Atleiskite tiems, kurie jus sužeidė, ir ženkite į naują dieną

TEMOS: Kaip puolusios būtybės gali prisiimti dvasinių lyderių pavidalą – Kas yra puolęs angelas? – Problema dvasinėse organizacijose – Pažvelkite naujai – ir atleiskite – Atraskite gilesnę priežastį, dėl kurios čia esate – Paleiskite troškimą išgelbėti tam tikrus kitus žmones – Palikite troškimą būti pranašesnėje organizacijoje

Pakylėtasis Mokytojas El Morija, 2005 gruodžio 29 d., per Kim Michaels


Devyniasdešimt septyni, devyniasdešimt aštuoni, devyniasdešimt devyni, šimtas! Pasirengę jūs ar ne, aš ateinu! Aš iš tiesų esu jūsų El Morija ir ateinu pas jus su šviesesne gaida nei atėjau šį rytą. Ateinu kaip žaismingas tėvas, pasirengęs žaisti senąjį vaikų slėpynių žaidimą. Jeigu esate pasirengę leisti man ateiti ir jus surasti, tuomet iš tiesų ateisiu į jūsų slėptuvę – nes jau žinau, kur esate, dar nesuskaičiavęs iki šimto.

Mano Mylimos širdys, jeigu nenorite leisti man jus surasti, tuomet praeisiu pro jus, besislepiančius krūmuose ir galvojančius, kad jūsų nematau. Tačiau kaip kas nors galėtų manyti, jog jie gali pasislėpti nuo Pirmojo Spindulio Čohano, matančio viską, ar tai būtų Dievo valios ribose ar už Dievo valios ribų? Tačiau, jeigu norite išlaikyti iliuziją, jog galite nuo manęs pasislėpti, tuomet praeisiu pro jūsų slėptuvę, apsimesdamas, kad jūsų nematau.

Tad ko gi prireiks, kad El Morija galėtų jus surasti, ir kad galėtumėte išlįsti iš krūmų į mano Esaties saulę? Tam prireiks jūsų pasirengimo atsiskirti nuo dualistinės sąmonės, nuo antikristo sąmonės. Ir ko gi reikia, norint atsiskirti nuo šios sąmonės? Reikia absoliutaus sąžiningumo, absoliutaus atvirumo Dievo valiai. Nes iš tiesų, kas gi yra antikristo sąmonė, jei ne laisvą valią turinčios būtybės mėginimas pasislėpti nuo savo Dievo.

Tad, kol dar nesate pavargę nuo šio slėpynių nuo savojo Dievo žaidimo, aš, Dievo Valios Čohanas, gerbsiu jūsų laisvą valią. Tačiau turiu jums pasakyti, kad ciklai juda pirmyn, ir aš, Morija, punktualiai laikausi kalendoriaus. Tad negaliu su jumis pasilikti amžinai. Jeigu atsisakysite išlįsti iš savo slėptuvės, tuomet turėsiu judėti pirmyn su Dievo ciklais ir jus palikti, kol nuspręsite, kad, užuot žaidę slėpynes, žaisite gaudynes ir pagausite mane Gyvenimo Upėje.

Kaip puolusios būtybės gali prisiimti dvasinių lyderių pavidalą

Puolę angelai Žemėje saugojo paslaptį, kurią jums pasakiau šį rytą, visomis savo jėgomis, kol tik buvo šioje planetoje. Tai, ką jums šį rytą pasakiau, yra dalykas, kurio jie absoliučiai nenori, kad sužinotumėte, nes egzistuoti ir tęsti tolesnį savo egzistavimą jie gali tik turėdami jus savo valdžioje, tik nuslėpę tiesą, tik prisiimdami šviesos angelo pavidalą, kuriuo net ir Šėtonas gali apsimesti.

Paslaptis, kurios jie nenori, kad sužinotumėte, yra ta, jog jie gali paimti šviesą, kurią gavo danguje, šviesą, kurią iškreipė, paversdami ją tamsa, ir jie gali pasinaudoti ja, susikurdami išorinę regimybę, vaizduodami save dvasingais asmenimis, vaizduodamiesi dvasiniais lyderiais, turinčiais ryšį su dvasine karalija ar netgi ryšį su pakylėtaisiais mokytojais, arba turinčiais įvairias dvasines arba psichines galias, kurios daro įspūdį šių galių neturintiems žmonėms – bet kuriems jų ir nereikia, nes jie turi tyras širdis. Ir todėl jie gali matyti Dievą savo širdyse ir jiems nereikia jokių psichinių galių ar kitų išorinių fenomenų.

Tai yra gyvenimo faktas šioje planetoje, kad į kiekvieną dvasinę ir religinę organizaciją susirinkdavo įsikūnijime esantys puolę angelai, kurie mėgindavo tapti tos organizacijos vadais, pranašais, tais, kurie viską žino, tais vieninteliais, kurie turi ryšį su Dievu. Tačiau pamatysite, jeigu pažvelgsite iš arčiau, kad jie visada tai darė savanaudiškais tikslais. Ir daugeliu atveju pagrindinis jų tikslas buvo kontroliuoti tos organizacijos narius, priverčiant juos atiduoti savo šviesą, šviesą, kuri jiems buvo reikalinga, nes savąją jie pavertė tamsa.

Jus ištiktų šokas, jeigu išgirstumėte, kiek daug katalikų bažnyčios popiežių buvo puolę angelai, tarp jų ir dabartinis popiežius. Tačiau jus taip pat ištiktų šokas, jeigu galėtumėte pamatyti, kiek daug kitų dvasinių judėjimų lyderių iš tiesų buvo puolę angelai.

Kas yra puolęs angelas?

Na, mano mylimieji, galbūt mums reikėtų konkrečiau apibūdinti, ką turime omenyje, kalbėdami apie puolusius angelus. Nes, kaip sakiau šį rytą, raktas į šios misterijos supratimą yra suvokti, kad jūsų tapatumo šerdis, Sąmoningasis AŠ, gali susitapatinti su bet kuo. Tad, jeigu susitapatinate su antikristo sąmone, su atskirties nuo Dievo viršuje sąmone ir su atskirties nuo visos gyvybės čia apačioje sąmone, tuomet praktiškai ir esate puolęs angelas, nes elgiatės kaip puolęs angelas. Elgiatės kaip norintis kontroliuoti, ir todėl vis labiau ir labiau grimztate į šią sąmonę, kol nebesugebate matyti, kad tikrovėje esate daugiau už šią sąmonę.

Nes iš tiesų, Dievas nekūrė puolusių angelų – Dievas sukūrė angelus. Ir jis jiems davė laisvą valią, tai reiškia, jog jie turėjo potencialą nupulti. Tačiau Dievas nenorėjo, kad jie nupultų ir nevertė jų nupulti. Jie tai padarė savo pačių pasirinkimu. Tačiau pirminė Dievo sukurtos būtybės matrica vis dar tebėra saugi eterinėje oktavoje, saugoma visuotiniame Kristaus Prote. Ir todėl, puolusio angelo Sąmoningasis AŠ gali, bet kuriuo momentu, pasirinkti liautis tapatinti save su tapatumo jausmu, kurį jis susikūrė po nuopolio, ir pradėti kelionę atgal į vienovę su savo tikruoju tapatumu, į vienovę su Dievu.

Tad iš tiesų, tie, kurie eina išoriniu keliu, tie, kurie nenori paleisti savo ego, kurie nenori įžengti į vidinį Vienovės kelią, tie iš tiesų ir yra puolę angelai. Ir ar nupuolėte danguje ar nupuolėte žemėje pakylėtiesiems mokytojams nėra svarbu. Mums iš tiesų nėra svarbu, ką padarėte praeityje. Svarbu mums yra tai, kad būtumėte pasirengę viską toje praeityje paleisti.

Tačiau kaip sakiau, kad galėtumėte paleisti, turite pamatyti, jog egzistuoja tam tikra sąmonė, kuri pateko į jūsų esybę. Todėl privalote būti sąžiningi ir turite pripažinti, kad atskirties sąmonė pateko į jūsų savasties sferą, į jūsų savasties talpyklą. Ir todėl turite nuo jos atsiskirti ir palypėti aukščiau, turite pradėti tapatinti save su dangiškąja Dievo sukurta matrica.

Problema dvasinėse organizacijose

Ir tai yra problema, kurią matėme praktiškai kiekvienoje dvasinėje organizacijoje šioje planetoje. Problema yra ta, kad nė vienas dvasinės organizacijos narys nenorėjo pažvelgti į save veidrodyje ir pamatyti rąsto savo akyje. Beveik kiekvienas žmogus norėjo nuslėpti savo ego ir žaisti žaidimą, kurdamas išorines regimybes, laikydamasis visų išorinių taisyklių, ir šitaip darydamas viską teisingai, idant Dievas jį išgelbėtų.

Mano Mylimos širdys, tai yra ego žaidimai. Ir turiu jums pasakyti, kad, nors daugelis žmonių į šiuos žaidimus žiūri labai rimtai, jie iš tiesų nėra smagūs. Tai nėra vaikų žaidimai, nes iš tiesų negalite žaisti ego žaidimo, neįsipainiodami į ego sąmonę. Todėl prašau jūsų pasiryžti paleisti šiuos ego žaidimus ir iš tiesų prisijungti prie mūsų Vienovės Kelyje.

Mes iš tiesų daugiau apie tai pakalbėsime, tačiau noriu, kad žinotumėte, jog Dievo valia yra aiški. Dievo valia yra, kad visa gyvybė taptų viena, nes tiktai tuomet Dievo karalystė galės būti pilnai įkūnyta Žemėje. Tačiau jūs, dvasingi žmonės, galite susirinkti drauge vienovės dvasioje, ir galite įkurti Dievo Karalystę kad ir kur bebūtumėte. Tačiau tam reikia, kad paleistumėte susiskaldymus savyje ir tarpusavyje.

Sakiau jums šį rytą, kad dauguma dvasinių organizacijų buvo specifiškai sukurtos suteikti puolusiems angelams – kurių laikas baigiasi Žuvų dispensacijos pabaigoje – paskutinę galimybę palikti išorinį kelią ir atrasti vidinį vienovės kelią. Tad šios organizacijos paprasčiausiai negalėjo išvengti puolusiųjų buvimo. Paprasčiausiai nebuvo įmanoma pašalinti jų iš organizacijų. Ir todėl turite suprasti, kad dauguma šių organizacijų bruožų iš tiesų buvo pritaikyta puolusioms būtybėms, ne tik tam, kad joms būtų suteikta galimybė, bet ir tam, kad jos nesunaikintų organizacijos, dar jai negavus šanso įvykdyti savo misiją.

Pažvelkite naujai – ir atleiskite

Tad aš prašau jūsų, tų, kurie buvote bet kokios dvasinės organizacijos nariais, žengti žingsnį atgal ir naujai pažvelgti į savo organizaciją – su žinojimu, kurį jums daviau. Puikiai žinau, kad daugelis žmonių, susidūrusių su tam tikra dvasine organizacija buvo sužeisti, pasijuto atstumti, pasijuto pažeminti. Ir tai yra kuo tikriausia tiesa, nes, kaip paaiškinau šį rytą, puolusių angelų tikslas, tų, kurie vis dar tebėra išoriniame kelyje, yra išaukštinti save, parodant, jog jie yra geresni už kitus.

Ir kadangi šie gyvybės srautai nėra kelyje – vidiniame vienovės kelyje, tapimo daugiau kelyje – vienintelis būdas jiems išlaikyti savo pranašumo iliuziją yra pažeminti kitus. Kadangi jie nenori tapti daugiau, nesugeba kelti savęs aukštyn, vienintelis jų pasirinkimas yra pažeminti jus – pažeminti jūsų Dievo Liepsną, pažeminti jūsų mylinčias širdis – idant atrodytų, jog jie yra geresni už kitus, nes visiems kitiems neleidžiama nieko daryti, neleidžiama imtis iniciatyvos, neleidžiama leisti savo šviesai šviesti, išreikšti savo Kristiškumą, leisti Šventajai Dvasiai tekėti per juos.

Ir tai turėtų suteikti jums galimybę iš naujo įvertinti savo patyrimą. Ir tikiuosi, jog tai įkvėps jus iš tiesų atleisti visiems, kurie jus sužeidė, atleisti žmonėms, kuriuos sutikote savo organizacijoje, atleisti lyderiui, pasiuntiniui ar guru. Atleiskite sau, kad įsitraukėte į negatyvią energiją, į žemyn tempiantį sūkurį, į baimę tų, kurie nenori palikti išorinio kelio.

Daugelis žmonių, buvusių vadovaujančiuose postuose tam tikrose dvasinėse organizacijose, iš tiesų turėjo didelę valdžią ir lengvai galėjo panaudoti šią valdžią prieš labiau mylinčius žmones, atradusius tą organizaciją. Tačiau aš prašau jūsų pamąstyti, kad daugelis iš jūsų priklausote aukščiausiems dešimčiai procentų žmonių, nes esate nesavanaudiškiausi žmonės. Ir todėl prašau jūsų suprasti, kad savanoriškai pasisiūlėte ateiti į šią organizaciją, iš dalies trokšdami padėti tiems, kurie buvo įstrigę puolusioje sąmonėje, virš jos pakilti, arba kad atneštumėte teismą, leisdami jiems su jumis žiauriai elgtis.

Atraskite gilesnę priežastį, dėl kurios čia esate

Todėl prašau jūsų suprasti, kad daugelis iš jūsų atėjote į tam tikrą organizaciją, turėdami specifinę priežastį savo išoriniame prote, tačiau už šios išorinės priežasties slypėjo gilesnė priežastis, kurią ką tik paaiškinau. Ir kai suvokiate šią gilesnę priežastį, suvokiate, kad jums nereikia savęs smerkti ar jausti negatyvius jausmus dėl to, kad buvote įtraukti į negatyvius jausmus ar negatyvų sūkurį. Jums tiesiog reikia suprasti, kad tokia buvo, taip sakant, verslo darymo kaina organizacijoje, turėjusioje specifinį tikslą.

Mano Mylimieji, jeigu leidžiatės dirbti į anglių kasyklą, nesitikite, kad išėję iš jos po darbo dienos būsite visiškai švarūs. Tačiau kažkam reikėjo nusileisti į anglių kasyklą ir ieškoti deimantų, kurie slėpėsi, kuriuos būtų galima iškelti ir nušlifuoti, idant jie vėl galėtų imti šviesti ir kad jų tamsa galėtų vėl atvirsti į šviesą. Daugelis iš jūsų pasisiūlėte šiai misijai. Ir daugelis iš jūsų iš tiesų laikėte pusiausvyrą visai organizacijai, neleisdami jai sugriūti, sugriūti nuo svorio tų, kurių tamsa buvo tokia didžiulė, jog praktiškai nė vienas iš jūsų nepajėgtų suvokti jos dydžio.

Mes dabar įžengiame į Vandenio Amžių. Esame naujoje dispensacijoje, ir jos tikslas yra padėti aukščiausiems dešimčiai procentų žmonių Žemėje įtvirtinti savo vidinę vienovę su Dievu ir vienovę vienas su kitu, kad galėtumėte sukurti platformą Dievo karalystės Žemėje įkūrimui. Būtent tai mes trokštame pamatyti įvykstant. Ir būtent tą įvykdyti mes padėsime visų dvasinių organizacijų nariams. Ir vienas iš būdų padėti jums tai padaryti yra padėti jums suprasti, iš kur daugelis jūsų atėjote, kad galėtumėte suprasti, ką jums reikia padaryti, norint pakilti į sekantį savo kelio lygmenį – paleidžiant senąją sąmonę, tiesiog leidžiant jai nuo jūsų nukristi ir sutelkiant visą savo dėmesį į vienovę, į Vienovės Kelią.

Paleiskite troškimą išgelbėti tam tikrus kitus žmones

Mano Mylimieji, žinau, kad kai kurie iš jūsų turite gerų draugų tam tikrose organizacijose, draugų, kuriuos norėtumėte išgelbėti arba norėtumėte atverti jų širdis naujam mokymui. Tačiau aš prašau jūsų pagalvoti, ar tikrai verta švaistyti savo energiją mėginant padėti tiems, kurie yra išoriniame kelyje ir kurie yra atsidėję šiam išoriniam keliui, mėgindami išaukštinti save ir savo ego virš kitų. Vietoj to, aš prašau jūsų susirasti tuos, kuriuos matydavote kartas nuo karto, tuos, kurie turi mylinčias širdis, kurie atėjo į organizaciją, tačiau neturėjo stiprybės savo esybėje atlaikyti puolimo ir pažeminimo iš tų, kurie ėjo išoriniu keliu.

Aš prašau jūsų susirasti žmones, kurie buvo sužeisti, ir papasakoti jiems tai, ką pasakiau jums. Taigi, mano mylimieji, tai yra tie žmonės, kuriuos prašau jūsų saugoti savo širdyse, saugoti savo rožiniuose ir prieiti prie jų, kai pajausite, kad jie gali būti atviri. Tačiau turiu jus perspėti, kad yra žmonių, kurie atėjo į organizaciją ir buvo sužeisti, tačiau ne todėl, kad jų liepsna būtų buvusi pažeminta, o dėl to, kad pažemintas buvo jų ego – nes jų ego nebuvo toks stiprus kaip kai kurių kitų žmonių toje organizacijoje. Arba galbūt jie įsižeidė, nes nei lyderis, nei pakylėtieji mokytojai nežaidė su jais jų ego žaidimų.

Iš tiesų yra žmonių, kurie yra įstrigę šiuose ego žaidimuose. Ir užuot žaidę tą seną žaidimą, kuriame du berniukai kalbasi ir vienas iš jų sako: „Mano tėtis yra stipresnis už tavo tėtį,“ šie žmonės iš esmės sako: „Mano ego yra geresnis už tavo ego. Mano ego yra dvasingesnis už tavo ego, nes pažiūrėk, ką sugeba mano ego.“ Ir tai yra tie žmonės, kuriuos prašau, kad atpažintumėte ir suprastumėte, jog jie yra įstrigę ego žaidimuose.

Nesakau, kad turėtumėte juos ignoruoti, tiesiog sakau: „Nešvaistykite per daug laiko ir energijos, siekdami jiems padėti.“ Ir taip pat sakau: „Neleiskite sau emociškai prisirišti prie tokių žmonių ar prie mėginimo juos atversti ar išgelbėti, ar kad ir kas tai bebūtų, ką padaryti laikote savo pareiga.“ Nejauskite jokių įsipareigojimų žmonėms, kurie yra pasišventę išoriniam keliui, nes tai darydami jūs tik patys pririšite save prie išorinio kelio sąmonės.

Palikite troškimą būti pranašesnėje organizacijoje

Mano Mylimieji, vizija, kurią norėtumėme, kad pamatytumėte, yra tai, jog bus didelis skaičius pasiuntinių, kalbančių skirtingomis kalbomis ir kilusių iš skirtingų kultūrų, kurie bus pasirengę pašvęsti save vienovei vienas su kitu, užuot siekę vykdyti savo individualias misijas, paremtas ego arba klaidingu įsitikinimu, kad viena individuali misija gali pateisinti visuotinės misijos ignoravimą. Jeigu pažvelgtumėte į šiandieninį pasaulį, pamatytumėte, kad egzistuoja tūkstančiai žmonių, kurie teigia priiminėjantys žinias arba čenelingus iš tos ar anos būtybės kitoje karalijoje. Tačiau daugelio jų motyvuojanti jėga yra ego, arba jie mano vieni patys gelbėjantys planetą. Ir tai yra sąmonė, kurią turime paleisti Vandenio Amžiuje.

Turime pripažinti, kad yra daug žmonių daugelyje organizacijų ir daugelyje mokymų, kurie visi sudaro Deimantinę Dievo Valią, ir kiekvienas iš jų laiko pusiausvyrą tam tikram žmonijos sąmonės augimo aspektui. Todėl mes prašome jūsų paleisti senąją sąmonę, kad jūsų judėjimas yra pranašesnis, ar kad jūsų mokymas yra pažangiausias ar svarbiausias mokymas planetoje.

Iš tiesų, jums nereikia savęs laikyti geresniais už visus kitus. Tiesą sakant, kol tebesate sąmonėje, kuri lygina vieną žmogų su kitu tuščiagarbiškumo varžybose, nesate tikrajame vienovės kelyje. Nes kai matote, kad visa gyvybė yra viena, visi lyginimai, visi varžymaisi praranda prasmę ir nukrenta nuo jūsų. Ir tuomet tematote kiekvieno žmogaus, kiekvieno gyvybės srauto, įsikūnijusio šioje visatoje, unikalumą ir begalinę vertę.

Mano Mylimos širdys, kviečiu jus paleisti šią senąją sąmonę, šias tuščiagarbiškumo varžybas, kuriose dalyvauja daugelis žmonių, nuo sporto iki karo, arba žaisdami žaidimą, kuri šalis yra svarbesnė, turtingesnė ar galingesnė, kuri šalis turi didžiausius ginklus ir didžiausią potencialą griauti. Kaip potencialas naikinti gyvybę gali būti didingumo matas? Ir kaip gi potencialas teisti kitus žmones, kritikuoti kitus žmones, matyti jų trūkumus ir žeminti juos, galėtų būti jūsų pačių didingumo ir dvasinių pasiekimų matas?

Ir todėl matote, kad tie, kurie save išsikėlė į valdžios postus šioje ar kitoje organizacijoje, ir kurie naudojasi savo pozicija teisdami kitus, žemindami kitus, varžydami ir kliudydami jiems išreikšti savo Kristiškumą ir savo Dievo liepsną, jie negali būti tikrieji lyderiai. Nes argi Kristus nesakė: „Tegu didžiausias tarp jūsų būna visų tarnas.“ Tegul jis būna Visų tarnas, visos gyvybės tarnas. Tad užsklendžiu jus savo begalinio dėkingumo liepsnoje už tai, kad esate čia su manimi. Būkite ramybėje Morijos meilėje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2005 Kim Michaels