ROS15: Arkangelo Mykolo rožinis dvasinei krizei įveikti

Galingas rožinis, skirtas padėti jums įveikti dvasinę krizę, ypač, kai jaučiatės prislėgti negatyvių energijų, arba jaučiatės puolami psichinių energijų arba tamsos jėgų.

Skaitykite mokymus apie šį rožinį.

Parsisiųskite pdf failą.


Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Mylimas Arkangele Mykolai, skiriu šį rožinį Dievo valios ir Dievo karalystės įsikūnijimui…

(Apibūdinkite situacijas ir sąlygas, kurias išspręsti prašote Arkangelą Mykolą ir jo angelus.)

Viešpaties malda

Dieve Tėve-Motina mūsų, esantys visoje gyvybėje. Tebūna pašlovinta jūsų Esatis, AŠ ESU, manyje. Aš priimu jūsų karalystės atėjimą Žemėn per mane. Aš prisiimu atsakomybę reikšti jūsų valią Žemėje, kaip ji išreikšta Danguje.

Aš priimu, kad kiekvieną dieną duodate man galimybę būti viskuo, kuo esate jūs. Pripažįstu, kad atleidžiate man mano netobulumus, kaip ir aš kitiems atleidžiu, ir atiduodu savo valią aukštesniajai valiai esančiai manyje. Todėl pripažįstu tiesą, kad visata sugrąžina man tai, ką į ją išsiunčiu.

Prisiimu atsakomybę už savo protą ir savo gyvenimą. Prisiekiu pakilti virš žemesniojo aš pagundų, idant galėtumėte išlaisvinti mane nuo visų netobulų energijų. Patvirtinu, kad jūsų karalystė, galia ir šlovė yra įkūnyta mano esybėje, dabar ir amžinai. Amen.

Arkangele Mykolai, esu pasirengęs priimti aktyvų požiūrį

1. Arkangele Mykolai, pripažįstu tave kaip VIEŠPATIES Esatį, galinčią atlaikyti bet kokių jėgų Žemėje puolimą. Noriu būti tavo ypatingos malonės dalimi ir pakilti virš visos negatyvios energijos, masinės sąmonės, savo praeities momentumų ir visų tamsos jėgų.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

2. Arkangele Mykolai, aš žinau, jog esu atsidūręs dvasinėje krizėje ir esu pasirengęs pripažinti, kad mane puola išorinės jėgos, kurių regimai nepajėgiu suvaldyti. Aš dabar įsilieju į grupę tų, kuriems galima padėti, nes esu pasirengęs pripažinti, kad turiu problemą. Arkangele Mykolai, prašau tavo pagalbos ir esu pasirengęs gauti dalį tavo momentumo, kuriuo tu esi, esu pasirengęs gauti Dievo valios momentumą, Dievo apsaugos momentumą.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

3. Arkangele Mykolai, pripažįstu, kad nesi įsitraukęs į dualistinę kovą su velniu ir demonais, su tamsos jėgomis – tu nesi dualizme. Suprantu, jog būtent todėl jokia jėga Žemėje negali prieš tave atsilaikyti, kai išreiški savo Esybę pilna galia, kuria esi. Pripažįstu Laisvos Valios Įstatymą, kuri sako, kad aš pats turiu nuspręsti, kokiai tamsai leisiu pasilikti ir kokiai Šviesai leisiu apsireikšti savo energetiniame lauke. Todėl sakau: „Noriu pakilti virš tamsos ir pakilti į tavo Esaties Šviesą, į Dievo Šviesą!“

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

4. Arkangele Mykolai, žinau, kad mano ego ir tamsos jėgos nenori, kad kalbėčiau šį rožinį, nes Šviesa, kurią iškviečiu, juos labai nemaloniai veikia. Tačiau nepasiduosiu jų subtiliems gundymams pasiduoti. Vietoj to, pasinaudosiu jų pasipriešinimu jas apnuogindamas, stebėdamas savo reakcijas ir naudodamasis Dievo man suteikta valios jėga – kurią sustiprina begalinė Arkangelo Mykolo valios jėga – pereidamas kiaurai per bet kokį pasipriešinimą ir užmegzdamas asmeninį ryšį su Mykolu, Dievo Valios Arkangelu.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

5. Arkangele Mykolai, pripažįstu, kad, kai jaučiuosi neturintis galios, suparalyžiuotas, ir prislėgtas naštos ir jėgų, prieš kurias negaliu atsilaikyti savo išorinio proto ir esybės turima galia, visa tai yra tik iliuzija. O šios iliuzijos esmė yra ta, kad aš esu tas, kuris privalo kontroliuoti savo energetinį lauką.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

6. Arkangele Mykolai, pripažįstu, kad tu nepažeisi mano laisvos valios, kai tuo tarpu tamsos jėgos IŠ TIESŲ pažeis mano laisvą valią. Suprantu, kad jos mano laisvą valią gali pažeisti tiktai tiek, kiek aš leidžiu joms tą daryti. Arkangele Mykolai, aš dabar kviečiu tave įžengti į mano energetinį lauką ir ištremti tamsą iš mano Esybės. Suprantu, kad aš esu tas, kuris turi pasirinkti paleisti tamsą, nes tik tuomet tavo Esatis galės ją sudeginti.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

7. Arkangele Mykolai, suprantu laisvos valios svarbą. Esu pasirengęs pamatyti, kaip prisikviečiau tamsos jėgas į savo esybę, netgi man nežinomais būdais. Matau, kad pasaulis yra taip stipriai persigėręs subtiliais žaltiškais melais, kad prisikviečiau tamsos jėgas į savo esybę nežinodamas, ką darau. Esu pasirengęs pamatyti savo padarytus sprendimus, ir esu pasirengęs panaikinti šiuos sprendimus, kurie leido tamsai įeiti ir leidžia jai pasilikti.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

8. Arkangele Mykolai, esu pasirengęs pabusti, pakilti aukščiau – galiausiai prisiimdamas visišką ir galutinę atsakomybę už save, už savo esybę, už savo kelią gyvenime, net ir už savo paties išganymą. Žinau, kad tamsos jėgos įeina ne tik per veiklas, kurias aš aiškiai suvokiu esant tamsiomis, jog gali įeiti net ir per regimai nekaltas priemones, net ir per religinę veiklą, kuri skleidžia amžinąjį melą, kad man reikalingas išorinis išganytojas, nes nieko negaliu padaryti, kad save išganyčiau.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

9. Arkangele Mykolai, esu pasirengęs pabusti, prisiimti atsakomybę, idant tavo galia ir Esatis galėtų įžengti į mano esybę. Nekovosiu prieš tavo Šviesą ir nesilaikysiu įsikibęs į tamsą. Matau, kad mano ego laikosi įsikibęs į tamsą, nes mano ego jaučiasi patogiai tamsos jėgų apsuptyje, kurios jam suteikia galią mane valdyti. Tačiau žinau, kad mano Sąmoningasis AŠ yra daugiau nei ego, ir todėl esu pasiryžęs pažvelgti į tai, kodėl prisikviečiau tamsos jėgas. Esu pasiryžęs pažvelgti į kiekvieną sprendimą, atvėrusį mano esybę tamsai, ir sąmoningai jį panaikinti, idant galėčiau tapti visiškai laisvas.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

 

Aš renkuosi gyvenimą!

Mylimas Arkangele Mykolai, išgelbėk mane, kad nepražūčiau! (3x)

Arkangele Mykolai, išgelbėk mane nuo mirties sąmonės, kuri mane verčia laikyti save mirtinga žmogiška būtybe, atskirta nuo savo Dievo.

Mylimas Arkangele Mykolai, mano Tikėjimo Gynėjau, jeigu žmonės žinotų geriau, jie ir elgtųsi geriau, ir man Dievo suteiktos laisvos valios galia aš dabar sakau, jog noriu žinoti geriau. Aš noriu išsilaisvinti iš antikristo melų, kuriais supančiota mano siela, kad esu lyg kokiame voro melo tinkle, iš kurio atrodo neįmanoma ištrūkti.

Arkangele Mykolai, noriu pakilti virš mirties sąmonės ir būti laisvas regėti Kristaus tiesą ir švytinčią Dievo realybę. Esu pasiruošęs pamatyti savo Dievą ir nebegyventi kaip žmogus, bet gyventi kaip dvasinė būtybė, kuri iš tiesų aš ir esu.

Arkangele Mykolai, noriu pakeisti savo gyvenimą. Esu pasirengęs prarasti savo mirtingo gyvenimo jausmą, savo mirtingą tapatumą, paremtą šio pasaulio apribojimais ir kūniško proto dualizmu. Noriu, kad mano akis būtų sveika, kad galėčiau pamatyti subtilius žaltiško proto melus ir prisipildyčiau Kristaus Šviesa. Esu pasirengęs atiduoti savo emocinius prisirišimus prie šio pasaulio dalykų ir apribojimų, kurie atrodo tokie tikri. Esu pasirengęs prarasti šį gyvenimo jausmą, kad laimėčiau nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą ir priimčiau savo tikrąjį – bendrakūrėjo su Dievu tapatumą.

Todėl dabar sakau, pilna savo laisvos valios galia ir Kristaus Liepsnos manyje galia:

AŠ RENKUOSI GYVENIMĄ (4X)

Aš renkuosi gyvenimo sąmonę, Kristaus sąmonę, ir priimu, kad esu amžinai gyvas Kristaus šviesoje. Priimu, kad už visų šio pasaulio regimybių yra Dievo realybė, ir todėl prisiekiu daugiau niekada neteikti amžinumo jokioms pasaulio regimybėms. Patvirtinu, kad Dievas yra visur, ir todėl taip pat ir manyje.

Renkuosi būti viena su savo Dievu, ir todėl aš esu Arkangelo Mykolo Esatis šiame pasaulyje.

Arkangele Mykolai, pripažįstu Dievo galią savyje

1. Arkangele Mykolai, kviečiu tave apreikšti savo Esatį mano esybėje tiek, kiek sugebėsiu pakelti. Prisiekiu eiti laipsnišku keliu, kurį tu siūlai. Aš dabar kviečiu tave į savo esybę ir prašau ištremti tamsą. Aš pasinaudosiu atokvėpiu nuo mane slėgusios naštos ir panaikinsiu pasirinkimus, kurie mane darė pažeidžiamą tamsos jėgoms ir energijoms. Aš noriu pakilti aukščiau savo sąmonėje ir pasiekti vienovę su savo paties Aukštesniąja Esybe, savo AŠ ESU Esatimi. Aš esu išmintingas darbininkas, ir dauginsiu savo talentus, idant tamsa vėl manęs neprislėgtų.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

2. Arkangele Mykolai, noriu nuolatinio ryšio su tavimi, kad man padauginus tai, ką gavau, galėtum man suteikti dar didesnę apsaugą ir atokvėpį – kuriuos užsitarnausiu savo pasiryžimu nepaliauti kalbėti tavo rožinį, klausyti tavo diktavimo ir studijuoti mokymus, kuriuos man reikia studijuoti, idant galėčiau tapti savo paties psichikos šeimininku.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

3. Arkangele Mykolai, suprantu, kad norėdamas užmegzti asmeninį ryšį su tavimi, privalau priimti aktyvų požiūrį. Aš dabar paleidžiu tradicinės religijos iliuzijas, vaizduojančias mane pasyviu Malonės iš Dangaus gavėju. Ir todėl nesitikiu, kad vos man paprašius tavęs paimti mano naštą, tu turėtum akimirksniu įžengti ir tai dėl manęs padaryti. Nes suvokiu, kad tai yra netikra religija, kurią skleidžia tamsos jėgos, turinčios tikslą gauti priėjimą prie mano esybės.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

4. Arkangele Mykolai, pripažįstu, kad būtent šis tikėjimas, kad esu pasyvus, kad pats neturiu jokios galios, būtent ir daro mane pažeidžiamą tamsos jėgoms. Suvokiu, kad, jeigu kažką padarytum, kas sustiprintų šį tikėjimą, tai tuo tik sukliudytum man pasiekti galutinę laisvę. Aš dabar paimu gyvenimą į savo rankas ir tariu: „AŠ ESU atsakingas už savo paties namus, AŠ ESU atsakingas už savo paties kelią gyvenime. Ir todėl AŠ ESU pasirengęs pažvelgti į iliuzijas, kuriomis patikėjau, esu pasirengęs pažvelgti į sąlygas, kurias susikūriau, į gyvenimo lūkesčius, kuriuos turiu. Ir todėl, AŠ ESU pasirengęs pamatyti tai, kas netikra, paleisti tai, kas netikra, ir vietoj to priimti Kristaus tiesą, kuri mane išlaisvins nuo netikrovės.“

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

5. Arkangele Mykolai, matau skirtumą tarp tikrųjų Dievo atstovų – Pakylėtųjų Pulkų – ir galybės netikrų mokytojų, egzistuojančių fizinėje plotmėje, emocinėje plotmėje, mentalinėje plotmėje ir žemiausiuose eterinės plotmės lygmenyse. Žinau, kad jie visi nori man sakyti, kad negaliu pats savęs išsigelbėti, kad negaliu pakilti aukščiau savo paties galia, ir kad man jų reikia, idant jie dėl manęs kažką padarytų. Pripažįstu tiesą, kad man nereikia nieko už mano paties Esybės ribų, nes Dievo Karalystė yra manyje, tai reiškia, kad esu sukurtas iš savo Kūrėjo Esybės.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

6. Arkangele Mykolai, esu pasirengęs pripažinti Dievo galią savyje – kad AŠ ESU Dievo Esybės tąsa, AŠ ESU Kūrėjo individualizacija. Aš dabar paleidžiu atskirties iliuziją, kuri skatina mane tikėti, jog esu atskirtas nuo Dievo ir atskirtas nuo visos likusios kūrinijos. Matau, kad tai yra esminė žaltiškos sąmonės iliuziją ir tų, kurie yra puolusioje sąmonėje, tų, kurie nori pavergti visus žmones Žemėje, idant galėtų melžti iš jų šviesą ir energiją. Suprantu, kad šios tamsiosios būtybės yra netekusios gebėjimo gauti šviesą iš Dievo, ir todėl jos turi priversti mane iškreipti šviesą, idant galėtų ją sugerti.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

7. Arkangele Mykolai, aš dabar suprantu, kodėl tamsos jėgos mane puola dieną ir naktį, mėgindamos priversti mane nugrimzti į neharmoningą ir nesubalansuotą proto būseną. Žinau, kodėl jos sukūrėt tokią gausybę melų ir iliuzijų, tokią gausybę veiklų Žemėje, kurių vienintelis tikslas yra palaipsniui įstumti mane į tokią sąmonės būseną, kurioje galėčiau būti dvasiškai prievartaujamas, nes būčiau praradęs savo auros lauko apsaugą. Esu pasiryžęs užkimšti visas skyles savo energetiniame lauke, leidžiančias tamsos jėgoms įžengti į jį bet kuriuo paros metu ir užvaldyti mano esybę. Su tavo pagalba, aš kontroliuosiu kiekvieną situaciją, kontroliuosiu savo veiksmus, emocijas, mintis ir suvokimą, kas aš esu, idant visada jausčiausi pakylėtas ir ramybėje.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

8. Arkangele Mykolai, pripažįstu, kad šiame pasaulyje egzistuoja tam tikros išorinės veiklos, kurių tikslas yra padaryti mane atvirą tamsos jėgoms. Pripažįstu, kad negaliu įveikti dvasinės krizės ir pasiekti proto ramybės, užsiimdamas šiomis veiklomis. Todėl esu pasirengęs stengtis išsilaisvinti nuo visų išorinių veiklų, vagiančių mano ramybę. Siekiu aiškumo ir ramybės, kurie man padės išsilaisvinti nuo šių veiklų, prisiimant atsakomybę už savo praeities pasirinkimus ir darant geresnius pasirinkimus dabartyje ir ateityje.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

9. Arkangele Mykolai, pripažįstu, kad mano ego nesupranta, kodėl man naudinga palikti šias veiklas, tačiau žinau, kad esu daugiau už savo ego, ir mano Sąmoningasis AŠ pripažins šią tiesą. Pripažįstu, kad ši mano esybės dalis yra Dievo, paties Kūrėjo tąsa. Tad aš turiu gebėjimą pasirinkti kopti aukščiau ir tarti: „Šis išorinis netobulumo ir netikrovės pasireiškimas, šis išorinis disharmonijos ir disbalanso pasireiškimas nėra tikroji esybė, kuri AŠ ESU. Ir todėl aš daugiau tam nebepasiduosiu, nebepasiduosiu iliuzijai, kad mane tai gali valdyti.“

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

 

Aš renkuosi gyvenimą!

Mylimas Arkangele Mykolai, išgelbėk mane, kad nepražūčiau! (3x)

Arkangele Mykolai, išgelbėk mane nuo mirties sąmonės, kuri mane verčia laikyti save mirtinga žmogiška būtybe, atskirta nuo savo Dievo.

Mylimas Arkangele Mykolai, mano Tikėjimo Gynėjau, jeigu žmonės žinotų geriau, jie ir elgtųsi geriau, ir man Dievo suteiktos laisvos valios galia aš dabar sakau, jog noriu žinoti geriau. Aš noriu išsilaisvinti iš antikristo melų, kuriais supančiota mano siela, kad esu lyg kokiame voro melo tinkle, iš kurio atrodo neįmanoma ištrūkti.

Arkangele Mykolai, noriu pakilti virš mirties sąmonės ir būti laisvas regėti Kristaus tiesą ir švytinčią Dievo realybę. Esu pasiruošęs pamatyti savo Dievą ir nebegyventi kaip žmogus, bet gyventi kaip dvasinė būtybė, kuri iš tiesų aš ir esu.

Arkangele Mykolai, noriu pakeisti savo gyvenimą. Esu pasirengęs prarasti savo mirtingo gyvenimo jausmą, savo mirtingą tapatumą, paremtą šio pasaulio apribojimais ir kūniško proto dualizmu. Noriu, kad mano akis būtų sveika, kad galėčiau pamatyti subtilius žaltiško proto melus ir prisipildyčiau Kristaus Šviesa. Esu pasirengęs atiduoti savo emocinius prisirišimus prie šio pasaulio dalykų ir apribojimų, kurie atrodo tokie tikri. Esu pasirengęs prarasti šį gyvenimo jausmą, kad laimėčiau nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą ir priimčiau savo tikrąjį – bendrakūrėjo su Dievu tapatumą.

Todėl dabar sakau, pilna savo laisvos valios galia ir Kristaus Liepsnos manyje galia:

AŠ RENKUOSI GYVENIMĄ (4X)

Aš renkuosi gyvenimo sąmonę, Kristaus sąmonę, ir priimu, kad esu amžinai gyvas Kristaus šviesoje. Priimu, kad už visų šio pasaulio regimybių yra Dievo realybė, ir todėl prisiekiu daugiau niekada neteikti amžinumo jokioms pasaulio regimybėms. Patvirtinu, kad Dievas yra visur, ir todėl taip pat ir manyje.

Renkuosi būti viena su savo Dievu, ir todėl aš esu Arkangelo Mykolo Esatis šiame pasaulyje.

Arkangele Mykolai, esu pasirengęs būti dvasiškai nepriklausomu

1. Arkangele Mykolai, pripažįstu, kad nėra nė vienos sąlygos šiame pasaulyje, kuri turėtų kažkokią aukščiausią realybę. Nėra tokios sąlygos šiame pasaulyje, kuri turėtų kažkokią galią mano tikrajam aš, Sąmoningajam AŠ, mano Aukštesniajai Esybei. Matau, kad galutinis būdas išsilaisvinti nuo šio pasaulio jėgų yra suvokti, kad jos nėra tikros – o nebūdamos tikros, negali turėti jokios realios galios mane valdyti.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

2. Arkangele Mykolai, suvokiu, kad niekas, kas netikra, negali grasinti tam, kas tikra. Todėl prašau savojo Kristaus AŠ padėti man pasiekti Kristaus įžvalgumą, kuris padėtų man atskirti, kas tikra, o kas netikra mano dabartinėje situacijoje. Galiu žinoti, koks yra sekantis žingsnis, kurį man reikia žengti, kad įveikčiau savo dabartinę naštą, kad galėčiau ištrūkti iš savo dabartinės krizės.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

3. Arkangele Mykolai, pripažįstu vidinę savosios Esybės realybę ir pabundu suvokimui, kad esu Dievas – esu Dievo individualizacija! Todėl darau pasirinkimą, kurį Dievas padarytų mano dabartinėje situacijoje, idant galėčiau įveikti naštą, kuri atrodo neįveikiama mano žmogiškai sąmonei. Pripažįstu tiesą Jėzaus žodžiuose: „Žmonėms tai neįmanoma, bet su Dievu viskas yra įmanoma.“

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

4. Arkangele Mykolai, pripažįstu Dievo kibirkštį savo esybėje. Taip pat suprantu, kad dar negaliu paleisti Dievo galios iš savo vidaus. Todėl prašau tavęs kurį laiką atstovauti man Dievo galią, kol pilnai užmegsiu ryšį su Dievo galia savyje, ir kol tapsiu dvasiškai savarankišku.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

5. Arkangele Mykolai, nesitikiu, kad išgelbėsi mane visam laikui. Prašau tavęs ateiti laikinai, kad mane pakylėtum, idant įgyčiau laisvę ir ramybę užmegzti ryšį su manyje slypinčia Dievo galia. Ir kad, po kurio laiko, tavo Esatis man nebebūtų reikalinga kaip išorinė Dievo galia, nes būčiau atradęs vidinę Dievo, kuriuo iš tiesu esu, galią. Ir todėl suvokiu, kad vidinėse savo esybės dalyse, esu viena su Pakylėtaisiais Pulkais, su visu Dievo Kūnu.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

6. Arkangele Mykolai, suvokiu, kad tu iš tiesų nesi mano išorėje. Pripažįstu, kad esi visuotinė Esatis, kurios neįmanoma apriboti laike ir erdvėje, ir todėl tu taip pat esi ir manyje. Žinau, kad tu atstovauji Dievo galią, ir kad ši Dievo Galia gali tekėti per mane iš vidaus, suteikdama man dvasinę nepriklausomybę. Ir tuomet tamsos demonai bėgs nuo manęs, nes žinos praradę man savo galią, kaip prarado savo galią Kristui.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

7. Arkangele Mykolai, aš noriu aukščiausios laisvės. Esu pasirengęs pažvelgti į kiekvieną iliuziją, į kiekvieną žaltišką melą, įslinkusį į mano sąmonę. Žinau, kad tą iš tiesų galima pasiekti, nes aš turiu Kristaus AŠ, kuris gyvena manyje. O kai užmezgu ryšį su šiuo Kristaus AŠ, galiu įgyti vidinį suvokimą, kuris man parodo, kas yra tikra, o kas yra netikra mano esybėje ir pasaulyje.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

8. Arkangele Mykolai, aš būsiu budrus ir klausysiu savojo Kristaus aš vidinio paraginimo, idant galėčiau žengti žingsnius, kurie būtų specifiškai pritaikyti dabartinei mano situacijai ir kurie man padėtų pakilti laipteliu aukščiau savo kelyje ir padėtų pasiekti didesnį laisvės laipsnį nuo tamsos. Žinau, kad žengdamas vieną mažą žingsnelį po kito, aš IŠ TIESŲ įveiksiu visą tamsą.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

9. Arkangele Mykolai, suprantu, kad galima priprasti prie iliuzijų – net ir tamsos jėgų buvimas gali tapti beveik kaip priklausomybė, kuomet mano išorinis protas yra taip stipriai pripratęs prie šių tamsos jėgų ir to, ką jos daro, kad mano išorinis protas negali to paleisti. Matau, kad už bet kokios priklausomybės išorinio proto jausmas, kad jis negalėtų gyventi be tamsos. Tamsa yra taip į jį įsigėrusi, jog yra tapusi mano paties esybės savastimi, ir jis iš tiesų nesugebėtų išlaikyti tęstinumo ir tapatumo jausmo be jos. Tačiau aš taip pat žinau, kad esu daugiau nei išorinis protas ir kūnas. Todėl mano Sąmoningasis AŠ paleidžia visą tamsą mano esybėje.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

Aš renkuosi gyvenimą!

Mylimas Arkangele Mykolai, išgelbėk mane, kad nepražūčiau! (3x)

Arkangele Mykolai, išgelbėk mane nuo mirties sąmonės, kuri mane verčia laikyti save mirtinga žmogiška būtybe, atskirta nuo savo Dievo.

Mylimas Arkangele Mykolai, mano Tikėjimo Gynėjau, jeigu žmonės žinotų geriau, jie ir elgtųsi geriau, ir man Dievo suteiktos laisvos valios galia aš dabar sakau, jog noriu žinoti geriau. Aš noriu išsilaisvinti iš antikristo melų, kuriais supančiota mano siela, kad esu lyg kokiame voro melo tinkle, iš kurio atrodo neįmanoma ištrūkti.

Arkangele Mykolai, noriu pakilti virš mirties sąmonės ir būti laisvas regėti Kristaus tiesą ir švytinčią Dievo realybę. Esu pasiruošęs pamatyti savo Dievą ir nebegyventi kaip žmogus, bet gyventi kaip dvasinė būtybė, kuri iš tiesų aš ir esu.

Arkangele Mykolai, noriu pakeisti savo gyvenimą. Esu pasirengęs prarasti savo mirtingo gyvenimo jausmą, savo mirtingą tapatumą, paremtą šio pasaulio apribojimais ir kūniško proto dualizmu. Noriu, kad mano akis būtų sveika, kad galėčiau pamatyti subtilius žaltiško proto melus ir prisipildyčiau Kristaus Šviesa. Esu pasirengęs atiduoti savo emocinius prisirišimus prie šio pasaulio dalykų ir apribojimų, kurie atrodo tokie tikri. Esu pasirengęs prarasti šį gyvenimo jausmą, kad laimėčiau nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą ir priimčiau savo tikrąjį – bendrakūrėjo su Dievu tapatumą.

Todėl dabar sakau, pilna savo laisvos valios galia ir Kristaus Liepsnos manyje galia:

AŠ RENKUOSI GYVENIMĄ (4X)

Aš renkuosi gyvenimo sąmonę, Kristaus sąmonę, ir priimu, kad esu amžinai gyvas Kristaus šviesoje. Priimu, kad už visų šio pasaulio regimybių yra Dievo realybė, ir todėl prisiekiu daugiau niekada neteikti amžinumo jokioms pasaulio regimybėms. Patvirtinu, kad Dievas yra visur, ir todėl taip pat ir manyje.

Renkuosi būti viena su savo Dievu, ir todėl aš esu Arkangelo Mykolo Esatis šiame pasaulyje.

Arkangele Mykolai, aš nepaliausiu eiti į pergalę

1. Arkangele Mykolai, pripažįstu, kad net jei prieš mane yra ilgas kelias, esu pasirengęs eiti su tavimi kiekvieną šio kelio žingsnį – esu pasirengęs daryti vieną mažą žingsnelį po kito. Nesitikiu, kad galėsiu pasiekti pilną laisvę akimirksniu. Žinau, kad tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo pirmojo žingsnio, ir ją užbaigti galėsiu, tik nepaliaudamas daryti vieną mažą žingsnelį po kito.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

2. Arkangele Mykolai, aš čia ir dabar nusprendžiu, kad noriu būti laisvas nuo šios tamsos, ir aš nepaliausiu daryti vieną mažą žingsnelį po kito. Arkangele Mykolai, tikiu tavo pažadu, kad galiausiai tamsos jėgos praras įtaką mano protui. Suvokiu, kad iš tiesų galiu būti laisvas, kad iš tiesų BŪSIU laisvas – jeigu nepaliausiu žengti vieną mažą žingsnelį po kito.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

3. Arkangele Mykolai, pripažįstu, kad ir kaip bebūčiau slegiamas, visada galiu žengti šį mažą žingsnelį – ir esu pasirengęs tai daryti. Suprantu, kad laisvos valios įstatymas sako, kad gali padėti tik tiems, kurie yra pasiruošę padėti patys sau, priiminėdami sprendimus. Žinau, kad Dievas nesukūrė tamsos ir neleido jai būti Žemėje, nes ji buvo sukurta per laisvos valios įstatymą, kuomet žmonės Žemėje leido šiai tamsai įžengti į šią planetą ir toliau leidžia jai čia būti.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

4. Arkangele Mykolai, pripažįstu, kad mano Sąmoningasis AŠ turi gebėjimą užmegzti ryšį su Dievo realybe ir patirti, kad Dievas yra už dualizmo ribų. Esu pasirengęs žengti vieną mažą žingsnelį po kito ir pakilti sąmonėje, kol debesys prasiskirs ir aš staiga išvysiu nedualistinės Dievo realybės blykstelėjimą. Ir tą akimirką žinosiu, kad tai, ką sakai, yra tiesa, nors šiuo metu negaliu to žinoti išoriniu savo protu.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

5. Arkangele Mykolai, aš toliau tęsiu tavo programą, kalbėdamas šį rožinį ir klausydamasis tavo diktavimo, kol pajusiu susigrąžinęs kontrolę savo esybei. Atsisakau toliau tęsti savo senuosius įpročius, kuomet leisdavau savo emociniam kūnui ir mintims šėlti, nes jie buvo užvaldyti tamsos. Vietoj to, aš pasiliksiu tavo Esatyje tiek, kiek man bus reikalinga, kol pajausiu, kad tamsa pakankamai atsitraukė, kad leistų man priimti aiškų sprendimą ir toliau tęsti savo kasdieninį gyvenimą. Aš nebūsiu tarp tų, kurie nugrimzta į žemyn traukiantį sūkurį, į savidestrukcijos juodąją skylę. Vietoj to, esu pasirengęs priiminėti savo savarankiškus sprendimus, esu pasirengęs padėti sau užkopti aukščiau – ir nepaliauti daryti vieną mažą žingsnelį po kito.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

6. Arkangele Mykolai, su tavo pagalba nesitikėsiu akimirksniu ateinančio palengvėjimo, nenusivilsiu, neįsileisiu nuobodulio ir nepradėsiu abejoti, ar visa tai tikrai suveiks. Suprantu, kad nusivylimas yra didžiausias ginklas velnio arsenale. Žinau, kad tamsos jėgos mėgins mane įtraukti į nusivylimą, tačiau aš nepaliausiu eiti į priekį, kol patirsiu persilaužimą į aukštesnį sąmonės lygį. Neleisiu abejonei įslinkti į mano protą ir nepasiduosiu nusivylimui paskutinę akimirką. Eisiu su tavimi iki galo, kol patirsiu visiškai naują etapą savo gyvenime.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

7. Arkangele Mykolai, pripažįstu, kad davei man įrankį apgręžti savo gyvenimą aplinkui. Žinau, kad turiu potencialą pakilti aukščiau ir apgręžti savo gyvenimą pozityvia kryptimi. Nepasiduosiu jokioms mano ego ir tamsos jėgų sugalvotoms dingstims sustoti. Žinau, kad, kai klausausi šių žodžių ir kalbu šį rožinį, tamsos jėgos taip nemaloniai jaučiasi, kad vos besugeba išbūti mano auros lauke. Ir aš nieko daugiau nenoriu, kaip tik jas paleisti, kad galėčiau įžengti į vienovę su savo Aukštesniąja Esybe ir pasiekti proto ramybę.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

8. Arkangele Mykolai, esu pasirengęs leisti tavo Esačiai būti su manimi, ir suteikiu tau pilną ir neribotą priėjimą prie savo esybės, idant galėtum šviesti savo šviesą ir pašalintum visas tamsos slaptavietes. Aš įsiklausysiu į už tavo žodžių slypinčią vibraciją, kuri tu esi. Pripažįstu tikrovę, kad nors mane slėgusios ir kontroliavusios tamsos jėgos gali atrodyti turinčios galią, Arkangelas Mykolas nepriima, kad jos man turi bent menkiausią galią. Todėl ir aš nepriimu, kad jos turi man bent menkiausią galią.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

9. Arkangele Mykolai, pripažįstu, kad tamsos jėgos ir mano ego kontroliavo mano gebėjimą priiminėti sprendimus iki tokio taško, kuomet nesugebu matyti realybės, leidžiančios man priiminėti laisvus sprendimus. Bet aš daugiau nebeleisiu tamsos jėgoms daryti įtaką mano sprendimams, ir aš priimu tavo pasiūlymą tapti viena su tavo valios jėga ir tavo realybe. Žinau, kad tuo būdu įgysiu galią priiminėti savo savarankiškus sprendimus, susigrąžindamas savo valios galią. Atrasiu ramybės elementą, paguodą ir pajusiu, kad priekyje šviečiasi viltis. Tad priimu, kad saulė iš tiesų šviečia už tamsių audros debesų mano energetiniame lauke. Ir ši saulė yra mano paties AŠ ESU Esatis, kuri yra tikrasis mano tapatumas Dievuje. Todėl žinau, kad visas žemesnysis tapatumo jausmas yra netikras, ir todėl paleidžiu jį. Esu pasirengęs prarasti savo mirtingą gyvenimą, idant laimėčiau amžinąjį Kristaus gyvenimą.

 • Būk pasveikintas Arkangele Mykolai, Valdove Angelų,
 • Tavo Esybė visuomet su manimi.
 • Apsaugok mane nuo visų tamsos jėgų,
 • Ir surakink vidinį mano priešą.
 • Aš imu savo gyvenimo vadžias į savo rankas,
 • Ir įkūniju Dievo karalystę savo gyvenime.
 •  
 • Mykolai Šventas, Tikėjimo Gynėjau,
 • Aš šaukiu tavo Mėlynos Liepsnos Kalaviją.
 • Perkirsk ir išvaduok mane iš antikristo melo pančių,
 • Kad galėčiau praskirti atskirties šydą.
 • Aš patvirtinu savo vienovę su Dievu,
 • Ir prisijungiu prie Dievo Kūno Žemėje.

Aš renkuosi gyvenimą!

Mylimas Arkangele Mykolai, išgelbėk mane, kad nepražūčiau! (3x)

Arkangele Mykolai, išgelbėk mane nuo mirties sąmonės, kuri mane verčia laikyti save mirtinga žmogiška būtybe, atskirta nuo savo Dievo.

Mylimas Arkangele Mykolai, mano Tikėjimo Gynėjau, jeigu žmonės žinotų geriau, jie ir elgtųsi geriau, ir man Dievo suteiktos laisvos valios galia aš dabar sakau, jog noriu žinoti geriau. Aš noriu išsilaisvinti iš antikristo melų, kuriais supančiota mano siela, kad esu lyg kokiame voro melo tinkle, iš kurio atrodo neįmanoma ištrūkti.

Arkangele Mykolai, noriu pakilti virš mirties sąmonės ir būti laisvas regėti Kristaus tiesą ir švytinčią Dievo realybę. Esu pasiruošęs pamatyti savo Dievą ir nebegyventi kaip žmogus, bet gyventi kaip dvasinė būtybė, kuri iš tiesų aš ir esu.

Arkangele Mykolai, noriu pakeisti savo gyvenimą. Esu pasirengęs prarasti savo mirtingo gyvenimo jausmą, savo mirtingą tapatumą, paremtą šio pasaulio apribojimais ir kūniško proto dualizmu. Noriu, kad mano akis būtų sveika, kad galėčiau pamatyti subtilius žaltiško proto melus ir prisipildyčiau Kristaus Šviesa. Esu pasirengęs atiduoti savo emocinius prisirišimus prie šio pasaulio dalykų ir apribojimų, kurie atrodo tokie tikri. Esu pasirengęs prarasti šį gyvenimo jausmą, kad laimėčiau nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą ir priimčiau savo tikrąjį – bendrakūrėjo su Dievu tapatumą.

Todėl dabar sakau, pilna savo laisvos valios galia ir Kristaus Liepsnos manyje galia:

AŠ RENKUOSI GYVENIMĄ (4X)

Aš renkuosi gyvenimo sąmonę, Kristaus sąmonę, ir priimu, kad esu amžinai gyvas Kristaus šviesoje. Priimu, kad už visų šio pasaulio regimybių yra Dievo realybė, ir todėl prisiekiu daugiau niekada neteikti amžinumo jokioms pasaulio regimybėms. Patvirtinu, kad Dievas yra visur, ir todėl taip pat ir manyje.

Renkuosi būti viena su savo Dievu, ir todėl aš esu Arkangelo Mykolo Esatis šiame pasaulyje.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina mane nuo tamsos dvasių ir tamsių energijų.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina mane nuo antikristo melų.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina mane nuo dvasinės vergovės antikristo jėgoms.

Aš patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos liepsnos angelų išlaisvina mane nuo materialinės vergovės valdžios elitui.

Mano esybė ir pasaulis yra Viešpaties ir jo pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Arkangele Mykolai, nebeklausysiu demonų ir ego, be paliovos staugiančių savo dainas ir mėginančių mane palaužti. Klausysiu ir sugersiu arkangelo balsą ir vibracijas. Ir tavo vibracijose esu užsklęstas vidiniame žinojime, kurio jokia išorinė jėga negali atimti. Žinau, kad Dievas yra, kad šis Dievas yra tikras ir kad šis Dievas yra visur, įskaitant ir mane. Aš dabar atrandu Dievą viduje ir priimu šio Dievo tikrovę, kaip vienintelę tikrovę.

Esu užsklęstas žinojime, kad visi pasireiškimai šioje Žemėje iš tiesų tėra tik iliuzijos, neturinčios jokios galios tikrajai dvasios būtybei, kuri AŠ ESU. Esu užsklęstas šioje tikrovėje, ir priimu arkangelo Esatį, iki kol galėsiu priimti savo paties Aukštesniąją Esatį. Esu užsklęstas Dievo Galioje, pirmajame Dievo Valios spindulyje – begaliniame tikėjime, išeinančiame už abejonių ribų, nes tai nėra tikėjimas, tai nėra įsitikinimas, tai yra Vienovė su realybe, realybe, kuri AŠ ESU.

Versta iš www.transcendencetoulbox.com