Dvasiniai spinduliai

Kim Michaels

Kodėl jums turėtų rūpėti dvasiniai spinduliai? Štai pagrindinės priežastys:

  • Viskas, ką darote, yra daroma vieno ar kelių dvasinių spindulių energijos pagalba. Visas materialus pasaulis yra sukurtas iš septynių spindulių.

  • Visi apribojimai, su kuriais susiduriate, yra sukurti iš vieno ar daugiau septynių dvasinių spindulių iškraipymų.

  • VIENINTELIS būdas transcenduoti tam tikrą apribojimą yra išsilaisvinti iš: a) įsitikinimo, sukūrusio šį apribojimą ir b) žemų dažnių sugeneruotos energijos.

  • VIENINTELIS būdas transformuoti žemų dažnių energiją, kuri buvo sukurta iškreipiant tam tikrą spindulį, yra iššaukti tyrą to spindulio energiją. Kiekvienas spindulys yra priešnuodis iškreiptai to spindulio energijai.

žmogaus čakros

Apibendrinant galima pasakyti, kad tik pažindami dvasinius spindulius galite efektyviai nustatyti ir įveikti apribojimus, su kuriais susiduriate. Toliau pateikiamas kiekvieno spindulio aprašymas su jo tyromis savybėmis, o taip pat to spindulio iškraipymai. Kiekvienas spindulys turi tam tikras dvasines tarnystes, kuriose tarnauja pakylėtosios būtybės:

  • Elohimai reprezentuoja būtybių, kurios iš tiesų ir sutvėrė materialų pasaulį, tarnystę.

  • Arkangelo tarnystėje esančios būtybės tarnauja pasiuntiniais arba tarpininkais tarp dvasinės ir materialios karalijų.

  • Čohanas yra pakylėtasis mokytojas, pagrinde dirbantis ir padedantis nepakylėtosioms būtybėms eiti iniciacijų keliu, vedančiu link pakylėjimo.

PIRMASIS SPINDULYS

gerklės čakra

Spalva: Elektrinė mėlyna

Atitinkanti čakra: Gerklės

Elohimai: Herkulis ir Amazonija

Arkangelai: Mykolas ir Tikėjimas

Čohanas: Mokytojas MOR, taip pat žinomas kaip El Morija, Morija, Mokytojas M, M arba Bapu.

Tyros savybės:

Tradiciškai šis spindulys yra laikomas galios ir valios spinduliu, tačiau žvelgiant iš gilesnio supratimo, pirmasis spindulys reprezentuoja kūrybinį veržlumą. Tai yra troškimas išreikšti save, noras eksperimentuoti, net ir tuomet, kai eksperimento rezultatų neįmanoma iš anksto numatyti. Tai taip pat yra noras tekėti su gyvenimu ir mokytis iš kiekvienos patirties. Pirmasis spindulys skatina jausti, kad viskas svarbu, kad gyvenimas yra jaudinantis ir įdomus, ir kad individas iš tiesų gali padaryti pozityvų skirtumą. Pirmasis spindulys taip pat yra raktas į jūsų pasiryžimą dirbti dėl visumos kėlimo aukštyn, užuot siekus iškelti tik save.

Iškraipymai:

Kūrybinės valios iškraipymas yra nežinomybės baimė, kuri išreiškiama noru piktnaudžiauti galia, siekiant kontroliuoti savo aplinkybes, tarp jų ir kitus žmones. Tai baimė užsiimti veikla, kurios rezultato negalite nuspėti arba kontroliuoti, kas akivaizdžiai slopina kūrybiškumą. Žmonės, iškreipę pirmojo spindulio savybes, dažnai žaidžia įvairius valdžios demonstravimo prieš kitus žmones žaidimus, kurių visų pamatas yra šis troškimas kontroliuoti rezultatą. Tai yra bandymas užgniaužti pačią gyvybinę jėgą, kuri visuomet veržiasi į savitranscendenciją, ir mėginti apsaugoti savo atskirąjį aš ir tai, ką jis laiko savo nuosavybe pasaulyje. Tai gali atvesti prie kitų žmonių savinimosi, kas yra vienas iš pagrindinių konflikto šaltinių šioje planetoje. Lengvesniais atvejais, žmonės bijo būti kūrybiški ir jaučiasi bejėgiais, manydami, kad niekas iš tiesų nesvarbu ir kad individas negali padaryti jokio skirtumo – tai kam iš viso stengtis, ką nors daryti.

ANTRASIS SPINDULYS

karūnos čakra

Spalva: Auksinė geltona

Atitinkanti čakra: Karūnos

Elohimai: Apolonas ir Liumina

Arkangelai: Jofielis ir Kristina

Čohanas: Viešpats Lanto

Tyros savybės:

Tradiciškai laikomas išminties, nušvitimo ir savęs pažinimo spinduliu. Tačiau gilesniame lygmenyje, šis spindulys įgalina jus suvokti, kad atskirasis aš yra netikras ir kad atskirtis yra iliuzija. Būtent per antrąjį spindulį galite patirti pamatinę tikrovę, kad visa gyvybė yra viena, nes niekas negali būti atskirta nuo visur esančiojo Kūrėjo. Atvirumas aukštesniam supratimui taip pat yra antrojo spindulio savybė, kaip ir suvokimas, kad egzistuoja daug teisingų būdų išreikšti tiesą, liudijančių tos pačios pamatinės vienovės realybę.

Iškraipymai:

Antrojo spindulio iškraipymas yra netikra išmintis, kuri manosi žinanti viską arba turinti aukščiausią tiesą. Ši iliuzija remiasi centrine dualizmo iliuzija, tai yra, kad „realybę“ galima suskirstyti į atskirus skyrius, ir kad atskirties protas turi teisę ir gebėjimą nuspręsti, kas yra tiesa ir netiesa. Antrojo spindulio iškraipymus galima pamatyti žmonėse, kurie yra absoliučiai įsitikinę savo teisumu – ypač tuose, kurie tapo fanatikais – ir yra pasirengę priversti visus jiems nusileisti. Kitas iškraipymas yra intelektualizmas, kuriame įstrigę žmonės gali ginčytis už ar prieš bet kokią idėją, niekada nemėgindami peržengti idėjos ir tiesiogiai patirti žodžiuose netelpančią Dvasią.

TREČIASIS SPINDULYS

širdies čakra

Spalva: Rausva

Atitinkanti čakra: Širdies

Elohimai: Erosas ir Amora

Arkangelai: Čamuelis ir Dosnybė

Čohanas: Paulius Venecijietis

Tyros savybės:

Tradiciškai trečiasis spindulys yra laikomas meilės, užuojautos, dosnumo, grožio vertinimo ir nesavanaudiškumo centru. Tačiau, žvelgiant iš gilesnio supratimo, trečiasis spindulys yra pusiausvyros centras.

Į meilę galima žvelgti kaip į gyvybei pusiausvyrą teikiančią jėgą, į jėgą, kuri balansuoja dvi pagrindines kūrybines jėgas: plėtimosi (vyriškąjį arba Tėvo impulsą) ir traukimosi (moteriškąjį arba Motinos impulsą). Jeigu tarp šių dviejų jėgų nėra pusiausvyros, atsiranda tendencija su viena iš jų nueiti į kraštutinumą. Tai reiškia, kad viskas, kas bus sukurta iš šio disbalanso, nueis per toli ir todėl bus sunaikinta, arba nenueis pakankamai toli ir todėl negalės duoti vaisių, ir galiausiai susinaikins dėl sutraukiančios jėgos.

Tyros trečiojo spindulio savybės suteikia mums gebėjimą patirti besąlygiškumą – vieningą realybę, egzistuojančią už dviejų dualistinio proto sukurtų kraštutinumų. Galime pajausti, kad kažkas yra dualistiška, nors ir nesugebėtume pateikti išsamaus paaiškinimo. Tiesiog pajaučiame, kad sąlygiškumas nėra „teisingas“, nes patiriame besąlyginę Dievo/realybės prigimtį savo širdyje.

Trečiojo spindulio savybės veda į gilesnį vienovės su visa gyvybe pajautimą, kuris mums suteikia gebėjimą atskirti, kai kažką pajuntame esant teisinga (nes tai siekia išaukštinti visą gyvybę) arba pajuntame esant neteisinga (nes tai siekia išaukštinti tik vieną gyvenimo dalelę ir pažeminti kitas). Būtent per trečiąjį spindulį galime sužinoti, ką daryti yra teisingiausia, net jei to dar negalėtumėte paaiškinti protu. Ir būtent trečiojo spindulio savybės gali mums padėti pajusti, kai kas nors veikia iš savanaudiškų paskatų, ir tai mums suteikia galią patiems pasiekti pusiausvyrą.

Iškraipymai:

Pagrindinis trečiojo spindulio iškraipymas yra pusiausvyros trūkumas, tačiau tai gali pasireikšti įvairiais subtiliais būdais. Vienas iš šių būdų yra tai, ką žmonės vadina meile, tačiau kas iš tikrųjų tėra savininkiškas mėginimas kontroliuoti kitus. Ekstremaliausiuose pavidaluose tai gali pasireikšti kaip neapykanta, troškimas nubausti ir sunaikinti tuos, kurie atsisako būti kontroliuojami. Pavyzdžiui, daugelis žmonių įsimyli, tačiau po to ima savintis asmenį, kurį teigia mylintys.

Kitas iškraipymas yra tvirtas tikėjimas, kad tikslas gali pateisinti priemones, tai yra, kad žmogui, kuris yra pasišventęs aukštesniam tikslui, gali būti pateisinama naudoti prieš kitus prievartą arba žudyti kitus žmones, siekiant šio aukštesnio tikslo. Ši iškreipta meilės forma sukėlė didžiąją dalį didžiausių žmonijos istorijoje įvykdytų žiaurumų. Sunkiai atrasite žmonių, kuriuos būtų sunkiau įtikinti už tuos, kurių požiūris į gyvenimą yra išbalansuotas fanatizmo. Jis verčia žmones tikėti, jog, norint pademonstruoti savo meilę Dievui, jie privalo žudyti kitus žmones.

KETVIRTASIS SPINDULYS

pagrindo čakra

Spalva: Briliantinė balta

Atitinkanti čakra: Pagrindo

Elohimai: Tyrumas ir Astrėja

Arkangelai: Gabrielius ir Viltis

Čohanas: Serapis Bėjus

Tyros savybės:

Tradiciškai ketvirtojo spindulio savybėmis yra laikomos tyrumas, viltis ir savidrausmė. Tačiau gilesniame lygmenyje, ketvirtasis spindulys yra sąveikavimo terpė tarp jūsų Dvasios ir jūsų fizinio kūno bei materialaus pasaulio. Ketvirtasis spindulys iškelia klausimą, ar leisite materialiam pasauliui valdyti jūsų Dvasią, apribodami jos reiškimąsi šiame pasaulyje. Klausimas yra toks: ar tikite, kad dabartinės sąlygos materialiame pasaulyje yra tikros, amžinos ir nepakeičiamos, o gal priešingai – esate pasiryžę atverti duris savo kūrybinei galiai akceleruoti materialų pasaulį – Motinos elementą – virš dabartinių sąlygų.

Ketvirtojo spindulio savybės įgalina jus neįstrigti iliuzijoje, kad materialaus pasaulio regimybės yra tikros ar amžinos. Išvengę šios iliuzijos, sugebėsite neįstrigti nesibaigiančiuose mėginimuose patenkinti savo žemuosius kūniškus arba žmogiškus troškimus. Vietoj to, laikysite šį pasaulį tik įrankiu, kurio paskirtis yra padėti jums augti savo savimonėje. Tai reiškia, jog be jokių pastangų išvengsite šiam tikslui netarnaujančių veiklų. Tačiau čia egzistuoja dar gilesnis suvokimo lygmuo, kuriame suvokiate, kad esmė nėra išvengti visų žmogiškų ar fiziškų veiklų – esmė yra jas sudvasinti.

Svarbi iliuzija, kurią privalote įveikti dvasiniame kelyje, yra idėja, kad egzistuoja padalijimas tarp dvasinės ir materialios karalijų, tarp dvasingų ir materialių veiklų. Vietoj to, sugebėsite išlikti vienovėje, viską paversdami dvasine veikla. Šitaip išpildysite patį įsikūnijimo tikslą – akceleruoti visos materialios visatos vibracijas į aukštesnį lygmenį, kuriame ji galės tapti amžina dvasinės karalijos dalimi.

Iškraipymai:

Tradiciškai iškraipymu yra laikomi netyrumas ir chaosas. Tačiau gilesniame lygmenyje, iškraipymas yra jausmas, kad dabartinės sąlygos yra tikros, kad jos yra tokios, kokios turi būti, ar kad jas pakeisti yra ne jūsų jėgoms. Pradedate galvoti, kad šis pasaulis yra atskirtas nuo dvasinės karalijos, o gal net priklauso velniui, ir turėtumėte palikti jį ramybėje ir nesiekti jo pakeisti.

Galbūt netgi galite patikėti neturintys teisės būti dvasingu žmogumi šiame pasaulyje arba neturintys teisės išreikšti savo dvasinių galių šiame pasaulyje. Vietoj to, turėtumėte priimti dabartines netobulas sąlygas bei prisitaikyti prie jų. Ekstremaliausiame iškreipime netgi galite patikėti esantys visiškai materiali būtybė – materialaus pasaulio produktas, manydami, kad iš dulkės gimėte ir dulke pavirsite. Šioje sąmonės būsenoje, žinoma, nėra jokios vilties akceleruotis į aukštesnį būvį. Tačiau, kadangi pats gyvenimas yra akceleracija į Daugiau, tai yra proto būsena, kurią Jėzus vadino „mirtimi“ – dvasine mirtimi.

PENKTASIS SPINDULYS

trečiosios akies čakra

Spalva: Smaragdinė žalia

Atitinkanti čakra: Trečiosios akies

Elohimai: Ciklopėjus ir Virginija

Arkangelai: Rafaelis ir Motina Marija

Čohanas: Ilarionas

Tyros savybės:

Tradiciškai penktojo spindulio savybėmis yra laikomos tiesa ir vizija – tačiau kieno vizija? Penktasis spindulys yra vieningos vizijos centras, kaip Jėzus tai iliustravo šiais žodžiais: „Jeigu tavo akis viena, visas tavo kūnas bus pilnas šviesos.“ Vieninga vizija yra Kristaus vizija, reginti už dualizmo. Ji yra paremta suvokimu, kad BET KURI „tiesos“ materialiame pasaulyje išraiška neprilygsta Tiesos Dvasiai, ir todėl privalome pakilti aukščiau už VISAS išorines išraiškas, jeigu norime patirti tiesą.

Kai tai padarysime, pamatysime, jog visi padalijimai yra netikri, ir pamatysime būtinybę kelti aukštyn visą gyvybę. Iš čia kyla Kristaus įžvalgumas, gebėjimas akimirksniu atskirti ir permatyti dualizmo melus, kurie visuomet siekia išaukštinti vieną gyvybės dalį ir pažeminti kitas. Tai iliustruoja situacija Rojaus Sode, kuomet Žaltys tarė Ievai: „Tu tikrai nemirsi“, šitaip pasėdamas abejonės sėklą jos sąmonėje. Penktojo spindulio savybės įgalina jus praregėti iš šios žaltiškos logikos. Taip pat įgyjate sugebėjimą matyti, kad visos šio materialaus pasaulio regimybės yra laikinos, ir todėl galite laikyti tyrą viziją žmonių ir sąlygų perkeitimui.

Iškraipymai:

Iškraipymai yra vizijos trūkumas, nesugebėjimas atskirti vienos nedualistinės Tiesos nuo daugybės dualistinių „tiesų“, kas priveda prie abejonių ir nevilties, arba paskatina manyti, kad tiesa neegzistuoja. Iškraipymas taip pat yra tikėjimas, kad yra tik viena tiesa, ir kad ši tiesa yra mūsų tiesa. Tai taip pat yra jausmas, jog dėl to, kad turime vienintelę tiesą, privalome kovoti prieš tuos, kurie skelbia kitą ideologinę sistemą, ir mums yra būtina bei pateisinama šią sistemą kritikuoti, o gal net sunaikinti. Žmonės, kurie kritikuoja kitus ir kitų idėjas, yra iškreipę penktojo spindulio savybes. Dar vienas iškreipimas yra polinkis sakyti, kad, jeigu žmonės daro tam tikrus dalykus arba tiki tam tikrais dalykais, jie yra blogi žmonės – nesugebant pažvelgti už laikinų regimybių.

ŠEŠTASIS SPINDULYS

saulės rezginio čakra

Spalva: Purpurinė ir auksinė

Atitinkanti čakra: Saulės rezginio

Elohimai: Taika ir Aloha

Arkangelai: Urielis ir Aurora

Čohanas: Nada

Tyros savybės:

Tradiciškai pagrindine šeštojo spindulio savybe yra laikoma taika, tačiau tai yra „taika, pranokstanti supratimą“. Tai yra vidinis jausmas, jog jūsų netrikdo dualistinės regimybės, besistengiančios patraukti jus į savo pusę. Tai yra gebėjimas stovėti siaučiančio konflikto viduryje ir jausti tylą viduje. Tai yra gebėjimas jausti, kad kažkas jus siekia įtraukti į nesubalansuotą pykčio reiškimą, tačiau jūs sugebate išlikti susitelkę ir nusprendžiate tam nepasiduoti.

Kai turite šią taiką, jūsų tarnavimas gali būti iš tiesų nesavanaudiškas, kadangi intuityviai siekiate į kiekvieną situaciją nešti harmoniją. Ir, žinoma, harmonija yra raktas, galintis padėti žmonėms pakilti virš dualistinės kovos ir surasti bendrą kalbą. Asmuo, turintis išvystytas šeštojo spindulio savybes, visada ieško bendros kalbos ir geba (ypač kai viršutinės čakros taip pat yra tyros) padėti žmonėms surasti bendrą poziciją.

Iškraipymai:

Tiesioginiai šeštojo spindulio savybių iškraipymai yra pyktis ir nerimas, išreiškiami kaip labai agresyvus noras priversti kitus pasikeisti arba nubausti tuos, kurie priešinasi. Tai yra anti-taika, kuri taip pat pranoksta supratimą, nes neįmanoma susikalbėti su asmeniu, iškreipusiu šeštojo spindulio savybes. Jie veikia aklo pykčio vedini, sakydami bei darydami dalykus, dėl kurių vėliau gailisi. Jie netgi daro dalykus, kuriuos visi žino esant neteisingais, tačiau tą akimirką jie būna tarsi visiškai apakę.

Kitas iškraipymas yra tai, ką kai kurie laiko taika, tačiau iš tikrųjų tėra pasyvumas, nenoras ginti aukštesnių idealų. Žmonės, turintys šį iškraipymą, yra linkę prisiimti aukos vaidmenį, ir geba tik reaguoti į išorines jėgas, atsisakydami prisiimti atsakomybę už savo gyvenimą. Taip pat yra žmonių, kurie prarado savo individualumą ir įsiliejo į „gaujos protą“, kuris veikia aklai arba aklai seka stipriu vadu. Dar vienas iškraipymas yra aklas tikėjimas, kad smurtas ir karas gali būti priimtini problemų sprendimo būdai, ar kad kai kuriose situacijose tai yra vienintelė įmanoma reakcija, ar netgi pateisinama reakcija.

SEPTINTASIS SPINDULYS

sielos sosto čakra

Spalva: Violetinė

Atitinkanti čakra: Sielos sostas

Elohimai: Arktūras ir Viktorija

Arkangelai: Zadkielis ir Ametista

Čohanas: Sen Žermenas ir Kuan Jin

Tyros savybės:

Tradiciškai septintojo spindulio savybėmis yra laikomos laisvė, atleidimas ir teisingumas. Tačiau, žvelgiant iš gilesnio supratimo, septintasis spindulys yra jūsų žaismingumo buveinė, jūsų pasiryžimo gyventi pagal Jėzaus žodžius: „Jeigu netapsite kaip maži vaikai, neįeisite į karalystę“.

Kai įkūnijate tyras septintojo spindulio savybes, jaučiate gyvenantys pasaulyje, kuris iš esmės yra geras, ir jaučiate atėję čionai išreikšti save ir žaisti su tuo, kas jums yra prieinama. Nesirūpinate ir nesijaudinate dėl gyvenimo ar dėl ateities, tikėdami, kad Dvasia jus apsaugos, o Motina jumis pasirūpins. Todėl jaučiate iš gelmių trykštančią laisvę ir trokštate patirti, ką jums gali pasiūlyti pasaulis, bei patys prisidėti prie jo kūrimo.

Iškraipymai:

Pagrindinis septintojo spindulio savybių iškraipymas yra tendencija į gyvenimą žiūrėti labai rimtai. Tai gali būti išreikšta tiek per laisvės, tiek per teisingumo iškreipimus, kurie susijungia į jausmą, kad gyvenate pasaulyje, kuriame viskas yra kova, gal netgi kova prieš jėgas, neteisėtai siekiančias atimti jūsų laisvę.

Prisiminkite seną posakį: „Juokitės iš velnio ir jis nuo jūsų pabėgs“. Šiame posakyje yra tiesos, ta prasme, kad jeigu į kažką žvelgiate pernelyg rimtai, atiduodate tam savo galią. Žinoma, kai kas gali sakyti, kad pasaulyje yra daug jėgų, neteisėtai siekiančių apriboti jūsų laisvę, tai argi nereikėtų rimtai priimti jų keliamos grėsmės? Tačiau egzistuoja pusiausvyra, kurią atrandame suvokę dar vieną Jėzaus teiginį: „Būkite išmintingi kaip žalčiai ir taikūs kaip balandžiai“. Egzistuoja subtili pusiausvyra tarp naivaus požiūrio į šio pasaulio laikinas sąlygas ir pernelyg rimto požiūrio, kuomet manote, jog negalėsite jaustis laisvais tol, kol šios sąlygos nepasikeis.

Ekstremalus septintojo spindulio iškraipymas yra epinis mąstymas, kuriame būdami galvojate, kad pasaulis yra įstrigęs epinėje kovoje tarp gėrio ir blogio, tai reiškia, jog viską galima pateisinti kovoje prieš blogį. Tai veda į absoliutų nejautrumą gyvenimui, kuris pagimdė pačius baisiausius žmogiško žiaurumo pavyzdžius. Tačiau, kaip ir su visais kitais dalykais, nejautrumas kitiems kyla iš nejautrumo sau.

Kai iškreipiate septintojo spindulio savybes, esate linkę galvoti, kad problemos pasaulyje egzistuoja todėl, kad kiti žmonės nežiūri į jas taip ritmai kaip žiūrite jūs. Kai įveikiate šį disbalansą, suvokiate, kad šios sąlygos vis dar egzistuoja būtent dėl to, kad žmonės į jas žiūri pernelyg rimtai, galvodami, jog materialaus pasaulio sąlygos gali valdyti jų Dvasią. Realybėje, mes visi esame dvasinės būtybės, ir viena svarbiausių mūsų užduočių Žemėje yra pademonstruoti, kad neleidžiame materialioms sąlygoms riboti savo Dvasios ir jos reiškimosi šiame pasaulyje. Leisdami savo aukštesniajam aš per mus reikštis, atrandame raktą į laisvę, ir ši laisvė yra dieviškojo žmogaus-vaiko žaismingumas, žinančio, kad yra viena su savo Tėvu, ir todėl žinančio, kad su Dievu viskas yra įmanoma.

AŠTUNTASIS SPINDULYS

slaptojo širdies kambarėlio čakra

Atitinkanti čakra: Slaptasis širdies kambarėlis

Arkangelas: Uzielis

Čohanas: Maha Čohanas

Aštuntasis spindulys yra vadinamas Integracijos Spinduliu, nes jame reikalaujama integruoti pozityviąsias pirmųjų septynių spindulių savybes. Tai reiškia, jog privalote būti transcendavę pirmųjų septynių spindulių iškraipymus, nes kitaip jie neleis jums integruoti visų spindulių.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels