Arkangele Mykolai, surakink antikristo jėgas!

PASTABA: Šis prašymas buvo parašytas pagal Arkangelo Mykolo diktavimą. Galite jį kalbėti kiekvieną dieną, atskirai, arba kaip dalį rožinio. Tačiau visada iškvieskite dvasinę apsaugą, prieš išsakydami šį prašymą.

Jėzaus Kristaus vardu, šaukiu Arkangelą Mykolą surakinti antikristo jėgas, skleidžiančias melą, kad Dievo karalystė yra ne manyje. Arkangele Mykolai, pasiųsk milijardus angelų į visas pasaulio šalis surakinti šias jėgas visur, kur jos yra – tiek bažnyčioje, tiek valdžios institucijose. Ir aš sakau, Kristaus Liepsnos manyje man duota valdžia: „Gana! Jie nebestovės! Jie nebegriaus tikrojo Jėzaus Kristaus mokymo! Jie nebegalės sukliudyti šviesos sieloms šioje planetoje sužinoti tikrąjį Jėzaus Kristaus mokymą ir tiesą apie vidinę karalystę!“

Arkangele Mykolai, surakink tuos, kurie išstatė save kaip valdžią tarp dangaus ir Žemės, tarp žmonijos ir jos Dievo. Aš patvirtinu, kad tai daugiau nebeleidžiama šią dieną ir šiame amžiuje. Aš dabar naudojuosi savo laisva valia ir patvirtinu tiesą, tikrovę, kad Dievo karalystė yra manyje. Aš patvirtinu kartu su Arkangelu Mykolu, kad antikristo jėgos, skleidžiančios išorinės karalystės ir išorinio kelio melą, nebestovės ir neužims Žemės.

Dabar priimu tvirtą sprendimą savo širdyje, kad būsiu tikru Jėzaus Kristaus pasekėju šiame amžiuje, kad drįsiu peržengti melagingų antikristo doktrinų, kurias skelbia tradicinės bažnyčios, ribas. Drįsiu ieškoti vidinės karalystės, eisiu vidun, rasiu šią karalystę ir leisiu savo šviesai šviesti žmonėms. Aš patvirtinu, kad tikrasis kelias, kurio mokė pakylėtieji mokytojai nuo laikų pradžios, yra vidinės karalystės kelias. Aš patvirtinu, kad, kai įkūniju šią karalystę, susivieniju su Dievu dar tebebūdamas Žemėje. Ir todėl tampu Dievo Kūnu čia apačioje, kaip pakylėtieji mokytojai yra Dievo Kūnas Viršuje.

Todėl dabar sakau, kad aš esu Gyvasis Kristus čia apačioje, kaip Jėzus yra Gyvasis Kristus Viršuje. Tai atlikta. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com