9.03 Šaukinys Omegai

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau visų Dangiškosios Motinos atstovių, ypač Omegą ir Motiną Mariją, išgydyti mano keturis žemesniuosius kūnus, ir ypač prašau transfigūruoti mano tapatumo jausmą, kad sugebėčiau priimti save Dangiškosios Motinos dalimi ir turėti tobulą pusiausvyrą tarp vyriškumo ir moteriškumo. Prašau išgydyti visus disbalansus, tarp jų ir…

[Išsakykite asmeninius prašymus]

1. Omega, į meditaciją grimztu,

Tavajam soste vartų kosminių.

Iš aštuoniukės srauto gimęs esu,

Kurį su Alfa kuriate kartu.


Gyvybės Daina, gyvybę teiki,

Širdis visų į dermę jungi.

Šventasis Garse, auksu verti,

Žemę į Rojų nuostabų keiti.


2. Omega, erdvėje tavo šventoj,

Kosminius tėvus apkabinu šviesoj.

Didžią malonę dabar regiu,

Kosminės upės dalimi esu.


Gyvybės Daina, gyvybę teiki,

Širdis visų į dermę jungi.

Šventasis Garse, auksu verti,

Žemę į Rojų nuostabų keiti.


3. Omega, Centrinėj Saulėje esi,

Parodai, gyventi – tai džiaugtis širdy.

Ir pergalės skonį dabar aš jaučiu,

Pradėjau keliauti link savo namų.


Gyvybės Daina, gyvybę teiki,

Širdis visų į dermę jungi.

Šventasis Garse, auksu verti,

Žemę į Rojų nuostabų keiti.


4. Omega, moters dvasia

Vartus begalybėn atveria.

Aš ryšį su tavim turiu,

Ir dieviškumą savo pažįstu.


Gyvybės Daina, gyvybę teiki,

Širdis visų į dermę jungi.

Šventasis Garse, auksu verti,

Žemę į Rojų nuostabų keiti.


5. Omega, kosminiam sraute,

Dangišką planą matau savyje.

Žibintas dega mano širdy,

Dalina meilę žmogui kely.


Gyvybės Daina, gyvybę teiki,

Širdis visų į dermę jungi.

Šventasis Garse, auksu verti,

Žemę į Rojų nuostabų keiti.


6. Omega, Motinos Liepsna,

Pagimdė mane josios šviesa.

Žaidimą kosminį žaidžiu,

Ir Kristaus pergalę skelbiu.


Gyvybės Daina, gyvybę teiki,

Širdis visų į dermę jungi.

Šventasis Garse, auksu verti,

Žemę į Rojų nuostabų keiti.


7. Omega, dabar supratau,

Kodėl į Žemę čionai atėjau.

Ir iš tiesų padėt ketinu,

Pakilti planetai virš drumzlių visų.


Gyvybės Daina, gyvybę teiki,

Širdis visų į dermę jungi.

Šventasis Garse, auksu verti,

Žemę į Rojų nuostabų keiti.


8. Omega, tapti siekiu,

Kosminio choro pilnateisiu nariu.

Širdis liepsnoja Kristaus ugnim,

Ji valo ir kelia planetą aukštyn.


Gyvybės Daina, gyvybę teiki,

Širdis visų į dermę jungi.

Šventasis Garse, auksu verti,

Žemę į Rojų nuostabų keiti.


9. Omega, širdis liepsnoja ugnim,

Gyvenimas mano vis kyla aukštyn.

Kalbos slaptosios išmokyk mane,

Kad kelti galėčiau planetą aš šią.


Gyvybės Daina, gyvybę teiki,

Širdis visų į dermę jungi.

Šventasis Garse, auksu verti,

Žemę į Rojų nuostabų keiti.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, prašau Omegos ir Motinos Marijos užsklęsti mane ir visus žmones mano įtakos sferoje kūrybiškoje Dangiškosios Motinos, Gyvenimo Upės tėkmėje. Prašau visų Dangiškosios Motinos atstovių padauginti mano prašymus, kad galėtume suformuoti aštuoniukės tėkmę "kaip Viršuje, taip ir apačioje". Tad priimu, kad tai yra pilnai įkūnyta, nes tai ištarė Viešpaties lūpos, Dangiškoji Motina, kuria AŠ ESU. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com