Invokacija už Baltarusijos apsisprendimo teisę

Parsisiųskite pdf arba epub failus.

AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau Arkangelo Mykolo, Elohimos Astrėjos, Šivos, Motinos Marijos, Sen Žermeno ir Igorio materializuoti savo Esatį Baltarusijoje ir paimti savo žinion su prezidento rinkimais susijusią situaciją: surakinti tamsos jėgas, demonus, padarus ir puolusias būtybes visose keturiose oktavose ir sustabdyti specialiųjų pajėgų žiaurumą ir smurtą prieš žmones; apnuoginti ir nuteisti valdžios elitą ir jo pakalikus, kurie palaiko valdžios struktūrų diktatūrą, fanatizmą ir elitizmą, kurie suklastojo rinkimų rezultatus ir nepriimančių žmonių laisvos valios pasireiškimo. Paimkite savo žinion šią situaciją, susijusią su taikiais Baltarusijos žmonių protestais, kuriuos buvo pradėta rengti po prezidento rinkimų. Padėkite baltarusiams įveikti bet kokią baimę atvirai reikšti savo nuomonę. Pažadinkite Baltarusijos gyventojus būtinybei prisiimti pilną atsakomybę už savo gyvenimą ir savo šalį, ir taip pat padėkite nubusti visiems Baltarusijos saugumo pajėgų atstovams, kad jie galėtų liautis smurtauti prieš savo tautiečius. Paleiskite šviesą žmonių sąmonei transformuoti, išlaisvinti žmones nuo valdžios elito, atkurti demokratines teises ir laisves, atkurti žodžio laisvę, žiniasklaidą, atkurti pagarbą individui ir Baltarusijos žmonių teisei nepriklausomai spręsti savo ateitį, o taip pat... 

[Išsakykite asmeninius prašymus]

1 dalis

1. Motina Marija, atnešk Dangiškosios Motinos teismą jėgoms, kurios vis dar mėgina stabdyti Ukrainos, Baltarusijos ir Rusijos žmonių progresą.

 • Šventa Marija, Motina mylima,
 • Nėra didesnės meilės nei tava.
 • Širdy ir prote viena su tavim,
 • Hierarchijos visos esu dalim.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

2. Motina Marija, padėk suvokti, kad diktatūrų laikas Žemėje baigėsi ir visų tokių valdžių, kokios buvo Rusijoje, Baltarusijoje ir Ukrainoje, laikas baigėsi.

 • Į Žemę iš Dangaus aš pasiųstas buvau,
 • Ir kūną puikų šį dabar valdau,
 • Naudojuosi man Dievo suteikta galia
 • Išlaisvindamas visą Žemę šią.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

3. Motina Marija, padėk suprasti, kad valdžios elitas savo postus iki šiol išsaugojo tik todėl, kad žmonėse dar neįvyko lūžis – kolektyvinė sąmonė dar nepasiekė aukštesnio lygio. 

 • Šventu aš Dievo jums vardu sakau,
 • Naudokit Liepsną Motinos, prašau,
 • Baimės energijas sudeginkit visas,
 • Atkurkite harmonijas šventas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

4. Motina Marija, padėk Baltarusijos žmonėms suvokti būtinybę laikytis tam tikrų principų, tame tarpe ir principo, kad negalime situacijos ir problemų spręsti smurtu. 

 • Pagarbinta esi vardu šventu,
 • Aukštyn pakelki sąmonę žmonių,
 • Ir baimę, gėdą bei abejones,
 • Sudegina jau Motinos Liepsna visas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

5. Motina Marija, padėk suvokti, kad egzistuoja aukštesnis demokratijos potencialas, kuomet galime rengti laisvus ir atvirus debatus, ir, užuot siekę kompromiso, galime pasiekti sutarimą. 

 • Iš Žemės tamsą išvalai,
 • Šviesos banga atriedančia aukštai,
 • Tamsybių jėgos jau nesustabdys
 • Spiralės, kuri kyla vis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

6. Motina Marija, padėk suprasti, kad demokratijos esmė yra situacijų išsprendimas diskusijomis, o ne fizinėmis priemonėmis, nes fizinės priemonės niekada neišsprendžia konflikto.

 • Tu laimini elementalius,
 • Naštą pašalini, kuri slegia juos,
 • Ir dvasios laisvos jau gamtos
 • Žemę gėlių dangum užklos.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

7. Motina Marija, padėk suprasti, kad debatuose galima laisvai aptarti visus problemos aspektus, pasiekiant sutarimą, kas yra geriausia visumai, šaliai, visuomenei, ko šiuo metu trūksta mūsų žmonėms. 

 • Balsu galingu aš tariu,
 • Jau nebebus daugiau karų,
 • Jau kovos Žemės nedraskys,
 • Auksinis Amžius tuoj prašvis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

8. Motina Marija, padėk suprasti, kad egzistuoja atvirų debatų galimybė. Tačiau, kad jie galėtų vykti, kolektyvinėje sąmonėje privalo įvykti pokytis ir turi būti pripažinta, jog tam, kad demokratija galėtų funkcionuoti, negalima naudoti smurto, kai priešingos pusės negali atrasti bendro sutarimo.

 • Jau Žemė Motina laisva,
 • Jos negandos praeityje,
 • Tavoji Motinos Šviesa
 • Materiją praretina.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

9. Motina Marija, padėk suprasti, kad demokratiniai principai, taika, bendradarbiavimas yra svarbiau už troškimą gauti, ko norime. Ir todėl egzistuoja fundamentali pagarba kitiems žmonėms, mažumai ir jų teisei būti kitokiems, turėti kitokią nuomonę, kuomet galime atrasti kompromisą.

 • Motinos Šviesoj Žemė tyra
 • Aukštyn ji kyla spirale,
 • Klestėjimas ir gausa,
 • Vizija Dievo įkūnyta.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

2 dalis

1. Arkangele Mykolai, surakink demonus, padarus ir puolusias būtybes emocinėje oktavoje, astralinėje plotmėje, mentalinėje oktavoje ir identiteto oktavoje, kurių tikslas yra kurti susiskaldymą ir sėti baimę. 

 • Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
 • Mano širdy vieta tau skirta.
 • Sąmonė mano vieninga, tvirta,
 • Tavoji meilė ištikima.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Arkangele Mykolai, padėk mums suvokti, kad galime padaryti didžiulį poveikį savo šaliai ir pasauliui, keisdami savo sąmonę, tapdami atviromis durimis dvasios srautui dirbti per mus. 

 • Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
 • Vienovėj su tavo realybe.
 • Baimė jokia nestabdo manęs,
 • Palieku pasaulio visas grandines.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Arkangele Mykolai, padėk mums suvokti, kad negalėsime padaryti maksimalaus poveikio kalbėdami šaukinius dėl kitų žmonių pasikeitimo, jeigu nerodysime pavyzdžio ir patys nesikeisime. 

 • Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
 • Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
 • Nuskaistinki čakras savo ugnim,
 • Aš noriu matyti vidinėm akim.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Arkangele Mykolai, padėk mums suvokti, kad, kai išsilaisviname nuo tam tikros sąmonės būsenos ir kviečiame kitus žmones išsilaisvinti nuo šios sąmonės būsenos arba kviečiame teismą tiems, kurie nenori iš jos išsilaisvinti, mūsų prašymai turi nepalyginamai didesnį poveikį nei tuomet, jeigu patys nebūtume išsilaisvinę iš šios sąmonės. 

 • Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
 • Šviesai sakau: kilki aukštyn.
 • Širdį aš savo plečiu nuolatos,
 • Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Arkangele Mykolai, padėk mums suprasti, kad taikos ir progreso nėra dėl to, kad egzistuoja juos blokuojanti proto būsena. Būtent proto būsena materializavo dabartines aplinkybes, ir jeigu nesiimsime keisti savo proto būsenos, išorinės aplinkybės taip pat negalės pasikeisti, tai tiesiog neįmanoma. 

 • Arkangele Mykolai, mano širdy,
 • Aš su tavim amžinoj vienaty.
 • Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
 • Naujo gyvenimo pradžią matau.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Arkangele Mykolai, padėk suprasti, kad Baltarusijos žmonės turi teisę būti nepriklausomi, nesijausdami prievartaujami Rusijos, Vakarų ar bet kokių kitų išorinių jėgų. Mes turime teisę būti nepriklausomais žmonėmis savo šalyje, tačiau, kad galėtume tokie būti, pirmiausia privalome išmokti atleisti. 

 • Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
 • Praskrodi tamsą vienu ypu.
 • Kristiškumo savo kantriai siekiu,
 • Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Arkangele Mykolai, padėk mums suprasti: „Kodėl Sovietų Sąjunga mus pavergė?“ Iš dalies dėl to, kad nebuvome pasiruošę prisiimti atsakomybės už save, nebuvome pasiruošę nuspręsti: „Kokie mes esame žmonės?“, „Kokioje šalyje norime gyventi?“ ir „Kaip turėtume pasikeisti, kad materializuotume geresnę ateitį?“

 • Arkangele Mykolai, tavo sparnuose,
 • Paleidžiu viską, kas žema manyje.
 • Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
 • Amžiną dainą mūsų širdžių.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Arkangele Mykolai, pažadink kritinę masę žmonių, idant jie pakeistų savo sąmonę ir nuspręstų: „Kad ir kas būtų įvykę praeityje, mes norime geresnės ateities – tokios ateities, kuri būtų daugiau už praeitį, ir mūsų šios ateities noras yra stipresnis už norą kabintis į savo praeitį.“

 • Arkangele Mykolai, dvasios namų
 • Atverki duris po klajonių ilgų.
 • Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
 • Gyvenimo savo poemą kuriu.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Arkangele Mykolai, padėk mums suprasti, kad Baltarusija labai priartėjo prie pokyčio, kurį gali atlikti jos žmonėms išdrįsus prisiimti atsakomybę už save ir už šios šalies pavertimą geresne šalimi. Pripažįstame, kad mūsų žmonės iš tiesų gali atlikti šį pokytį ir pradėti naują kelią, kai įveiksime pasipriešinimą tam, kas buvo ir kas yra dabar. 

 • Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
 • Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
 • Nužengusi kosmoso didi dvasia,
 • Į tolimą kelią paimki mane.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

3 dalis

1. Mylimas Šiva, padėk Baltarusijos žmonėms atlikti šį pokytį, kad jie suprastų, jog būtinas ne tik išorinis pasiryžimas balsuoti už naujus politikus, bet taip pat supratimas, jog, jeigu norime kitokios šalies, privalome tapti kitokiais žmonėmis.

 • O Šiva, Dievu Šventos Ugnies esi,
 • Atėjo laikas užbaigti su praeitimi.
 • Pakilt virš to, kas sena, noriu aš,
 • Auksinės ateities išskleist gijas.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

2. Mylimas Šiva, padėk mums pakilti virš senojo tapatumo ir tapti naujais baltarusiais, nebijančiais, neatsiskyrusiais, dėmesingais kitiems, tapti naujais žmonėmis, suvokiančiais, jog yra susiję su kitais per ryšį viduje. 

 • O Šiva, ateik, išlaisvinki visus,
 • Nuo tų jėgų, kurios riboja mus,
 • Su ugnimi sudegink visa, kas mažiau,
 • Kelią į sėkmę nutiesei tu jau.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

3. Mylimas Šiva, padėk mums suprasti, kad, kai grupė žmonių nenori priiminėti savarankiškų sprendimų, jie dažnai prisitraukia juos jėga pavergiantį lyderį. 

 • O Šiva, Majos šydą išsklaidyk,
 • Asmeninę mano visatą išvalyk,
 • Sąmonę mirties išnaikini,
 • Šventu Kvėpavimu sudegini.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

4. Mylimas Šiva, padėk mums suvokti, kad dabartinė sistema suteikia neribotas galimybes puolusių būtybių vadovaujamam valdžios elitui susikurti. 

 • O Šiva, paleidžiu aš dabar visus,
 • Žemuosius savo prisirišimus,
 • Priklausomybės padarus naikink,
 • Kelionę savąją tęsiu aukštyn.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

5. Mylimas Šiva, padėk mums įveikti tendenciją kurtis centralizuotą visuomenę, su griežta, tvarkinga valdžios forma, apibrėžiančia specifinius vaidmenis visiems savo piliečiams. 

 • O Šiva, kartoju tavo vardą aš,
 • Išginki gėdą, baimę ir abejones,
 • Apnuogink prote ugnimi,
 • Tą ego, kuris slepiasi many.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

6. Mylimas Šiva, padėk mums suprasti, kad žmonės prisitraukia lyderį arba kitas aplinkybes, dėl kurių jaučiasi pavergti. Tačiau jie nepripažįsta, kad būtent jų sąmonė pritraukė šį lyderį. 

 • O Šiva, nieko nebijau,
 • Karmos skolą išmokėjau jau,
 • Pasirinkimų mano praeitis nebevaldys,
 • Šivos kvėpavime džiaugiasi širdis.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

7. Mylimas Šiva, padėk mums suvokti, kad, užuot pažvelgę į save ir transcendavę šią sąmonę, žmonės reiškia nepasitenkinimą savo lyderiu ar dar kažkuo. Visada galime rasti ką nors, ką galime kaltinti, kai nesame pasiruošę prisiimti atsakomybės už save. 

 • O Šiva, parodyk dvasių man poras,
 • Kurių aferose esu įkalintas,
 • Aš prote savame regiu,
 • Dvasias, kurias suvystai tu.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

8. Mylimas Šiva, padėk mums suprasti, kad, vystantis tokiai situacijai, šalyje visada atsiranda auganti įtampa. O įtampai augant, puolusios būtybės ima tuo naudotis, mėgindamos išprovokuoti pykčio priepuolius ar „karštuosius taškus“, kurie išsilieja smurtu. 

 • O Šiva, nuogas prieš visus žengiu,
 • Išplėstam prote laisvę atrandu,
 • Šmėklas visas jau palieku,
 • Ramybę patiriu atidavimu.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

9. Mylimas Šiva, pažadink žmones realybei, kad aukštesnis pasirinkimas yra atkurti ryšį su pamatiniu žmogiškumu savyje ir suvokti, kad mumyse egzistuoja tas pats pamatinis žmogiškumas kaip ir kituose žmonėse. 

 • O Šiva, liepsnojančia ugnim,
 • Parvatės padedamas keli mane aukštyn,
 • Pakilęs šviesą tavąją regiu,
 • Visus aukštyn aš kildamas keliu.

 • O Šiva, energiją skaidriñk,
 • O Šiva, sinergiją augink,
 • O Šiva, demonus išgink,
 • O Šiva, ramybę sugrąžink.

4 dalis

1. Sen Žermenai, padėk Baltarusijos žmonėms suvokti, kad totalitarinė valdžia jaučia grėsmę iš savo piliečių, ir daro viską, ką gali, mėgindama sekti žmones ir sukurdama sudėtingą sistemą, leidžiančią jai žinoti, kai kažkas kažkur pradeda kelti grėsmę šiai valdžiai. 

 • O Sen Žermenai, tavo vedimu,
 • Įkvėptas viziją aukštyn keliu.
 • Mes su tavim aštuoniuke,
 • Auksinį Amžių kuriame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

2. Sen Žermenai, padėk Baltarusijos žmonėms suvokti, kad tai leido puolusioms būtybėms įgyti valdžią. Tačiau jų valdžia turi kainą – pastovią baimę, kad kiti padarys tai, ką padarė jie patys: pasinaudos tomis pačiomis priemonėmis, kuriomis jie naudojosi ankstesniam valdžios elitui nuversti.

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji kviečiama,
 • Aukštyn mus kelia tavo dovana,
 • Aukštyn patrauks planetą šią.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

3. Sen Žermenai, padėk Baltarusijos žmonėms suvokti, kaip technologija, kuria valdžia naudojasi žmonėms kontroliuoti, gali būti panaudota prieš tą pačią valdžią, pareikalaujant iš jos atsakomybės. Visuomenėje, kurioje yra prieinama visa informacija, visada privaloma atsiskaityti už savo veiksmus.

 • O Sen Žermenai, su meile teigiu,
 • Violetinę liepsną atnešti galiu,
 • Aukštai iš tavęs ji teka srautu,
 • Mus čia žemai perkeičiančiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

4. Sen Žermenai, padėk Baltarusijos žmonėms suprasti, koks yra pagrindinis sistemą palaikantis veiksnys. Žmonės yra paversti tokiomis avimis, kad nesugeba sukurti koherentiškos visuomenės, kuri galėtų pakeisti dabartinę situaciją. 

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Mano aura pilna violetinių spindulių,
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jos dainą aš skleidžiu tolyn.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

5. Sen Žermenai, padėk Baltarusijos žmonėms suprasti, kad jie tiesiog bijo siūbuoti valtį, nedrįsta garsiai prabilti ir atnešti pokyčius. Šitaip status quo tampa jų stabu, ir tuomet jie jaučiasi blogai, matydami neišnaudotą galimybę.

 • O Sen Žermenai, jau laisvas aš,
 • Violetinės liepsnos išgydytas,
 • Ji blokus prote transformuoja,
 • Vidinėje tyloj rymoju.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

6. Sen Žermenai, padėk Baltarusijos žmonėms suvokti, kad visa tai keičiasi: vis daugiau ir daugiau žmonių yra pasirengę pereiti prie demokratiškos visuomenės, kuri nebūtų grįsta baime. 

 • O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

7. Sen Žermenai, padėk Baltarusijos žmonėms suvokti, kad, kai pakankamai žmonių pradės priimti šias idėjas, jie supras, kad egzistuoja alternatyva. 

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

8. Sen Žermenai, padėk nubusti tiems Baltarusijos žmonėms, kurių pozicija visuomenėje leidžia jiems atnešti pokyčius, kad jie atvertų savo protus Aukso Amžiaus idėjoms ir imtųsi veiksmų jas įgyvendinti. 

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim esu,
 • Violetine saule aš tampu,
 • Žemės planetą keičiame,
 • Aukso Amžių nešame.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

9. Sen Žermenai, padėk Baltarusijos žmonėms suvokti, kad mūsų žmonės iš tiesų gali pasikeisti ir pasukti nauju keliu, kuriame įveiksime praeities inertiškumą ir pasipriešinimą. Matome, kad Baltarusija yra labai arti laisvės ir aukštyn keliančio momentumo sukūrimo, kuris gali tapti save pastiprinančiu momentumu. Kartu su tavimi pripažįstame, kad Baltarusija gali tapti daugiau, DAUG DAUGIAU! 

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra,
 • Vienovėj visiems gerovę nešu,
 • Auksinis Amžius pavirsta kūnu.

 • O Sen Žermenai, meilė tava,
 • Materija skamba josios dėka,
 • Visus išgydo violetinė liepsna,
 • Kartu daugiau mes tampame.

Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą, idant ji galėtų atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen. 

Versta iš http://www.universalpath.org