Antikristo teismui

Instrukcija. Sukalbėkite tolesnį šaukinį vieną kartą.

Visagalio Dievo mano suteiktais įgaliojimais per mano individualų Kristaus AŠ, esu pasiruošęs būti įskaičiuotas į Dievo sūnų ir dukterų tarpą. Pareiškiu teisę į savo dangiškąjį palikimą ir patvirtinu Gyvojo Kristaus realybę, visuotinę Kristaus sąmonę ir savo individualų Kristaus AŠ. Priimu, kad esu dvasinė būtybė, kad AŠ ESU Gyvasis Kristus Žemėje ir kad visi žemesnieji pasireiškimai ir mano mirtingasis tapatumo jausmas yra netikri.

Visą savo sąmonę ir esybę paskiriu Dievui, ir kviečiu Kristaus Tiesą apšviesti visus mano esybės aspektus, kurie nėra tobuloje harmonijoje su aukščiausiu mano potencialu, bendrakūrėjo su Dievu potencialu. Aš dabar patvirtinu, kad esu pasirengęs atiduoti viską, kas netikra mano esybėje, tame tarpe ir žmogiškąjį ego, kūnišką protą ir visus įpročius bei momentumus, kurie riboja mano dvasinio potencialo pilną pasireiškimą. Su meile atiduodu šiuos apribojimus Dievui ir matau, kaip jie pereina į nekurstomą Dievo liepsną, kuri juos sudegina dabar ir visam laikui.

Prašau savąjį Kristaus AŠ nusileisti į mano protą ir esybę ir užpildyti kiekvieną kampelį, idant nebeliktų vietos reikštis jokiems netobulumams. Priimu ir patvirtinu, kad mano esybė yra pripildyta Gyvojo Kristaus Meile ir Tiesa, ir todėl AŠ ESU Gyvasis Kristus, veikiantis čia.

Priimu, kad savo atsidavimu Kristaus Tiesai įgijau įgaliojimus kviesti Kristaus teismą visai gyvybei Žemėje. Todėl kreipiuosi tiesiai į Jėzaus Kristaus širdį ir į jo teismo angelus atnešti Dievo teismą visoms būtybėms šioje Žemėje pagal tobulą Kristaus viziją.

Prašau, kad visos būtybės Žemėje būtų apšviestos teismo angelų, idant galėtų pamatyti savo dabartinės sąmonės būsenos realybę ir savo Kristaus potencialo realybę.

Pripažįstu, kad neišmanymas trukdo laisvai pasirinkti, ir todėl reikalauju visų būtybių pažadinimo realybei, kad egzistuoja alternatyva savidestrukciniam kūniško proto sūkuriui ir kad jie turi Kristaus potencialą rinktis šią dieną kam tarnaus, žinodami savo pasirinkimo galimybes ir šių pasirinkimo galimybių pasekmes.

Gyvojo Kristaus įgaliojimais, reikalauju, kad iš būtybių, kurios pasirinko maištauti prieš Dievo įstatymus ir valią būtų atimta jų galia daryti įtaką žmonėms, nusitempiant juos į savo pačių susikurtą pragarą Žemėje. Reikalauju, kad šios maištingosios būtybės būtų paimtos iš Žemės pagal tobulą Kristaus viziją.

Ir ypač kviečiu Gyvojo Kristaus teismą nusileisti ant … [įvardinkite žmones arba aprašykite situacijas] Todėl patvirtinu Jėzaus Kristaus teismą visoms antikristo jėgoms, kurios dirba prieš Dievo Karalystės įsikūnijimą Žemėje.

Jos yra surakinamos šią valandą
Kristaus galia,
Žemė Laisva
Būt Dievo karalyste. (3X)

Patvirtinu, kad tai yra atlikta čia ir dabar pilna Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus Kristaus ir jo angelų legionų galia. Patvirtinu, kad:

Žemė yra Viešpaties ir jo pilnatvė (3X).

Aš dabar patvirtinu, kad priimtu kaip tikrovę tiktai Kristaus tiesą savyje, ir visuose, ką sutinku, savo visuomenėje ir Žemės planetoje. Visi žemesnieji pasireiškimai yra netikri ir patvirtinu, kad jie neturi visiškai jokios galios Tiesos šviesoje.

Gyvojo Kristaus manyje pilna galia, pašvenčiu Žemės planetą Dievui, Pakylėtiesiems Pulkams ir savo Viešpačiui ir Išganytojui, Gyvajam Kristui. Priimu pakylėtąjį mokytoją Jėzų Kristų teisėtų dvasiniu šios Žemės karaliumi, ir priimu jį savo dvasiniu karaliumi šią dieną. Todėl priimu ir patvirtinu, kad Dievo karalystė yra įkūnyta Žemėje, dabar ir amžinai. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com