Dangus

6 | Epinių dramų kilmė

Mes dabar toliau statysime ant ankstesnio mokymo padėtų pamatų ir pradėsime, dar kartą pažvelgdami į asmenines dramas. Kai bendrakūrėjas susikuria asmeninę dramą, ši drama yra grįsta bendrakūrėjo dabartine perspektyva į savo gyvenamą aplinką, ar tai būtų materiali visata ar ankstesnė sfera. Bendrakūrėjas yra savo sferos viduje ir žvelgia į gyvenimą iš šios perspektyvos.

Bendrakūrėjas negali matyti savo sferos iš išorės, tai reiškia, jog jis negali pilnai suprasti, kaip veikia gyvenimas, laisva valia ir augimo procesas. Norėdamas pilnai suprasti, kaip veikia gyvenimas, bendrakūrėjas pirmiausia privalo prisiimti pilną atsakomybę už save, o kai tai padaro, jam nebelieka jokios būtinybės kurti dramą. Tad tai, jog bendrakūrėjas susikūrė dramą, rodo, kad jis pilnai nesuprato gyvenimo. Galėtume sakyti, kad bendrakūrėjas į gyvenimą žvelgia iš tam tikros proto dėžutės vidaus, rodančios ribotą ar netgi iškreiptą vaizdą.

Ir dabar turėtume pridurti, kad bendrakūrėjai nėra vienintelės būtybės, sukurtos padėti sferai pakilti. Bendrakūrėjai yra būtybės, kurios yra sukurtos prisiimti kūnus, nulipdytus iš bazinių sferos energijų, ir dirbti dėl sferos kėlimo aukštyn iš vidaus. Taip pat egzistuoja būtybės, kurios buvo sukurtos padėti specifinei sferai kilti iš išorės, iš aukštesnių sferos lygmenų. Šios būtybės žmonių Žemėje paprastai yra vadinamos angelais.

Kai bendrakūrėjas laimi savo pakylėjimą, jis tampa pakylėtuoju mokytoju. Daugelis religingų žmonių tiki, kad angelai buvo sukurti amžinomis būtybėms, tačiau tai iškelia klausimą, kaip angelai galėjo nupulti. Ir paaiškinimas čia yra toks, kad egzistuoja pakylėtieji angelai ir nepakylėtieji angelai. Kiekvienai naujai sferai tarnauti yra sukuriama daug angelų, ir jie netampa amžinomis būtybėmis, kol jų sfera nepakyla ir jie nepakyla kartu su ja.

Nors angelams nėra skirta nusileisti į įsikūnijimą, jie vis tiek turi laisvą valią, nes kaip kitaip jie galėtų augti savimonėje? Kai angelas yra sukuriamas tarnauti tam tikrai sferai, jis taip pat turi ribotą savimonę. Kadangi nėra kūne, jis savo sferą mato iš platesnės perspektyvos už bendrakūrėjus, kurie į ją žvelgia iš vidaus. Tai reiškia, kad, sferos vibracijoms kylant, angelas turi galimybę įgyti platesnį supratimą apie Dievo kūrinijos veikimą ir laisvą valią. Bendrakūrėjas taip pat gali įgyti šį supratimą, tačiau tik prisiėmęs pilną atsakomybę už save ir netekęs poreikio kurti dramas, kurios trukdo bendrakūrėjui pamatyti pilną tiesą.

Angelų išmėginimas

Ir čia priėjome labai svarbų skirtumą. Sferos augimas priklauso nuo vieno vienintelio dalyko – nuo toje sferoje įsikūnijančių bendrakūrėjų savimonės augimo. Sferai tarnaujantys angelai gali prisidėti prie sferos augimo, tačiau jie tai gali daryti, tiktai padėdami sferos viduje gyvenantiems bendrakūrėjams. Ši pagalba gali būti suteikiama tik laisvos valios ribose. Angelas neturi jokios teisės – ir net neturi tiesioginės galios – paveikti arba paminti bendrakūrėjų laisvos valios.

Kai bendrakūrėjų grupė atsisako prisiimti atsakomybę už save ir pradeda kurtis asmenines dramas, angelai gali aiškiai matyti, kad tai apribos bendrakūrėjus ir jų sferos augimą. Jeigu bendrakūrėjai atsisako angelų siūlomos pagalbos, angelai nieko daugiau negali padaryti, kaip tik stebėti bendrakūrėjų generuojamą žemyn traukiantį sūkurį. Jeigu didžioji bendrakūrėjų dalis sferoje atsisakytų augti, angelai galėtų tik stovėti (jeigu jų pagalba būtų atstumta) ir stebėti, kaip visa sfera žlunga. Lygiai taip pat, jeigu bendrakūrėjų grupė atsisako transcenduoti savo dramas, jų sferai kylant aukštyn, angelai tegali stebėti, kaip jie nupuola į sekančią sferą ir būna prarasti savo gimtajai sferai.

Ir kur slypi angelų išmėginimas? Bendrakūrėjas pasiekia tašką, kuriame turi prisiimti pilną ir absoliučią atsakomybę už save. O štai angelas susiduria su iššūkiu leisti laisvai valiai nevaržomai reikštis – tai reiškia, kad angelas privalo leisti bendrakūrėjams išreikšti savo laisvą valią kaip tik jie nori. Kad galėtų išlaikyti šį testą, angelas privalo pilnai įsisąmoninti, kas yra laisva valia, ir jis privalo išsiugdyti pagarbą laisvai valiai, priimdamas ją taip pat absoliučiai, kaip ją priima Kūrėjas. Beje, noriu paminėti, kad pakylėtieji mokytojai įgijo šį supratimą ir priėmimą, nusileisdami į įsikūnijimą ir pakildami, ir natūralu, kad angelai šios perspektyvos neturi. Tai paaiškina, kodėl pakylėtiesiems mokytojams nekyla jokių problemų išlaikyti šį testą, kuris gali būti sunkus daugeliui nepakilusių angelų.

Galėtume tai pasakyti ir kitu būdu: bendrakūrėjas susiduria su testu pilnai priimti savo laisvą valią, kai tuo tarpu angelas susiduria su testu pilnai priimti kitų laisvą valią. Jeigu pažvelgtumėte į tai iš arčiau, pamatytumėte, kad tai iš tiesų yra tas pats testas, tik pateikiamas iš skirtingų perspektyvų. Kai prisiimate pilną atsakomybę už save, pradedate pilnai gerbti savo laisvą valią, kartu pradėdami pilnai gerbti ir kitų laisvą valią.

Jeigu angelas neišsiugdo pilnos pagarbos kitų laisvai valiai, taip yra dėl to, kad angelas neprisiėmė pilnos atsakomybės už save (jeigu angelas būtų prisiėmęs šią atsakomybę, žinotų, kad gali augti savimonėje, net bendrakūrėjams neaugant). Kai iš tiesų prisiimate pilną atsakomybę už save, taip pat priimate, kad nesate atsakingi už kitų savimonę turinčių būtybių daromus pasirinkimus. Kai angelas neišlaiko laisvos valios testo, jis iš tiesų išsiugdo perdėtą atsakomybės jausmą už bendrakūrėjus, kuriems turi tarnauti. Kaip matysime, ši klaidinga atsakomybė sukelia troškimą naudoti prieš bendrakūrėjus prievartą.

Kas nutinka, kai angelas susiduria su šiuo testu ir atsisako pakilti į aukštesnį supratimą ir Laisvos Valios Įstatymo priėmimą? Angelas iš tiesų susiduria su testu, kuris yra toks pat svarbus, kaip ir bendrakūrėjų testas, per kurį bendrakūrėjų mokytojai reikalauja iš jų prisiimti pilną atsakomybę ir apsibrėžti savo vaidmenį. Angelui taip pat vadovauja lyderis, ir jeigu angelas nepriima laisvos valios, tuomet jis privalo daryti tą patį, ką ir bendrakūrėjai – pateisinti mokytojo ir pamokos atstūmimą.

Angelų maištas

Kai angelas neišlaiko testo besąlygiškai priimti bendrakūrėjų laisvą valią, angelas tai gali daryti, tiktai sukurdamas dramą. Ši drama turi šiek tiek panašumų su bendrakūrėjų kuriamomis dramomis, tik ji yra paremta angelų perspektyva, angelų proto dėžute. Ji yra paremta platesne perspektyva ir suvokimu apie gyvenimo veikimą už vidinę bendrakūrėjų perspektyvą. Tai leidžia užgimti visiškai kitokiai galimybei. Bendrakūrėjų kuriamos asmeninės dramos yra paremtos dualistine sąmone, ir jose egzistuoja vidinė įtampa, verčianti bendrakūrėją maištauti prieš savo sferos autoritetą – prieš savo dvasinį mokytoją – ir generuoti konfliktą su kitais bendrakūrėjais. Tuo tarpu angelas iš tiesų turi bendrą supratimą apie tai, kaip veikia gyvenimas, o tai reiškia, kad jis gali maištauti prieš visą savimonės augimo procesą. Bendrakūrėjas gali maištauti tik prieš tai, ką mato, prieš savo dvasinius mokytojus ir kitus bendrakūrėjus. Angelas gali maištauti prieš Dievą ir Kūrėjo tikslą bei užmanymą, o ypač prieš sprendimą suteikti bendrakūrėjams laisvą valią.

Tai reiškia, kad bendrakūrėjų kuriamos dramos yra nukreiptos į išorę (horizontaliai) jų pačių sferoje, kai tuo tarpu angelų sukurtos dramos yra nukreiptos aukštyn ir žemyn (vertikaliai). Angelai patikėjo, kad Kūrėjas padarė klaidą, suteikęs bendrakūrėjams laisvą valią, tad jie nori įrodyti Dievo ir laisvos valios klaidingumą.

Jie taip pat tiki esantys atsakingi už bendrakūrėjų augimą, ir tiki, kad bendrakūrėjai turėtų būti priversti daryti tai, kas jiems patiems yra naudingiausia – pagal angelų apibrėžimą. Tam tikra prasme, galėtume sakyti, kad visos dramos yra kontroliavimo žaidimai. Bendrakūrėjai nori kontroliuoti savo dvasinius mokytojus ir kitus bendrakūrėjus. Angelai nori kontroliuoti Dievą ir visus bendrakūrėjus.

Ir dabar tampa aišku, kodėl bendrakūrėjų asmenines dramas atskyriau nuo angelų epinių dramų. Angelai gali sukurti dramas, kuriose dualistinė sąmonė pasiekia savo absoliutų kraštutinumą, pavaizduodama Dievą vienu dualistiniu poliumi, kuriam priešinasi kitas lygiavertės jėgos polius – ar bent jau tokios jėgos, kad vyksta realus mūšis ir egzistuoja realus potencialas Dievui prarasti kai kurias sielas. Bendrakūrėjai tiesiog nesugebėtų sukurti tokios dramos iš savo ribotos perspektyvos. Tik nepakilę angelai turi perspektyvą – neturėdami pilno supratimo – sukurti tokią epinę dramą.

PASTABA: Likusį diktavimą rasite knygoje Laisvė nuo ego dramų.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels