Laikas nuskaistinti širdį

TEMOS: Platus kelias į pražūtį – Dievui nereikalingos kraujo aukos – Jūsų širdies čakra, trilypė liepsna ir Slaptasis Širdies Kambarėlis – Pusiausvyros svarba – Jūsų energetinis laukas ir kundalini energija – Aukštesnis mokymas apie čakras – Įveikite savo baimes – Tiktai tyra vizija yra tikra

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2006 balandžio 16 d., per Kim Michaels


Mano Mylimos širdys, ateinu pas jus Velykų Dvasios džiaugsme, kuri kiekvienais metais paleidžia harmoningos, mylinčios ir optimistinės energijos žiedus per visą planetą. Nes, kai žmonės savo dėmesį sutelkia į mano mylimo Jėzaus prisikėlimą, jie iš tiesų – nors daugelis to sąmoningai nesuvokia – suderina savo esybę su Prisikėlimo Liepsnos Dvasia, kuri iš tiesų apgaubė Jėzų ir atnešė jo prisikėlimą.

Tad žmonės, kurie sutelkia savo dėmesį į šį įvykį, šį nepaprastą įvykį pasaulio istorijoje, sugeria – pagal savo širdies atvirumą ir savo esybės brandumą – dalelę šios Prisikėlimo Liepsnos ir Prisikėlimo Dvasios. Ir tuomet jų auros, jų energetiniai laukai ima švytėti truputį ryškiau. Ir kai žvelgiate į Žemę iš pakylėtosios perspektyvos, matote šiuos šviesos taškelius daugybėje vietų, kurie susilieja į nuostabų šviesos paveikslą, į šviesos girliandą, apjuosiančią visą planetą.

O per šias konkrečias Velykas, ši šviesa susilieja su didesniąja šviesa, kurią iškvietėte tie iš jūsų, kurie taip ištikimai kalbėjote mano rožinius, ypač paskutinę Amžinosios Tėkmės invokaciją. Tad dabar Prisikėlimo Liepsna buvo padauginta proporcingai šios paskutinės invokacijų vigilės iškviestai šviesai. Ir galiu jus užtikrinti, kad šios šviesos sukurtas paveikslas pranoksta visus dalykus šiame pasaulyje.

Iš tiesų norėčiau kaip nors perduoti jums gyvenimo paveikslo grožį, besislepiantį už išorinių regimybių, kurias sutinkate savo kasdieniniame gyvenime. Jei tik galėtumėte pamatyti, kaip atrodo Žemė iš pakylėtosios perspektyvos, žinotumėte, kad, nors joje vis dar tebeegzistuoja tamsos telkinių koncentracijos, mes iš tiesų įžengėme į spiralę, kuri neišvengiamai atves į pačios planetos prisikėlimą, kuomet ji pakils į naują dvasinį ciklą, į naują amžių, turintį labai realų potencialą tapti Aukso Amžiumi, kurio viziją Jėzus, Sen Žermenas, El Morija ir aš pati laikome šiai planetai.

Mano Mylimieji, žinau, kad, kai žvelgiate į gyvenimą, kai žiūrite į Žemę iš savo perspektyvos, būdami įsitraukę į tą sąmonę, kuri yra vis dar taip plačiai paplitusi Žemėje – ši dualizmo sąmonė, jums gali būti sunku matyti didelę prisikėlimo viltį tiek asmeniniu, tiek planetos mastu. Žinau, koks tai yra jausmas, nes ir aš nešiau šią naštą, stovėdama priešais kryžių su ant jo kabančiu Jėzumi, kai visas jo kūnas buvo pasruvęs kraujais, ir kai jis labai nusiminęs sušuko: „O Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“

Tačiau turiu jums pasakyti, jog negalėjau leisti savo jausmams nuslysti į bet kokį negatyvumą. Nes mano užduotis buvo laikyti tyrą viziją Jėzui iki pačios paskutinės akimirkos, kai jis atidavė dvasią – ir net ir toliau, iki paties jo prisikėlimo momento ir vėliau, iki jo pakylėjimo. Tad, nors dalis manęs į tai reagavo kaip reaguotų kiekviena normali motina – žiūrėdama, kaip jos sūnus yra kankinamas ir kalamas ant kryžiaus – aukštesnioji mano esybės dalis niekada nesusvyravo, laikydama tyrą viziją Jėzaus pergalei prieš paskutinį priešą, vadinamą mirtimi.

Platus kelias į pražūtį

Mano Mylimieji, per kiekvienas Velykas daug žmonių susimąsto, kaip aš turėjau jaustis, sutikusi Jėzų pakeliui į Golgotą ir vėliau kryžiaus papėdėje, stebėdama kaip jis miršta. Per kiekvienas Velykas jaučiu meilės ir užuojautos išsiliejimą, kuriuos žmonės jaučia, mąstydami apie šiuos įvykius. Ypač daugelis motinų mąsto apie tai, ką jos būtų jautusios, jeigu šitaip būtų pasielgta su jų pačių sūnumi. Ir todėl jos siunčia man užuojautos bangą. Ir nors aš labai vertinu jų mylinčias širdis, turiu jums pasakyti, kad aš jaučiu daug didesnę užuojautą kiekvienam iš jūsų, kurie vis dar tebesate įsikūnijime ir vis dar tebesate įstrigę dualizmo sąmonėje.

Netgi jaučiu ypatingą užuojautą daugeliui krikščionių, kurie mąsto apie Jėzaus mirtį ir mano pačios sielvartą. Tačiau jie nesupranta, kad šie įvykiai įvyko labai seniai ir tiek Jėzus, tiek ir aš dabar esame pakylėtosios būtybės, laisvos nuo dualistinės sąmonės skausmo ir žmogiškojo ego. Todėl mes laimėjome savo nemirtingąją laisvę ir mums nebėra reikalingi žmonių užuojauta ar jų gailestis. Priešingai, tai žmonėms reikalinga mūsų užuojauta, nes jūs vis dar tebesate įkalinti žmogiškosios sąmonės dualizme, nes dar neįveikėte paskutinio priešo, vadinamo mirtimi. Ir tai iš tiesų yra dvasinė mirtis, kurią sukėlė ego, atskirties nuo Dievo iliuzija, vedanti žmones netikru keliu, keliu, kuris atrodo žmogui teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi.

Tad turiu jums pasakyti, kad yra daug žmonių šioje planetoje, kurie eina šiuo netikru mirties keliu. Ir iš tiesų, tai yra priežastis, dėl kurios visi mes pakylėtoje karalijoje jaučiame užuojautą. Turiu jums pasakyti, kad kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, yra tas kelias, kurį Jėzus vadino plačiu keliu, erdviais vartais, kurie veda į pražūtį. Kas yra platus kelias? Yra daug krikščionių, kurie tiki, kad platus kelias yra bet kuri kita religija, išskyrus jų pačių, ar netgi išskyrus jų konkrečią krikščionybės atšaką.

Tačiau turiu jums pasakyti, jog tai netiesa. Plačiu keliu, vedančiu į pražūtį, neina vien žmonės, kurie nėra religingi ar kurie nepriklauso krikščionybei ar netgi kuriai nors kitai religijai. Plačiu keliu, vedančiu į pražūtį, iš tiesų eina daugelis tų žmonių, kurie save laiko labai religingais ir kurie ištikimai lankosi savo bažnyčios pamaldose, kad ir kokia tai bebūtų bažnyčia, kurią jie laiko vienintele tikra bažnyčia ir vieninteliu keliu į išganymą. Liūdna tiesa apie religiją šioje planetoje yra ta, kad religiją yra labai paveikęs žmogiškojo ego dualizmas ir subtilios antikristo proto iliuzijos, dėl kurių praktiškai visos religijos šioje planetoje yra tapusios plačiu keliu, vedančiu į pražūtį.

Platus kelias yra kelias, kuris skatina žmones tikėti, kad jie galės būti išganyti, galės patekti į Dievo karalystę, galės įgyti amžinąjį gyvenimą, neįveikę centrinės problemos, dėl kurios jie ir atsiskyrė nuo šio amžinojo gyvenimo, atsiskyrė nuo Dievo karalystės. Ši problema, žinoma, yra žmogiškasis ego, kuris yra gimęs iš atskirties nuo Dievo.

Dievui nereikalingos kraujo aukos

Tad tai yra liūdnas faktas, jog dauguma religijų šioje planetoje – bent jau vyraujančios jų kryptys – rodo platų kelią, kuris veda į pražūtį. Jos jums žada, kad, jeigu seksite jų nurodymais, galėsite būti išganyti, neatidavę savojo ego, neišsitraukę rąsto iš savosios akies. Ak, mano mylimieji, tai yra tokia subtili iliuzija, ir žmogiškajam ego yra labai lengva įtikinti žmones šia iliuzija.

Daugelis žmonių, kurie studijuoja dvasinius mokymus, iš tiesų eina šiuo plačiu keliu. Jie mano, kad, studijuodami išorinį mokymą ir praktikuodami tam tikrus šviesos iškvietimo ritualus, jie iš tiesų galės būti išganyti, be būtinybės įveikti savąjį ego, be būtinybės atsiskirti nuo savojo ego ir apsivilkti Kristaus protą. Mano Mylimieji, mano širdis nori apglėbti visus tuos, kurie yra įstrigę šioje iliuzijoje ir kurie eina keliu, kuris, jų manymu, veda į išganymą, tačiau tai iš tiesų yra kelias, kuris baigiasi sielos mirtimi, dvasine sielos mirtimi.

Ypač jaučiu užuojautą daugeliui krikščionių, kurie, per šias Velykas, mano esantys išganyti per Jėzaus pralietą kraują ant kryžiaus. Laikas, ir seniai jau laikas, kad krikščioniai visur suprastų, jog mūsų Dievas yra besąlyginės meilės Dievas, ir meilės Dievui nereikalinga kraujo auka kaip išpirka už nuodėmes. Visa ši kraujo aukos kaip išpirkos už nuodėmes idėja buvo primityvi koncepcija, kurią nuo pat pradžių neteisingai suprato ją gavę žmonės. Todėl žmogiškasis ego nuo pat pradžių iškreipė aukos koncepciją. Ir kiekvienoje religijoje, kurioje buvo atliekami šie aukojimai, su šiuo iškreipimu greitai buvo nueita į kraštutinumus, ir didžiausias kraštutinumas buvo pasiektas tose religijose, kurios reikalavo žmonių aukų.

Tad pati idėja, kad Jėzaus mirtis ant kryžiaus buvo aukščiausia auka ir aukščiausias žmonių nuodėmių išpirkimas, yra tokia primityvi idėja, jog kartais yra tiesiog protu nesuvokiama, kaip kas nors šiame moderniame amžiuje tuo dar gali tikėti. Kaip žmonės gali nesuprasti, kad joks mylintis Dievas negalėtų reikalauti, kad su jo sūnumi – su visais jo sūnumis ir dukterimis – būtų taip elgiamasi, tariamai tam, kad būtų išpirktos žmonių nuodėmės?

Realybė yra tokia, kad tam tikri teiginiai evangelijose buvo duoti, turint tikslą padėti žydams pereiti nuo Senojo Testamento kraujo aukojimų praktikų, atliekamų pačioje Dievo Šventykloje, prie naujų mokymų, kurių duoti atėjo Jėzus – tai yra, kad jokios kraujo aukos nebėra būtinos, kai pasiekiate Kristaus protą, kuris yra galutinė išpirka už nuodėmes. Todėl Šventosios Komunijos praktika nėra šventė, per kurią valgote Jėzaus kūną ir kraują. Tai turėjo simbolizuoti Kristaus proto išminties ir meilės valgymą, kuomet leidžiate Kristaus šviesai patekti į jūsų esybę, kurioje ji tampa raugu, iškeliančiu visos jūsų sąmonės tešlą. Ir tuomet ir jūs pasiekiate šį Kristaus protą ir per šį Kristaus protą įgyjate galutinę laisvę nuo savo nuodėmių.

Mano Mylimos širdys, kaip gi gali būti, kad tokia daugybė krikščionių tiki šia iliuzija, net iki tokio taško, kuomet nenori net pamąstyti apie jokius kitus mokymus, ir vienintelis jiems priimtinas mokymas yra idėja, kad Jėzaus kraujas ant kryžiaus nuplovė jų nuodėmes? Taip gali būti dėl to, kad jie uždarė savo širdį aukštesnei Dievo tiesai, Gyvajai Kristaus Tiesai, kuri iš tiesų lyja ant teisiųjų ir neteisiųjų kiekvieną kiekvienos dienos akimirką.

Jūsų širdies čakra, trilypė liepsna ir Slaptasis Širdies Kambarėlis

Jėzus jums labai aiškiai pasakė, kad svarbiausias Įsakymas yra mylėti Dievą visa širdimi, siela ir protu. Tai ne sutapimas, kad į pirmą vietą jis iškėlė širdį, nes širdis iš tiesų yra jūsų žemesniosios esybės centras. Kai kalbu apie širdį, neturiu omenyje jūsų fizinės širdies, turiu omenyje širdies čakrą, energetinį centrą, esantį pačiame jūsų keturių žemesniųjų kūnų centre, jūsų energetinio lauko, kuriuo iš tiesų jūs esate čia, keturiose materijos plotmėse, centrą.

Savo knygoje paaiškinu, kad Dievo šviesa, šviesa iš jūsų AŠ ESU Esaties, nusileidžia į jūsų keturis žemesniuosius kūnus ir kad būtent ši šviesa jums teikia gyvybę ir gebėjimą bendrakurti gausingą gyvenimą. Kai ši šviesa patenka į jūsų žemesniąją esybę, ji įeina per širdies čakrą, o tiksliau per čakrą, kuri kartais buvo vadinama „slaptuoju širdies kambarėliu,“ nes ji yra paslėpta už pačios širdies čakros. Slaptuoju kambarėliu ši čakra yra vadinama todėl, kad ji yra aukščiau širdies čakros savo vibracijomis, ir todėl ją nėra lengva pamatyti, nelengva ją pamatyti net ir aiškiaregiams, kurie mato kitas čakras.

Slaptasis širdies kambarėlis yra įėjimo taškas šviesai, kuri teka iš jūsų AŠ ESU Esaties į jūsų žemesniąją esybę. Būtent iš šio slaptojo kambarėlio ištrykšta ši šviesa. Ir kai ji ištrykšta, tyra šviesa, balta Motinos Šviesa, išsilieja į trilypį pasireiškimą, kuris atitinka Dievą Tėvą, Dievą Sūnų ir Dievą Šventąją Dvasią. Šis pasireiškimas dažnai buvo vadinamas jūsų trilype liepsna, nes ši liepsna turi tris liežuvius. Mėlyna liepsna reprezentuoja Dievo Tėvo aspektą arba Dievo galią. Geltona liepsna reprezentuoja Sūnų – Dievo išmintį. O rožinė liepsna reprezentuoja Šventąją Dvasią arba Dievo meilę.

Tad jūsų trilypė liepsna reprezentuoja galią, išmintį ir meilę, ir kai jūsų esybė yra dermėje su Dievo įstatymais ir savo dangiškuoju planu, tuomet jūsų trilypės liepsnos liežuviai yra tobuloje pusiausvyroje. Tai yra labai svarbu, nes tik tuomet, kai trilypės liepsnos liežuviai yra tobuloje pusiausvyroje, jūsų AŠ ESU Esaties šviesa gali tekėti pilna galia. Jeigu vienas iš liežuvių yra mažesnis arba didesnis už kitus, tuomet šviesos srautas iš jūsų AŠ ESU Esaties sumažėja.

Tai yra padaroma kaip gailestingumo aktas, nes, kai jūsų trilypė liepsna nėra pusiausvyroje, esate linkę perkelti šiuos netobulus vaizdinius ant Materijos šviesos, tuo būdu nusidėdami arba susikurdami sau karmą. Darote tai, išreikšdami galią, išmintį ir meilę nesubalansuotu būdu, nutempiančiu jus į vieną iš daugybės kraštutinumų, kuriuos yra sukūręs ego dualizmas. Ši karma bus proporcinga jūsų iškreiptos šviesos kiekiui. Ir todėl, kai jūsų trilypė liepsna tampa išsibalansavusi, šviesos srautas yra automatiškai sumažinamas, kad būtų sumažintas karmos kiekis, kurią sau kuriatės.

Pusiausvyros svarba

Mano Mylimieji, kai suvokiate, kad pats jūsų kūrybinių gebėjimų centras, pats jūsų bendrakūrimo su Dievu centras, yra širdis, tuomet imate suvokti, kodėl širdies išvalymas yra viena iš pačių svarbiausių užduočių tikram dvasios ieškotojui. Noriu paraginti jus atlikti paiešką Biblijoje, naudojantis kompiuterine programa, kad pamatytumėte, kiek kartų Jėzus kalbėjo apie širdį. Ir tuomet iš to sužinosite, kad Jėzus žinojo, kokia svarbi yra širdis, nes jis žinojo, kad viską, ką kuriate, veikia jūsų dvasinės širdies būklė. Štai kodėl jis sakė, kad lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis. Nes iš tiesų, jūsų kūrybinių gebėjimų reiškimasis yra perfiltruojamas per širdies čakrą. Ir todėl jį veikia visos tame energetiniame centre egzistuojančios sąlygos.

Todėl yra labai svarbu, kad suprastumėte, jog daugybės gyvenimų bėgyje žmonės gali prisisiurbti tiek daug negatyvumo ir tiek daug netobulumo į savo širdies čakrą, kad jų širdis iš tiesų gali įgyti neigiamą išraišką. Pavyzdžiui, širdis gali būti pikta, širdis gali būti pilna neapykantos, širdis gali bijoti, širdis gali pavydėti, širdis gali būti pilna abejonių. Viskas, kas vyksta jūsų žemesniojoje esybėje bus paveikta jūsų širdies kokybės, net ir jūsų mintys. Nes iš tiesų, jūsų smegenys, net ir jūsų mąstymas, paklūsta jūsų širdžiai. Iš tiesų, esama minčių, kurias sukelia pačiose smegenyse vykstančios cheminės reakcijos, tačiau gilesnės jūsų mintys kyla iš proceso, kuris prasideda širdyje.

Jeigu turite piktą širdį, būsite linkę mąstyti mintis, kurios kurstys jūsų pyktį ir pateisins jūsų mąstymą, kad privalote išreikšti save tam tikrais būdais. Jeigu turite baimingą širdį, galvosite apie gąsdinančius dalykus ir įtikinsite save, kad turite visą savo dėmesį koncentruoti į dalykus, kurie gali baigtis bloguoju, užuot laikęsi tyros vizijos tam, kas gali įvykti gerai.

Jūsų energetinis laukas ir kundalini energija

Mano Mylimieji, norėdama duoti jums įrankį širdžiai nuskaistinti, perduosiu Širdies Išvalymo invokaciją. Pagrindinis šios invokacijos tikslas yra nuskaistinti jūsų širdies čakrą ir visus kitus energetinius centrus, ypač septynis pagrindinius. Jei norite iki galo suprasti šią invokaciją, jums reikia suvokti, kad egzistuoja gilesnis mokymas apie energijos tėkmę jūsų energetiniame lauke.

Ankstesnėse Aukso Amžiaus invokacijose, kurias perdaviau per praėjusius metus, daviau jums įrankį Motinos Šviesai, kurią rytų mokymai vadina kundalini, pakylėti. Tai yra paremta koncepcija, kad Motinos Šviesa turi būti pakylėta iš pagrindo čakros į karūną, idant pasiektumėte dvasinį nušvitimą. Šį mokymą apie Motinos Šviesos iškėlimą galima atrasti daugelyje ezoterinių ir mistinių tradicijų, ypač Rytuose. Tai yra teisingas mokymas, nors kai kurios religijos nuėjo su tuo į įvairius kraštutinumus, tuo būdu jį šiek tiek iškreipdamos.

Tačiau turiu jums pasakyti, kad egzistuoja aukštesnis supratimas apie Motinos Šviesos tėkmę. Ir dabar duosiu jums šį supratimą. Nors Šviesa turi būti pakylėta iš pagrindo čakros į karūną, dvasinė šviesa savo pradžią gauna ne pagrindo čakroje. Dvasinė šviesa atiteka į jūsų esybę per slaptąjį širdies kambarėlį, ir tuomet toliau teka į širdies čakrą, iš kurios ji yra paskirstoma po visas kitas čakras.

Su dauguma žmonių Žemėje nutiko taip, kad, jiems nupuolus į dualistinę sąmonę, jų dvasinė šviesa buvo jėga priversta tekėti žemyn ir tapo sukoncentruota pagrindo čakroje, ir tuo būdu aukštesnės čakros neteko Šviesos ir energijos, kuri yra būtina jų sukimuisi palaikyti. Ir kai aukštutinės čakros nesisuka, jūsų dvasiniai gebėjimai atbunka, ir tuomet jūs negalite turėti supratimo, išminties, kuri yra sukoncentruota karūnos čakroje, vizijos, kuri yra sukoncentruota trečiojoje akyje, galios, kuri yra sukoncentruota gerklėje, meilės, kuri yra sukoncentruota širdyje, ramybės, kuri yra sukoncentruota saulės rezginyje, kūrybiškumo, kuris yra sukoncentruotas sielos čakroje ar netgi pagrindo čakros tyrumo.

Ir šitaip, mano mylimieji, visas jūsų energetinis laukas pasidaro dulsvas ir praranda šviesą, kuri turėtų versti jį švytėti ir spindėti. Todėl yra teisinga ir būtina iškelti Motinos Šviesą iš pagrindo į karūną, idant čakros galėtų imti suktis ir galėtų spinduliuoti šviesą. Tačiau, kai pasieksite šį nuskaistinimą, galėsite pakelti tai į aukštesnį lygmenį. Iš tiesų, Motinos Šviesos pakylėjimas, kundalini pakylėjimas, yra iš esmės daromas dėl jūsų pačių dvasinio augimo. Tai yra, taip sakant, būdas sugrąžinti jus į pirminę būseną, su kuria pirmą kartą nusileidote į materialią karaliją. Todėl kundalini pakėlimas tam tikra prasme sugrąžina jus į pradinį langelį ir kompensuoja kūrybinės galios praradimą, kuris įvyko jums nusileidus į dualistinę sąmonę.

Tačiau tai nėra Dievo intencija, kad turėtumėte pasilikti tame kūrybinės galios lygmenyje, kuriame buvote sukurti. Dievo intencija yra tokia, kad daugintumėte savo talentus ir taptumėte bendrakūrėju su Juo, galinčiu viešpatauti Žemėje. Tai reiškia, protu viešpatautumėte materijai, kaip Jėzus tą pademonstravo savo stebuklais.

Tad, pakylėję kundalini, galėsite išeiti už savo dvasinio augimo ribų ir galėsite suvokti, jog esate čia tam, kad tarnautumėte bendrakūrėjo rolėje. Esate čia tam, kad imtumėte viešpatauti materialiai karalijai ir atneštumėte Dievo karalystę į pilną fizinį įsikūnijimą šioje Žemėje. Nebuvote sukurti tam, kad nusileistumėte į Žemę, nupultumėte į dualistinę sąmonę ir sugrįžtumėte į tą pačią vietą, nuo kurios pradėjote. Buvote sukurti nusileisti ir viešpatauti, kelti save aukštyn, padaugindami talentus, kurie jums buvo duoti, ir tuomet įkūnyti Dievo karalystę Žemėje, naudodamiesi savo galia pakylėti aukštyn visą gyvybę. Tai yra jūsų buvimo čia priežastis. Ir todėl atėjo laikas, kad tie, kurie ištikimai kalbėjo mano rožinius, pakiltų į šį aukštesnį lygį.

Aukštesnis mokymas apie čakras

Mokymas, kurį jums duosiu, yra pradedančiųjų mokymas apie tai, kaip galite išmokti labiau išreikšti savo kūrybines galias. Tačiau, kad galėtumėte tai padaryti, jums reikia nuskaistinti savo širdį ir subalansuoti trilypę meilės, išminties ir galios liepsną. Štai kodėl mano invokacija duos tam pradžią, išvalydama jūsų širdį ir atnešdama pusiausvyrą į jūsų esybę.

Tačiau, kai pasieksite šią pusiausvyrą, galėsite pradėti įtvirtinti aukštesnį energijos tekėjimą per savo esybę už energijos tekėjimą, kuris kelia Motinos Šviesą iš pagrindo čakros į karūnos čakrą. Tai bus energijos tekėjimas, kuris susaistys jūsų čakras poromis ir sukurs aštuoniukės tėkmę tarp suporuotų čakrų. Šio aštuoniukės tekėjimo susikirtimo taškas visada bus širdies čakra. Ir tuomet matysite aštuoniukės tėkmę tarp gerklės čakros ir saulės rezginio. Kita tėkmė bus tarp trečiosios akies ir sielos sosto. O trečioji tėkmė bus tarp karūnos ir pagrindo čakrų.

Kai įtvirtinsite šią teisingą aštuoniukės tėkmę, atsiversite didesniam dvasinės energijos srautui, ir turėsite meilės, išminties bei galios nukreipti šią aštuoniukės tėkmę maksimaliam poveikiui Žemėje. Tą padarysite, pirmiausia susikoncentruodami į širdį, ir tuomet nukreipdami dėmesį į aukštesniąją iš suporuotų čakrų, aktyvuodami šios čakros esminę savybę. Tuomet leisite šviesai tekėti per savo širdį, kurioje ji taps suharmonizuota su absoliučia Dievo valia, su tyra Kristaus proto vizija ir Dangiškosios Motinos meile.

Tuomet šviesa toliau tekės į žemesniąją iš dviejų čakrų, aktyvuodama šią čakrą ir išspinduliuodama šviesą į išorę, tuo pat metu dalį jos sugrąžindama atgal į širdį ir tuomet atgal į viršutinę čakrą. Tad noriu paraginti jus vizualizuoti aštuoniukės tėkmę, kurią aprašiau, ir matyti, kaip čakros yra susaistomos ir ima suktis harmonijoje, tapdamos aštuoniukės tėkmių ratais, besisukančiais aplink širdies čakrą.

Mano Mylimieji, širdies nuskaistinimas iš tiesų yra sekantis žingsnis Motinos Šviesos kėlime aukštyn. Tai yra žingsnis, kuris nuties kelią jūsų viešpatavimui materialiam pasauliui. Tad tai yra nepaprastai galingas žingsnis jums asmeniškai, tačiau tai taip pat yra labai galingas žingsnis ir planetos mastu. Ši invokacija turi potencialą išvalyti Amerikos širdies čakrą, tuo būdu paleisdama didelį dvasinės šviesos kiekį, kuri gali atkurti teisingą aštuoniukės tėkmę Šiaurės Amerikoje ir tarp Šiaurės bei Pietų Amerikų.

Tad noriu paraginti visus jus visame pasaulyje vizualizuoti šią aštuoniukės tėkmę. Nes visam pasauliui yra svarbu įtvirtinti teisingą pusiausvyrą tarp Šiaurės ir Pietų Amerikų. Tai iš tiesų yra raktas į Aukso Amžiaus įkūnijimą, kuris dėl įvairių priežasčių turi prasidėti Amerikos hemisferoje ir tuomet iš ten išplisti po visą likusią planetą.

Įveikite savo baimes

Mano Mylimos širdys, baigdama norėčiau paprašyti jūsų – jūsų visų – suvokti, jog tam, kad galėtumėte gauti pilną naudą iš mano naujos invokacijos ir mokymų apie čakras, jums yra absoliučiai būtina išvalyti savo esybę nuo bet kokios baimės. Nesugebėsite įtvirtinti aštuoniukės tėkmės tarp aukštutinių ir žemutinių čakrų, jeigu turėsite baimių savo esybėje. Ši baimė blokuos aštuoniukės tėkmę ir stums šviesą į žemesniąsias čakras, iš kurių ji negalės kilti aukštyn, kol jūsų esybėje viešpataus baimė. Ir todėl jums reikia pradėti sąmoningai suvokti savo baimes ir dėti labai ryžtingas pastangas jas įveikti, paprasčiausiai jas paleidžiant.

Žinau, kad nemažai mūsų mokinių jau daugelį metų yra susirūpinę dėl pasaulinės situacijos. Iš tiesų yra daug mokinių, kuriems šis rūpestis buvo tapęs varomąja jėga kalbėti šaukinius, maldas ir rožinius. Tačiau turiu jums pasakyti, kad, jeigu norite pasinaudoti šia nauja dispensacija ir mokymu, neturite leisti, kad jūsų rūpestis dėl pasaulio pasireikštų baime.

Iš tiesų, jeigu ieškosite problemų, galėsite lengvai prieiti išvados, kad pasaulis yra siaubingoje būsenoje, ir kad milžiniškos katastrofos gali įvykti bet kurią akimirką. Tačiau būtumėte galėję tą patį galvoti bet kuriuo metu praeityje. Nes jeigu norite surasti negatyvių dalykų, jie egzistuoja nuo pat Žmogaus Nuopolio.

Tačiau, nepaisant to fakto, kad šioje planetoje visada egzistavo tamsa ir negatyvumas, kiekvienoje kartoje atsirasdavo žmonių, kurie sugebėdavo virš viso to pakilti ir laimėti savo amžinąją laisvę Šviesoje. Jie tai pasiekė, transcenduodami savo baimes, paleisdami savo baimes.

Žinau, kad baimė gali būti stipri varomoji jėga tam tikrame kelio lygmenyje. Ir iš tiesų, yra daug žmonių, kuriems yra reikalinga turėti tam tikrą baimę kurį laiką, kad ji skatintų juos dėti pastangas įveikti savąjį ego. Tačiau turiu jums pasakyti, kad baimė gali tapti spąstais. Ir man iš tiesų yra liūdna regėti, kad tiek daug dvasingų žmonių neįveikė savo baimių.

Nė vienas pakylėtasis mokytojas danguje neturi nė menkiausios baimės savo esybėje. Negalite pakilti, kol tebeturite baimių. Ir todėl, nors baimė gali pasitarnauti kaip varomoji jėga žemesniuose dvasinio kelio lygmenyse, baimė negali jūsų atvesti į kelio viršūnę. Negalite pakilti, naudodamiesi baime kaip motyvacija. Pakilti galėsite tik tuomet, kai įveiksite visas baimes. O įveikti baimę galite tik tuomet, kai suvokiate, jog ji atsiranda iš ego ir ją reikia paleisti. Ir tuomet suvokiate, kad Dievo galia gali įveikti visas problemas Žemėje, kad ir kokios baisios jos beatrodytų, žvelgiant iš tam tikro sąmonės lygmens.

Tad iš tiesų atėjo laikas jums pakilti į aukštesnį lygmenį, susitelkiant į tyrą viziją, užuot koncentravus savo dėmesį į visas egzistuojančias ar potencialias problemas šioje planetoje. Matau kaip daugelis jūsų mėgaujatės baisiomis pranašystėmis, konspiracijos teorijomis arba stebite politinius procesus, laukdami, kol iškils kokios nors potencialios problemos. Matau, kaip daugelis jūsų, tikrąja to žodžio prasme, iki susirgimo nerimaujate dėl visų tų problemų ir dėl visų tų dalykų, kurie potencialiai gali baigtis blogai šioje planetoje. Tai iš tiesų yra neigiamas įprotis ir laikas jums jį įveikti!

Kalbu griežtai ir tiesiai, nes iš tiesų esu nirtinga Motina, kuri yra čia, kad apgintų savo vaikus nuo piktavališkų demonų puolimo, bombarduojančių sąmoningą protą ir pasąmonę 24 valandas per parą, kad priverstų jus koncentruoti dėmesį į negatyvias galimybes. Turiu jums pasakyti, kad yra žmonių, kurie yra kontroliuojami tamsos jėgų ir kuriais jos naudojasi kaip įrankiais savo svetainių kūrimui ir elektroninių laiškų skleidimui, kuriuose koncentruojasi į daugybę dalykų, kurie gali baigtis bloguoju, nors dauguma šių dalykų yra visiškai nerealistiški ir yra jų pačių fantazijos vaisius. Prašau jūsų labai nuoširdžiai pamąstyti apie didžiausio Kristaus įžvalgumo panaudojimą, idant tiesiog atsisakytumėte leisti savo protui kapstytis tuose negatyvumo šaltiniuose, kuriuose kapstėtės daugelį metų ar net dešimtmečių.

Nėra būtina visą savo dėmesį koncentruoti į tuos negatyvius elektroninius laiškus, svetaines, straipsnius ar knygas, kurie tik pasitaiko jūsų kelyje. Nėra būtina žiūrėti kiekvieną televizijos programą, kurioje kalbama apie problemas ir pavojus. Man reikia tų, kurie pašvęstų savo gyvenimą tyros vizijos šiai planetai laikymui ir jos perėjimui į Aukso Amžių. Šie žmonės negali to daryti, kol tebeturi baimių savo esybėje.

Kad įveiktumėte šias baimes, daugeliui iš jūsų gali būti būtina tam tikrą laiko tarpą sąmoningai ignoruoti visus negatyvius pranašavimus. Labai gerai žinau, kad Jėzus jums sakė būti išmintingais kaip žalčiai ir taikiais kaip balandžiai, ir iš dalies būti išmintingais kaip žalčiai reiškia, kad turite žinoti, kas vyksta planetoje, kad galėtumėme išsakyti prašymus savo rožiniuose. Ir vis dėlto, daugelis iš jūsų pamiršote kitą šio priesako dalį – būti taikiais kaip balandžiai. Balandžiai yra taikūs, nes neturi jokios baimės, nes būtent baimė verčia jus rodyti agresiją ir kenkti sau bei kitiems.

Koncentruodamiesi į negatyvumus be meilės, tobulos meilės, kuri išgena visas baimes, jūs tik dar labiau įsitraukiate į dualistinį Žalčio protą. Ir tuomet nesate nei išmintingi kaip žalčiai, nei taikūs kaip balandžiai. Tampate apakinti dualistinės sąmonės ir leidžiate baimei kauptis jumyse, kol galiausiai įsitraukiate į negatyvų baimės sūkurį. Tai verčia kai kuriuos iš jūsų net ir savo rožinius nudažyti baime. Ir tai privalo liautis! Nes tai nieko gero neduoda jums asmeniškai, o taip pat ir visai planetai. Todėl prašau jūsų stebėti save ir pamatyti, kur turite baimę. Prašau jūsų įdėti šią baimę į savo invokaciją ir ją atiduoti. Ir tuomet prašau jūsų sudrausminti savo protą ir savo emocinį kūną, kad sustotumėte ir neįsitrauktumėte į negatyvią pas jus atėjusią informaciją.

Kai būsite tai darę kurį laiką – ir būsite įveikę baimę – tuomet galėsite grįžti atgal ir pasirinktinai išstudijuoti potencialias problemas šioje planetoje, kad galėtumėt išsakyti tikslius prašymus. Bet aš iš tiesų prašau jūsų kurį laiką daryti šį pasninką nuo negatyvių naujienų, kol būsite įveikę savo baimes, ir tuomet galėsite pasirinktinai skaityti naujienas, joms nesukeliant jumyse baimių.

Tiktai tyra vizija yra tikra

Mano Mylimieji, tegul žodis išmintingiems būna pakankamas, nes sakau jums, tai iš tiesų yra labai didelė problema, į kurią noriu atkreipti jūsų dėmesį. Ypač tai yra problema daugeliui žmonių, kurie dvasiniu keliu keliauja labai ilgą laiką ir kurie jau labai seniai turėjo būti įveikę savo baimes, tačiau to nepadarė, nes kažkodėl manė, kad įsitraukimas į negatyvius dalykus yra būtinas dalykas pakylėtųjų mokytojų mokiniui, idant galėtų išsakyti tikslius prašymus ir šaukinius.

Tad sakau jums, tapkite išmintingi kaip žalčiai ir taikūs kaip balandžiai. Negalite būti vienu be kito. Ten, kur nėra pusiausvyros, egzistuoja baimė. Tad naudokitės mano nauja invokacija, kad įveiktumėte šią baimę ir visam laikui paliktumėte ją už savęs, idant galėtumėte priimti tobulą meilę, besąlyginę Dievo meilę, kuri iš tiesų išgins visas jūsų baimes ir pripildys jus tokia per kraštus besiliejančia meile, kad daugiau niekada nebeįsitrauksite į baimę, kuri kyla iš ego, ir kuri niekada nėra būtina, kad ir kokia svarbi ji beatrodytų.

Negalite daryti aukščiausio gėrio Dievo vardu, koncentruodamiesi į problemą Žemėje su baime. Aukščiausią gėrį galite daryti, tiktai koncentruodamiesi į tyrą viziją, kaip į aukščiausią realybę, pakeičiančią visus laikinus netobulumus. Kai žinote, kad tiktai tyra vizija yra tikra – ir kad visi netobulumai tėra laikini miražai, projektuojami ant Motinos Šviesos – tuomet pamatysite nebeturintys dėl ko bijoti.

Laikas užaugti ir palikti vaikiškus dalykus, kurių bijo vaikai. Palikite tuos prietarus. Palikite tas baimes ir priimkite Kristaus proto supratimą, kuris leis jums permatyti šias baimes kiaurai ir leis jums išvysti tyrą viziją, kuri pakeis baimę keliančias sąlygas. Leiskite šiam Velykų laikotarpiui tapti ta akimirka, kuomet atiduodate savo baimių dvasią ir prisikeliate į proto būseną, kurioje pilnai sugeriate tobulą meilę, išgenančią visas baimes. Ir šitaip laimėsite aukščiausią laisvę nuo ego, kuomet šio pasaulio princas atėjęs pas jus nieko jumyse neras, kuo manipuliuodamas galėtų jus priversti reaguoti baime.

Toks yra mano noras jums per šį Velykų laikotarpį. Ir naujoji invokacija tam bus tobulas įrankis. Tačiau joks įrankis negalės pašalinti jūsų baimių, jeigu nenorėsite jų paleisti. Tad sakau jums, paleiskite jas ir užbaikite su jomis. Nes aš esu mylinti Motina, kuri nori, kad visi jos vaikai išsilaisvintų nuo baimės, dabar ir amžinai.

Tad užsklendžiu jus tobuloje Motinos meilėje, ir prašau jūsų priimti, kad, kai turite mane kaip savo dvasinę motiną, jums nėra ko bijoti. Nes aš iš tiesų galiu apginti jus ir Žemę nuo visų tamsos jėgų puolimų. Jos yra kaip niekas prieš begalinę Dievo Motinos galią. Pasitikėkite Dievo Motina, ir priimkite, kad visi netobuli pasireiškimai yra netikri. Leiskite mano šviesai juos sudeginti ir įkūnyti tobulą viziją jūsų pačių gyvenimui ir Žemei. Iš tiesų, tyra vizija yra vienintelė realybė Kristaus prote, ir todėl ji turėtų būti vienintelė realybė ir jūsų prote. Tad tegul taip ir būna. Tebūna tai užsklęsta. Tebūna jūsų širdis pagydyta. Ir būkite pilnatvėje Kristaus šviesos prisikėlime. Tai atlikta!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels