Dangus

Aukštesnės sąmonės būsenos patyrimas

TEMOS: Žmogaus išorinis protas dažnai uždeda interpretacijų sluoksnį ant dvasinės patirties – noras paimti dangų jėga – yra daugiau nei viena tikra patirtis – nukryžiavimo tikslas nebuvo vien dėl atleidimo – Kristaus sąmonė negali būti įkalinta jokioje formoje – ego įveikimas reiškia bet kokių prisirišimų šiame pasaulyje įveikimą – pasiuntinys paveikia žinią – reikalingas ne vienas pasiuntinys – Sanat Kumara ir Maitrėja rėmė Jėzų – šioje svetainėje yra daugiau nei žodžiai – nė vienas žmogus negali sugeneruoti šviesos – tikrasis tikėjimas yra susiderinimas

Klausimas: Sveiki, manau, kad jūsų svetainė iš tiesų yra nepaprasta ir negaliu atrasti joje prie ko prikibti daugeliu svarbių klausimų. Tu teisingai sakai, kad Romos bažnyčia ištisus šimtmečius trukdė žmonėms siekti Kristaus sąmonės. Tačiau viską, ką sakai, iš tiesų galėtų savarankiškai išprotauti kiekvienas pakankamai protingas ir išprusęs, nuosaikių dvasinių pasiekimų žmogus. Kitaip tariant, nesu tikras, kad iš tiesų kreipiuosi į galilėjiečio žydo Jėzaus avatarą.

Aš pasiekiau samadhi 1998 metų liepą, trumpam laikui patirdamas Kristaus sąmonės nepaprastą palaimą ir ekstazę, ir vėliau man buvo suteiktas dieviškas supratimas ir buvo duotas apreiškimas, kurio nedidelė dalis leido man pažvelgti į nedidelę dalelę Jėzaus gyvenimo, kuris iki tos akimirkos mano gyvenime asmeniškai manęs nedomino, nes niekada negalėjau priimti nuodėmių atpirkimo doktrinos. Tačiau man buvo pasakyta, kad pagrindinė nukryžiavimo priežastis buvo pademonstruoti meilės ir atleidimo galią, ir kad tą padaryti kartais buvo būtina istorijoje, idant evoliucija galėtų būti pastūmėjama aukštyn. Man buvo pasakyta, kad tam tikros Dangiškos esybės suteikė Jėzui jo galias ir suteikė jam teisę įžengti į Kristaus Sąmonę – į tą sąmonės lygį, kuris, kaip man buvo pasakyta, buvo aukščiausias tuo metu toje vietovėje pasiektas lygis. Man buvo parodyta, kad jie tuomet jo paklausė, ar žmonijai turėtų būti atleista už jos kolektyviškai sukauptą purvą. Jis atsakė, jog žmonijai iš tiesų turėtų būti atleista, ir to pasekoje jis gavo išlaikyti aukščiausią šio atleidimo testą, tuo būdu visiems pademonstruodamas šio atleidimo galią po nukryžiavimo sekusiais įvykiais (kurių detalės, beje, man nebuvo tiesiogiai atskleistos, todėl turiu remtis sąlygiškais žodiniais tiesos atpasakojimais, liečiančiais ir ‘prisikėlimo’ klausimą). Tačiau man buvo parodyta, kad šis įvykis mokina mus praktikuoti meilę, užuojautą ir atleidimą, ir kad atleidimas iš tiesų yra jogos aktas, būtinas ego transcendavimui.

Esu nustebęs, kad tai nėra centrinė tavo mintis atsakymuose į su tuo susijusius klausimus, ir noriu žinoti, ar mano apreiškimai yra klaidingi ar gal net sukelti ego iliuzijų.

Jei kalbant atvirai, tai turbūt taip pat ieškau kokio nors teiginio iš tavęs, kuris negalėtų būti atėjęs iš studijavimų ar apmąstymų, bet galėtų ateiti tik iš to asmens, kuriuo teigi esąs. Prašau to su visa pagarba. Tikiu, jog iš tiesų yra įmanoma perduoti žinias iš Aukščiau. Tiesiog man neatrodo tikėtina, kad visa istorinio personažo asmenybė galėtų apsigyventi 21 amžiaus žmoguje ir naudotis šiuolaikinio žmogaus frazeologija bei intelektualinėmis idiomomis, nors iš tiesų manau, kad tai yra gudrus euristinis mechanizmas dėmesiui patraukti.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Pirmiausia noriu pasakyti, kad tavo apreiškimai nebuvo klaidingi ir nebuvo ego iliuzijų padarinys. Tačiau, kaip esu tikras, jog supranti, aukštesnės sąmonės būsenos patyrimas toli išeina už ribų to, ką išorinis protas sugeba suvokti arba išreikšti žodžiais. Žodžiai iš prigimties yra daugiaprasmiški ir gali reikšti skirtingus dalykus skirtingiems žmonėms. Lygiai taip pat, žmogiškasis intelektas, logiškas racionalus protas nesugeba apdoroti dvasinės patirties beribiškumo.

Tad visiems žmonėms, kurie kada nors išgyveno dvasinį patyrimą, nutinka taip, kad ši dvasinė patirtis, ir ypač šios patirties apdorojimas, būna paveikiamas išorinės žmogaus sąmonės. Pateikiu ilgą mokymą apie tai knygoje Kopiant aukštyn mistiniu keliu. Tačiau šio mokymo esmė yra ta, kad, kai žmogus išgyvena dvasinę patirtį, žmogaus išoriniai įsitikinimai ir su šiais įsitikinimais susiję įvaizdžiai iš tiesų gali uždėti tam tikrą sluoksnį ant šios patirties. Pavyzdžiui, katalikas, kuris patyrė mistinę patirtį, bus linkęs žiūrėti į ją per katalikų tikėjime egzistuojančius vaizdinius, ir būtent dėl to žmogus dažnai mano, kad patirtis, kuri atrodė nepaprastai tikra, patvirtina jo katalikiškąjį tikėjimą. Lygiai taip pat ir induistas, išgyvenantis mistinį patyrimą, manys, jog jo patirtis patvirtina jo induistinių įsitikinimų realumą. Ir tai sukelia daug tarp įvairių religijų vykstančių konfliktų.

Tikroji problema čia yra ta, kad daugelis žmonių, išgyvenusių šiuos dvasinius patyrimus, neturėjo brandos matyti šiuos patyrimus teisingame kontekste – turiu omenyje, universaliame kontekste. Yra visiškai įmanoma, kad žmonės gali išgyventi dvasinę patirtį, vis dar tebebūdami veikiami dualistinio proto reliatyvumo. Kai tai įvyksta, jie dažnai siekia jėga priversti savo patirtį įtilpti į reliatyvius, dualistinius rėmus, užuot suvokę universalią patirties prigimtį. Iš tiesų visų dvasinių patirčių tikslas yra padėti žmonėms pakilti virš dualistinių interpretacijų ir priimti universalią dvasinės karalijos prigimtį.

Štai kodėl įspėjau žmones nemėginti paimti dangaus jėga, tai yra nemėginti jėga pasiekti aukštesnės sąmonės būsenos patirties. Galite matyti, jog šioje svetainėje nuolatos kartoju, kaip svarbu visuose dalykuose išlaikyti pusiausvyrą. Tiesą sakant, vienas iš pagrindinių šios svetainės tikslų yra pateikti mokymą, kuris būtų pusiausvyroje ir kuris skatintų subalansuotą požiūrį į dvasinę ir materialią gyvenimo pusę. Pusiausvyros trūkumas verčia žmones įstrigti dualistinėje proto būsenoje. Tiktai pasiekę pusiausvyrą, galėsite ištrūkti iš šios traukos žemyn ir galėsite priimti tikrojo dvasingumo universalumą.

Esmė ta, kad tavo patyrimas buvo tikras ir tavo įgytos įžvalgos buvo tikros įžvalgos. Tačiau tai nėra vienintelis būdas patirti begalinę dvasinės karalijos realybę, o taip pat ir tavo šio patyrimo interpretacija nėra vienintelis būdas tai interpretuoti. Tai nereiškia, kad tavo interpretacija ar tavo patyrimas buvo klaidingi. Tai reiškia, kad gali egzistuoti daugiau nei vienas teisingas būdas patirti ir interpretuoti dvasinės karalijos beribę realybę.

Kai žmonės išgyvena dvasinį patyrimą, ir kai jie mėgina išreikšti jį žodžiais ir vaizdiniais materialiame pasaulyje, jie neišvengiamai privalo išversti beribį patyrimą į ribotos išraiškos kalbą. Tame iš esmės nėra nieko blogo, kol žmonės neįpuola į spąstus, pradėdami manyti, kad jų asmeninė interpretacija arba išsireiškimas yra vienintelis įmanomas ar vienintelis teisingas. Ypač problematiška tai tampa tuomet, kai žmonės pradeda manyti, kad jie turi šventą pareigą išnaikinti visus kitus požiūrius ar interpretacijas.

Tad yra teisinga sakyti, kad vienas iš pagrindinių mano nukryžiavimo tikslų buvo parodyti atleidimo vertę. Tačiau tai nebuvo vienintelis tikslas. Tiesą sakant, aukščiausias nukryžiavimo tikslas buvo pademonstruoti, kad Kristaus sąmonė, nors ji egzistuoja kiekvienoje formoje kaip įsikūnijęs žodis, niekada negali būti uždaryta į jokią formą šioje visatoje. Kitaip tariant, atėjau pademonstruoti, kad, kai žmogus yra pasiekęs Kristaus sąmonę, žemesnėje sąmonės būsenoje esantys žmonės negali priversti šio žmogaus paklusti jų įvaizdžiams ir pasaulėžiūrai. Štai kodėl mečiau iššūkį žmonių doktrinoms ir jų šventraščių interpretacijoms. Štai kodėl mečiau jiems iššūkį, atlikdamas stebuklus, kuriuos jie laikė neįmanomais. Ir galutinis bei aukščiausias mano mestas iššūkis buvo leisti jiems mane nužudyti ir pademonstruoti, kad net ir mirtis negali apriboti Kristaus būtybės.

Tai tiesa, kad atleidimas yra būtinas, norint įveikti ego, tačiau taip pat yra ir kitų reikalavimų. Iš esmės, privalote įveikti kiekvieną ego aspektą, o ego yra sukurtas iš Dievo savybių iškraipymų. Tad norėdami iki galo įveikti ego, taip pat turite įveikti pyktį, neapykantą ir kitas negatyvias emocijas. Tačiau aukščiausias tikslas yra įveikti visus įsitikinimus ir emocijas, kurie verčia jus jausti prisirišimą prie bet kokių šio pasaulio dalykų. Ego tiesiog yra prisirišimų prie šio pasaulio dalykų konglomeratas, ir jie visi privalo būti įveikti, kad galėtumėte galutinai išsilaisvinti nuo ego. Štai kodėl sakiau, kad tas, kuris sieks išsaugoti savo gyvybę – savo tapatumo jausmą, kuris yra paremtas ego – ją praras. Tiktai žmonės, kurie yra pasirengę paleisti visus ego aspektus, atras amžinąjį Kristaus sąmonės gyvenimą. Štai kodėl neišskiriu atleidimo šioje svetainėje – nes taip pat reikia ir daugybės kitų dalykų.

Kas liečia tai, ar žmonijai turėtų būti atleista, tai tiesa, kad pasirinkau suteikti žmonėms laikiną atokvėpį nuo jų nuodėmių naštos. To pasekoje, iš manęs buvo reikalaujama nešti žmonijos karmą praėjusius 2000 metų. Išsamiau apie tai paaiškinau kitur.

Sakai, jog tau sunku patikėti, kad mano visa asmenybė yra įsikūnijusi šiuolaikiniame žmoguje. Mano visa asmenybė nėra įsikūnijusi žmoguje, kuris tarnauja pasiuntiniu šiai svetainei. Jis tiesiog leidžia man kalbėti per jį, ir todėl mano šviesa ir mano žodžiai teka per jo sąmonę Gyvojo Žodžio pavidalu. Kaip paaiškinau kitame skyrelyje apie buvimą pasiuntiniu, yra neišvengiama, kad mokymai, kuriuos duodu per konkretų žmogų, bus paveikti to žmogaus naudojamos frazeologijos ir žmogaus prote laikomų vaizdinių. Yra neišvengiama, kad mokymus ribos žmogaus turimos žinios.

Štai kodėl yra taip svarbu žmonėms pakilti virš dualizmo ir priimti universalų požiūrį į gyvenimą. Aš esu tikrasis Jėzus Kristus, duodantis mokymus šioje svetainėje. Tačiau nesu apribotas žmogumi, kuris kuria šią svetainę – esu daugiau už Kimą, kaip Kimas yra daugiau nei AŠ ESU. Galiu naudotis ir kitais žmonėmis kaip savo pasiuntiniais, ir nors mano žinia per kitus pasiuntinius bus panaši, ji nebus lygiai tokia pati, ir ji taip pat nebus išreikšta tokiais pačiais žodžiais ar vaizdiniais. Mano per konkretų pasiuntinį perduodama žinia bus pritaikyta auditorijai, kurią mėginu pasiekti, ir bus pritaikyta to mokymo atnešimo tikslui – kuris visada yra pakylėti aukštyn tam tikros grupės žmonių sąmonę.

Įstatymas, apibrėžiantis ryšį tarp mokytojo ir mokinio, sako, kad mokytojas gali padauginti tik tai, ką mokinys atneša ant altoriaus. Todėl galiu padauginti tik tai, ką Kimas atneša į savo pasiuntinystę. Negaliu per jį perduoti to, ko jis jau neturėtų savo sąmonėje kaip sėklos. Kitaip tariant, negalėčiau per jį perduoti prasmingo mokymo tokia tema, apie kurią jis nieko nežino. Štai kodėl norėčiau, kad kuo daugiau žmonių galėtų tarnauti atviromis durimis Gyvajam Žodžiui.

Kas liečia tavo viziją, kad dvi dvasinės būtybės rėmė mano misiją Galilėjoje, esi teisus. Mane iš tiesų pagrinde rėmė Viešpats Maitrėja ir Sanat Kumara, nors taip pat dirbau ir su kitomis pakylėtosiomis būtybėmis.

Sakai, kad pakankamai protingas žmogus galėjo įgyti šioje svetainėje pateikiamas žinias studijuodamas. Turiu su tuo nesutikti. Negaliu perduoti prasmingo mokymo, jeigu pasiuntinys neturi žinių ta tema, tad galiu tik padauginti pasiuntinio sąmonėje esančias žinias. Tačiau ši svetainė talpina daug daugiau už išorinius žodžius ir išorinius mokymus. Kiekviename šios svetainės puslapyje iš tiesų egzistuoja šviesos vibracija, ir galiu jus užtikrinti, kad nė vienas žmogus nebūtų galėjęs sugeneruoti šios šviesos.

Tam tikrus dvasinius pasiekimus įgijęs asmuo gali tarnauti šios šviesos inkaru, tačiau pats žmogus negali šios šviesos sugeneruoti, nes ji ateina iš aukštesnio šaltinio. Kaip sakiau prieš 2000 metų, pats iš savęs aš nieko negaliu padaryti, tai Tėvas manyje daro darbus. Jei norite pilnai pajausti, kas iš tiesų egzistuoja šioje svetainėje, kas slypi už išorinių žodžių, turite įsiklausyti į savo širdį. Jeigu esate pasirengę tai padaryti, patirsite, kad nė viena žmogiška būtybė nebūtų galėjusi sukurti visko, kas yra šioje svetainėje.

Taip pat noriu pasakyti, kad visiškai netrokštu duoti nepaneigiamų įrodymų, kad aš iš tiesų esu tikrasis Jėzus. Visų pirma, nepaneigiami įrodymai neegzistuoja. Nėra tokių įrodymų, kuriais dualistinis protas, su savo reliatyvumu ir dualistiškumu, negalėtų abejoti ar kurių negalėtų užginčyti. Be to, tai yra įstatymas, kad dvasinis mokinys privalo išmokti atskirti dvasinę tiesą, skaitydamas už šios tiesos išorinės išraiškos egzistuojančias vibracijas. Jeigu mokinys to daryti nenori, jis arba ji neišvengiamai taps priklausomas nuo išorinio mokytojo. Visiškai netrokštu, kad nors vienas žmogus taptų priklausomas nuo šios svetainės ar nuo mano pasiuntinio. Todėl visiškai netrokštu duoti išorinių įrodymų, kurie galėtų sukliudyti žmonėms siekti savo vidinio susiderinimo, kuris iš tiesų ir yra aukščiausias bei galutinis įrodymas.

Rimtas dvasios mokinys turi atsakomybę uždaryti ratą tarp mokytojo ir mokinio. Galite matyti iš Biblijos, kad nuolatos gėdinau savo mokinius už tikėjimo trūkumą. Tikėjimas yra žemesnis aspektas to, ką mokinys turi turėti ratui uždaryti. Aukštesnis tikėjimo aspektas yra susiderinimas su Kristaus AŠ, kuomet mokinys įgyja vidinį žinojimą, peržengianti tikėjimo ar išorinių įrodymų ribas.

Ir galiausiai, turiu pasakyti, kad bet kokia religija yra euristinis mechanizmas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels