Gyvenimas yra kelias, kuriuo eidami gyvybės srautai palaipsniui auga į aukštesnį savo tikrojo tapatumo – dvasinės būtybės tapatumo įsisąmoninimą

Klausimas: Ar turėtumėme stengtis pakilti į Vidines Plotmes, taikydami tai kaip dvasinio vystymosi metodą, ir jeigu „Taip,“ koks tuomet būtų saugus būdas tai daryti? Tai taip pat iškelia klausimą, kas yra sąmonė, ir kokia mūsų dalis iš tiesų pakyla į vidines plotmes. Man būtų ypač įdomu sužinoti saugų metodą, kuriuo aš ir kiti galėtumėme naudotis pakilimui į AŠ ESU Esaties lygmenį.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip paaiškinu šioje svetainėje ir knygose, gyvenimas yra kelias, kuriuo eidami gyvybės srautai palaipsniui auga į vis aukštesnį ir aukštesnį savo tikrojo tapatumo – dvasinės būtybės tapatumo įsisąmoninimą. Nė vienas gyvybės srautas negalės būti iki galo laimingas ir negalės būti visiškoje ramybėje, kol bus atsiskyręs nuo savo dvasinio aš, nuo savo AŠ ESU Esaties. Tik pasiekęs vienybę su AŠ ESU Esatimi, gyvybės srautas galės patirti visišką ramybę.

Tad atsakymas būtų, kad visi tikri dvasios ieškotojai turėtų stengtis pakilti į vidines plotmes. Tačiau vienintelis saugus metodas tai daryti yra eiti dvasiniu keliu ir siekti vienybės su savuoju Kristaus AŠ. Ir šią vienybę turite mėginti pasiekti, kol dar tebesate fiziniame kūne, idant galėtumėte būti Kristumi įsikūnijime ir galėtumėte išreikšti savo Kristiškumą šiame pasaulyje, tuo būdu prisidėdami prie visų žmonių sąmonės kėlimo ir prie visos planetos vibracinio lygio kėlimo.

Svarbi mano misijos dalis buvo pademonstruoti kelią, vedantį į gyvybės srauto pakylėjimą. Kadangi reinkarnacija, kaip paaiškinama kitur, buvo pašalinta iš krikščionybės, dauguma krikščionių neturi aiškaus suvokimo apie procesą, kuris veda į pakylėjimą. Tiesą sakant, daugelis krikščionių galvoja, kad aš buvau vienintelis, galėjęs įveikti šį procesą. Šis tikėjimas yra labai pavojinga klaida, kurią norėčiau, kad visi krikščioniai kartą ir visiems laikams paliktų.

Situacijos realybė yra tokia, kad daug gyvybės srautų priėmė sprendimą suvalgyti uždraustąjį vaisių. Šis vaisius simbolizuoja sąmonės būseną, kurioje gyvybės srautas ima manyti, kad gėrį ir blogį galima apibrėžti reliatyviomis sąvokomis vietoj absoliučios realybės, esančios už gėrio ir blogio ribų.

Kadangi šie gyvybės srautai paragavo šios reliatyvios sąmonės būsenos, kol dar nebuvo pakankamai susisieję su savąja AŠ ESU Esatimi, jie palaipsniui pasiklydo žemesniojoje sąmonės būsenoje ir prarado ryšį su AŠ ESU Esatimi. Tai privertė šiuos gyvybės srautus iškreipti tyras Dievo energijas, kurias mokymai apie reinkarnaciją vadina karma.

Tol, kol gyvybės srautas turi karmą materialioje visatoje, tol jis negali visam laikui pakilti į dvasinę karaliją. Todėl gyvybės srautas privalo vėl ir vėl reinkarnuotis, kol nebus subalansavęs visos karmos ir nebus išvalęs visos netyros energijos. Ir tai tuomet tampa tuo, ką Rytų religijos vadina atgimimų ratu, tačiau priešingai daugelio Rytų religijų mokymams, šis ratas nesisuks amžinai. Kiekvienam gyvybės srautui yra paskirtas laikas, ir jeigu gyvybės srautas neužsitarnaus savo pakylėjimo iki jam skirtasis laikas baigsis, gyvybės srautas patirs ritualą, vadinamą antrąja mirtimi, ir bus ištrintas bei nustos egzistuoti kaip individualus gyvybės srautas.

Praktiškai visi religiniai mokymai šioje planetoje kalba apie tai, kaip ištrūkti iš žemesniosios sąmonės ir pakilti į dvasinę karaliją. Šis procesas ir yra tai, ką daugelis krikščionių vadina išganymu. Deja, iš dalies dėl prarastų mokymų apie reinkarnaciją, daugelis krikščionių yra priėmę pasyvų požiūrį į išganymą, manydami, kad aš visą darbą nudirbsiu už juos.

Egzistuoja daug saugių metodų, kurių pagalba gyvybės srautas gali pakilti ir susivienyti su dvasiniu aš. Per praėjusį šimtmetį Pakylėtieji Pulkai rėmė keletą organizacijų, atnešusių naujus mokymus ir technikas, specifiškai pritaikytas padėti dvasios ieškotojams šiandieniniame amžiuje. Tačiau savo kelyje taip pat galite remtis ir senesnėmis religijomis.

Kad būtų efektyvus, dvasinis mokymas turi jums duoti šiuos įrankius:

  • Būdą išvalyti iškreiptą energiją arba karmą, kuri laiko jus pririštą prie materialaus pasaulio.

  • Mokymus ir technikas, kurie padėtų jums išspręsti savo klaidingus įsitikinimus apie save, apie Dievą ir apie savo santykį su Dievu, idant galėtumėte savanoriškai pasirinkti pakilti atgal į dvasinę karaliją.

Visi įrankiai, kuriuos duodame šioje svetainėje, yra sukurti padėti jums įveikti šį procesą, kuris veda į pakylėjimą. Kartu su mokymais, jie sudaro kelią, kuris yra saugus ir efektyvus. Tačiau kiekvienas gyvybės srautas yra individas. Iš tiesų egzistuoja ir kiti tinkami mokymai bei įrankiai, kurie gali padėti jums progresuoti, jums tik reikia sekti savo vidiniu vedimu ir naudotis tuo, kas su jumis rezonuoja.

Kas yra sąmonė? Iš esmės, Sąmonė yra Dievo substancija ir Esybė. Neišreikštasis Dievo aspektas, kurį vadinu grynąja Buvimo būsena, yra grynosios sąmonės būsena. Kūrėjas yra grynojo Buvimo būsenos individualizacija, ir jis sąmoningai suvokia savo paties egzistavimą bei gebėjimą kurti. Individualus gyvybės srautas yra Kūrėjo individualizacija.

Naujas gyvybės srautas nėra sukuriamas su pilnu suvokimu apie savo vienovę su Dievu. Gyvybės srautui yra skirta augti ir bręsti, palaipsniui kylant į vis aukštesnius sąmonės lygmenis, kol galiausiai sugebės pilnai suvokti save kaip Dievo individualizaciją ir kaip bendrakūrėją su Dievu.

Unikalus kiekvieno gyvybės srauto individualumas yra įtvirtintas AŠ ESU Esatyje, arba dvasiniame aš. Kažkada toli praeityje, atsirado gyvybės srautų, užsinorėjusių patirti gyvenimą materialioje visatoje. Šiam tikslui, gyvybės srautas, arba AŠ ESU Esatis, sukūrė savo pačios tąsą. Šią tąsą mes vadiname Sąmoninguoju AŠ.

Galėtume sakyti, kad Kūrėjas yra grynojo Buvimo būsenos individualizacija, kiekvieno gyvybės srauto AŠ ESU Esatis yra Kūrėjo individualizacija, o Sąmoningasis AŠ yra AŠ ESU Esaties individualizacija.

Siela tiesiog yra indas, suteikiantis gyvybės srautui galimybę nusileisti į materialią visatą ir patirti šį Dievo kūrinijos lygmenį iš vidaus. Akivaizdu, jog jau pats faktas, kad siela yra sukurta iš žemesnių energijų nei AŠ ESU Esatis, sukuria galimybę Sąmoningajam AŠ pasiklysti šioje visatoje, jam ėmus tapatintis su žmogiška būtybe vietoj dvasinės būtybės, dėvinčios žmogišką kūną.

Kadangi Sąmoningasis AŠ yra ta dalis, kuri gali veikti materialioje visatoje, jis taip pat yra jūsų laisvos valios centras. Štai kodėl dvasinį kelią galima apibūdinti kaip procesą, per kurį Sąmoningasis AŠ turi palaipsniui plėsti savo supratimą, idant galėtų pradėti daryti konstruktyvius pasirinkimus. Konstruktyvūs pasirinkimai yra sprendimai, kurie priartina gyvybės srautą prie Dievo, priešingai destruktyviems pasirinkimams, arba nuodėmėms, kurie atitolina gyvybės srautą nuo vienovės su Dievu.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels