Mano Tėvo namuose daug buveinių

Žinia nuo pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Noriu jums duoti fundamentalų mokymą apie tikrąją žodžių „mano Tėvo namuose yra daug buveinių“ reikšmę. Šie žodžiai glumino daugelį žmonių, ir aš juos puikiai suprantu. Šie žodžiai yra puikus pavyzdys, kaip mane ribojo žmonių prieš 2000 metų turėtas pasaulio suvokimas ir žodynas. Turėjau ribotas galimybes paaiškinti jiems labai gilią tiesą, kurią turėtų suprasti visi dvasios ieškotojai. Tad leiskite man dabar paaiškinti šią tiesą, naudojantis daug platesniu žmonių šiandien turimu supratimu ir žodynu.

Šiandien dauguma žmonių žino apie energijos egzistavimą. Dauguma žmonių žino, kad energija yra tam tikra vibracijos forma. Dauguma žmonių taip pat girdėjo, kad pagal Alberto Einšteino reliatyvumo teoriją, viskas visoje visatoje yra sukurta iš energijos. Deja, dauguma žmonių iki galo neįsisąmonino stulbinančių šio atradimo pasekmių. Todėl jie nedėjo jokių pastangų pakeisti savo pasaulėžiūros, kad ji atitiktų faktą, jog viskas yra energija.

Paprasta tiesa yra tokia, kad viskas visoje visatoje yra sukurta iš vienos bazinės substancijos. Praeityje ši substancija buvo vadinama eteriu. Eterio koncepcija buvo žinoma budizme ir kitose filosofijose daugelį šimtmečių. Viduramžių Europoje apie tai žinojo alchemikai, kurie, kai kuriais atvejais, buvo pirmieji tikri mokslininkai eksperimentuotojai. Net ir fizikai naudojo eterio koncepciją iki nepavykusio eksperimento, per kurį nebuvo aptikta jokių fiziškai apčiuopiamų eterio savybių. Šios savybės nebuvo aptiktos todėl, kad eteris neturi fizinių savybių. Nuo to laiko dauguma mokslininkų apleido eterio koncepciją ir deja, mokslas išsuko iš tiesiausio kelio. To pasekmė yra ta, kad mokslininkai negali iki galo suprasti energijos. Jie žino, kad energija yra vibracija, bet nesugeba suvokti, kad vibracija gali egzistuoti tik tuo atveju, jeigu yra kažkas, kas gali vibruoti. Banga negalėtų egzistuoti, jeigu nebūtų vandenyno. Todėl energijos bangos negalėtų egzistuoti, taip pat negalėtų egzistuoti ir materiali visata, jeigu nebūtų to vandenyno, kuris gali vibruoti.

Iš tikrųjų tai vibruoja bazinė substancija, kurią Dievas naudojo kurdamas visą formų pasaulį. Ši substancija Biblijoje aprašoma žodžiais: „Ir Dievas tarė: tebūnie šviesa“. Šią šviesą taip pat galima vadinti moteriškuoju Tėvo-Motinos Dievo aspektu. Šviesa yra Dieviškoji Motina, Dieviškosios Motinos kūnas, gimdantis visas formas, kurias ant jos projektuoja Tėvo valia per Sūnaus protą. Šias formas materializuoja ir palaiko Šventosios Dvasios galia, kaip savo diktavime paaiškina Motina Marija.

Kaip žinote, regimoji šviesa yra šviesos bangos, vibruojančios tam tikrų dažnių spektre. Raudona šviesa vibruoja žemesniais dažniais už mėlyną ar violetinę šviesą. Taip pat žinote, kad egzistuoja dažniai, kurie yra žemiau arba aukščiau už regimą šviesą. Šių dažnių akys nemato, nors jie tokie pat realūs kaip ir regimoji šviesa.

Šio mokymo tikslui svarbiausia idėja yra ta, kad viskas yra vibracija. Todėl formų pasaulyje nėra neperžengiamų barjerų. Viskas yra sukurta iš vienos bazinės substancijos, kuri tiesiog vibruoja skirtingų dažnių lygmenyse. Viskas yra sukurta iš energijos bangų, ir vienintelis skirtumas tarp Dangaus ir Žemės yra skirtingos energijos bangų vibracijos.

Tikroji žodžių, kad mano Tėvo namuose yra daug buveinių, reikšmė yra ta, kad mano Tėvo namai yra vibracijų kontinuumas, energijos kontinuumas. Šiame kontinuume yra daug skyrių, vibruojančių skirtingomis vibracijomis, o kiekviename tokiame skyriuje egzistuoja platus vibracijų spektras. Kiekvienas iš šių skyrių yra atskira buveinė Dievo Namuose. Vienas iš šių skyrių yra tai, ką žmonės vadina materialia visata. Už šios karalijos ribų yra tai, ką žmonės vadina dvasine karalija arba Dangumi. Tačiau net ir dvasinėje karalijoje egzistuoja didelis skyrių skaičius.

Jūsų keturi žemieji kūnai

Šiuo diktavimu noriu padėti jums suprasti, kad materialioje visatoje egzistuoja keletas skyrių. Tiksliau pasakius, yra keturi skyriai arba karalijos materialioje visatoje. Karalija, kurią žino visi žmonės, yra iš materijos sukurta visata. Tai yra pasaulis, kurį galite apčiuopti savo fiziniais pojūčiais. Jis sukurtas iš vibracijų, vibruojančių jūsų fizinių pojūčių aptinkamame dažnių spektre. Priežastis, dėl kurios jūsų fiziniai pojūčiai sugeba aptikti šias vibracijas yra ta, kad jūsų fiziniai kūnai yra sukurti iš energijų, vibruojančių tame pačiame dažnių spektre. Kitaip tariant, tai, kas yra sukurta iš materijos, gali aptikti materijos vibracijas ir tik materijos vibracijas. Tai paaiškina, kodėl mokslininkai nesugebėjo aptikti eterio, naudodami iš materijos pagamintus instrumentus.

Virš materijos karalystės egzistuoja trys skyriai, taip pat priklausantys platesniam materialios visatos spektrui. Pereidami iš materijos karalijos į sekantį skyrių, įžengiate į karaliją, kurią galėtume pavadinti jausmų karalija. Virš jos yra minčių karalija, o virš šios karalijos yra identiteto karalija. Daugelyje senesniųjų religijų ir filosofijų, kaip pavyzdžiui budizme, graikų filosofijose ir ezoteriniuose alchemikų mokymuose, šios keturios karalijos buvo apibūdinamos kaip keturi Žemės kampai. Jos buvo įvardijamos kaip Žemė, Vanduo, Oras ir Ugnis. Ši koncepcija atitinka senovinę idėja apie kvadrate įbrėžtą apskritimą. Apskritimas simbolizuoja Dangų, ir jis yra begalinis, jo nedalo nei erdvė, nei laikas. Jis atitinka eterį. Kvadratas simbolizuoja Žemę, o tiksliau materialią visatą. Materiali visata yra erdvės ir laiko karalija. Ji sukuriama, paimant begalinę apskritimo karaliją ir padalijant ją keturiomis kryptimis, keturiomis dimensijomis, kurios pasireiškia laiko ir erdvės koordinatėmis.

Kad būtų šiek tiek lengviau tai įsivaizduoti, norėčiau susieti tai su žmogaus protu. Šioje svetainėje paaiškinu, kad viską palaiko tik nuolatinis Dievo energijos srautas, srūvantis iš dvasinės karalijos į materialią visatą. Asmeniniu lygmeniu, ši energija srūva iš jūsų dvasinio aš per pasąmonės sluoksnius, kol pasiekia sąmoningąjį protą. Energija teka iš dvasios karalijos arba eterio, ir pirmiausia įeina į ugnies karalystę. Kai kurie ezoteriniai mokymai ją vadina eterine oktava arba atminties kūnu. Aš tai norėčiau vadinti identiteto karalija. Ši jūsų proto dalis saugo atsiminimus apie jūsų patirtis materialiame pasaulyje. Ji taip pat saugo tapatumo jausmą, kurį susikūrėte keliaudami savo sielos kelionę per daugelį gyvenimų šiame pasaulyje. Kai bazinė gyvybės energija įeina į jūsų protą, pirmiausia ji prateka pro jūsų tapatumo jausmą. Todėl jūsų tapatumo jausmas ją nudažo. Nuo jūsų tapatumo jausmo taip pat priklauso tai, kaip matote pasaulį, Dievą, savo santykį su pasauliu ir savo santykį su Dievu. Todėl tai yra pamatas, nuo kurio priklauso jūsų reakcijos į gyvenimą šioje karalijoje.

Energijai pratekėjus pro jūsų identiteto kūną, ji patenka į oro karaliją. Kai kurie mokymai tai vadina mentaliniu kūnu. Aš norėčiau tai vadinti minčių karalija. Šioje karalijoje energiją nudažo jūsų mintys apie save ir pasaulį. Jūsų mintys labai priklauso nuo jūsų tapatumo jausmo, bet kadangi egzistuoja žemesniame jūsų esybės lygyje, jos yra takesnės ir lengviau pakeičiamos, nei gilesni įvaizdžiai, sudarantys jūsų tapatumo jausmą. Kitaip tariant, jūsų mintys gali būti veikiamos ir įtakojamos specifinių situacijų, su kuriomis susiduriate šiame pasaulyje. Galima sakyti, kad jūsų tapatumo jausmas lemia tai, kaip matote didelį paveikslą, kai tuo tarpu jūsų mintys lemia tai, kaip suvokiate šio paveikslo detales. Jūsų tapatumo jausmas lemia tai, kaip matote pasaulį, o jūsų mintys lemia jūsų supratimą, kaip veikia pasaulis.

Energijai pratekėjus pro minčių kūną, ji patenka į jausmų karaliją. Tai yra emocinis kūnas, jausmų karalija, ir joje talpinami jūsų jausmai apie save ir pasaulį. Emocijos yra tiesiog judanti energija, jos eina pirma fizinio veiksmo. Taigi, jūsų emocijos lemia, kokių veiksmų imatės pagal jums kilusias mintis. Galima sakyti, kad mintis pati savaime negali atvesti prie fizinio veiksmo, mintis turi turėti dvi savybes, kurias jai suteikia emocija. Šios dvi savybės yra kryptis ir intensyvumas. Jūsų emocijos nukreips jūsų mintis specifiniam veiksmui, o jūsų emocijų intensyvumas nulems veiksmo galią.

Paskutinė energijos stotelė yra fizinės smegenys ir nervų sistema. Būtent šiame lygmenyje jūsų emocijos yra paverčiamos veiksmais, o šiuos veiksmus nulemia juos stumiančių emocijų kryptis ir intensyvumas. Žinoma, emocijos kryptį ir intensyvumą lemia mintis, o mintį lemia jūsų tapatumo jausmas ir pasaulėžiūra.

Dabar jau matote, kad natūralus energijos srautas per jūsų esybę teka iš jūsų dvasinio aš per jūsų identiteto kūną, kuriame jį nudažo jūsų pasaulėžiūra. Po to energija teka į jūsų minčių kūną, ir ten ją nudažo jūsų mintys. Toliau energija teka į jausmų kūną, kuriame įgauna jūsų emocijų padiktuotą kryptį ir intensyvumą. Galiausiai energija yra paverčiama fiziniu veiksmu, kurį atlieka jūsų smegenys, jūsų nervų sistema ir fizinis kūnas.

Visą šį procesą galėtume palyginti su kino projektoriumi. Šviesa, tekanti iš dvasinio aš, yra kino projektoriuje įtaisytos lemputės šviesa. Jūsų identiteto kūnas, minčių kūnas ir jausmų kūnas veikia kaip trys kino juostos. Šviesa įgauna vaizdų, esančių šiose trijose kino juostose, pavidalus. Praėjusi pro kino juostas, šviesa projektuojama ant ekrano, ant kurio sukuria vaizdą. Ekranas yra ta jūsų proto dalis, kuri egzistuoja materialioje visatoje. Tai yra jūsų sąmoningas protas ir kai kurios jūsų pasąmonės dalys. Jis įtvirtintas jūsų smegenyse ir nervų sistemoje.

Keturi materialios visatos lygmenys

Kai suprantate, kaip energija teka per jūsų protą, toliau jums reikia perkelti šį supratimą į visą materialią visatą. Materiali visata turi keturias skirtingas oktavas arba lygius, keturis skirtingus kūnus. Jie atitinka keturis jūsų proto lygius, nes visata iš tiesų tėra tik viena iš Dievo namų – tai yra proto – buveinių. Taip pat kaip ir jūsų protas materiali visata yra sukurta iš bazinės Dievo energijos, kuri teka per identiteto, minčių ir jausmų karalijas, kol galiausiai materializuojasi materijos karalijoje.

Kai suprantate šį esminį energijos tekėjimą per keturis materialios visatos lygmenis, galite pradėti suvokti, kad žemiausias lygmuo, materijos lygmuo, yra nematomų priežasčių išdava, vykstančių trijuose aukštesniuosiuose – jausmų, minčių ir identiteto – kūnuose. Galima sakyti, kad materiali visata tėra tiesiog trijuose aukštesniuosiuose lygmenyse egzistuojančių vaizdinių projekcija. Todėl iš tiesų materiali visata yra ne ką tikresnė už kine ant ekrano projektuojamus vaizdus.

Mąstydami apie šią koncepciją, suvoksite, kad pakeisti materialią visatą galima – ir reikia – pakeičiant tris aukštesniuosius materialaus pasaulio lygmenis. Asmeniniame lygmenyje tai reiškia, kad, jeigu norite pakeisti savo išorines aplinkybes, pirmiausia turite pakeisti savo jausmus, mintis ir tapatumo jausmą. Tik kai pakeisite trijuose aukštesniuosiuose kūnuose randamus vaizdinius, tik tuomet pasikeis vaizdiniai, egzistuojantys materialiame pasaulyje. Taip pat ir planetos mastu: norint panaikinti žmogiškas kančias, reikia išgryninti visos planetos jausmų, minčių ir identiteto kūnus. Tą reikia padaryti todėl, kad fizinė planeta yra vaizdinių, laikomų šiose aukštesniosiose karalijose, projekcija.

Žemės planetą sukūrė septynios dvasinės būtybės, vadinamos Elohimais. Elohimai nuolatos palaiko tobulos Žemės įvaizdį, ir šis įvaizdis vis dar tebeegzistuoja. Tačiau šį tobulą įvaizdį laikinai uždengė netobuli įvaizdžiai, projektuojami per žmonijos identiteto kūną, minčių kūną ir jausmų kūną. Psichologai tai vadina kolektyvine pasąmone.

Tikroji kančių priežastis

Mano sekantis tikslas yra parodyti jums, kodėl Žemės planetoje šiuo metu yra tiek daug netobulų pasireiškimų ir tiek daug žmogiškų kančių. Taip yra todėl, kad trys aukštesnieji žmonijos kūnai buvo užteršti netobulu tapatumo jausmu, netobulomis mintimis ir netyromis emocijomis.

Kaip mano mylima motina paaiškina savo diktavime, viskas Dangaus karalijoje yra sukurta pagal Dievo įstatymus. Todėl, jeigu dvasinė būtybė ima maištauti prieš Dievo įstatymus, ji negali likti Danguje. Ji taip pat paaiškina, kad materialioje visatoje yra leidžiama eiti prieš Dievo įstatymus. Priežastis yra ta, kad materiali visata buvo sukurta kaip mokykla sieloms, kurios darbuojasi su savimi, artėdamos prie tapimo viskuo, kas yra Dievas. Dievas šioms sieloms davė laisvą valią ir davė rėmus, kuriose jos galėtų eksperimentuoti su savo energija.

Todėl materialios visatos įstatymai leidžia šios pasaulio būtybėms eiti prieš Dievo įstatymus ir joms nereikia palikti šios karalijos. Kitaip tariant, jos gali pasinaudoti laisva valia, sutelkdamos savo dėmesį į vaizdinius, nederančius su principais, kuriais Dievas naudojosi kurdamas formų pasaulį. Žmonės gali susikurti tapatumo jausmą, kuriame mano esantys atskirti nuo Dievo, esantys materialios, o ne dvasinės būtybės. Žmonės gali susikurti minčių vaizdinius, nederančius su Dievo tiesa ir tikrove. Jie gali pasiduoti jausmams, kurie yra tikrų Dievo jausmų iškraipymai. O įsitraukę į tokius netobulumus, jie gali pakeisti materialų pasaulį ir sukurti netobulų pasireiškimų pasaulį.

Tačiau, kai Dievas būtybėms davė laisvą valią, jis taip pat sukūrė sistemą, veikiančią kaip saugumo mechanizmas, idant viena būtybė negalėtų sunaikinti materialios visatos. Kitaip tariant, žmonėms yra leidžiama daryti ką tik nori su Dievo tyra energija. Tačiau jie neišvengiamai patirs sąlygas, kurias sukūrė su Dievo energija. Įsitraukę į netobulas mintis ir jausmus, jie sukurs netobulas sąlygas materialiame pasaulyje, ir jų kūrybinius gebėjimus ims riboti jų pačių sukurti kūriniai. Kaip pasiklosite, taip išmiegosite.

Galima sakyti, kad Dievas sukūrė materialią visatą kaip veidrodį. Ji yra lyg kino ekranas, kuriame atsispindi viskas, ką ant jo projektuoja žmonių protai. Todėl įvaizdžiai, kuriuos laikote aukštesnėse savo proto dalyse, nulemia sąlygas, kurias patiriate materialiame pasaulyje. Jeigu laikysite netobulą įvaizdį, sukursite netobulą pasireiškimą, kuris galiausiai pats save sunaikins. Pastatysite Babelio bokštą, kuris galiausiai sugrius nuo savo paties svorio.

Iš pradžių žmonės gyveno aukštesnėje sąmonės būsenoje, nei matote dabar šioje planetoje. Toje sąmonės būsenoje, sielos turėjo sąmoningą ryšį su savo Dvasiniu aš ir dvasinėmis būtybėmis, kurios buvo jų mokytojai. Žmonės naudojosi savo laisva valia, eksperimentuodami su Dievo energija. Tai darydami, jie dažnai padarydavo klaidų ir sukurdavo netobulus pasireiškimus. Tačiau, kadangi žinojo esminį kūrimo įstatymą, jie sugebėjo suprasti padarę klaidą, sugebėjo pripažinti šią klaidą ir pakeisti nepageidaujamą rezultatą geresniu rezultatu.

Tačiau po Žmogaus Nuopolio žmonės prarado ryšį su savo Dvasiniu aš ir dvasiniais mokytojais. Todėl jie prarado žinojimą, kaip veikia kūrimo įstatymas. Jie prarado supratimą, kad viskas, ką sukuriate materialioje karalijoje, tėra tik jūsų jausmų, minčių ir identiteto kūnuose laikomų vaizdinių projekcija. Todėl jie prarado supratimą, kad gali pakeisti materialios visatos sąlygas, keisdami aukštesniųjų kūnų turinį.

Žmonės ėmė tikėti, kad materialaus pasaulio sąlygos yra amžinos ir jie negali jų sąmoningai paveikti. Jie ėmė laikyti save situacijos, kurios patys nesukūrė, aukomis. Jie ėmė laikyti save jiems nepaklūstančių jėgų vergais. Ir, tam tikra prasme, žmonės buvo teisūs. Kai atsisakote keisti savo jausmus, mintis ir tapatumo jausmą, negali pakeisti materialaus pasaulio, ir todėl tampate sąlygų šiame pasaulyje aukomis. Tik dalykas čia yra toks, kad žmonės patys sukūrė šias sąlygas, ir todėl tik jie patys gali jas panaikinti.

Būtent šis atminties praradimas, šis atsisakymas prisiimti atsakomybę už savo pačių situaciją, leido būtybėms iš dvasinės karalijos, būtybėms, kurios sukilo prieš Dievo įstatymą, įsikūnyti Žemės planetoje. Apie tai taip pat kalba Motina Marija savo diktavime.

Matote, egzistuoja esminis skirtumas tarp eksperimentavimo su savo laisva valia (šio proceso metu darant klaidas) ir sąmoningo maišto prieš Dievo įstatymą bei Dievo kūrybinį tikslą. Kaip papasakojo Motina Marija, kai kurios būtybės dvasinėje karalijoje apgalvotai ir sąmoningai sukilo prieš Dievo įstatymus ir kūrybinį tikslą. Šios būtybės nusileido į žemesnę sąmonės būseną, o kai kurios iš jų atsidūrė įsikūnijime Žemės planetoje.

Šios būtybės manipuliacijomis privertė daugelį žmonių patikėti melu, kad aukščiausią laisvę galima pasiekti tik einant prieš Dievo įstatymus. Jie panaudojo daug subtilių melų, manipuliuodami žmones pažeidinėti Dievo įstatymus, tuo pat metu tikint, kad negatyvios pasekmės, kylančios iš šių pažeidinėjimų, yra neišvengiamos, o gal netgi sukurtos paties Dievo.

Žmonijai nupuolus į žemesniąją sąmonės būseną, prasidėjo procesas, kuris galiausiai užteršė visų žmonių Žemėje keturis žemesniuosius kūnus ir kolektyvinę žmonijos sąmonę. Tai galiausiai atvedė prie dabartinių netobulų sąlygų, pasireiškiančių žmogiškomis kančiomis, gamtos kataklizmais ir įvairiomis kitomis katastrofomis.

Tačiau tai, ką matote materialiame pasaulyje tėra tik atspindys to, kas vyksta aukštesniuosiuose kūnuose. Visi trys aukštesnieji kūnai buvo užteršti ir pripildyti netobulų vaizdinių. Tačiau kūnas, kuris buvo visiškai užgrobtas tamsos jėgų, yra emocinis kūnas. Šis kūnas yra gyvybiškai svarbus būtybėms, kurios nori kontroliuoti materialų pasaulį. Priežastis ta, kad būtent emocinis kūnas paverčia mintis materialiais veiksmais.

Emocijos persiima vaizdais, kurie į jas projektuojami iš mentalinio kūno. Emocijos yra energija judėjime, o energija neturi jokio supratimo, kas teisinga, o kas ne. Ji tekės į bet kokį jai nurodytą veiksmą, neatsižvelgdama į pasekmes. Todėl, jeigu tamsos jėgoms pavyksta užgrobti žmogaus emocinį kūną, jos gali priversti šį žmogų daryti praktiškai bet ką, neatsižvelgiant į savo veiksmų pasekmes ir nemąstant, kas teisinga, o kas ne. Tai paskatino „jei tai malonu, daryk tai“ sindromo atsiradimą. Šis sindromas paremtas subtiliu melu, kad jeigu kažkas malonu, tai tiesiog negali būti bloga.

Taigi, dabar matote, kad egzistuoja jėgos, kurios nuolatos siekia manipuliuoti žmonėmis per jų emocinius kūnus. Vienas iš būdų tai pasiekti, yra įaudrinti žmonių emocinius kūnus, palaipsniui pasiekiant tokį intensyvų crescendo, kad žmonės nebesugeba išlaikyti emocinės energijos. Tuomet šios emocijos išsilieja į veiksmus, ir tada matote, kaip individai, žmonių grupės ir netgi ištisos valstybės pradeda jaustis priverstos imtis veiksmų, kurių šiaip niekada nebūtų ėmusios daryti. Tai yra pagrindinė karo priežastis. Laikotarpyje, vedančiame prie karo, pamatysite, kad visos tautos emocinis kūnas taip įsiaudrina, jog tauta ima jausti, kad būtina kažką daryti, o tas kažkas reiškia karą prieš priešą, kuris suvokiamas kaip sukėlęs šį įaudrinimą.

Protingos būtybės visuose keturiuose lygmenyse

Kitas svarbus šio diktavimo tikslas yra paaiškinti, kad egzistuoja savimonę turinčios, protaujančios būtybės visuose keturiuose materialios visatos lygmenyse, materijos, jausmų, minčių ir identiteto karalijose. Žmonės yra protingos būtybės, gyvenančios materijos karalijoje. Taip pat egzistuoja protingos būtybės, gyvenančios kitose trijose karalijose. Kai kurios iš šių būtybių niekada nebuvo įsikūnijusios į fizinį kūną. Kitos buvo fiziniame kūne, bet dabar gyvena vienoje iš kitų materialios visatos karalijų.

Natūrali proceso eiga sieloms yra nusileisti į fizinį kūną, kad patirtų materijos karaliją ir padėtų Dievui šio formų pasaulio lygmens bendrakūrime, o tuomet pakiltų į dvasinę karaliją. Sielai įvykdžius savo buvimo materialiame pasaulyje tikslą, ji pakyla į dvasinę karaliją. Kitaip tariant, nėra natūralu sielai gyventi ar įstrigti materijos, jausmų, minčių ar identiteto karalijoje. Tačiau, jeigu siela netenka pusiausvyros ir iškreipia vieną ar daugiau savo žemesniųjų keturių kūnų, ji gali įstrigti vienoje iš materijos karalijų. Tai gali sutrukdyti sielai pakilti į dvasinę karaliją.

Keturi žemesnieji sielos kūnai atitinka keturias Tėvo, Sūnaus, Motinos ir Šventosios Dvasios jėgas, kaip aprašo Motina Marija. Tėvas atitinka identiteto kūną, Sūnus atitinka minčių kūną, Motina atitinka jausmų kūną, o Šventoji Dvasia atitinka fizinį kūną. Jeigu siela prarado visų keturių savo žemesniųjų kūnų pusiausvyrą, ji įstrigs materijos karalijoje, ir nuolat reinkarnuosis skirtinguose fiziniuose kūnuose. Jeigu siela subalansavo fizinį kūną, o kitų trijų ne, ji tuomet gali įstrigti jausmų karalijoje. Jeigu siela subalansavo fizinį ir emocinį kūnus, ji gali įstrigti minčių karalijoje, o jeigu ji subalansavo tris žemesniuosius kūnus, ji gali įstrigti identiteto karalijoje.

Jei norite iki galo suvokti, kodėl duodu šį diktavimą, turite suprasti, kad keturios skirtingos materialios visatos karalijos tarpusavy skiriasi tik savo vibracijomis. Todėl turėtumėte vengti linijiško požiūrio į šį mokymą. Pavyzdžiui, materijos karalija turi žemiausią vibraciją, tuo tarpu kitos karalijos turi aukštesnes vibracijas. Todėl gali norėtis susikurti vaizdą, kad kitos karalijos egzistuoja virš materialios visatos. Šis vaizdas neteisingas.

Kambaryje, kuriame šiuo metu sėdite, toje pačioje erdvėje egzistuoja didelis radijo bangų skaičius. Šios radijo bangos egzistuoja toje pačioje erdvėje kaip ir jūsų fizinis kūnas, sienos, baldai ir oras. Kitaip tariant, skirtingi dažniai gali kartu egzistuoti toje pačioje erdvėje. Tuo noriu pasakyti, kad materijos karalija egzistuoja toje pačioje erdvėje kaip ir jausmų karalija, minčių karalija ir identiteto karalija.

Šis supratimas svarbus tuo, kad neegzistuoja jokie nepereinami barjerai tarp keturių karalijų. Tiesą sakant, kartais netgi įmanomas karalijų persidengimas. Pavyzdžiui, yra visiškai įmanoma pakeisti vienos kurios nors vietovės materijos karalijoje vibracijas, kad jos rezonuotų su kurios nors kitos karalijos vibracijomis.

Žmogaus protas geba veikti kaip radijo imtuvas. Kaip sakiau, kambaryje, kuriame dabar sėdite, sklinda daug skirtingų radijo bangų. Jei įsijungsite radiją, galėsite pagauti bet kurią iš šių skirtingų bangų, paprasčiausiai sukinėdami radijo imtuvo rankenėlę. Radijas paverčia skirtingas energijos bangas garsais, kuriuos girdite kaip skirtingas radijo stotis. Jūsų sąmoningas protas turi gebėjimą veikti kaip radijo imtuvas, ir jis gali pagauti bet kurios materialios visatos lygmens bangas. Jis taip pat gali pagauti dvasinės karalijos lygmenų bangas. Kitaip tariant, žmogaus protas turi gebėjimą peržengti materialios karalijos ribas ir susisiekti su protingomis būtybėmis, gyvenančiomis jausmų karalijoje, minčių karalijoje, identiteto karalijoje ir netgi dvasinėje karalijoje.

Vienas dalykas, kurį turėtumėte suprasti iš šio mokymo, yra tai, kad jeigu bandysite bendrauti su protingomis būtybėmis iš kitų karalijų, turite žinoti, kad ne visos šios būtybės linki jums gero. Tikėtina, kad kai kurios iš šių būtybių sąmoningai sukilo prieš Dievo įstatymus, ir jos mėgins įtikinti ir jus padaryti tą patį. Priežastys, dėl kurių jos tai daro, paaiškinamos Motinos Marijos diktavime.

Anksčiau visose keturiose karalijose gyveno geranoriškos būtybės. Tačiau jausmų karalija buvo taip stipriai teršiama ir manipuliuojama, kad šioje karalijoje daugiau nebeliko geranoriškų būtybių. Dabar visos jausmų karalijoje esančios būtybės yra be pusiausvyros, ir tiki, kad tikslas gali pateisinti priemones ir kad, „jeigu tai malonu, daryk tai.“ Žemėje yra žmonių, kurie įkūnija šią sąmonę, kadangi jų išbalansuoti emociniai kūnai yra suderinti su jausmų karalija. Šie žmonės tapo manipuliuojančių būtybių jausmų karalijoje vergais.

Minčių karalija taip pat buvo stipriai užteršta, tačiau joje vis dar esama būtybių, kurios nėra piktavališkos. Tačiau daugelis jų yra įstrigę proto būsenoje, verčiančioje juos galvoti, jog jie viską gali suprasti savo intelektu. Kai kurios iš šių būtybių netgi mano suprantančios pasaulį geriau už Dievą, ir todėl žinančios geriau už Dievą, kaip reikėtų tvarkyti visatą. Tai yra intelektualinė puikybė, ir Žemėje yra daug žmonių, kurie įkūnija šią puikybę. Taip yra todėl, kad jų mentaliniai kūnai yra suderinti su puikybės apimtomis būtybėmis minčių karalijoje.

Identiteto karalija yra pati tyriausia karalija, nors ir ji buvo užteršta netikro tapatumo jausmu. Šioje karalijoje iš tiesų esama būtybių, kurios mato save atskirai nuo Dievo, ir jos projektuoja šį vaizdinį žmonėms. Tačiau eterinėje karalijoje taip pat yra ir būtybių, išlaikiusių teisingą tapatumą – dvasinių būtybių tapatumą.

Mes, Pakylėtieji Pulkai, tarnaujame dvasiniais žmonijos mokytojais. Mes esame pasirengę bendrauti su kiekvienu žmogumi ir padėti žmonėms jų dvasiniame kelyje. Kai Žemė dar tebebuvo tyra, mes galėjome pasirodyti žmonėms materialiame pasaulyje, ir žmonės galėjo vaikščioti ir kalbėti su mumis. Tai buvo įmanoma ne todėl, kad būtume vilkėję fizinį kūną, bet todėl, kad žmonių sąmonė buvo tokia tyra, jog jie galėjo matyti mus mūsų dvasiniuose „kūnuose“. Jie galėjo matyti mūsų dvasinius kūnus savo fiziniais pojūčiais. Šiandien, žmonių sukurtas disbalansas nužemino viso materialaus pasaulio vibracijas, ir todėl žmonėms pasidarė žymiai sunkiau mus pajausti. Jie mūsų nebegali matyti savo fiziniais pojūčiais, išskyrus pavienius atvejus, kai prisiimame fizinę išvaizdą.

Jei norite bendrauti su Pakylėtųjų Pulkais šiandieniniame pasaulyje, turite pakelti savo sąmonę į aukštesnį lygį, o tai reiškia, jog turite subalansuoti savo keturis žemesniuosius kūnus. Subalansuoti juos galite tiktai siekdami Kristaus sąmonės vidurio kelio. Jeigu nesieksite Kristaus proto pusiausvyros, neužmegsite ryšio su Pakylėtaisiais Pulkais. Vis dėlto, jums gali pavykti užmegzti ryšį su būtybėmis, gyvenančiomis viename iš žemesniųjų lygmenų. Turėtumėte atsiminti, kad tos būtybės yra įstrigusios tame lygmenyje būtent dėl to, kad vienas ar daugiau jų žemesniųjų kūnų yra netekęs pusiausvyros. Todėl, jei norite gauti patikimą bendravimą iš aukštesnės karalijos, turite siekti Kristaus sąmonės, o tai reiškia, jog turite subalansuoti visus keturis savo žemesniuosius kūnus.

Dangus ar Pragaras Žemėje

Dar vienas šio diktavimo tikslas yra parodyti jums, kad keturi materialios visatos lygiai egzistuoja kartu vienoje erdvėje. Vienintelis skirtumas yra jų vibracijose. Kadangi žmogaus protas turi gebėjimą valdyti Dievo šviesą, jis gali pakelti arba pažeminti šios šviesos vibracijas. Dalykas tas, kad žmonės turi gebėjimą keisti materialaus pasaulio vibracijas, kad jos rezonuotų su vienos iš kitų karalijų vibracijomis.

Pavyzdžiui, šioje planetoje egzistuoja daug vietų, ypatingai dideliuose miestuose, kuriose didelis skaičius žmonių pasiekė tokį didelį disbalansą savo emociniuose kūnuose, jog visa ta vietovė vibruoja jausmų karalijos lygmenyje. Jausmų karalija šiuo metu turi žemiausias vibracijas iš visų karalijų. Kai kurios jausmų karalijos vietovės yra labai panašios į kai kurių žmonių matytas Pragaro vizijas. Todėl yra vietovių šioje planetoje, kurios vibruoja jausmų karalijos lygmenyje. Šios vietovės yra, tiesiogine to žodžio prasme, Pragaras Žemėje.

Taip pat yra ir vietovių, kurios rezonuoja su minčių karalija. Pavyzdys būtų mokymo institucijos, kuriose žmonės garbina žmogišką intelektą, tačiau neigia aukštesnįjį Kristaus proto mąstymą. Ir galiausiai yra vietovių, skirtų dvasinei veiklai, ir jos yra suderintos su eterine karalija, o kartais netgi su dvasine karalija. Tokios vietos yra Dangus Žemėje.

Taigi matote, kad, vėlgi, žmonės geba kurti savo pačių realybę. Jūs šią realybę kuriate savo proto galia, tačiau norint suprasti, kaip tai darote, turite suvokti, kad jūsų protas yra sudarytas iš kelių lygmenų. Jūsų žemesnysis protas yra labai panašus į radijo imtuvą, kuris tiesiog sustiprina radijo dažnius, kad juos galėtų aptikti fiziniai pojūčiai. Tai, ką sukuriate savo žemesniuoju protu, yra nulemta to, kas patenka į jūsų protą iš aukštesnių jūsų proto lygmenų.

Svarbiausias klausimas dabar yra toks: su kokia radijo stotimi suderintas jūsų protas? Ar jis suderintas su Kristaus AŠ, ar suderintas su būtybėmis žemesniuose lygmenyse? Turite rinktis šią dieną kam tarnausite. Turite rinktis, kurioje buveinėje mano Tėvo namuose norite gyventi, o tai nusprendžiate sutelkdami savo dėmesį į tam tikrą lygmenį. Jeigu turite nesubalansuotus žemesniuosius kūnus, gravituosite link materijos, jausmų arba minčių karalijos. Jeigu nesubalsuotas yra jūsų identiteto kūnas, būsite identiteto karalijoje, ir negalėsite kilti aukščiau. Tačiau, jeigu visi jūsų žemesnieji kūnai bus pusiausvyroje, galėsite peržengti identiteto karalijos ribas ir bendrauti su Pakylėtųjų Pulkais. Tuomet galėsite tapti atviromis durimis, per kurias Dangus galės lieti savo vibracijas ir tiesą Žemei. Galėsite tapti atviromis durimis Gyvajam Žodžiui tekėti į šį pasaulį.

Versta iš www.askrealjesus.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels