1.51 Antikristo teismui

Man Visagalio Dievo per individualų Kristaus AŠ suteiktais įgaliojimais, žengiu į priekį, į Dievo sūnų ir dukterų ratą.

Pareiškiu savo teisę į dangiškąjį paveldėjimą ir patvirtinu Gyvojo Kristaus, visuotinės Kristaus sąmonės ir mano individualaus Kristaus AŠ realybę. Priimu, kad esu dvasinė būtybė, kad AŠ ESU Gyvasis Kristus Žemėje, ir kad visi menkesni mano mirtingo tapatumo jausmo pasireiškimai yra netikri.

Skelbiu, jog visa mano sąmonė ir esybė priklauso Dievui, ir kviečiu Kristaus Tiesą apšviesti visus mano esybės aspektus, kurie nėra tobuloje harmonijoje su mano aukščiausiu potencialu – bendrakūrėjo su Dievu potencialu. Aš patvirtinu, kad esu pasirengęs atiduoti viską, kas netikra mano esybėje – savo žmogišką ego, kūnišką protą, visus įpročius ir momentumus, kurie riboja mano dvasinio potencialo pilną pasireiškimą. Su meile atiduodu visus šiuos apribojimus Dievui ir matau, kaip jie visi sudega Dievo liepsnoje, dabar ir visiems laikams.

Prašau savo Kristaus AŠ nusileisti į mano protą ir esybę, ir užpildyti visą jų erdvę, kad jokiems netobuliems pasireiškimams neliktų vietos įžengti. Priimu ir patvirtinu, kad mano esybė yra pripildyta Gyvojo Kristaus Meilės ir Tiesos, ir todėl AŠ ESU Gyvasis Kristus, veikiantis čia.

Priimu, kad, atsidavęs Kristaus Tiesai, įgijau įgaliojimą iškviesti Kristaus teismą visai gyvybei Žemėje. Todėl kreipiuosi tiesiai į Jėzaus Kristaus širdį ir į jo teismo angelus, ir prašau atnešti Dievo teismą visoms būtybėms šioje Žemėje pagal tobulą Kristaus viziją.

Prašau, kad visos būtybės Žemėje būtų apšviestos teismo angelų, idant jos galėtų išvysti savo dabartinės sąmonės būsenos netikrumą ir savo Kristaus potencialo realumą.

Suvokiu, kad neišmanymas trukdo laisvai rinktis, ir todėl reikalauju, kad visos būtybės būtų pažadintos realybei, jog egzistuoja alternatyva kūniško proto savižudiškam sūkuriui, ir kad jos iš tiesų turi Kristaus potencialą. Reikalauju, kad visoms būtybėms būtų suteikta galimybė pasirinkti šią dieną kam tarnaus, atskleidžiant joms jų pasirinkimo galimybes ir šių pasirinkimų pasekmes.

Gyvojo Kristaus valdžia, reikalauju, kad iš tų būtybių, kurios pasirinko sukilti prieš Dievo įstatymą ir valią, būtų atimta jų galia įtakoti žmones, nusitempiant juos į savo pačių susikurtą Pragarą Žemėje. Reikalauju, kad šios maištingos būtybės būtų paimtos iš Žemės pagal tobulą Kristaus viziją.

O ypač šaukiu Gyvojo Kristaus teismą nusileisti į … [įvardinkite žmones arba apibūdinkite situacijas]. Todėl patvirtinu Jėzaus Kristaus teismą visoms antikristo jėgoms, siekiančioms sutrukdyti Dievo karalystės atėjimui į Žemę.

 • Jas Kristaus galia
 • Supančioja čia,
 • Dievo Žemė laisva,
 • Karalystė šventa.

 • Jas Kristaus galia
 • Supančioja čia,
 • Dievo Žemė laisva,
 • Karalystė šventa.

 • Jas Kristaus galia
 • Supančioja čia,
 • Dievo Žemė laisva,
 • Karalystė šventa.

Priimu, kad tai atlikta dabar pilna Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus Kristaus ir jo angelų legionų galia. Aš patvirtinu, kad:

 • Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė.
 • Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė.
 • Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė.

Aš dabar patvirtinu priimantis tiktai Kristaus tiesą savyje, visuose sutiktuosiuose, savo visuomenėje ir Žemės planetoje. Visi menkesni pasireiškimai yra netikri ir aš patvirtinu, kad jie neturi jokios galios Tiesos šviesoje.

Visa Gyvojo Kristaus valdžia manyje, aš dabar perduodu Žemės planetą Dievui, Pakylėtiesiems Pulkams ir savo Viešpačiui bei Išganytojui, Gyvajam Kristui. Skelbiu pakylėtąjį mokytoją Jėzų Kristų teisėtu dvasiniu Žemės karaliumi, ir priimu jį šiandien savo dvasiniu karaliumi. Todėl priimu ir patvirtinu, kad Dievo karalystė yra įkūnyta Žemėje, dabar ir amžinai. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com