5.41 Kad visi galėtų atrasti Gyvąjį Kristų savyje

Tėve, atėjo valanda! Pašlovink savo Sūnų, kad ir Gyvasis Kristus pašlovintų tave – per visus žmones. Nes tu davei Gyvajam Kristui valdžią kiekvienam kūnui, kad visiems, kuriuos esi jam davęs, jis teiktų amžinąjį gyvenimą. Ir šis gyvenimas yra amžinas: kad jie pažintų tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir Gyvąjį Kristų, tavo atsiųstą.

Aš apreiškiau tavo vardą žmonėms, kuriuos man davei iš pasaulio. Jie buvo tavo, ir tu juos davei Gyvajam Kristui, ir jie laikėsi tavojo ŽODŽIO. Dabar jie suprato, kad visa, ką man davei, yra iš tavęs. Nes tavo man duotus žodžius aš perdaviau jiems, ir jie priėmė juos ir tikrai pažino, kad iš tavęs išėjau, ir jie įtikėjo, kad mane siuntei.

Aš jau nebe pasaulyje, bet jie dar pasaulyje. Aš einu pas tave. Šventasis Tėve, išlaikyk juos per LOGOS – tuos, kurie priėmė Gyvąjį Kristų savyje, kad jie būtų viena kaip ir mes.

Bet dabar aš einu pas tave ir tai kalbu pasaulyje, kad turintys ausis girdėti galėtų atrasti Gyvąjį Kristų savyje ir turėtų savyje tobulą mano džiaugsmą. Aš jiems daviau tavo ŽODĮ, ir pasaulis nekentė tų, kurie atstovauja Gyvąjį Kristų, nes jie ne iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio. Aš neprašau, kad juos paimtum iš pasaulio, bet kad apsaugotum juos nuo pikto. Jie nėra iš pasaulio, kaip ir aš ne iš pasaulio.

Pašventink juos savo tiesa! Tavo ŽODIS yra tiesa. Kaip tu siuntei Gyvąjį Kristų į pasaulį, taip ir aš juos pasiunčiau į pasaulį, kad jie taip pat galėtų būti Gyvaisiais Kristumis. Dėl jų aš pašventinu save, kad ir jie būtų pašventinti tiesa.

Ne tik už juos meldžiu, bet ir už tuos, kurie per jų Gyvąjį Žodį mane įtikės, – kad jie visi būtų viena. Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, kad ir jie būtų viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu siuntei ŽODĮ padėti visiems žmonėms atrasti LOGOS savyje. Ir tą šlovę, kurią suteikei Gyvajam Kristui, daviau jiems, kad jie būtų viena, kaip mes esame viena. Gyvasis Kristus juose ir tu manyje, kad jie pasiektų tobulą vienybę, ir pasaulis pažintų, jog tu pasiuntei Gyvąjį Kristų ir mylėjai visus žmones taip, kaip myli mane.

Teisingasis Tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau. Ir šitie pažino, kad tu siuntei Gyvąjį Kristų į visas širdis. Aš paskelbiau jiems tavo vardą ir dar skelbsiu, kad meilė, kuria mylėjai Gyvąjį Kristų, būtų juose ir aš juose, idant jie priimtų Kristaus Liepsną savyje, tapdami Gyvaisiais Kristumis, leisdami ŽODŽIUI tekėti per juos ir viešpatauti Žemei.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com