. Jis jums parodys šio pasaulio karalystes ir pateiks jums paskutinę pagundą – už jūsų sielą pasiūlys visų šio pasaulio karalysčių valdžią. Bet jūs būsite susisaistę su savuoju Kristaus AŠ, ir todėl sugebėsite atsilaikyti prieš šią pagundą, kaip prieš ją atsilaikė ir Viešpats Jėzus Kristus. Todėl galėsite tarti velniui: „Kokia nauda man laimėti visą materialistinių iliuzijų pasaulį ir prarasti savo paties sielą tose iliuzijose? Aš renkuosi palikti ego iliuzijų karalystes ir renkuosi įžengti į Dievo karalystę, esančią manyje!“

Ar matote, kad nors ir esate supančioti iliuzijų tinklais, galite iš jų ištrūkti? Ar matote, kad yra kelias, kuriuo eidami galite iš jų ištrūkti, ir tai yra dvasinis kelias, kurį parodė Viešpats Kristus ir Viešpats Gautama Buda, o taip pat daugelis kitų dvasinių mokytojų, atėjusių jums parodyti kelią iš ego iliuzijų? Ar matote, kad dvasingumo esmė, visų tikrųjų religijų esmė, ir bet kokio asmeninio augimo esmė yra transcenduoti dualistines ego iliuzijas ir atkurti ryšį su Dievo tiesa? Ar matote, kad dvasinio kelio esmė yra atsiskirti nuo žemesniosios ego valios ir meilėje susivienyti su tikrąja jūsų AŠ ESU Esaties valia? Jūsų Esatis yra Dievo valios individualizacija, unikali individualizacija, dėl kurios esate unikaliai nuostabi individualybė.

Mano Mylimos širdys, ar dabar suprantate realybę, kad Dievo valia iš tiesų yra tikroji Sąmoningojo AŠ valia? Jūsų Sąmoningasis AŠ nusprendė nusileisti į Žemės planetą. Jūsų Sąmoningasis AŠ pasirinko nusileisti į Žemę ne tam, kad įsipainiotų žemesniojoje ego valioje. Jūsų aš pasirinko nusileisti į Žemę, nes norėjo išpildyti savo potencialą ir būti bendrakūrėju su Dievo, norėjo įkūnyti Dievo karalystę šioje materialios visatos dalyje. Ir todėl jūsų tikrasis troškimas yra būti Kristaus Būtybe Žemėje, netgi būti Dievu Žemėje ir išpildyti tiesą Viešpaties Kristaus ištartuose žodžiuose: „Jūs esate Dievai“ (Jono 10,34). Ar dabar jau matote, kad tikrasis jūsų aš troškimas yra nusimesti šių apribojimų ir šių dualistinių iliuzijų grandines, kurios riboja jūsų tikrąją valią – būti Dievu įsikūnijime?

Deimantinės Dievo Valios dovana

Atėjau duoti jums dovaną. Tai yra begalinės Dievo valios jėgos dalelė. Jeigu priimsite šią dovaną, aš ją įdėsiu, šią akimirką, į jūsų širdies centrą, į jūsų širdies čakrą. Aš ją padėsiu ant jūsų širdies altoriaus. Ji yra Dievo Valia Deimanto pavidalu, ir jeigu skirsite jai kasdien nors truputį dėmesio, pamatysite, kaip jos žvilgantis spindesys vis stiprės ir darys vis aiškesnis, kol galiausiai Dievo deimantinė valia išsklaidys ego anti-valios ir šio pasaulio jėgų anti-valios tamsą.

Šviesai jūsų širdyje augant, jūs patys imsite skrieti deimantinės Dievo valios šviesos spinduliais ir pakilsite jais virš savo ego proto dėžutės. Pradėsite jausti beribę laisvę, kylančią iš žinojimo, kad esate viena su Dievo valia ir kad Dievo valia yra besąlyginės Dievo meilės ir besąlyginio troškimo transcenduoti save ir tapti daugiau tuo, kuo esate, išraiška. Ir būtent šis troškimas tapti daugiau yra tikroji gyvenimo esmė, nes gyvenimas yra augimas, o augti galite tiktai transcenduodami save.

Gyvenimas yra nuolatinė savitranscendencija, ir tiktai gyvenimas gali suteikti jums džiaugsmą ir ramybę, kurių taip ilgitės. Juk argi gali Sąmoningasis AŠ būti ramybėje, būdamas mirties sąmonės kalėjime ir būdamas atsiskyręs nuo gyvenimo srauto? Tikrąją ramybę, tikrąją meilę, tikrąjį džiaugsmą atrasite tik tuomet, kai žinosite, jog plaukiate Gyvenimo Upe, nes atkūrėte ryšį su joje tekančia Dievo valia.

Mano Mylimos širdys, užsklendžiu jus dabar Dievo valios liepsnoje ir sakau jums: „Nepamirškite deimantinės Dievo valios, kurią įdėjau į jūsų širdis. Leiskite jai augti, ir tegul ji išsklaido visą tamsą jūsų esybėje. Ir tuomet leiskite jai augti dar daugiau ir išsklaidyti visą tamsą šioje planetoje, kad Dievo valia galėtų būti įkūnyta Žemėje kaip gausingas gyvenimas visiems žmonėms.“ Tebūna Šviesa Žemėje ir vien tik Šviesa! Teįsikūnija Dievo Valios Šviesa Žemėje ir teišsklaido anti-valios tamsą. Ir Šviesa YRA ir yra tik Šviesa. Atlikta!

Dievo Valios Rožinis

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels