Drįskite BŪTI – kaip Viršuje taip ir apačioje!

TEMOS: Nuodėmės idėja neatėjo iš Dievo – Sakau, skaitykite evangelijas – Surakinu antikristo jėgas – Drįskite būti Gyvuoju Kristumi, kad tamsa galėtų būti pašalinta iš žemės – Turite BŪTI, užuot darę

Pakylėtasis Mokytojas Arkangelas Mykolas per Kim Michaels, 2004 liepos 24 d.

Aš esu Mykolas, Arkangelas Mykolas! Ir aš ateinu pas jus su meile. Mano meilė galinga, nes skrieju greitai su milijardais angelų, kuriuos pasiuntė kalbėjusieji mano rožinį visuose žemės kampeliuose. Mes taip džiaugiamės! Mes tokie dėkingi, kad jūs esate ir kad kalbate šį rožinį. Jeigu turėtume laiko, būtume sustoję ir pagerbę jūsų pastangas aplodismentais, bet nepaprastai trokštame daryti darbus, kuriuos jūs mums suteikėte teisę daryti.

Jeigu matytumėte, su kokiu užsidegimu mano angelai skuba dirbti užduotis, jūsų šaukinių užduotas užduotis, žinotumėte, kad mes danguje neturime didesnio troškimo, nei išlaisvinti jus nuo visos tamsos, kuri neleidžia jums būti tuo, kuo iš tiesų esate Dievuje, kuo iš tiesų esate Kristuje. Mums nėra didesnės meilės už tą, kai matome, kaip mūsų nepakylėtieji broliai ir seserys tampa laisvi nuo tamsos ordų, slankiojančių šioje planetoje ir tykančių ką praryti.

Mylime jus tokia intensyvia meile, kad dauguma žmonių žemėje paprasčiausiai nepajėgtų pakelti mūsų meilės – jei patirtų ją tiesiogiai. Ji iškeltų juose tamsą, ir jie nebesugebėtų jos išlaikyti. Tačiau noriu, kad žinotumėte, jog mūsų meilė yra čia. Ji tikra, ji tvirta, ji besąlyginė, ji nesvyruojanti.

Nuodėmės idėja neatėjo iš Dievo

Žinau, kad daugybei žmonių žemėje buvo įdiegta klaidinga doktrina apie pirmapradę nuodėmę. Jie buvo auginami matyti save nusidėjėliais, negalinčiais nieko padaryti teisingai, nes viskas, ką jie bedarytų, yra nuodėmė. Tačiau aš atėjau jums pasakyti, jog tai yra melas, kurį skleidžia antikristo jėgos. Nuodėmės sąmonė ir pirmapradės nuodėmės idėja neatėjo iš Dievo, neatėjo iš pakylėtųjų mokytojų. Tai yra melas, kurį sukūrė antikristo jėgos, mėgindamos sukliudyti jums sugrįžti į Dievo karalystę. Ir žinau, kad jūs buvote auginami tikėti, jog Dievo karalystė yra čia, aukštai danguje. Tačiau aš jums sakau, kad giliausias mokymas, koks tik kada nors buvo duotas apie Dievo karalystę, buvo duotas vienu sakiniu, kurį ištarė Viešpats Jėzus Kristus.

Jis tarė: „Dievo karalystė yra jumyse.“ Jis nesakė, jog Dievo karalystė yra čia, aukštai danguje. Jis nesakė, kad ji yra Ramiajame Vandenyne ar Pietų Ašigalyje. Jis nesakė, jog ji yra kurioje nors bažnyčioje, ar kurioje nors vietoje. Jis nesakė, kad ji yra kažkur kitur, už jūsų ribų. Jis sakė: „Dievo karalystė yra jumyse.“

Žinau, kad antikristo jėgos visas sielas žemėje programavo ieškoti Dievo karalystės savo išorėje. Tačiau aš sakau jums šiandien: „Jūs nerasite Dievo karalystės, kol ieškosite jos ne savyje.“ Kaip paaiškina mylima Motina Marija, dauguma sielų šioje planetoje turi gilų vidinį ilgesį. Jos žino, jog gyvenimas yra kažkas daugiau. Jos trokšta tai atrasti. Jos žino, jog yra kažkas, ką galima atrasti. Ir turite suprasti, kad net ir tamsos jėgos negali nutildyti šio ilgesio. Todėl tamsos jėgos daro du dalykus, kad sutrukdytų jums rasti tai, ką jūs žinote egzistuojant.

Jos siekia priversti jus ignoruoti savo vidinį ilgesį, kad pasinertumėte į šio pasaulio malonumus, pasinertumėte į nesibaigiančius aukščiausios patirties ieškojimus, kurios niekada nerasite jokiuose šio pasaulio malonumuose. Antroji jų strategija yra priversti tuos, kurie pasirengę palikti šio pasaulio dalykus – tuos, kurie iš tiesų eina dvasiniu keliu, - priversti tuos žmones, tas sielas, tuos ieškotojus ieškoti Dievo karalystės kažkur už savo ribų. Ir turiu jums pasakyti, jog šiandien praktiškai nerasite nė vienos religijos šioje planetoje, kuri nebūtų paveikta antikristo jėgų ir jų melo, kad Dievo karalystė yra kažkur ne jumyse.

Tiek daug religijų, kurias mes jums davėme, buvo tikros religijos savo gyvavimo pradžioje, nes jas įsteigęs asmuo suvokė tiesą, kad Dievo karalystė yra viduje. Buda suvokė šią tiesą, taip pat ir Jėzus Kristus. Ir jie abu skelbė vidinį kelią į vidinę karalystę. Tačiau išėjus įkūrėjui, tie, kurie nesugebėjo suvokti vidinio kelio, arba tie, kurie nenorėjo eiti šiuo vidiniu keliu, iš karto užėmė valdžios pozicijas toje religijoje. Ir pamažu, ir labai subtiliai, jie pradėjo iškreipti tos religijos mokymą. Ir jie pradėjo kurti klaidingą doktriną, kad Dievo karalystė yra kažkur ne jumyse, ir kad pasiektumėte šią karalystę, privalote eiti per išorinę valdžią – per jų bažnyčią ir tos bažnyčios vadus.

Sakau, skaitykite evangelijas

Aš dabar sakau visiems tiems, kurie vadina save Jėzaus Kristaus pasekėjais, visiems, kurie vadina save krikščionimis, sakau jums, skaitykite evangelijas, kurias jūs laikote neklystančiu Dievo žodžiu, ir suskaičiuokite, kiek kartų jūsų Viešpats ir Išganytojas Jėzus Kristus metė iššūkį tiems, kurie skelbė išorinį kelią, tiems, kurie iškėlė save ir pasiskelbė vieninteliais vartais į dangų, tiems, kurie sakė žmonėms: „Dievą jūs galite pasiekti tik per mus, jūs galite būti išganyti tik per mūsų religiją.“

Tai yra melas, kuriam Jėzus metė iššūkį tokią daugybę kartų – ir tai jis darė žymiai daugiau kartų, nei užrašyta evangelijose. Jis metė iššūkį šiam melui, kur tik jį sutikdavo. Ir tai buvo žmonės, kurie nenorėjo nusilenkti Gyvajam Kristui, net kai jis stovėjo prieš juos. Ir tai buvo žmonės, kurie jį puolė, kurie rezgė sąmokslą prieš jį, ir kurie galiausiai nužudė Gyvąjį Kristų. O kai nužudė Gyvąjį Kristų, jie mėgino nužudyti jo pasekėjus. O kai negalėjo nužudyti visų jo pasekėjų, jie pamėgino nužudyti jo mokymą.

Ir tai jiems taip puikiai pavyko, kad didžioji dauguma krikščionių šiandien paprasčiausiai nesugebėtų atpažinti tikrojo Jėzaus duoto mokymo – jeigu jie rastų šį mokymą, ką jie ir gali padaryti per šį pasiuntinį duotose knygose. Jie paprasčiausiai nedrįstų patikėti, kad Jėzus Kristus galėtų pasakyti kažką, kas peržengtų jų doktrinų ribas. Tačiau šios doktrinos yra paremtos antikristo melu, kad Dievo karalystė yra kažkur ne jumyse.

Surakinu antikristo jėgas

Aš dabar ateinu surakinti tas antikristo jėgas, kurios skleidžia šį melą. Ir siunčiu milijardus angelų į visas pasaulio šalis surakinti šias jėgas visur, kur tik jos yra – tiek bažnyčioje, tiek vyriausybėje. Ir sakau, naudodamasis valdžia, kurią jūs man suteikėte, kalbėdami mano rožinį: „Gana! Jie nebestovės! Jie nebegriaus tikrojo Jėzaus Kristaus mokymo! Jie nebegalės sukliudyti šviesos sieloms šioje planetoje sužinoti tikrąjį Jėzaus Kristaus mokymą ir tiesą apie vidinę karalystę!“

Jie išstatė save kaip valdžią tarp dangaus ir žemės, tarp žmonijos ir jos Dievo. Ir tai daugiau nebebus leidžiama šią dieną ir šiame amžiuje. Ir aš prašau kiekvieną iš jūsų, kurie klausysite ar skaitysite šį diktavimą, pasinaudokite savo laisva valia ir kalbėkite mano rožinį, patvirtindami savyje tiesą, tikrovę, kad Dievo karalystė yra jumyse, ir patvirtindami kartu su manimi, kad antikristo jėgos, skleidžiančios išorinės karalystės ir išorinio kelio melą, nebestovės ir neužims žemės.

Ir todėl prašau jus priimti tvirtą sprendimą savo širdyje, kad būsite tikraisiais Jėzaus Kristaus pasekėjais šiame amžiuje, kad drįsite peržengti melagingų antikristo doktrinų, kurias skelbia tradicinės bažnyčios, ribas. Drįsite ieškoti vidinės karalystės, eisite vidun, rasite šią karalystę ir leisite savo šviesai šviesti žmonėms. Nes iš tiesų: „Miestas, pastatytas ant kalvos, negali būti paslėptas.“

Todėl sakau jums, tikrasis kelias, kurio mokė pakylėtieji mokytojai nuo laikų pradžios, yra ne tik vidinės karalystės kelias, tačiau tai ir kelias, per kurį įkūnijate karalystę ir susivienijate su Dievu dar tebebūdami žemėje. Ir todėl tampate Dievo Kūnu čia apačioje, kaip mes, pakylėtieji mokytojai esame Dievo Kūnas Viršuje.

Turite BŪTI, užuot darę

Iš tiesų jums sakau, nors yra daug religinių grupių šioje planetoje, kurios kalba savo maldas, šaukinius ir daro kitus pratimus, ir nors šios pastangos turi poveikį žemei, privalau jums atvirai pasakyti, kad niekas, ką gali padaryti žmonės, nepašalins antikristo jėgų iš šios planetos. Vienintelis būdas pašalinti antikristo jėgas iš žemės yra kritinei masei žmonių drįsti būti Gyvuoju Kristumi čia apačioje, kaip mes esame Gyvasis Kristus Viršuje.

Ir kaip Jėzus Kristus sakė jums: „Aš pats iš savęs nieko negaliu padaryti, tai Tėvas manyje, kuris daro darbus.“ Ir todėl tol, kol manysite, kad, norint atnešti Dievo karalystę į žemę, reikia priešintis tamsos jėgoms, būsite įstrigę dualistinėje kovoje su šiomis jėgomis, ir ši kova niekada nesibaigs – kol nenuspręsite, kad jums jau gana. Tikrasis kelias, kurio mokė Buda ir Jėzus Kristus, ir kurio mokė visi tikrieji dvasiniai mokytojai, yra kelias, kuriuo einate vidun ir pasiekiate savo vienovę su Dievu, vienovę su savo AŠ ESU Esatimi, vienovę su pakylėtuoju mokytoju, kuris yra jūsų asmeninis rėmėjas ir dvasinis mokytojas, taip kad galėtumėte būti viena su šiuo mokytoju ir galėtumėte būti mokytoju čia apačioje, kaip jūsų mokytojas yra Kristus Viršuje.

Tikrasis mokytojo/mokinio santykių kelias nėra sekti mokytoju arba guru amžinai. Tikrasis kelias yra pakilti virš pasekėjo lygmens ir susivienyti su mokytoju. Ir tuomet drįsti priimti savo vienovę su šiuo mokytoju čia apačioje. Tai yra kelias, kurio mokė Jėzus ir kurį jis demonstravo savo mokiniams. Jis jo nerodė minioms, nes jos dar nebuvo pasiruošusios šiam keliui.

Bet jis jo mokė savo mokinius. Ir kai kurie jo mokiniai suprato šį kelią, o kai kurie nesuprato. O ypač jo nesuprato Petras. Ir būtent dėl to, kai buvo paklaustas, jis paneigė savo vienovę su Jėzumi. Krikščionys nesuprato šios situacijos, manydami, kad Petras paprasčiausiai saugojo save, ir kad tai neturėjo jokios didelės reikšmės. Bet iš tiesų tose trijose situacijose Petras paneigė vienovę su savo guru, su savo mokytoju. Jis atsisakė sakyti: „Aš esu Gyvasis Kristus, kaip ir Jėzus yra Gyvasis Kristus!“ Ir todėl jis paneigė vidinį kelią į vidinę karalystę.

Todėl prašau jūsų, visa savo meile liepsnojančia širdimi: „Prašau, liaukitės neigti Gyvąjį Kristų savyje!“ Prašau, leiskite mano tobulai meilei, kai kalbėsite mano rožinį, ir tobulai Motinos Marijos meilei, kai kalbėsite jos rožinius, sudeginti jūsų stabus, jūsų baimę, baimę, kad negalite būti Kristumi, kad nesate verti. Leiskite jai sudegti šios meilės liepsnose, kad vieną dieną galėtumėte tarti – ir, sakydamas vieną dieną neturiu galvoje kažkokios tolimos ateities, kuri niekada neateis, turiu galvoje amžinąjį dabar, kuomet sprendimas ateina jums iš vidaus – ir būtumėte pasirengę stoti prieš pasaulį ir sakyti: „AŠ ESU viena su Kristumi.“ Ir todėl: „AŠ ESU Jėzus Kristus, kaip Viršuje taip ir apačioje.“

Toks yra mano kvietimas. Ir aš jus užsklendžiu savo širdies meilėje. Meilėje, slypinčioje už jėgos, ir kuri yra tokia švelni, jog norėčiau, kad kiekvienas žmogus galėtų ją patirti, nors vienai akimirkai. Todėl sakau: „Būkite užsklęsti Arkangelo meilėje. Amen.“

Arkangele Mykolai, surakink antikristo jėgas!

PASTABA: Šis šaukinys buvo parašytas remiantis Arkangelo Mykolo diktavimu. Galite jį kalbėti kiekvieną dieną, atskirai arba kartu su rožiniu. Tačiau visada iškvieskite dvasinę apsaugą prieš kalbėdami šį šaukinį.

Jėzaus Kristaus vardu, šaukiu Arkangelą Mykolą surakinti antikristo jėgas, skleidžiančias melą, kad Dievo karalystė yra ne manyje. Arkangele Mykolai, pasiųsk milijardus angelų į visas pasaulio šalis surakinti šias jėgas visur, kur jos yra – tiek bažnyčioje, tiek valdžios institucijose. Ir aš sakau, Kristaus Liepsnos manyje man duota valdžia: „Gana! Jie nebestovės! Jie nebegriaus tikrojo Jėzaus Kristaus mokymo! Jie nebegalės sukliudyti šviesos sieloms šioje planetoje sužinoti tikrąjį Jėzaus Kristaus mokymą ir tiesą apie vidinę karalystę!“

Arkangele Mykolai, surakink tuos, kurie išstatė save kaip valdžią tarp dangaus ir Žemės, tarp žmonijos ir jos Dievo. Aš patvirtinu, kad tai daugiau nebeleidžiama šią dieną ir šiame amžiuje. Aš dabar naudojuosi savo laisva valia ir patvirtinu tiesą, tikrovę, kad Dievo karalystė yra manyje. Aš patvirtinu kartu su Arkangelu Mykolu, kad antikristo jėgos, skleidžiančios išorinės karalystės ir išorinio kelio melą, nebestovės ir neužims Žemės.

Dabar priimu tvirtą sprendimą savo širdyje, kad būsiu tikru Jėzaus Kristaus pasekėju šiame amžiuje, kad drįsiu peržengti melagingų antikristo doktrinų, kurias skelbia tradicinės bažnyčios, ribas. Drįsiu ieškoti vidinės karalystės, eisiu vidun, rasiu šią karalystę ir leisiu savo šviesai šviesti žmonėms. Aš patvirtinu, kad tikrasis kelias, kurio mokė pakylėtieji mokytojai nuo laikų pradžios, yra vidinės karalystės kelias. Aš patvirtinu, kad, kai įkūniju šią karalystę, susivieniju su Dievu dar tebebūdamas Žemėje. Ir todėl tampu Dievo Kūnu čia apačioje, kaip pakylėtieji mokytojai yra Dievo Kūnas Viršuje.

Todėl dabar sakau, kad aš esu Gyvasis Kristus čia apačioje, kaip Jėzus yra Gyvasis Kristus Viršuje. Tai atlikta. Amen.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels