Glosarijus

AKAŠA, AKAŠOS KRONIKOS

Energija, savo vibracijomis pranokstanti visus kitus materialioje karalijoje esančius dalykus. Ji tarnauja kaip įrašantis įrenginys, įrašantis viską, kas kada nors nutiko materialiame pasaulyje. Išvystytus gebėjimus turintys žmonės gali skaityti Akašos kronikas. Ateityje bus įmanoma jas skaityti technologiniais įrenginiais.

ALCHEMIJA

Populiariojoje kultūroje tai yra bazinių metalų pavertimas auksu. Gilesnė, mistinė prasmė reiškia bazinės žmogiškos sąmonės pavertimą auksine, dvasingesne sąmone, Kristaus sąmone.

ALFA IR OMEGA

Dvi Centrinėje Saulėje, aukščiausiame formų pasaulio lygmenyje, egzistuojančios būtybės.

ANGELAS

Savimonę turinti būtybė, kuri nėra sukurta nusileisti į fizinį įsikūnijimą. Angelai atlieka įvairias užduotis, bet mums labiausiai iš jų žinoma yra tarnavimas pasiuntiniais, perduodančiais žinią iš dvasinės karalijos žmonėms. Kita svarbi angelų funkcija yra saugoti mus nuo žemesnių energijų arba tamsos jėgų.

ANTIKRISTAS

Atskirties ir dualizmo sąmonė. Ši sąmonė sukuria filtrą, kuris iškreipia suvokimą tokiu būdu, jog pradeda atrodyti visiškai įtikinama, kad esame atskiros būtybės, atskirtos nuo Dievo, vienas nuo kitos ir nuo materialios visatos. Kuo giliau būtybės yra įstrigusios šioje sąmonėje, tuo tikresnė jiems atrodo atskirties iliuzija. Tad jie elgiasi taip, tarsi iš tiesų būtų atskiros būtybės, tai reiškia, jog tiki, kad tai, ką jie daro kitiems, jų pačių nepaveiks. Būtent iš to kyla žmogaus nežmoniškas elgesys su kitais žmonėmis ir čia yra blogio šaknys. Žmonės gali įstrigti šioje sąmonėje, bet joje gali įstrigti ir nematerialios būtybės, sudarančios tamsos jėgas.

ARKANGELAS, ARCHĖJA

Angelai yra suskirstyti į būrius, ir kiekvienam būriui vadovauja Arkangelas. Kiekvienas Arkangelas turi moterišką antrąją pusę – Archėją. Kiekviename iš septynių spindulių egzistuoja tokia būtybių pora, tačiau taip pat egzistuoja ir kiti angelų būriai. Toliau pateiktame sąraše yra išvardinti kiekvieno spindulio Arkangelas ir Archėja.

 • Pirmasis spindulys: Mykolas ir Tikėjimas

 • Antrasis spindulys: Jofielis ir Kristina

 • Trečiasis spindulys: Čamuelis ir Dosnybė

 • Ketvirtasis Spindulys: Gabrielius ir Viltis

 • Penktasis Spindulys: Rafaelis ir Motina Marija

 • Šeštasis Spindulys: Urielis ir Aurora

 • Septintasis Spindulys: Zadkielis ir Ametista

ASTRALINĖ PLOTMĖ

Viskas yra sukurta iš energijos, o energija yra vibracijų kontinuumas. Egzistuoja tam tikri padalijimai šiame energijų kontinuume, pavyzdžiui, materiali visata yra sukurta iš tam tikro spektro vibracijų. Tačiau materiali visata turi keturis skyrius: eterinį (identiteto) lygmenį, mentalinį lygmenį, emocinį lygmenį ir fizinį lygmenį.

Emocinis lygmuo pats dar yra dalijamas į daugiau skyrių, ir žemiausi iš jų yra sukuriami, žmonėms įsitraukiant į negatyvias emocijas, tokias kaip baimė, pyktis ir neapykanta. Astralinė plotmė yra emocinės karalijos skyrius, ir ji primena pragaro vizijas, kurias žmonės regėjo amžių bėgyje.

AŠ ESU ESATIS

Jūsų aukštesnioji arba dvasinė savastis. Sąmoningasis AŠ yra jūsų AŠ ESU Esaties tąsa, ir aukščiausias jūsų potencialas yra pasiekti visišką susitapatinimą su Esatimi, tarnaujant atviromis durimis, per kurias ji galėtų reikštis materialiame pasaulyje. Jūsų dvasinis tapatumas ir individualumas yra įtvirtinti jūsų AŠ ESU Esatyje, tai reiškia, kad niekas negali jų sunaikinti, kad ir kas jums benutiktų Žemėje.

AŠRAMAI

Daugelis pakylėtųjų mokytojų turi dvasinius ašramus, egzistuojančius eterinėje arba identiteto karalijoje. Mes galime išsakyti prašymus, kad būtume paimti į šiuos ašramus savo subtiliaisiais kūnais, kol mūsų fiziniai kūnai miega. Ašramas paprastai egzistuoja virš tam tikros fizinės vietovės Žemėje, tačiau, kadangi ašramas yra eterinėje karalijoje, jo neįmanoma aptikti fizinėmis priemonėmis. Ašrame yra koncentruojamos specifinės dvasinės energijos, kurios yra paleidžiamos į Žemę. Ašramas taip pat gali būti mokymo centras, kuriame tam pasiruošusiems žmonėms yra perduodami specifiniai mokymai.

AŠTUONLYPIS BUDOS KELIAS

Tradiciškai, tai yra Gautamos Budos nurodytas kelias kančioms įveikti. Tačiau gilesnis mistinis supratimas teigia, kad jis reprezentuoja pirmuosius septynis dvasinius spindulius ir aštuntąjį integracijos spindulį.

ATLANTIDA

Ankstesnė civilizacija, gyvavusi Atlanto viduryje egzistavusiame žemyne. Šis žemynas išnyko prieš 10 000 metų dėl jo gyventojų veiksmų. Atlantų civilizacija technologiškai buvo pranašesnė už mūsų civilizaciją, tačiau dėl dvasinio sąmoningumo stygiaus jos gyventojai privertė civilizaciją susinaikinti dėl iškreiptos energijos, atvedusios prie karų ir kataklizmo.

AUKSO AMŽIUS

Dabartiniu metu Žemė yra žemesnėje būsenoje nei buvo numatyta pirminiuose planuose. Į šią būseną ją nusmukdė didžioji dauguma žmonių, kurie buvo suklaidinti dualistinės sąmonės, neišvengiamai vedančios prie įvairiausių konfliktų ir apribojimų. Tačiau pakylėtųjų mokytojų, ir ypač Sen Žermeno, kuris vadovauja ateinančių 2000 metų ciklui, planas yra įkvėpti kritinę masę žmonių eiti individualaus Kristiškumo keliu. Kai pakankamai žmonių pakels savo sąmonę, visuomenė pradės įkūnyti daug aukštesnę būseną nei yra šiandien, ir būtent tai dažniausiai yra laikoma Aukso Amžiumi.

AURA

Žmogaus kūną supantis energetinis laukas. Aura turi keletą lygmenų, kurie atitinka materialios karalijos lygmenis. Be fizinio kūno taip pat turite identiteto kūną, mentalinį kūną ir emocinį kūną.

BESĄLYGIŠKUMAS, BESĄLYGINĖ MEILĖ

Dualistinė sąmonė veikia sukurdama dvi priešingybes. Atkreipkite dėmesį, kad pirminis plėtimosi jėgos ir sutraukiančios jėgos poliariškumas reiškia ne priešingas jėgas, o viena kitą papildančias jėgas. Tačiau, kai šios koncepcijos yra paveiktos dualistinės sąmonės, jos gali atrodyti kaip priešingybės. Ir šalia to dar yra priduriamas vertybinis vertinimas, vieną priešingybę įvardijant kaip gėrį, o kitą – kaip blogį. Ir tai yra viso Žemėje egzistuojančio teisimo ir diskriminacijos šaknys.

Kai pasiekiate Kristaus sąmonę, matote, kad visa tai yra iliuzija, nes pamatinė realybė yra, kad visa gyvybė yra viena ir gimė iš to paties šaltinio. Tad matote, kad Dievo realybė yra aukščiau už visas dualistinės sąmonės sukurtas sąlygas ir vertybinius vertinimus. Sunku žodžiais aprašyti non-dualizmą, tačiau dažniausiai naudojamas žodis yra sakyti, kad Dievo savybės yra besąlygiškos, tai reiškia, kad jos yra aukščiau dualistinių sąlygų.

Pavyzdžiui, žmogiška meilė visada yra sąlygiška. Žmonės privalo kažką daryti teisingai ir vengti daryti kažką klaidingai, kad galėtų tapti vertais gauti meilę. Dievo akyse, jūs esate verti gauti Dievo meilę jau vien dėl to, kad buvote sukurti Kūrėjo Esybės tąsa. Tad jums nieko nereikia daryti, kad gautumėte Dievo meilę, ir niekas, ką galėtumėte padaryti, nepavers jūsų nevertais ją gauti. Dievo meilė yra besąlygiška; ji yra aukščiau už visas sąlygas.

BLOGIS, MAJOS ŠYDAS

Budistinėje tradicijoje, Majos šydas yra tai, kas paslepia realybę nuo įsikūnijime esančių būtybių akių. Realybė yra tokia, kad viskas yra Budos prigimties, kitaip tariant, visa gyvybė yra viena. Šis šydas iš tiesų buvo sukurtas dėl to, kad materiali visata yra sukurta iš tokio didelio tankumo energijos, kad fizinėmis juslėmis neįmanoma aptikti, jog net ir materija yra sukurta iš dvasinės šviesos. Tad šis energijos šydas sutrumpintai yra vadinamas blogiu. (angl. energy veil – evil).

BUDOS SANGHA

Žmonių, pasišventusių eiti keliu į Kristiškumą ir Budiškumą, bendruomenė. Neapsiriboja viena kažkuria organizacija.

ČAKRA

Jūsų auroje egzistuojantis centras. Egzistuoja septynios pagrindinės čakros, atitinkančios visus septynis dvasinius spindulius. Jeigu jūsų čakros yra tyros, per jas iš jūsų AŠ ESU Esaties gali tekėti aukštų dažnių energija, ir tai jums suteikia maksimalias kūrybines galias. Jeigu jūsų čakros yra užterštos, aukštesnių energijų srautas yra sumažinamas, ir dabar čakros gali tapti atviromis durimis žemesnėms energijoms patekti į jūsų aurą. Stipriai užterštos čakros gali padaryti jus atvirus astralinės plotmės energijoms.

ČELA, ČELYSTĖ

Sanskrito žodis, dažnai verčiamas žodžiu „vergas“. Čia turima omenyje Indijos dvasinė tradicija, kurioje žmogus tampa beveik visišku dvasinio mokytojo, arba guru, vergu, kuris tuomet gali apnuoginti mokinio ego. Pakylėtieji mokytojai šį terminą naudoja rimtiems mokiniams apibūdinti, pasiryžusiems paklusti dvasinio kelio disciplinai, kurios tikslas yra apnuoginti ego.

ČOHANAS

Kiekvienas iš septynių dvasinių spindulių turi pakylėtąjį mokytoją, tarnaujantį vadovu arba pagrindiniu mokytoju. Šis dvasinis postas yra vadinamas „Čohano“ postu. Toliau pateiktame sąraše yra išvardinti visų septynių Čohanų vardai:

 • Pirmasis spindulys: Mokytojas MOR, taip pat žinomas kaip Morija, El Morija, M, Mokytojas M ir Bapu

 • Antrasis spindulys: Viešpats Lanto

 • Trečiasis spindulys: Paulius Venecijietis

 • Ketvirtasis spindulys: Serapis Bėjus

 • Penktasis spindulys: Ilarionas

 • Šeštasis spindulys: Nada

 • Septintasis spindulys: Sen Žermenas; jam kartais padeda Kuan Jin

 • Aštuntasis spindulys: Maha Čohanas, kuris taip pat vadovauja visiems Čohanams.

DANGIŠKAS VEDIMAS

Vedimas, kurį gaunate iš aukštesnio šaltinio per savo Kristaus AŠ. Šis vedimas gali ateiti iš jūsų AŠ ESU Esaties, pakylėtojo mokytojo arba kosminės būtybės, žinomos Didžiojo Dieviškojo Vedlio vardu, kuris atstovauja dangiškąjį vedimą.

DANGIŠKASIS PLANAS

Jūsų susikurtas planas, ką norite pasiekti šiame įsikūnijime. Į tai įeina dvasinė dovana, kurią norite atnešti Žemei, patyrimai, kuriuos norite išgyventi, pamokos, kurias norite išmokti, ir karma, kurią norite subalansuoti. Tai taip pat dažnai reiškia ir žmones, kuriuos norite susitikti ir su kuriais norite užmegzti įvairius santykius.

DANGIŠKOJI MOTINA

Dvasinė tarnystė, reprezentuojanti moteriškąjį Dievo aspektą Žemės planetai. Šiuo metu šį postą užima pakylėtoji mokytoja Motina Marija.

DHARMA

Budistų tradicijoje, šventas darbas, kurio atėjote čionai atlikti. Taip pat gali reikšti jūsų dangiškąjį planą – pozityvias savybes, kurias norėjote atnešti į Žemę prieš nuspręsdami ateiti į įsikūnijimą.

DHJANI BUDOS

Šešios kosminės būtybės, pasiekusios Budos pasiekimų lygmenį. Budistinėje tradicijoje jie paprastai yra laikomi „meditacijų Budomis“, tačiau iš tiesų yra kosminės būtybės, kurios niekada nebuvo įsikūnijusios Žemėje. Visi Dhjani Budos įkūnija ir atstovauja dvasinę savybę, tarnaujančią priešnuodžiu specifiniam dvasiniam nuodui. Toliau pateiktame sąraše yra aprašomi Dhjani Budos, jų savybės ir dvasiniai nuodai:

 • VAIROČANA: Visa persmelkianti Dharmakajos išmintis, naikinanti neišmanymo ir iliuzijų nuodus.

 • AKŠOBHJA: Veidrodinė išmintis, naikinanti pykčio ir neapykantos nuodus.

 • RATNASAMBHAVA: Lygybės išmintis, naikinanti dvasinės ir intelektualinės puikybės nuodus.

 • AMITABHA: Įžvalgumo išmintis, naikinanti geismų, aistrų ir godumo nuodus.

 • AMOGASIDHI: Visa nugalinti ištobulinto veiksmo išmintis, naikinanti pavydo ir pavyduliavimo nuodus.

 • VADŽRASATVA: Deimantinės Dievo Valios išmintis, naikinanti bevališkumo ir nenoro gyventi nuodus.

DIDŽIOJI BALTOJI BROLIJA

Kitas pakylėtųjų būtybių pavadinimas. Terminas „baltoji“ nereiškia rasės, jis nurodo faktą, kad pakylėtieji mokytojai spinduliuoja baltą šviesą.

DIEVAS-MOTINA

Kitas Dangiškosios Motinos pavadinimas, tačiau tai taip pat gali reikšti moteriškąjį Dievo aspektą, kurį sudaro visas formų pasaulis. Mes esame Dievo Motinos dalis.

DIEVAS, KETURI DIEVO ASPEKTAI

Mistiniuose mokymuose yra laikoma, kad pasaulis yra sudarytas iš vieno pamatinio elemento, vadinamo eteriu, kuris pasireiškia keturiais ugnies, oro, vandens ir žemės elementais. Taip pat galima atrasti ir penkis Dievo aspektus. Eterio elementas atitinka pirminį, nediferencijuotą Kūrėją, dar neišreiškusį savęs formų pasaulyje. Pradėjęs save išreikšti, Kūrėjas materializuojasi keturiais aspektais:

 • Tėvas, tai reiškia, į išorę išeinanti jėga, valia kurti. Pakylėtieji mokytojai mums atstovauja tėvo elementą, tačiau ir mes patys atstovaujame tėvo elementą Žemėje.

 • Motina, tai reiškia, sutraukianti arba subalansuojanti jėga. Kūrėjo atžvilgiu, viskas formų pasaulyje yra Motina. Tad mes, žmonės, taip pat esame Dangiškosios Motinos dalis. Tačiau, kai bendrakuriame įspausdami proto įvaizdžius ant Materijos šviesos, ši motinos šviesa mums atstovauja motiną.

 • Sūnus arba Kristus, tai reiškia sąmonę, kuri apjungia Kūrėją (esantį už formos ribų) su viskuo, kas turi formą. Tai taip pat yra elementas, kuris atskiria tikrą nuo netikro, kiaurai permatydamas visas dualistines iliuzijas.

 • Šventoji Dvasia, tai reiškia jėgą, kuri visas savimonę turinčias būtybes skatina grįžti į savo šaltinį. Nuo formų pasaulio sukūrimo pradžios, daugybė būtybių perėjo pakylėjimo procesą, šitaip sukurdamos Šventąją Dvasią sudarančią jėgą arba momentumą.

DIEVO LIEPSNA

Tikrasis jūsų individualumas nėra tai, ką mes paprastai vadiname savo asmenybe; jis yra įtvirtintas jūsų AŠ ESU Esatyje. Kadangi jūsų AŠ ESU Esatis yra sukurta iš aukštesnių vibracijų, pranokstančių visus materialioje visatoje egzistuojančius dalykus, ji atrodo kaip liepsna. Tad tikrasis jūsų individualumas kartais dar yra vadinamas Dievo liepsna.

DUALIZMAS, DUALISTINĖ SĄMONĖ

Kai Sąmoningasis AŠ mato tyru suvokimu, jis regi pamatinę realybę, kad visa gyvybė yra viena ir visi kilo iš to paties šaltinio. Dualistinė sąmonė užtemdo šią vienovę, ir dėl jos ima atrodyti, kad materija yra atskirta nuo dvasios, žmonės yra atskirti nuo Dievo ir vienas nuo kito.

Dualizmas taip pat reiškia negatyvų poliariškumą tarp dviejų priešingybių, kurios dirba viena prieš kitą, siekdamos viena kitą sunaikinti. Tad dualizme visada egzistuoja dvi priešingos jėgos, ir paprastai joms yra prikabinamas vertybinis vertinimas, vieną iš jų paskelbiant gėriu, o kitą – blogiu.

Dualizmas visada yra iliuzija, nes niekas negali pakeisti arba sunaikinti visos gyvybės vienovės. Tad dualizmas gali pasireikšti tik kaip savimonę turinčių būtybių prote egzistuojanti iliuzija. Tol, kol esate apakinti dualizmo, negalite pasiekti Kristaus sąmonės ir todėl negalite pakilti.

ELEMENTALIAI

Formų pasaulį kuria būtybių hierarchija, besidriekianti iki paties Kūrėjo. Pavyzdžiui, Žemės planetą sukūrė septynios dvasinėje karalijoje egzistuojančios būtybės, vadinamos Elohimais. Elohimai vizualizavo Žemės matricą ir suprojektavo ją ant keturių materialios karalijos lygmenų.

Tačiau šią matricą į fizinį įsikūnijimą atneša keturios elementalių klasės. Šios būtybės turi žemesnę savimonę už žmones, tačiau gali augti padėdamos statyti materialų pasaulį. Štai kaip yra vadinami keturiose karalijose egzistuojantys elementaliai:

 • Eterinė karalija, ugnies elementaliai arba salamandros

 • Mentalinė karalija, oro elementaliai arba silfai

 • Emocinė karalija, vandens elementaliai arba undinės

 • Fizinė karalija, žemės elementaliai arba gnomai.

ELOHIMAI

Tokį aukštą sąmonės lygį pasiekusios pakylėtosios būtybės, kad jos turi įgijusios absoliutų meistriškumą materijos kūrime. Kiekviename iš septynių spindulių egzistuoja vyriško ir moteriško poliaus Elohimas. Toliau pateiktame sąraše išvardijami septynių Elohimų ir jų moteriškų antrųjų pusių vardai:

 • Pirmasis Spindulys: Herkulis ir Amazonija

 • Antrasis Spindulys: Apolonas ir Liumina

 • Trečiasis Spindulys: Erosas ir Amora

 • Ketvirtasis Spindulys: Tyrumas ir Astrėja

 • Penktasis Spindulys: Ciklopėjus ir Virginija

 • Šeštasis Spindulys: Taika ir Aloha

 • Septintasis Spindulys: Arktūras ir Viktorija.

EMOCINIS KŪNAS

Jūsų auros/proto aspektas, kuriame yra saugomos jūsų emocinės energijos.

ETERINIS KŪNAS

Jūsų auros/proto aspektas, kuriame yra saugomas jūsų tapatumo jausmas.

FIZINIS KŪNAS, FIZINIS PROTAS

Tai, žinoma, reiškia kūną. Fizinis kūnas yra smegenų ir nervų sistemos dalis, ir jo paskirtis yra reguliuoti kūno funkcijas, netgi primenant mums pasirūpinti kūno poreikiais. Būtent tai mumyse gimdo tam tikrus instinktyvius troškimus – apsaugos, maisto, sekso ir kitus fizinius poreikius.

Iš esmės nėra nieko blogo rūpintis kūno poreikiais, tačiau fizinis protas nesugeba pats apriboti šių poreikių. Tad jeigu netapsime fizinio proto šeimininkais, visas mūsų dėmesys ir energija gali būti iššvaistyti kūniškų poreikių tenkinimui, nieko nepaliekant dvasiniam augimui.

FOHATAS

Reiškia parašytą arba ištartą žodį, kuris yra įkvėptas aukštesnio šaltinio ir užpildytas dvasine šviesa. Žodžiai tampa taurėmis arba indais, pernešančiais dvasinę šviesą.

GYVASIS KRISTUS

Įsikūnijime tebesantis žmogus, pasiekęs tam tikrą Kristaus sąmonės laipsnį.

GYVASIS ŽODIS

Reiškia užrašytą arba ištartą žodį, įkvėptą aukštesnio šaltinio ir įkrautą dvasine šviesa. Žodžiai gali tapti taurėmis arba indais, pernešančiais dvasinę šviesą. Taip pat dar vadinamas fohatu.

GYVYBĖS SRAUTAS

Terminas, reiškiantis individualią savimonę turinčią būtybę. Šis terminas dažnai pakeičia žodį „siela“, kadangi gyvybės srautas apima ir tas mūsų esybės dalis, kurios peržengia sielos ribas, įskaitant AŠ ESU Esatį ir visą dvasinių būtybių, besidriekiančių iki paties Kūrėjo, giminės liniją.

GURU

Sanskrito žodis, reiškiantis mokytoją arba meistrą.

IDENTITETO KŪNAS

Jūsų auros/proto aspektas, kuriame yra saugomas jūsų tapatumo jausmas.

INICIACIJA

Laipsniškas procesas, per kurį keliate savo sąmonę link Kristaus sąmonės. Tai gali būti individualus procesas, per kurį esate vedami iš vidaus, bet paprastai į tai įeina sekimas išoriniu mokymu ar netgi guru ar organizacija.

IŠKREIPIMAS

Viskas, ką darome, jaučiame arba mąstome, yra daroma su energija. Šią energiją mes gauname iš AŠ ESU Esaties, ir ją nudažome tam tikra vibracija. Viskas, kas yra žemiau už meilės vibracijas, yra iškreipimas ir kuria karmą.

IŠTARTAS ŽODIS, ŠVENTAS ŽODIS

Ištartas žodis yra technika, kuomet naudojamės žmogišku balsu dvasinei šviesai arba energijai iškviesti.

JĖZUS

Pakylėtasis mokytojas Jėzus buvo Žuvų amžiaus hierarchas. Jis tarnauja planetinio Kristaus tarnystėje, ir kad pakiltume, privalome pereiti šią tarnystę. Tai reiškia, kad visi žmonės, norėdami pakilti, privalo susitaikyti su Jėzumi – transcenduodami iškreiptus Žemėje sukurtus Kristaus įvaizdžius.

KARMA

Viskas, ką darome – net ir ką mąstome arba jaučiame – yra daroma su energija. Šią energiją kaip dovaną gauname iš AŠ ESU Esaties. Mūsų gaunama energija yra tyra, tačiau mes ją nudažome pagal keturiuose mūsų proto lygmenyse egzistuojantį turinį. Mes esame atsakingi už tai, kaip naudojamės šia energija, ir iškreipta energija yra saugoma tiek mūsų auroje, tiek Akašos kronikose kaip karma. Norėdami pakilti, privalome subalansuoti visą energiją, pakeldami ją į jos pirminę vibraciją.

Mokytojai mums taip pat davė gilesnį karmos supratimą, kuomet karma yra mūsų keturiuose proto lygmenyse saugomi įvaizdžiai. Kadangi į viską žiūrime per šių energijų filtrą, nuolatos dažome energiją. Tačiau turime galimybę, bet kuriuo metu, ištirti savo proto įvaizdžius ir transcenduoti ribojančius įvaizdžius – ir būtent tai yra kelias į Kristiškumą, kuriame priimame savo dieviškąjį tapatumą.

Tai mums suteikia du būdus karmai subalansuoti. Galime kviesti dvasinę energiją per šaukinius ir invokacijas ir perdažyti šią energiją iš savo dabartinio sąmonės lygmens. Tai yra įmanoma, tačiau tai yra lėtas procesas, kadangi nuolatos kuriamės daugiau karmos. Greitesnis procesas yra dirbti prie savo proto įvaizdžių transcendavimo, kad liautumės kurti naują karmą. Kai tai pasieksime, galėsime daug greičiau subalansuoti visą likusią karmą, nes mūsų aukštesnė sąmonės būsena leis mums iškviesti daugiau energijos.

KARMINĖ VALDYBA

Pakylėtųjų mokytojų ir kosminių būtybių grupė, prižiūrinti visų Žemėje įsikūnijančių evoliucijų dvasinį augimą. Karminė Valdyba turi labai sudėtingą užduotį, ir todėl turi priėjimą prie pilnų kiekvieno su Žeme susijusio gyvybės srauto Akašos įrašų. Remdamasi šia informacija Karminė Valdyba nusprendžia, kam bus leidžiama įsikūnyti ir kur gyvybės srautas gali įsikūnyti, kad galėtų gauti geriausias galimybes progresuoti ir padėti progresuoti kitiems. Prieš nusileisdami į įsikūnijimą, stojate prieš Karminę Valdybą gauti savo užduotis ateinančiam gyvenimui, ir sužinote, kokią karmą turėsite galimybę subalansuoti. Palikę įsikūnijimą, taip pat gaunate vedimą, parodantį, ką padarėte ir ko galėtumėte išmokti iš savo paskutinio gyvenimo. Toliau pateiktame sąraše yra išvardinti dabartiniai Karminės Valdybos nariai:

 • Pirmasis spindulys: Didysis Dieviškasis Vedlys

 • Antrasis spindulys: Laisvės Deivė

 • Trečiasis spindulys: Mokytoja Nada

 • Ketvirtasis spindulys: Elohimas Ciklopėjus

 • Penktasis spindulys: Atėnė Paladė

 • Šeštasis spindulys: Portija

 • Septintasis Spindulys: Kuan Jin

 • Aštuntasis Spindulys: Vadžrasatva.

KAUZALINIS KŪNAS

Jūsų AŠ ESU Esatį supantis energijos „kūnas“. Jame yra saugomi visi jūsų per visus savo įsikūnijimus įgyti pasiekimai ir išmoktos pamokos. Kai pakankamai pakeliate savo sąmonę, galite pasinaudoti šiais pasiekimais savo dangiškajam planui įvykdyti.

KELIAS

Mokytojai moko, kad galutinis gyvenimo Žemėje tikslas yra įkūnyti Kristaus sąmonę, kuri mums leidžia visam laikui pakilti į dvasinę karaliją ir tapti pakylėtaisiais mokytojais. Tačiau iš pradžių buvome sukurti daug žemesnėje sąmonės būsenoje, tad einame laipsnišku keliu, keldami savo sąmonę iki aukščiausio lygmens. Mokytojai sako, kad Žemėje egzistuoja 144 žmonėms įmanomi sąmonės lygiai. Pakilti galite tiktai pasiekę 144 lygį.

KETURI MATERIALIOS KARALIJOS LYGMENYS

Viskas yra sukurta iš energijos, tad visas formų pasaulis yra sudarytas iš įvairias vibracines savybes turinčių energijų. Egzistuoja vibracijų kontinuumas, nuo aukščiausio lygmens, Kūrėjo lygmens, iki žemiausio lygmens. Tarp šių lygmenų galima apibrėžti keletą vibracinių skyrių, padalijimų arba oktavų. Pavyzdžiui, ryškiausias padalijimas egzistuoja tarp dvasinės karalijos ir materijos karalijos.

Dvasinėje karalijoje egzistuoja keletas skyrių, kai tuo tarpu materiali karalija yra padalinta į keturis skyrius. Šie skyriai, nuo aukščiausių vibracijų iki žemiausių, yra tokie:

 • Eterinis arba identiteto lygmuo;

 • Mentalinis lygmuo;

 • Emocinis lygmuo;

 • Fizinis lygmuo.

KETURI ŽEMESNIEJI KŪNAI, KETURI PROTO LYGMENYS

Mokytojai kartais sako, kad atitinkamai keturiems materialios visatos lygmenims, mes, žmonės, taip pat turime keturis žemesniuosius kūnus: identiteto kūną, mentalinį kūną, emocinį kūną ir fizinį kūną.

Mokytojai taip pat kalba apie keturis proto lygmenis:

 • Identiteto prote yra saugomas mūsų giliausias tapatumo jausmas (kas mes esame ir ką galime padaryti).

 • Mentaliniame prote yra saugomos mūsų mintys (kaip mes kažką galime padaryti).

 • Emociniame prote yra saugomi mūsų jausmai (kodėl norime/privalome kažką daryti).

 • Fizinis protas yra susijęs su kūno poreikiais.

KOSMINĖ BŪTYBĖ

Dvasinė būtybė, užimanti specifinį dvasinį postą, kuris paprastai koncentruoja tam tikrą dievišką savybę. Kosminės būtybės niekada nebuvo įsikūnijusios Žemėje, kadangi jos pakilo aukštesnėje sferoje.

KRISTAUS AŠ

Pakylėtųjų mokytojų pasiųstas tarpininkas, padedantis atskirtyje ir dualizme įstrigusioms būtybėms. Dauguma žmonių pažįsta savo Kristaus AŠ kaip intuiciją arba kaip „tylų balselį viduje“. Kristaus AŠ iš tiesų jums nesako, ką turėtumėte pasirinkti. Jis jums siekia suteikti atskaitos tašką geresniems pasirinkimams padaryti. Kristaus AŠ nebūtinai jums duos aukščiausią ar absoliučią tiesą. Jis jums duos įžvalgą, kuri bus tik šiek tiek aukštesnė už jūsų dabartinį sąmonės lygį.

KRISTAUS ĮŽVALGUMAS

Gebėjimas permatyti daugybę per atskirties ir dualizmo sąmonę sukurtų iliuzijų. Tai taip pat yra gebėjimas matyti pamatinę už visų regimų fenomenų slypinčią vienovę.

KRISTIŠKUMAS

Kai būtybė pasiekia Kristaus sąmonę, sakoma, kad ši būtybė apsivilko Kristiškumą.

KRISTUS

Plačiausia prasme, tai reiškia bazinę sąmonę, iš kurios buvo sukurta viskas, kas egzistuoja formų pasaulyje. Tikslas yra išsaugoti vienovę tarp Kūrėjo ir jo kūrinijos. Tai yra ypač svarbu laisvą valią turinčioms būtybėms, kurios turi galimybę nusileisti į atskirties iliuziją, pradėdamos tikėti, kad yra atskirtos nuo savo šaltinio. Kristaus sąmonė užtikrina, jog kad ir kaip giliai būtumėte nusileidę į atskirtį, visada turėtumėte galimybę sugrįžti į vienovę su Kūrėju. Kadangi Kristaus sąmonė yra visoje kūrinijoje, niekada negalite nueiti į tokią vietą, kurioje Kristus negalėtų jūsų pasiekti.

Labiau specifine prasme, Kristus reiškia atskirties iliuziją įveikusią ir Kristaus sąmonę pasiekusią būtybę. Egzistuoja skirtingi Kristaus sąmonės laipsniai.

KŪNIŠKAS PROTAS

Kartais pakylėtųjų mokytojų naudojama sąvoka, reiškianti visą žemesniąją sąmonę, įskaitant ir ego. Taip pat gali būti naudojama labiau specifiškai, turint omenyje tą pasąmonės dalį, kuri yra sukurta pasirūpinti fizinio kūno funkcijomis. Į tai įeina tam tikri baziniai instinktai, tokie kaip apsisaugojimas, maistas ir dauginimasis. Kūniškas protas sieks patenkinti šiuos poreikius, neatsižvelgdamas į jokius ilgalaikius interesus, ir todėl jam privalo vadovauti sąmoningas protas.

KŪRĖJAS

Šį konkretų formų pasaulį, kuriame egzistuojame, sukūrusi būtybė. Taip pat egzistuoja ir kiti formų pasauliai, sukurti kitų Kūrėjų. Kūrėjas formų pasaulį privalo kurti iš savo paties Esybės, tai reiškia, kad Kūrėjas patiria viską, kas vyksta tame pasaulyje.

LAISVA VALIA

Mokytojai moko, kad yra nepaprastai svarbu suprasti laisvą valią, ypač santykyje su dualistine sąmone. Laisva valia yra pamatinis įstatymas, apibrėžiantis materialios karalijos veikimą. Pavyzdžiui, Elohimai Žemę sukūrė daug aukštesnėje būsenoje nei ji yra šiandien. Pirminėje būsenoje nebuvo išteklių stygiaus, gamtoje nebuvo disbalanso ir ligų.

Šios ribojančios sąlygos buvo sukurtos dėl to, kad didžioji žmonių dalis pasinaudojo savo laisva valia nusileisti į dualizmą. Gamta – tai yra, elementaliai – neturėjo pasirinkimo ir privalėjo įkūnyti tokias materialias sąlygas, kokios buvo daugumos žmonių sąmonėje. Žmonėms buvo pavesta viešpatauti Žemei, ir elementaliai tegali prisiimti įvaizdžius, kuriuos mes saugome savo identiteto, mentaliniame, emociniame ir fiziniame protuose.

Tačiau svarbiausia laisvos valios koncepcijoje yra tai, kad bet kuriuo metu turime teisę transcenduoti savo ankstesnius pasirinkimus. Dievas ir pakylėtieji mokytojai niekada nesieks sukliudyti mums transcenduoti savo ankstesnių pasirinkimų. Tiktai ego ir tamsos jėgos siekia mus įtikinti, kad esame įkalinti savo praeities pasirinkimuose.

LEMŪRIJA

Ramiajame Vandenyne egzistavęs aukštos civilizacijos žemynas, kuris buvo sunaikintas prieš 12 000 metų. Jis dažnai dar yra vadinamas Motinos žeme, nes yra sakoma, kad jame buvo labai aukštas dvasinis Dangiškosios Motinos centras. Lemūrijos nuosmukis prasidėjo, kai puolusių būtybių grupė nužudė įsikūnijusią Dangiškosios Motinos atstovę.

LIEPSNA DVYNĖ

Kūrėjas yra už formų ribų. Tačiau pirmuoju kūrimo aktu Kūrėjas save išreiškė dviem poliais, vyriškuoju, arba plėtimosi poliumi, ir moteriškuoju, arba sutraukiančiu poliumi. Šiuos du pamatinius polius atstovauja dvi kosminės būtybės, vadinamos Alfa ir Omega. Dvasinėje karalijoje randame daug būtybių, kurios sudaro vyrišką ir moterišką poliariškumą. Pavyzdžiui, visi Elohimai ir Arkangelai turi vyrišką-moterišką poliariškumą.

Egzistuoja populiarus tikėjimas, kad mūsų sielos buvo sukurtos tokiame poliariškume, ir todėl kiekvienas iš mūsų turime liepsną dvynę, kuri tariamai turėtų būti tobula mūsų kompanionė ir turėtų mus išbaigti. Deja, tai atvedė prie daugybės romantiškų svaičiojimų, ieškant tobulos meilės. Yra būtina atsižvelgti į tai, kad jūs pakylate kaip individuali būtybė, o ne su savo liepsna dvyne. Tad pakylėjimo kelias yra kelias, kuriuo eidami tampate dvasiškai išbaigti ir sau pakankami, sugebėdami pakilti vien savo vidine galia.

LIUCIFERIS

Ankstesnėje sferoje prieš Dievą sukilusi būtybė. Yra laikoma, kad Liuciferis buvo pirmoji į dualistinę sąmonę nupuolusi būtybė. Liuciferis perėjo procesą, vadinamą antrąja mirtimi, tai reiškia, kad jo gyvybės srautas ir visi jo prisiminimai buvo ištrinti, tarsi niekada nebūtų egzistavę.

MAHA ČOHANAS

Čohanų tarnystės vadovas arba prižiūrėtojas. Jis taip pat prižiūri Šventąją Dvasią ir aštuntąjį integracijos spindulį, septynių spindulių integraciją.

MAITRĖJA

Pakylėtasis mokytojas, vadovavęs Rojaus Sodu vadinamai misterijų mokyklai. Jis yra laikomas Didžiuoju Įšventintuoju, nes jo iniciacijos nėra akivaizdžios, ir mes dažnai nematome, kad esame testuojami. Viešpats Maitrėja tarnauja Kosminio Kristaus tarnystėje.

MASINĖ SĄMONĖ

Kiekvienas žmogus turi aurą, asmeninį energetinį lauką. Tačiau ir visa planeta turi aurą, ir joje randame visų Žemėje įsikūnijančių žmonių individualių energetinių laukų kombinaciją. Egzistuoja tam tikri padalijimai šioje kolektyvinėje arba masinėje sąmonėje, tačiau visi žmonės yra daugiau ar mažiau jos veikiami. Egzistuoja dvasinio kelio pakopa, kurioje pagrindinė mūsų užduotis yra pakilti virš magnetinės masinės sąmonės traukos, kad galėtume išreikšti savo individualumą.

MATERIJA, MATERIALI VISATA

Viskas yra sukurta iš energijos, tad visas formų pasaulis yra sukurtas iš įvairias vibracines savybes turinčios energijos. Egzistuoja vibracijų kontinuumas, besidriekiantis nuo aukščiausio, Kūrėjo lygmens, iki žemiausio. Tarp jų galima išskirti keletą vibracijų skyrių, padalijimų arba oktavų. Pavyzdžiui, vienas iš ryškiausių padalijimų yra tarp dvasinės karalijos ir materijos karalijos.

Egzistuoja keletas skyrių dvasinėje karalijoje. Kai tuo tarpu materijos karalijoje egzistuoja keturi skyriai. Jie yra tokie, nuo aukščiausių iki žemiausių vibracijų:

 • Eterinis arba identiteto lygmuo

 • Mentalinis lygmuo

 • Emocinis lygmuo

 • Fizinis lygmuo

MATERIJOS ŠVIESA

Kosminė bazinė energija, iš kurios yra sukurti visi formą turintys dalykai. Ji pati neturi formos, tačiau turi gebėjimą prisiimti bet kokią formą. Ji taip pat turi tam tikrą bazinę sąmonės formą, į kurią šalia kitų charakteristikų yra įdiegtas savojo šaltinio, Kūrėjo siekimas.

Kuriant vis naujas sferas, materijos šviesos vibracijos buvo vis labiau žeminamos. Mes gyvename septintojoje iš šių sferų, o visos ankstesnės šešios sferos pakilo, tapdamos dvasinės karalijos dalimi.

MENTALINIS KŪNAS

Jūsų auros/proto aspektas, kuriame yra saugomos jūsų mintys ir mentalinės energijos.

MISTERIJŲ MOKYKLA

Aplinka, sukurta duoti savimonę turinčioms būtybėms iniciacijas, kurių tikslas yra pakelti jų sąmonę. Šį procesą paprastai prižiūri didelius pasiekimus turintis pakylėtasis mokytojas.

MOTINA MARIJA

Pakylėtoji mokytoja, kuri buvo įsikūnijusi Jėzaus motina. Ji tarnauja Dangiškosios Motinos Žemei tarnystėje.

NEAPYKANTA MOTINAI

Materijos šviesa sudaro moteriškąjį Kūrėjo polių. Ji mums leidžia ant jos projektuoti kokius tik norime proto įvaizdžius, ir tuomet ištikimai atspindi mums fizines aplinkybes, kurios yra mūsų sąmonėje egzistuojančių įvaizdžių atspindys. Kai žmonės įžengia į puolusią sąmonę, jie nesugeba prisiimti už save atsakomybės, tai reiškia, kad jie nenori pripažinti, jog Motina tegali atspindėti tai, ką mes ant jos projektuojame, ir ji nesiekia mūsų bausti. Bet dabar tokios būtybės jaučiasi aukos ir mano, kad materija, Motinos elementas siekia juos nubausti arba neleisti jiems daryti to, ką jie nori. Tad jie gali išsiugdyti neapykantą motinai. Tačiau, kadangi mes visi esame Dievo motinos aspekto dalis, neapykanta Motinai reiškia ir neapykantą sau.

NEPAKILUSI BŪTYBĖ

Būtybė, kuri dar nėra užsitarnavusi pakylėjimo ir todėl negali įžengti į dvasinę karaliją. Tai nereiškia vien įsikūnijime esančių žmonių. Nepakilusios būtybės egzistuoja visose keturiose materialaus pasaulio karalijose. Pavyzdžiui, daugelis sielų, kurios turi saitų su astraline plotme, gali tenai nusileisti tarp įsikūnijimų arba gali visam laikui tenai įstrigti, nesugebėdamos pakartotinai įsikūnyti. Mes, žmonės, galime išsakyti prašymus dėl visų nepakilusių būtybių išlaisvinimo, idant jos galėtų pereiti į sekantį savo kelio etapą.

NUODĖMĖ

Pakylėtųjų mokytojų terminologijoje reiškia tą patį ką ir karma, tai yra, iškreiptą energiją, kurią privalome subalansuoti, kad galėtume pakilti.

NUOPOLIS

Plačiausia prasme šis terminas žymi procesą, per kurį savimonę turinti būtybė nusileidžia į atskirties sąmonę. Prieš nuopolį jūs save laikote ne izoliuota, bet su kažkuo didesniu už save susieta būtybe. Po nuopolio tampate įsitikinę, kad esate atskira būtybė, kuri buvo apleista arba nubausta Dievo.

Svarbiausias skirtumas yra tas, kad nupuolus yra labai sunku prisiimti atsakomybę už savo augimą. Kadangi nuopolį sukėlė jūsų pačių pasirinkimai, iš jo iškilti galite taip pat tik savo pasirinkimais. Tačiau, kai laikote save atskira būtybe, galvojate galintys daryti ką tik norite, nemąstydami, kokias pasekmes tai sukels kitiems. Šitaip esate įtraukiami į nesibaigiančią kovą prieš kitus žmones, galinčią atvesti jus į tokią proto būseną, kurioje manote privalantys kovoti prieš kitus žmones, materialią visatą ar netgi Dievą.

Ši proto būsena tampa užburtu ratu, nes tol, kol nepriimate, jog patys, savo pasirinkimais, susikūrėte savo situaciją, negalite pakeisti šių pasirinkimų. Ir todėl savo situaciją mėginate pakeisti, bandydami priversti kitus žmones, materialų pasaulį ar netgi Dievą paklusti jūsų kontrolei. Siekiate pakeisti krislą kitų akyse, ignoruodami rąstą savojoje.

PAKYLĖJIMAS

Procesas, per kurį būtybė evoliucionuoja į pilnos Kristaus sąmonės savimonę. Šioje sąmonės būsenoje sugebate permatyti visus atskirties ir dualizmo sukurtus melus. Todėl matote pamatinę realybę, kad niekas negali būti atskirta nuo Kūrėjo ir kad visos savimonę turinčios būtybės yra Kūrėjo tąsos. Todėl siekiate kelti aukštyn visą gyvybę, užuot siekę išaukštinti save kaip atskirą būtybę. Kai būtybė pakyla, ji visam laikui apsigyvena dvasinėje karalijoje ir jai nebereikia grįžti į įsikūnijimą.

PAKYLĖTASIS MOKYTOJAS

Paprastai reiškia būtybę, kuri buvo įsikūnijusi žmogumi Žemėje ir, dažnai po daugelio įsikūnijimų, užsitarnavo teisę pereiti pakylėjimo procesą. Šis terminas gali būti naudojamas ir platesne prasme, kuomet jis reiškia visas dvasinėje karalijoje egzistuojančias būtybes, net ir tas būtybes, kurios niekada nebuvo nusileidusios į įsikūnijimą materialiame pasaulyje.

PASAULIO MOKYTOJAS

Pakylėtoji būtybė, tarnaujanti žmonijos mokytojo tarnystėje. Šiuo metu šį postą užima pakylėtieji mokytojai Jėzus ir Kuthumi. Nepakilusios būtybės taip pat žemesniu laipsniu gali tarnauti pasaulio mokytojais.

PASIUNTINYS

Žmogus, kuris buvo apmokytas priimti mokymus ir diktavimus iš pakylėtosios karalijos per Šventosios Dvasios tarpininką.

PUOLUSI SĄMONĖ

Puolusių būtybių sąmonė. Plačiausia prasme, atskirties ir dualizmo iliuzija. Labiau specifine prasme, tai taip pat gali reikšti sąmonę, kurioje būtybės jaučiasi pranašesnės už kitus, nori turėti ypatingas privilegijas arba nori, kad kiti jomis sektų.

Pagrindinė puolusios sąmonės charakteristika yra tikėjimas, kad tikslas gali pateisinti priemones. Tai dažnai paskatina žmones tikėti, kad jie dalyvauja epinėje kovoje, ir jų pareiga yra naudotis visomis prieinamomis priemonėmis savo įsivardintam blogiui išnaikinti. Tad pamatinis puolusios sąmonės įsitikinimas teigia, kad turite teisę apibrėžti, kas yra gėris ir blogis, nes esate įgiję Dievui prilygstantį statusą.

PUOLUSIOS BŪTYBĖS ARBA PUOLĘ ANGELAI

Plačiausia prasme tai yra visos dualistinės sąmonės apakintos būtybės. Tačiau mokytojai šį terminą dažnai naudoja specifinei būtybių, nupuolusių ankstesnėje sferoje, grupei pavadinti. Svarbiausias skirtumas čia yra tai, kad šios būtybės prieš savo nuopolį buvo įgijusios didelius pasiekimus, tai reiškia, kad dažnai jos būna pranašesnės už šiame pasaulyje savo egzistavimą pradėjusias būtybes.

Pasaulio istorijoje puolusios būtybės dažnai tapdavo galingais, tačiau valdžia piktnaudžiaujančiais lyderiais, ir akivaizdūs pavyzdžiai yra Hitleris, Stalinas ir Mao. Tačiau daugelis puolusių būtybių užima svarbius postus be jokių išorinių piktnaudžiavimo savo valdžia ženklų, ir todėl jos turi milžinišką įtaką visuomenei. Pagrindinė jų charakteristika yra ta, kad jos yra absoliučiai įsitikinusios savo teisumu, nes jaučiasi pranašesnės už daugumą Žemėje gyvenančių žmonių. Taip pat yra puolusių būtybių, kurios nėra fiziniame įsikūnijime, bet gyvena astralinėje plotmėje arba mentalinėje karalijoje.

ROJAUS SODAS

Gilesnis simbolizmas, slypintis už biblijinės Rojaus Sodo koncepcijos, yra tai, kad jis reprezentuoja mokyklą, kurioje savimonę turinčios būtybės yra ruošiamos nusileidimui į įsikūnijimą Žemėje. Biblijoje minimas „Dievas“ buvo pakylėtasis mokytojas Viešpats Maitrėja, kuris buvo misterijų mokyklos „direktorius“.

Mokiniai gaudavo graduotas pamokas, ir tiktai toliau pažengusiems mokiniams buvo skirta imtis pamokos, kurią reprezentuoja dualistinė sąmonė. Tačiau misterijų mokykloje taip pat buvo daug ankstesnėje sferoje nupuolusių būtybių. Šias būtybes simbolizuoja Žaltys, ir jos suviliojo kai kuriuos mokinius priimti dualizmo iniciaciją, nors mokytojas jų dar nebuvo paruošęs šiai iniciacijai. Šią iniciaciją simbolizuoja „gėrio ir blogio pažinimo vaisius“, kurį suvalgiusios būtybės ima manyti, jog tapo dievais ir gali apibrėžti, kas yra gėris ir blogis be Kristaus sąmonės pagalbos.

Tai simbolizuoja, kad puolusios būtybės įtikino daugumą žmonių Žemėje patikėti dualistiniais melais. Būtent tai yra visų konfliktų ir kovų Žemėje priežastis. Vienintelis sprendimas yra kritinei masei žmonių pradėti eiti tikruoju iniciacijų keliu ir pasiekti Kristaus sąmonę. Tikrasis pakylėtųjų mokytojų tikslas yra padėti mums tai padaryti.

SĄMONINGASIS AŠ

Jūsų žemesnės esybės šerdis. Būtent Sąmoningasis AŠ nusileidžia iš dvasinės karalijos kaip jūsų AŠ ESU Esaties tąsa. Būtent Sąmoningasis AŠ yra jūsų laisvos valios centras. Tačiau savo pasirinkimus darote pagal savo turimą suvokimą. Sąmoningajam AŠ yra įmanoma turėti tyrą suvokimą, tai reiškia, kad jis tarnauja atviromis durimis AŠ ESU Esačiai. Tačiau, kai būtybės nusileidžia į atskirtį, Sąmoningasis AŠ suprojektuoja išorinę savastį arba vaidmenį, ir jis dabar viską suvokia per šios atskirosios savasties filtrą. Tad jis dažnai darys tokius pasirinkimus, tarsi iš tiesų būtų atskira būtybė.

Svarbiausia mintis čia yra tokia, kad Sąmoningasis AŠ yra ir visada bus grynoji sąmonė. Tai reiškia, kad, nors Sąmoningasis AŠ gali save suprojektuoti į bet kokį savo pasirinktą vaidmenį, jis niekada negali prarasti gebėjimo išsipainioti iš šio vaidmens ir pasiekti Kristaus sąmonę, kurioje gali kartu su Jėzumi sakyti: „Aš ir mano Tėvas (mano AŠ ESU Esatis) esame viena.“

SANAT KUMARA

Aukštų pasiekimų pakylėtasis mokytojas. Ankstesniame amžiuje tiek daug žmonių Žemėje taip giliai nusileido į dualistinę sąmonę, kad Karminė Valdyba ir kitos kosminės tarybos nusprendė, jog Žemė nebėra tinkama platforma augti ir todėl jai bus leista susinaikinti. Ir tuomet iš Veneros su 144 000 gyvybės srautų atvyko Sanat Kumara laikyti dvasinę pusiausvyrą, kol pakankamai žmonių Žemėje bus pakelti į aukštesnį sąmonės lygį, kuriame jie patys galės laikyti planetos pusiausvyrą.

Daugelis iš šių 144 000 tūkstančių su Sanat Kumara atėjusių gyvybės srautų tebėra įsikūnijime, ir jie dažniausiai yra labai dvasingi žmonės, turintys didelį troškimą padėti kitiems žmonėms arba patobulinti pasaulį. Tačiau gali ateiti momentas, kai šie žmonės nejučiomis pradės stabdyti savo pakylėjimą, jeigu nepaleis troškimo padėti kitiems arba pakeisti kitus.

SEN ŽERMENAS

Pakylėtasis mokytojas, vadovaujantis ateinančiam Vandenio Amžiui. Jis taip pat atstovauja septintąjį dvasinį spindulį, laisvės spindulį. Tad kartais jis dar yra vadinamas „Laisvės Dievu Žemei“. Sen Žermenas vaidins svarbų vaidmenį ateinančius 2000 metų, ir jis turi planą, kaip visą Žemę pakelti į Aukso Amžių.

SFEROS

Kūrėjas formų pasaulį sukūrė apibrėždamas sferines ribas ir sutraukdamas savo esybę į singuliariumą tuštumos centre. Kūrėjas tuomet naudodamasis Materijos šviesa tuštumoje sukūrė sferą. Kūrėjas sukūrė struktūras toje sferoje ir suprojektavo į ją savimonę turinčias savo paties tąsas. Šios tąsos augdamos savimonėje kėlė savo sferos vibracijas, kol ji pakilo ir suformavo pirmąją sferą dvasinėje karalijoje. Tuomet Kūrėjas sukūrė antrąją sferą, o pakylėtieji mokytojai iš pirmosios sferos sukūrė struktūras ir pasiuntė savo esybių tąsas į antrąją sferą.

Šis procesas, kuomet pakilus vienai sferai yra sukuriama kita sfera, tęsėsi ir toliau, ir mes dabar egzistuojame septintoje tokioje sferoje.

Pirmose trijose sferose visos būtybės pakilo nenusileisdamos į atskirties ir dualizmo sąmonę. Tačiau ketvirtoje sferoje kai kurios būtybės atsisakė pakilti, ir jos tapo pirmosiomis puolusiomis būtybėmis. Pakilus ketvirtajai sferai, šios būtybės negalėjo pakilti, tad jos „nupuolė“ į penktąją sferą. Kadangi naujai sukurta sfera turėjo žemesnes vibracijas, puolusios būtybės galėjo toliau joje egzistuoti. Šis faktas iš pagrindų paaiškina blogio egzistavimą mūsų pasaulyje.

SIELA

Pakylėtieji mokytojai kartais naudoja šį žodį taip, kaip jis paprastai yra naudojamas, tai yra, kaip tą mūsų esybės dalį, kuri reinkarnuojasi. Tačiau mokytojai taip pat duoda gilesnį supratimą, tai yra, kad į įsikūnijimą iš pradžių nusileido būtent Sąmoningasis AŠ. Siela yra indas, kurį Sąmoningasis AŠ susikūrė, kad galėtų išreikšti save šiame pasaulyje, ir siela dažnai būna labai stipriai paveikta dualistinės sąmonės.

Jėzaus nukryžiavimas simbolizuoja faktą, kad Sąmoningasis AŠ yra nukryžiuotas (paralyžiuotas) savo paties tvarinių. Tad siela negali būti iškelta aukštyn arba ištobulinta. Siela yra sukurta iš ribojančių įsitikinimų ir iškreiptų energijų. Kai energijos yra nuskaistinamos ir Sąmoningasis AŠ transcenduoja ribojančius įsitikinimus, siela palaipsniui miršta, kol Sąmoningasis AŠ atiduoda paskutinę atskirties iliuzijos šmėklą. Sąmoningasis AŠ tuomet gali susigrąžinti savo tikrąjį tapatumą kaip AŠ ESU Esaties tąsa ir pakilti.

SPINDULIAI ARBA DVASINIAI SPINDULIAI

Viskas yra sukurta iš energijos. Net ir Einšteino įžymioji lygtis, E=mc2, teigia, kad materija yra sukurta iš labai aukštos energijos formos, kurios vibracijos buvo pažemintos tam tikru faktoriumi (kvadratu pakeltu šviesos greičiu). Mokytojai moko, kad, nors Einšteino teorija iš esmės yra teisinga, egzistuoja septyni tokie redukciniai faktoriai. Kitaip tariant, materiali visata yra sukurta iš septynių rūšių dvasinės energijos, kurių kombinacijos sudaro visus materialioje karalijoje egzistuojančius fenomenus. Šios energijos rūšys yra vadinamos spinduliais arba dvasiniais spinduliais. Iš viso egzistuoja 15 spindulių, iš kurių buvo sukurtas visas formų pasaulis. Tolesniame sąraše yra pateikiami pagrindiniai kiekvieno spindulio savybių aprašymai:

 • Pirmasis spindulys: Kūrybiškumas, kūrybinis polėkis, išreiškiamas per valią ir galią

 • Antrasis spindulys: Nušvitimas, supratimas, gebėjimas permatyti dualistinės sąmonės melus

 • Trečiasis spindulys: Meilė, tačiau tai yra bet kokias sąlygas peržengianti, besąlygiška meilė

 • Ketvirtasis spindulys: Tyrumas, disciplina ir akceleracija

 • Penktasis spindulys: Tiesa, aiški vizija, gydymas ir vientisumas

 • Šeštasis spindulys: Taika ir tarnavimas, ypač tarnavimas visai gyvybei aukštyn kelti

 • Septintasis spindulys: Laisvė ir pasiryžimas priiminėti kūrybiškus sprendimus

 • Aštuntasis spindulys: Prieš tai buvusių septynių spindulių integracija

 • Devintasis spindulys: Ekvilibriumas

 • Dešimtasis spindulys: Skaidrumas

 • Vienuoliktasis spindulys: Transcendencija

 • Dvyliktasis spindulys: Atgimimas

 • Tryliktasis spindulys: Kūrybinė tėkmė

 • Keturioliktasis spindulys: Dalinimasis savo Esatimi

 • Penkioliktasis spindulys: Besąlygiškumas.

ŠAUKINYS

Dvasinė technika, skirta iškviesti aukštų dažnių energiją iš dvasinės karalijos ir nukreipti ją į specifines sąlygas asmeniniame arba planetiniame lygmeny. Šaukinys yra žodinė, įprastai rimuota, išraiška, kalbama garsiai su didele galia ir autoritetu.

ŠĖTONAS

Specifiškiausia prasme, Šėtonas buvo viena iš kartu su Liuciferiu ankstesnėje sferoje nupuolusių būtybių. Tačiau bendresne prasme, Šėtonas yra sąmonės būsena, kuri mus ragina, verčia arba vilioja prisitaikyti prie dabartinių materialioje karalijoje egzistuojančių sąlygų.

Mes buvome sukurti būti bendrakūrėjais su Dievu ir viešpatauti Žemei. Kaip sakė Jėzus: „Su Dievu viskas yra įmanoma.“ Šėtonas yra sąmonė, kuri nori neleisti mums pasiekti aukščiausio savo potencialo, priversdama mus savanoriškai apriboti savo kūrybines galias ir priimti, kad dabartinės sąlygos negali arba neturėtų būti keičiamos.

Gyvojo Kristaus vaidmuo yra pademonstruoti žmonėms, kad galime transcenduoti Šėtono sąmonę. Štai kodėl Jėzus atsikirto Petrui, kai Petras norėjo, kad Jėzus paklustų jo lūkesčiams. Jėzus jam tarė: „Pasitrauk nuo manęs, Šėtone.“

ŠIVA

Tradiciškai induizmo trejybei priklausanti būtybė. Tačiau gilesnė prasmė yra ta, kad Šiva yra kosminė būtybė, labai gerai padedanti mums išsilaisvinti nuo tamsos jėgų ir astralinės plotmės. Galime išsakyti labai efektyvius prašymus Šivai, tiesiog pakartodami jo vardą 9, 33 arba 144 kartus.

ŠVENTOJI DVASIA

Jėga, stumianti visas savimonę turinčias būtybes sugrįžti į savo šaltinį. Nuo pat formų pasaulio pradžios daugybė būtybių perėjo pakylėjimo procesą, šitaip sukurdamos Šventąją Dvasią sudarančią jėgą arba momentumą.

ŠVIESA

Paprastai reiškia dvasinę šviesą, tai yra, tokią energiją, kuri vibruoja aukštesniame lygmenyje nei materialią karaliją sudaranti energija.

TAMSOS JĖGOS

Atskirties ir dualizmo iliuzijoje įstrigusios būtybės. Daugelis šių būtybių egzistuoja astralinėje plotmėje. Viską materialioje visatoje palaiko iš aukštesnės karalijos tekantis energijos srautas. Tačiau, kai pradedate sąmoningai kenkti kitoms savimonę turinčioms būtybėms, esate atkertami nuo iš aukštesnės karalijos atitekančios energijos. Tad savo egzistavimą galite palaikyti tiktai vogdami energiją iš materijos karalijoje esančių būtybių. Tai reiškia, kad tamsos jėgos toliau gali egzistuoti tiktai vogdamos energiją iš žmonių, ir jos tai daro priversdamos mus iškreipti energiją per žemesnes emocijas ir savanaudiškus veiksmus.

Tamsos jėgos gali užvaldyti žmonių protus (kai žmonės tai leidžia), ir didžioji dalis karų bei nusikaltimų Žemėje yra sukeliami tamsos jėgų. Jos tai daro audrindamos žmones ir stumdamos smurtauti prieš kitus, kuomet jiems sukeltas skausmas išlaisvina energiją, kuria tamsos jėgos gali maitintis.

TEISMAS

Egzistuoja pakylėtųjų mokytojų grupė, vadinama Didžiąja Karmine Valdyba, kurie prižiūri visuotinį planetos augimą. Viena iš jų užduočių yra nuspręsti, kuriems gyvybės srautams bus leidžiama įsikūnyti Žemėje ir kiek ilgai. Kai būtybė nupuola į dualizmą, jai yra duodamas tam tikras laikas apsigręžti ir pradėti kelionę atgal pas Dievą. Tačiau, jeigu būtybė pažeidžia kitų būtybių laisvą valią, šis laikas gali būti sutrumpintas. Būtybę nuteisia jos pačios veiksmai. Tačiau pakylėtieji mokytojai taip pat moko, kad įsikūnijime esantys žmonės turi teisę kviesti puolusių būtybių teismą. Jeigu šios būtybės nesikeičia, tuomet Karminė Valdyba gali įgalioti pašalinti jas iš įsikūnijimo.

Atkreipkite dėmesį, kad teismo koncepcija nėra tas pats kaip vertybiniais vertinimais įkrautas teisimas, kuriuo užsiiminėja dualistinėje sąmonėje įstrigusios būtybės. Tokios būtybės teisia pagal savo pačių sąmonės būseną, dažnai užkabindamos blogio etiketę viskam, ko nesupranta arba kam nepritaria. Jėzus tai vadino teisimu pagal išorę.

TYRA VIZIJA

Tai reiškia aukščiausio potencialo arba tyrą viziją, kuri nėra užteršta dualizmu. Pavyzdžiui, Motina Marija saugojo tyrą viziją, kad Jėzus įvykdys savo misiją.

TRANSFIGŪRACIJA

Dvasinė iniciacija kelyje į Kristiškumą. Ji žymi, kad transcendavote susitapatinimą su fiziniu kūnu ir jo ribotumais.

TRILYPĖ LIEPSNA, SEPTYNLYPĖ LIEPSNA

Viskas yra energija, tai reiškia, kad jūsų fizinis kūnas ir sąmoningas protas gali išgyventi tik todėl, kad gaunate dvasinę šviesą iš savo AŠ ESU Esaties. Ši šviesa nusileidžia į jūsų aurą, į už širdies čakros esančią čakrą, vadinamą slaptuoju širdies kambarėliu. Ši šviesa iš pradžių materializuojasi kaip mažytis baltas kamuolys, tačiau tuomet išsiskaido į tris klostes turinčią „liepsną“, kurios mėlyna klostė reprezentuoja valią ir galią, geltona – išmintį, o rausva – meilę.

Šios trys liepsnos atitinka pirmuosius dvasinius spindulius, o baltas kamuolys atitinka ketvirtąjį spindulį. Kai įžengiate į dualizmą, pamatines kūrybines galias pradedate išreikšti nesubalansuotu būdu, ir tuomet jūsų trilypė liepsna taip pat išsibalansuoja. Tai apriboja jūsų kūrybines galias, ir negalėsite pakilti virš tam tikro kelio į Kristiškumą lygmens tol, kol nebūsite subalansavę trilypės liepsnos ir nebūsite pasiekę ketvirtojo spindulio motyvų tyrumo. Kai tai pasiekiate, galite pradėti dirbti su Penktojo, Šeštojo ir Septintojo spindulių iniciacijomis, palaipsniui išvystydami septynlypę liepsną.

UŽBURTAS RATAS

Jį aprašo populiarus posakis: „Negalite ten nusigauti iš čia.“ Tai yra situacija, iš kurios atrodo neįmanoma ištrūkti. Pakylėtieji mokytojai naudoja šį terminą mechanizmų, sukurtų per atskirties ir dualizmo iliuziją, įvardinimui. Antikristo protas sukuria daugybę užburtų ratų, stengdamasis sustabdyti arba sulėtinti mūsų dvasinį augimą. Jie visi yra grįsti iliuzija, tai reiškia, kad galite juos transcenduoti pakeisdami savo perspektyvą. Atkreipkite dėmesį, kad užburtas ratas dažnai pasirodo problemos, kurią manote privalantys išspręsti, pavidalu. Tačiau ši problema neturi sprendimo, tad tikrasis sprendimas yra tiesiog išeiti iš kovos.

VANDENIO AMŽIUS

Egzistuoja astrologinių ciklų precesija, ir kiekvienas iš šių ciklų tęsiasi maždaug 2150 metų. Ankstesnis amžius buvo Žuvų Amžius, kurio dvasinis mokytojas buvo Jėzus. Vandenio Amžiuje pagrindinis pakylėtasis mokytojas yra Sen Žermenas. Pasak Sen Žermeno, Vandenio amžius oficialiai buvo inauguruotas 2010 metų kovo 22 dieną.

VIENOVĖ

Kol Kūrėjas dar nebuvo sukūręs jokių formų, buvo tik Kūrėjas. Tad Kūrėjas negali sukurti nieko, kas būtų atskirta nuo jo paties; jis viską privalo kurti iš savo paties Esybės. Jis tai daro, paversdamas savo esybę Materijos šviesa, kuri prisiima bet kokias ant jos savimonę turinčių būtybių su laisva valia projektuojamas formas. Tad už bet kokių formų, už bet kokių regimybių, vis dar tebėra Kūrėjo vienovė. Atskirtis nuo Dievo visada yra iliuzija, ir tai yra paskutinė iliuzija, kurią privalome įveikti, kad galėtume pakilti.

VIOLETINĖ LIEPSNA

Dvasinė energija, kuri ypač efektyviai geba transmutuoti karmą arba iškreiptą energiją. Sen Žermenas gavo dispensaciją atskleisti žinias apie violetinę liepsną XX-ojo amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje. Nuo to laiko pakylėtųjų mokytojų mokiniai kvietė šią liepsną šaukiniais, invokacijomis ir afirmacijomis.

Tačiau yra svarbu suvokti, kad violetine liepsna taip pat gali būti piktnaudžiaujama. Iškreiptą energiją sukuria ribojantis įsitikinimas. Energija palaipsniui kaupiasi jūsų auroje, ir jūs jaučiate jus slegiančią naštą. Galite iškviesti violetinę liepsną nepakeisdami ribojančio įsitikinimo, ir trumpalaikėje perspektyvoje tai jums leis pasijusti geriau. Tačiau, jeigu nepakeisite įsitikinimo, ir toliau iškreipinėsite energiją. Ir jeigu toliau naudositės violetine liepsna šiai energijai transmutuoti, piktnaudžiausite Sen Žermeno dispensacija, kadangi nedarysite žingsnių tikram dvasiniam augimui pasiekti.

ŽALTYS

Tam tikros sąmonės būsenos, įvedančios abejones į mūsų protus, simbolis. Specifinis jos tikslas yra sukurti skilimą mūsų esybėje, kad pradėtume nebepasitikėti savo dangišku vedimu, savo intuicija, savo vidiniu žinojimu ir savo dvasiniais mokytojais. Taip pat gali reikšti specifinę puolusių būtybių grupę.

ŽALTIŠKAS MELAS, ŽALTIŠKAS SĄMOKSLAS

Pagrindinis žaltiškas melas teigia, kad Kristaus sąmonė neegzistuoja arba mums yra nepasiekiama. Vietoj jos, aukščiausia realybė yra dualistinė sąmonė, kurioje mes tampame tarsi dievai, tikėdami turintys teisę ir gebėjimą patys apibrėžti gėrį ir blogį. Šitaip gėrio ir blogio apibrėžimas yra neišvengiamai paveiktas reliatyvumo, kadangi gėris yra laikomas tuo, kas patvirtina mūsų turimus įsitikinimus ir troškimus, o tuo tarpu viskas, kas meta tam iššūkį, yra laikoma blogiu.

Žaltiškas sąmokslas yra mus taip stipriai suparalyžiuoti abejonėmis, kad aklai sektume puolusiomis būtybėmis, arba taip stipriai mus apakinti dvasine puikybe, kad iš tiesų pradėtume tikėti, jog visada esame teisūs. Pastaruoju atveju mes taip pat sekame puolusioje sąmonėje esančiu lyderiu, kuris yra visiškoje priešingybėje Kristui. Mes dabar mėginame išaukštinti ego į dievo statusą, užuot siekę Kristaus sąmonės, kaip įrankio visai gyvybei kelti aukštyn.

Vienas žaltiško sąmokslo aspektas yra įtikinti mus, kad net ir Dievą įmanoma sugrūsti į dualistinę pasaulėžiūrą. Dievas yra vaizduojamas kaip blogio arba velnio priešingybė. Tad esame gundomi patikėti, jog tam, kad padėtume Dievo tikslui, yra priimtina daryti blogį, tame tarpe, ir žudyti kitus žmones. Istorijoje yra pilna pavyzdžių, kaip žmonės buvo suklaidinti kovoti šiuos epinius mūšius prieš savo pačių apsibrėžtą blogį. Norint laimėti šią galutinę gėrio pergalę, yra būtina ir pateisinama atlikti šį aukščiausią priešo sunaikinimo veiksmą. Realybėje, šios kovos tarnauja tik tam, kad iškreiptų dar daugiau energijos, kuria maitinasi tamsos jėgos ir kuri jiems suteikia galią toliau vilioti žmones į nesibaigiančią kovą. Vienintelė išeitis yra Kristaus sąmonė, kuri mato visos gyvybės vienovę.

ŽMOGIŠKA SĄMONĖ

Paprastai turima omenyje ta sąmonė, kuri šiuo metu tarp žmonių yra laikoma norma. Šis terminas taip pat gali būti naudojamas labiau specifiškai, turint omenyje ego ir kūnišką protą.

ŽMOGIŠKASIS EGO

Psichikoje egzistuojantis elementas, kuris buvo sukurtas, Sąmoningajam AŠ nusileidus į atskirties ir dualizmo iliuziją. Sąmoningasis AŠ yra grynoji sąmonė, tad jis tiesiog negali veikti kaip atskira būtybė. Tačiau jis gali įeiti į atskirą savasties jausmą, ir kai į pasaulį ima žvelgti per tos savasties suvokimo filtrą, gali pradėti tikėti, kad iš tiesų yra atskira būtybė. Būtent ego suteikia tikrumą šiam iškreiptam suvokimui.

ŽODIS

Iš Jono evangelijos: „Pradžioje buvo Žodis, ir Žodis buvo pas Dievą, ir Žodis buvo Dievas“. Tiesą sakant, tai yra klaidingas graikiško žodžio „Logos“ vertimas, reiškiančio nedalomą visumą. Tai yra Kristaus sąmonės simbolis, kuri yra sukurta palaikyti visos gyvybės vienovę. Tad Žodis yra tai, kas mums padeda praregėti iš dualizmo iliuzijų.

Versta iš www.ascendedmasterresources.com

Visos teisės saugomos © 2020 Kim Michaels