INV04 Širdies Išvalymo invokacija

Išvalykite energetinį dvasinės širdies centrą. Iš šio centro išeina visos jūsų mintys, jausmai ir veiksmai, ir todėl jūsų širdies būklė veikia kiekvieną jūsų gyvenimo aspektą.

Skaitykite mokymus apie šią invokaciją.

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Motinos Šviesos besąlyginės meilės vardu, Amen.

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, pašvenčiu šią invokaciją tobulos Kristaus vizijos įkūnijimui… (išsakykite čia savo asmeninį prašymą).

Pagerbiu širdį

Pagerbiu savo širdį kaip patį savo Esybės centrą. Pagerbiu širdį kaip savo minčių, jausmų ir veiksmų šaltinį. AŠ ESU pasirengęs išvalyti savo širdį nuo visų disbalansų ir netobulumų.

AŠ ESU pasirengęs klausyti Jėzaus įsakymo mylėti savo Viešpatį Dievą visa širdimi, visa siela ir visu protu, ir mylėti savo artimą kaip save patį. AŠ ESU pasirengęs būti tarp tyraširdžių, kurie regės Dievą. AŠ ESU pasirengęs sužinoti savo širdies būklę, pamatyti visus netobulumus ir atiduoti juos, idant jie būtų sudeginti Dievo Liepsnoje, kuria AŠ ESU.

Pripažįstu, kad, kur mano turtai, kur mano troškimai, ten bus ir mano širdis. AŠ ESU pasirengęs išvalyti savo troškimus nuo visko, kas yra mažiau už mano dangiškąjį planą ir tyrą viziją mano gyvenimui. AŠ ESU pasirengęs artintis prie savosios Dievo Liepsnos širdimi, idant galėčiau sukaupti sau turtus Danguje ir galėčiau atiduoti troškimus šio pasaulio dalykams.

Esu pasirengęs nuskaistinti savo širdį, kad ji prisipildytų geraisiais turtais, nešančiais gerą vaisių. AŠ ESU pasirengęs nuskaistinti savo širdį, kad kiekvienas mano žodis tekėtų iš subalansuotos Trilypės Liepsnos ir išreikštų Dievo galią, išmintį ir meilę tobuloje harmonijoje, apvalydamas Motinos Šviesą nuo visų netobulų įvaizdžių.

Artinuosi prie Dievo savo širdimi. AŠ ESU pasirengęs matyti savo akimis, girdėti savo ausimis ir suprasti savo širdimi, ir atsiversti, bei būti pagydytam Gyvojo Kristaus. Pagerbiu Dievą kiekvienu savo Esybės aspektu, ir kiekviena mano mintis, jausmas, žodis ir veiksmas siekia pakylėti aukštyn visą gyvybę ir atnešti Dievo karalystę į Žemę.

Mano turtai yra Dievo karalystė, ir ten yra mano širdis. Pagerbiu savo širdį kaip Dievo Širdį, kuri yra atviros durys manajai Dievo Liepsnai reikštis šiame pasaulyje. Todėl aš ir mano Tėvas esame viena širdyje.

AŠ ESU subalansuota Dievo Galia

1. Mylimas Arkangele Mykolai, apsaugok širdį ir užsklęsk ją nuo ego ir šio pasaulio princo puolimo. Pažadink mumyse mūsų meilę Dievui, idant nebeleistume jokiems netikriems dievams įsiterpti tarp mūsų ir Gyvojo Dievo. AŠ ESU tobula Trilypės Liepsnos pusiausvyra – Galios, Išminties ir Meilės, suvienytų tyrume!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

2. Mylimas Arkangele Mykolai, išvalyk širdį nuo ego baimės pasiklysti ir būti apleistam Dievo. Pažadink mumyse mūsų meilę Dievui, idant galėtume priimti, kad tikroji mūsų esybės dalis nemirs, mirus mūsų ego. AŠ ESU tobula Trilypės Liepsnos pusiausvyra – Galios, Išminties ir Meilės, suvienytų tyrume!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

3. Mylimas Arkangele Mykolai, išvalyk širdį nuo ego pykčio prieš Dievą Tėvą ir nuo jo pagiežos, kad negali kontroliuoti Dievo. Pažadink mumyse meilę Dievui, idant vėl atrastume savo meilę Dievo Įstatymui kaip raktui į laisvę. AŠ ESU tobula Trilypės Liepsnos pusiausvyra – Galios, Išminties ir Meilės, suvienytų tyrume!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

4. Mylimas Arkangele Mykolai, išvalyk širdį nuo ego neapykantos Dievui Motinai ir nuo jo pagiežos, kad negali kontroliuoti materialaus pasaulio ir negali sukliudyti Motinos Šviesai nugriauti jo Babelio bokštų. Pažadink mumyse mūsų meilę Dievui, idant iš naujo atrastume savo meilę Motinos Šviesai, kaip savo kūrybinių pastangų pamatui. AŠ ESU tobula Trilypės Liepsnos pusiausvyra – Galios, Išminties ir Meilės, suvienytų tyrume!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

5. Mylimas Arkangele Mykolai, išvalyk širdį nuo ego pagiežos Kristui, dėl to, kad jis apnuogina jo dualistinę logiką ir atsisako paklusti jo lūkesčiams, kaip Kristus turėtų būti šiame pasaulyje. Pažadink mumyse mūsų meilę Dievui, idant daugiau nebeneigtume Gyvojo Kristaus savyje. AŠ ESU tobula Trilypės Liepsnos pusiausvyra – Galios, Išminties ir Meilės, suvienytų tyrume!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

6. Mylimas Arkangele Mykolai, išvalyk širdį nuo ego priešinimosi Šventajai Dvasiai, kaip augti skatinančiai jėgai. Pažadink mumyse meilę Dievui, kuri sudegintų širdies kietumą, kylantį iš ego nenoro keistis. AŠ ESU tobula Trilypės Liepsnos pusiausvyra – Galios, Išminties ir Meilės, suvienytų tyrume!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

7. Mylimas Arkangele Mykolai, išvalyk širdį nuo ego naudojimosi galia, mėginant kontroliuoti visą pasaulį, kurį kelia jo bergždžios pastangos kompensuoti faktą, kad ego niekada negalės įžengti į Dievo karalystę. Pažadink mumyse mūsų meilę Dievui, idant patikėtume, kad išganymą galėsime pasiekti tik tuomet, kai atiduosime ego. AŠ ESU tobula Trilypės Liepsnos pusiausvyra – Galios, Išminties ir Meilės, suvienytų tyrume!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

8. Mylimas Arkangele Mykolai, išvalyk širdį nuo ego piktnaudžiavimo galia, mėginant kontroliuoti kitus žmones, paverčiant juos atpirkimo ožiais arba įsitraukiant su jais į nesibaigiančias dualistines kovas. Pažadink mumyse meilę Dievui, idant galėtume mylėti vienas kitą, kaip Dievas mus myli. AŠ ESU tobula Trilypės Liepsnos pusiausvyra – Galios, Išminties ir Meilės, suvienytų tyrume!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

9. Mylimas Arkangele Mykolai, išvalyk širdį nuo ego tendencijos naudotis galia ekstremistiniu būdu, atsisakant subalansuoti ją su išmintimi ir meile. Pažadink mumyse meilę visiems Dievo pasireiškimams, kad, užuot kėlę aukštyn tik save, siektume aukštyn kelti visą gyvybę. AŠ ESU tobula Trilypės Liepsnos pusiausvyra – Galios, Išminties ir Meilės, suvienytų tyrume!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

1. Gerklė, Saulės Rezginys

Gerklės ir saulės rezginio čakros
 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Šviesa pusiausvyroj tekės,
 • Harmonijoj siela žėrės.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Visad teisinga Dievo valia.
 • Dievo galia meilės veiksmu
 • Iš Aukščiau paleista Kristaus vedimu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Ramybė saulės rezginy,
 • Baimė ir pyktis jau paleisti.
 • Šventoji dešimtis įstabiai sužydės,
 • Purpuru, auksu viską nušvies.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Kai jungias Buda su Motinos Šviesa,
 • Tamsos jėgas kartu jie įveikia.
 • Ir Jėzus su Sen Žermenu,
 • Auksinį Amžių atneša kartu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 • Erdvėj sklandau įstabioje
 • Šventų garsų apsuptyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Koda:
 • Malone Motinos begaline,
 • Už laiko ir erdvės pakilome.
 • Juk Budos prigimtis visuos
 • Kilti aukštyn mane vilios,
 • Kristaus būtybėmis tampame
 • Ir Aukso Amžių nešame.

AŠ ESU subalansuota Dievo Išmintis

1. Mylimas Jėzau, atnešk Dievo teismą visoms jėgoms, kurios puola širdį, naudodamosis antikristo protu ir jo pagalba kontroliuodamos mūsų mintis, jausmus ir veiksmus. Atverk mūsų širdis Kristaus tiesai, idant galėtume kiaurai permatyti ir palikti visus kontroliavimo žaidimus. AŠ ESU Gyvasis Kristus, balansuojantis Trilypę Liepsną visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

2. Mylimas Jėzau, atnešk Dievo teismą ego ir jo nenorui prisiimti atsakomybę už gyvenimą ir išganymą. Atverk mūsų širdis Kristaus tiesai, kad galėtume prisiimti aukščiausią atsakomybę ir kad galėtume atsiskirti nuo savojo ego, susivienydami su savuoju Kristaus AŠ. AŠ ESU Gyvasis Kristus, balansuojantis Trilypę Liepsną visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

3. Mylimas Jėzau, atnešk Dievo teismą ego ir jo dualistinei logikai, kuri supainioja širdį ir sukuria iliuzijų šydą, neleidžiantį mums matyti savo dangiškojo plano. Atverk mūsų širdį Kristaus tiesai, idant galėtume permatyti ir palikti visus troškimus, kurie trukdo mums įvykdyti tikslą, dėl kurio čia atėjome. AŠ ESU Gyvasis Kristus, balansuojantis Trilypę Liepsną visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

4. Mylimas Jėzau, atnešk Dievo teismą antikristo jėgoms, kurios kala abejonių pleištą į širdį, naudodamosis žaltišku gundymu apibrėžti gėrį ir blogį už Dievo Įstatymo ribų. Atverk mūsų širdis Kristaus tiesai, kad galėtume permatyti visus žaltiškus melus. AŠ ESU Gyvasis Kristus, balansuojantis Trilypę Liepsną visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

5. Mylimas Jėzau, atnešk Dievo teismą nepasotinamam ego troškimui būti įrodytam teisiu ir jo neįmanomam užmojui įžengti į Dievo karalystę, pasiekiant teisumą tarp žmonių. Atverk mūsų širdis Kristaus tiesai, kad galėtume permatyti ir palikti visus troškimus būti teisiais šio pasaulio akivaizdoje; mes dabar tesiekiame būti teisūs Dievo akivaizdoje. AŠ ESU Gyvasis Kristus, balansuojantis Trilypę Liepsną visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

6. Mylimas Jėzau, atnešk Dievo teismą nepasotinamam ego troškimui būti geresniu už kitus, užteršiančiam mūsų širdį puikybe ir tuščiagarbiškumo varžybomis. Atverk mūsų širdį Kristaus tiesai, idant galėtume permatyti ir palikti bet kokį troškimą būti geresniais už kitus. AŠ ESU Gyvasis Kristus, balansuojantis Trilypę Liepsną visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

7. Mylimas Jėzau, atnešk Dievo teismą visoms jėgoms, kurios nori pasėti baimę širdyje, kad galėtų įaudrinti mūsų emocinį kūną ir priverstų jį nupulti į ekstremizmą ir fanatizmą. Atverk mūsų širdis Kristaus tiesai, idant galėtume permatyti ir atiduoti bet kokią emocinę kontrolę. AŠ ESU Gyvasis Kristus, balansuojantis Trilypę Liepsną visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

8. Mylimas Jėzau, atnešk Dievo teismą visoms jėgoms, kurios nori pasėti abejones širdyje, kad galėtų kontroliuoti mūsų emocinį kūną ir galėtų įkalinti mus racionalioje proto būsenoje, vedančioje į abejingumą ir dvasinį paralyžių. Atverk mūsų širdis Kristaus tiesai, idant galėtume permatyti ir palikti ego tikėjimą, kad Dievą įmanoma pažinti intelektu. AŠ ESU Gyvasis Kristus, balansuojantis Trilypę Liepsną visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

9. Mylimas Jėzau, pažadink mus realybei, kad esame čia tam, kad būtume bendrakūrėjais su Dievu ir daugintume savo kūrybines galias. Kai leidžiame Kristui viešpatauti savo širdyje, galime viešpatauti Žemėje. AŠ ESU Gyvasis Kristus, balansuojantis Trilypę Liepsną visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

2. Trečioji akis, Siela

Gerklės ir saulės rezginio čakros
 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Šviesa pusiausvyroj tekės,
 • Harmonijoj siela žėrės.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia,
 • Sekam mes Kristaus vizija.
 • Ir Dievo plano tobulume,
 • Žmogui Jo meilę jaučiame.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Maudosi siela palaimos sraute,
 • Violetinės liepsnos šviesoj ryškioje.
 • Siela kvėpuoja Dievo ore tyrame,
 • Laisvę ji jaučia Motinos skraite.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Kai jungias Buda su Motinos Šviesa,
 • Tamsos jėgas kartu jie įveikia.
 • Ir Jėzus su Sen Žermenu,
 • Auksinį Amžių atneša kartu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 • Erdvėj sklandau įstabioje
 • Šventų garsų apsuptyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Koda:
 • Malone Motinos begaline,
 • Už laiko ir erdvės pakilome.
 • Juk Budos prigimtis visuos
 • Kilti aukštyn mane vilios,
 • Kristaus būtybėmis tampame
 • Ir Aukso Amžių nešame.

AŠ ESU subalansuota Dievo Meilė

1. Mylimas Sen Žermenai, atnešk širdies alchemiją ir transmutuok visas netobulas energijas, kurios verčia mus būti įkalintus savižudiškame požiūryje į gyvenimą. Pažadink mus tiesai, kad tikroji laisvė prasideda širdyje. AŠ ESU Sen Žermeno Laisvės Liepsna visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

2. Mylimas Sen Žermenai, atnešk širdies alchemiją, kuri išsklaidytų iliuziją, kad privalome priimti savo dabartinius apribojimus. Pažadink mus tiesai, kad su Dievu galime BŪTI DAUGIAU kiekvienoje situacijoje. AŠ ESU Sen Žermeno Laisvės Liepsna visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

3. Mylimas Sen Žermenai, atnešk širdies alchemiją, kuri išsklaidytų iliuziją, kad Žemė niekada negalėtų pakilti virš savo dabartinių ribotumų. Pažadink mus tiesai, kad su Dievu Žemė gali BŪTI DAUGIAU, ir todėl Aukso Amžius yra tikras. AŠ ESU Sen Žermeno Laisvės Liepsna visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

4. Mylimas Sen Žermenai, atnešk širdies alchemiją, kuri sudegintų bet kokį depresijos ir paralyžiaus jausmą. Pažadink meilę laisvei mūsų širdyse, idant galėtume pakilti ir galėtume priimti savo laisvę BŪTI DAUGIAU. AŠ ESU Sen Žermeno Laisvės Liepsna visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

5. Mylimas Sen Žermenai, atnešk širdies alchemiją, kuri sudegintų bet kokį neišmanymą, sumaištį ir dvasinį aklumą. Pažadink meilę laisvei mūsų širdyse, idant pamatytumėme ir priimtumėme savo Dangiškąjį planą ir tavo planą Aukso Amžiui. AŠ ESU Sen Žermeno Laisvės Liepsna visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

6. Mylimas Sen Žermenai, atnešk širdies alchemiją, kuri sudegintų bet kokį nenorą keistis ir pokyčių baimę. Pažadink meilę laisvei mūsų širdyse, idant leistume Dievui BŪTI DAUGIAU per mus. AŠ ESU Sen Žermeno Laisvės Liepsna visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

7. Mylimas Sen Žermenai, atnešk širdies alchemiją, kuri sudegintų visas anti-laisvės jėgas, besistengiančias užkirsti kelią mūsų individualiam Kristiškumui. Pažadink meilę laisvei mūsų širdyse, idant pakiltume ir leistume Dievui mumyse nuversti ego tironą, kuris buvo pavergęs mūsų sielą daugybę gyvenimų. AŠ ESU Sen Žermeno Laisvės Liepsna visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

8. Mylimas Sen Žermenai, atnešk širdies alchemiją, kuri sudegintų visas antikristo jėgas, besistengiančias neleisti kolektyvinei sąmonei kilti aukštyn. Pažadink meilę laisvei mūsų širdyse, idant galėtume pakilti ir galėtume leisti Dievui mumyse atstumti šio pasaulio princą, vertųsi žmoniją vergauti jam ištisus tūkstantmečius. AŠ ESU Sen Žermeno Laisvės Liepsna visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

9. Mylimas Sen Žermenai, atnešk širdies alchemiją, kuri sudegintų visas anti-laisvės jėgas, besistengiančias sukliudyti Aukso Amžiaus atėjimui. Pažadink meilę laisvei mūsų širdyse, idant galėtume pakilti ir galėtume leisti Dievui mumyse nuversti valdžios elitą, vertųsi žmoniją vergauti jam ištisus tūkstantmečius. AŠ ESU Sen Žermeno Laisvės Liepsna visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

3. Karūna, Pagrindas

Gerklės ir saulės rezginio čakros
 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Šviesa pusiausvyroj tekės,
 • Harmonijoj siela žėrės.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Karūnoje Budą regime,
 • Apsiaustą dangišką segintį.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Iš žiedlapių ketverto liejas šviesa.
 • Motina lenkiasi meilėj tyroj
 • Dievui Tėvui Aukštybių šviesoj.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Kai jungias Buda su Motinos Šviesa,
 • Tamsos jėgas kartu jie įveikia.
 • Ir Jėzus su Sen Žermenu,
 • Auksinį Amžių atneša kartu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 • Erdvėj sklandau įstabioje
 • Šventų garsų apsuptyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Koda:
 • Malone Motinos begaline,
 • Už laiko ir erdvės pakilome.
 • Juk Budos prigimtis visuos
 • Kilti aukštyn mane vilios,
 • Kristaus būtybėmis tampame
 • Ir Aukso Amžių nešame.

AŠ ESU Dievo Tyrumas veiksme

1. Mylima Motina Marija, įsakyk Motinos Šviesai širdyje nusimesti ego į save sukoncentruotų troškimų grandines, kurios yra prikausčiusios mus prie nesibaigiančių bėgiojimų paskui šio pasaulio laikinus malonumus. Pažadink mus aukštesniajai mūsų meilei savo Dangiškajam planui, idant galėtume siekti amžinojo Dvasios pasitenkinimo. AŠ ESU Motinos Marijos Saulės Šviesa visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

2. Mylima Motina Marija, įsakyk Motinos Šviesai širdies čakroje spinduliuoti Dangiškąją Meilę, kuri atneš Dievo karalystę į Žemę. AŠ ESU Motinos Marijos Saulės Šviesa visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

3. Mylima Motina Marija, įsakyk Motinos Šviesai gerklės čakroje spinduliuoti Dangiškąją Galią, kuri atneš Dievo karalystę į Žemę. AŠ ESU Motinos Marijos Saulės Šviesa visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

4. Mylima Motina Marija, įsakyk Motinos Šviesai saulės rezginio čakroje spinduliuoti Dangiškąją Ramybę, kuri atneš Dievo karalystę į Žemę. AŠ ESU Motinos Marijos Saulės Šviesa visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

5. Mylima Motina Marija, įsakyk Motinos Šviesai trečiosios akies čakroje spinduliuoti Dangiškąją Viziją, kuri atneš Dievo karalystę į Žemę. AŠ ESU Motinos Marijos Saulės Šviesa visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

6. Mylima Motina Marija, įsakyk Motinos Šviesai sielos čakroje spinduliuoti Dangiškąjį Kūrybiškumą, kuris atneš Dievo karalystę į Žemę. AŠ ESU Motinos Marijos Saulės Šviesa visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

7. Mylima Motina Marija, įsakyk Motinos Šviesai karūnos čakroje spinduliuoti Dangiškąją Išmintį, kuri atneš Dievo karalystę į Žemę. AŠ ESU Motinos Marijos Saulės Šviesa visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

8. Mylima Motina Marija, įsakyk Motinos Šviesai pagrindo čakroje spinduliuoti Dangiškosios Motinos Tyrumą, kuris atneš Dievo karalystę į Žemę. AŠ ESU Motinos Marijos Saulės Šviesa visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

9. Mylima Motina Marija, įsakyk Motinos Šviesai visose čakrose nusimesti iliuzijų grandines, kurios teigia, kad neturime teisės būti Dievo bendrakūrėjais šiame pasaulyje. Pažadink mus realybei, kad esame čia tam, jog įtvirtintume aštuoniukės tėkmę tarp Dievo ir savęs, idant galėtume spinduliuoti dvasinę Šviesą, kuri transformuos šį pasaulį į Dievo karalystę. AŠ ESU Motinos Marijos Saulės Šviesa visuose septyniuose spinduliuose!

 • Aštuoniukės Tėkmė Šventa,
 • Sujungia Dangų su Žeme,
 • Regiu grožį Dievo plane,
 • Iškelti Kristų žmoguje,
 • Širdį nuskaistinant kiekvieną,
 • Naujoj pradžioj į naują dieną.

 • O Motina Marija, tavo Dėka,
 • Širdis patampa Šventąja Erdve,
 • Pusiausvyroj meilė, išmintis ir galia,
 • Srautu iš Aukštybių teka Šviesa,
 • Liepsnojančios čakros sukas ratu,
 • Auksinį amžių neša kartu.

4. Visos Čakros

Gerklės ir saulės rezginio čakros
 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Šviesa pusiausvyroj tekės,
 • Harmonijoj siela žėrės.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Visad teisinga Dievo valia.
 • Dievo galia meilės veiksmu
 • Iš Aukščiau paleista Kristaus vedimu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Ramybė saulės rezginy,
 • Baimė ir pyktis jau paleisti.
 • Šventoji dešimtis įstabiai sužydės,
 • Purpuru, auksu viską nušvies.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia,
 • Sekam mes Kristaus vizija.
 • Ir Dievo plano tobulume,
 • Žmogui Jo meilę jaučiame.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Maudosi siela palaimos sraute,
 • Violetinės liepsnos šviesoj ryškioje.
 • Siela kvėpuoja Dievo ore tyrame,
 • Laisvę ji jaučia Motinos skraite.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Karūnoje Budą regime,
 • Apsiaustą dangišką segintį.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Iš žiedlapių ketverto liejas šviesa.
 • Motina lenkiasi meilėj tyroj
 • Dievui Tėvui Aukštybių šviesoj.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Kai jungias Buda su Motinos Šviesa,
 • Tamsos jėgas kartu jie įveikia.
 • Ir Jėzus su Sen Žermenu,
 • Auksinį Amžių atneša kartu.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 • Erdvėj sklandau įstabioje
 • Šventų garsų apsuptyje.

 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Koda:
 • Malone Motinos begaline,
 • Už laiko ir erdvės pakilome.
 • Juk Budos prigimtis visuos
 • Kilti aukštyn mane vilios,
 • Kristaus būtybėmis tampame
 • Ir Aukso Amžių nešame.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos Angelų išvalo visų žmonių širdis nuo tamsiųjų dvasių ir tamsių energijų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos Angelų išvalo visų žmonių širdis nuo antikristo melų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos Angelų išvalo visų žmonių širdis nuo dvasinės vergystės antikristo jėgoms.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos Angelų išvalo visų žmonių širdis nuo materialinės vergovės valdžios elitui.

Renkuosi būti viena su savo Dievu, ir todėl aš esu Arkangelo Mykolo Esatis, išvalanti visų šalių širdis ir Motinos Žemės širdį.

Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Patvirtinu, kad širdis yra užsklęsta nuolatinėje aštuoniukės tėkmėje, Dievo galios, išminties ir meilės tėkmėje. Myliu širdį ir prisiekiu BŪTI čia apačioje visu tuo, kuo esu Viršuje – ir DAUGIAU. Skelbiu savo vienovę su savąja Dievo Liepsna ir prisiekiu subalansuoti savo trilypę liepsną ir BŪTI Motinos Marijos Saulės Šviesa visuose septyniuose spinduliuose. Prisiekiu transcenduoti visus apribojimus ir BŪTI Gyvenimo Upės tėkmėje.

Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, Dangiškosios Motinos vardu, patvirtinu, kad Gyvenimo Upės DAUGIAU teka per mano širdį, dabar ir amžinai. Patvirtinu, kad Gyvenimo Upės DAUGIAU teka per visų žmonių širdis, dabar ir amžinai. Patvirtinu, kad Gyvenimo Upės DAUGIAU teka per Motinos Žemės širdį, dabar ir amžinai. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com