Mąstykite ir aukite į vienovę su Kristaus protu

Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas per Kim Michaels, 2023 metų spalio 28 d. Šis diktavimas buvo perduotas 2023 metų Amerikai skirtame vebinare „Įženkite į vienovę su Sen Žermeno vizija Amerikai“.


AŠ ESU Pakylėtasis Mokytojas Sen Žermenas.

Daviau jums labai rūsčias ir prablaivančias žinutes vakar, ir Motina Marija, žinoma, taip pat jus prablaivė. Pamaniau, kad šiandien norėčiau išgauti optimistiškesnį toną, kadangi pasiuntinys dėvi rausvus marškinius, o ne mėlyną liepsną, kurią dėvėjo vakar.

Realistiškas požiūris į puolusias būtybes

Pažvelkime į Ameriką. Sakiau, kad esu realistiškas optimistas arba optimistiškas realistas, arba tiesiog realistas. Kodėl taip yra? Na, taip yra dėl to, kad esu pakylėtasis mokytojas ir todėl turiu perspektyvą, kuri toli peržengia žmonių Žemėje matomų horizontų ribas, tačiau ypač toli peržengia tai, ką mato ir gali matyti puolusios būtybės.

Na ir dabar, jūs galėjote būti susikūrę šiek tiek netikslų įvaizdį apie puolusias būtybes ir jų gebėjimus, jų išmintį, jų protą, jų žinias, jų supratimą apie tai, kaip veikia pasaulis. Ir iš dalies taip yra dėl to, kad mes susiduriame su šiokia tokia dilema, aprašydami puolusias būtybes. Mes, žinoma, norime, kad žmonės suprastų, jog puolusios būtybės egzistuoja. Mes norime, kad žmonės suprastų, jog jos turi visiškai savanaudiškas intencijas, kai kuriais atvejais, netgi destruktyvias intencijas. Mes norime, kad žmonės suprastų, jog puolusios būtybės visada turi ambicijas, kurios nederi su daugumos žmonių Žemėje tikslais ir tikrai nederi su pakylėtųjų mokytojų tikslais. Ir mes taip pat norime, kad žmonės suprastų, jog puolusios būtybės iš tiesų yra išmintingesnės, turinčios daugiau patirties, turinčios daugiau žinių apie tai, kaip veikia pasaulis ir kaip galima manipuliuoti žmonėmis. Jos turi daug didesnes žinias šiose srityse už vidutinį žmogų.

Tai, žinoma, visiškai atitinka Jėzaus žodžius, kai jis sakė: „Būkite išmintingi kaip žalčiai ir taikūs kaip balandžiai.“ Mes norime, kad žmonės suprastų, jog egzistuoja žalčiai įsikūnijime ir ne vien įsikūnijime, ir kad vienintelis būdas nuo jų išsilaisvinti yra būti taikiais kaip balandžiai, užuot įsitraukus į kovą su puolusiomis būtybėmis. Mes norime, kad žmonės visa tai suprastų, ir visgi duodami žmonėms šias žinias, mes galime sudaryti įspūdį, kad puolusios būtybės yra daug galingesnės arba daug išmintingesnės arba daug labiau sugebančios manipuliuoti nei yra iš tiesų.

Tai yra tiesa, kad puolusios būtybės supranta daug dalykų apie tai, kaip veikia materiali visata, tačiau jos tai supranta iš labai specifinės perspektyvos, tai yra, iš perspektyvos, kaip naudotis materialiu pasauliu, kad galėtų įgyti valdžią ir privilegijas. Jų troškimas suprasti materialią visatą yra sukoncentruotas į save. Tuo pat metu, žinoma, jos yra dualistinėje sąmonėje, nes kitaip negalėtų būti puolusios būtybės. Dualistinė sąmonė ir susikoncentravimas į save reiškia, kad puolusios būtybės iš prigimties yra aklos. Jos turi dvasinį aklumą, kurio negali įveikti.

Na ir dabar, jus tai gali šiek tiek nustebinti, bet atsitraukite žingsnelį atgal ir pamąstykite apie tai. Puolusios būtybės nesugeba pažvelgti už savo savanaudiškų interesų. Todėl jos negali matyti perspektyvos, kurią turime mes, pakylėtieji mokytojai, nes mes neturime savanaudiškų interesų. Ir todėl mes matome daug platesnę perspektyvą, daug platesnę realybę, kaip veikia visa nepakilusi sfera, ir kaip ši nepakilusi sfera, kurioje mes šiandien esame, tėra tik šios didesnės sferų hierarchijos dalis, ir kaip energija teka iš centro, iš Kūrėjo, per visus šiuos lygmenis į dabartinę sferą.

Na ir dabar, puolusios būtybės, kai kurios iš jų, nupuolė ankstesnėje sferoje, tačiau tai nereiškia, kad jos išsaugojo gilų suvokimą apie tai, kas su jomis nutiko. Jos nupuolė, kaip sakiau, nepakilusioje sferoje, ir jos šiuo metu yra įsikūnijusios nepakilusioje sferoje. Jos šiek tiek supranta, nors ir ne iki galo, tačiau jos šiek tiek supranta, kaip veikia nepakilusi sfera, tačiau jos nesupranta, kaip veikia pakylėtoji karalija. Ir jos negali šito suprasti, nebent, žinoma, paliktų puolusią sąmonę ir pradėtų eiti dvasiniu keliu, siekdamos gauti instrukcijas ir žinias tiesiogiai iš pakylėtųjų mokytojų.

Na ir dabar, jūs, kurie esate avatarai ir pirminiai gyventojai įsikūnijime, jūs taip pat savarankiškai negalite suprasti, kaip veikia pakylėtoji karalija. Jūs galite šitai šiek tiek suprasti dėl to, kad mes jums apie tai perdavėme mokymus. Ir vis dėlto, net jeigu išstudijuotumėte visus mokymus, perduotus pakylėtųjų mokytojų nuo praėjusio amžiaus ketvirtojo dešimtmečio, vis tiek neįgytumėte pilnos perspektyvos, kurią mes turime iš pakylėtosios karalijos, kadangi negalite įgyti šios perspektyvos, kol nesate pakilę.

Realistiška perspektyva į nepakilusią sferą ir Žemę

Kodėl aš esu realistas? Na, todėl, kad turiu perspektyvą, kurios negali turėti nei žmonės, nei puolusios būtybės. Ir ką aš matau? Aš matau ištisą pakylėtųjų būtybių hierarchiją, kuri driekiasi aukštyn per įvairias sferas iki paties Kūrėjo. Ir aš, žinoma, matau, kad visas formų pasaulis yra palaikomas nuolatinio energijos srauto, atitekančio iš Kūrėjo.

Aš taip pat matau, kad visos pakylėtosios būtybės šiose anksčiau pakilusiose sferose daugina talentus, Kūrėjo joms suteiktą energiją, ir todėl jos tuo naudojasi ne tik savo aplinkai pagerinti, bet ir sekančiam lygmeniui, kuris yra tiesiai po jomis hierarchinėje struktūroje. Tai darydamos, jos daugina šiuos talentus ir sukuria energijos srautą, kuris kyla aukštyn pas Kūrėją, kuris tuomet ją padaugina ir siunčia atgal žemyn. Ir tai sukūrė aukštyn kylančią spiralę. Suprantate, kad egzistuoja ši aukštyn kylanti spiralė šiose šešiose pakilusiose sferose. Na ir dabar, mes taip pat paaiškinome, kad aukštyn kylanti spiralė egzistuoja ir šioje nepakilusioje sferoje. Ir aš matau ir patiriu visa tai, kadangi matau ir patiriu save kaip visos šios aukštyn kylančios spiralės dalelę. Matau, kad visa nepakilusi sfera, kurioje jūs šiuo metu koncentruojate savo dėmesį, yra šiame milžiniškame aukštyn plaukiančiame Gyvenimo Upės sraute. Ir todėl, žinoma, aš labai aiškiai patiriu, kad Žemė yra tik viena nedidelė planeta didžiulėje, milžiniškoje visatoje.

Savo konferencijoje Kazachstane, kur kalbėjome apie Gyvenimo Upę, mėginome jums suteikti atskaitos tašką apie visą šią nepaprastą didybę. Nesuskaičiuojami kiekiai planetų, nesuskaičiuojamas skaičius savimonę turinčių būtybių, nesuskaičiuojamas skaičius pakylėtųjų būtybių yra šios Gyvenimo Upės dalimi, ir visos jos kuria šią aukštyn nešančią jėgą, šią aukštyn keliančią trauką, kuri traukia viską šioje nepakilusioje sferoje, įskaitant ir Žemę.

Aš matau, aš patiriu, kad Žemę traukia aukštyn visa likusi visata, dauguma planetų su savimonę turinčiomis gyvybės formomis. Ir aš, žinoma, matau, kad nėra tokios jėgos Žemėje, kuri kaip nors galėtų pasipriešinti šiai aukštyn keliančiai traukai. Todėl Žemė yra traukiama aukštyn. Jokiai jėgai Žemėje nėra įmanoma tai sustabdyti.

Štai kodėl galiu sakyti su absoliučiu užtikrintumu, kad niekas negali sustabdyti mano aukso amžiaus. Todėl, kad mano aukso amžius nėra kuriamas kaip kokia nors mano ego užgaida. Jis yra kuriamas kaip viso šio aukštyn judančio Gyvenimo Upės judėjimo dalis. Aš esu, mano aukso amžius, mano vizija aukso amžiui yra dermėje su šiuo aukštyn kylančiu judėjimu. Jis yra šio aukštyn kylančio judėjimo išraiška. Aš to nesukūriau kaip atskira būtybė. Aš nestovėjau tenai kaip atskira būtybė ir nesakiau: „Tad kaip veikia ši Gyvenimo Upė? Geriau jau priderinsiu savo aukso amžiaus viziją prie Gyvenimo Upės principų, kad nepatekčiau į bėdą.“ Aš iš pradžių susiliejau, tapau viena su Gyvenimo Upe, o tuomet, iš tos tėkmės vidaus, suformulavau savo aukso amžiaus viziją.

Laisva valia nepakilusioje sferoje

Kaip El Morija, kai jis vis dar tebevadino save El Morija, sakė: „Mes laiminėjome nuo pat pradžių.“ Nes kai susiderinate su Gyvenimo Upe, kokia gi jėga Žemėje galėtų jums pasipriešinti? Kai tuo tarpu apie laisvą valią galite sakyti: „Na, laisva valia yra individualių gyvybės srautų protuose, kuriems yra leidžiama susikurti bet kokius proto įvaizdžius savo protuose, net jeigu jie būtų visiškai atitrūkę nuo Gyvenimo Upės realybės.“

Būtent taip laisvai valiai yra leidžiama reikštis nepakilusioje sferoje, bent jau iki to laiko, kol nepakilusi sfera nėra pasiekusi to kritinio taško, kuriame didžioji dalis planetų su protinga gyvybe yra aukštyn kylančioje spiralėje. Laisva valia egzistuoja, taip, tačiau iš tiesų tik individualių būtybių protuose. Ir viskas priklauso nuo to, kaip jos naudojasi šia laisva valia. Ar jos naudojasi ja dermėje su Gyvenimo Upe, o gal naudojasi ja sukurti įspūdžiui, kad gali daryti ką tiktai nori kaip individai, nepaisydami Gyvenimo Upės?

Kas yra Gyvenimo Upė? Tai yra vienybė, vienovė tarp individualių savimonę turinčių būtybių, kurios eksperimentavo su savo laisva valia ir eksperimentuodamos pasiekė tašką, kuriame nustojo naudotis savo laisva valia kaip atskiri individai, vietoj to pasirinkdamos naudotis savo laisva valia ne tik kaip susieti individai, bet kaip individai, esantys vienovėje su Kristaus protu, kuris yra vienovėje su visa gyvybe. „Be jo, nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta.“ Tad Kristaus protas yra tasai protas, kuris suvienija visas savimonę turinčias būtybes, visą gyvybę, visas formas, visą energiją. Esmė čia nėra, ar tai reiškia, jog atsisakote savo laisvos valios? Ne, jūs pakeliate savo laisvą valią į aukštesnį lygmenį. Jūs vis dar tebeturite laisvą valią kaip pakylėtasis mokytojas. Tiesą sakant, jūs turite laisvesnę laisvą valią nei turėjote būdami nepakilusia būtybe, ir turite daug kartų laisvesnę valią nei turėjote būdami dualizme.

Na ir dabar, puolusios būtybės, žinoma, ginčijasi įvairiausiais būdais ir jos naudojasi dualistine sąmone, kad sugalvotų visokiausius argumentus, ir jos įrodinėjo, kad iš tiesų laisvą valią galite įgyti tiktai priešindamiesi Gyvenimo Upei, aukštyn kylančiam visos gyvybės judėjimui. Tačiau negalite turėti iš tiesų laisvos valios dualizme. Negalite naudotis iš tiesų laisva valia.

Puolusių būtybių desperacija

Kodėl negalite? Todėl, kad laisva valia galite naudotis tik pagal savo turimą viziją. O dualizme jūsų vizija iš prigimties yra ribota. Būtent dėl to puolusios būtybės nesugeba matyti to, ką aš matau. Jos nesugeba matyti, kad Žemė yra traukiama aukštyn Gyvenimo Upės. Jos nesugeba iš tiesų to suvokti. Tačiau jos gali, tam tikru laipsniu, jausti, kad kažkas keičiasi. Jos gali jausti, kad Žemė slysta iš jų nagų, slysta iš jų kontrolės. Jos gali jausti, kad visuomenės juda į priekį ir jos negali to sustabdyti. Jos, žinoma, taip pat gali pažvelgti į istoriją ir matyti, kad nesugebėjo sustabdyti demokratijų atsiradimo. Jos nesugebėjo sustabdyti Jungtinių Amerikos Valstijų sukūrimo. Ir nors jos nuo pat šios šalies sukūrimo mėgino kontroliuoti šią šalį, jos jaučia, kad jų kontrolė slysta joms iš rankų. Jos praranda kontrolę.

Jos nesupranta kodėl, kadangi neturi tos perspektyvos, apie kurią kalbėjau. Tačiau jos jaučia, kad tai vyksta. Ir būtent dėl to jų veiksmai yra genami desperacijos. Jos kartais galvoja galėsiančios sustabdyti pokyčius, tačiau kai kurios iš jų suvokia, kad negali jų sustabdyti, tad jos tiesiog mėgina tai kaip įmanoma labiau atitolinti.

Kaip jos siekia tai atitolinti? Na, visais tais būdais, apie kuriuos kalbėjome, kenkdamos demokratijai, manipuliuodamos demokratija, manipuliuodamos ekonomika. Suvokiate, kad invokacijos, kurias kalbėjote šioje konferencijoje, visos yra paimtos iš knygos „Dvasinis sprendimas Amerikos problemoms“, ir kai kurie iš joje esančių diktavimų buvo perduoti ganėtinai seniai.

Tačiau yra daug kitų mokymų, kuriuos mes perdavėme apie Ameriką, kurie tebėra tokie pat reikšmingi šiandien kaip buvo ir tada, kai buvo perduoti. Tiesą sakant, šiandien jie yra netgi dar reikšmingesni, kadangi mes, žinoma, numatėme, kaip klostysis situacija Amerikoje. Mes matėme daugelyje ankstesnių amžių, kaip, kai planeta pradeda slysti iš puolusių būtybių kontrolės, šios puolusios būtybės puola į vis didesnę desperaciją, mėgindamos išsaugoti savo valdžią, savo įtaką, savo kontrolę. Ir būtent tai vyksta visos planetos mastu. Būtent tai vyksta Amerikoje.

Kontrolės išsaugojimas per baimę ir pyktį

Vienas iš būdų, kuriuo puolusios būtybės siekia išsaugoti šią kontrolę, yra per baimę. Aš įkvėpiau šį pasiuntinį patyrinėti Amerikos poliarizaciją ir pamatyti, kad yra visai nemažai tyrinėtojų, kurie suvokia šią problemą ir jau kurį laiką tai tyrinėja. Ir jie pamatė ne tik poliarizaciją, bet jie taip pat pamatė, kad didelė dalis šios poliarizacijos yra varoma baimės, baimės, kas gali nutikti, baimės, kad kita pusė veda visuomenę destruktyvia kryptimi.

Ir ši baimė paveikė didelį Amerikos populiacijos segmentą, kurių pagrindinė varomoji jėga vis dar tebėra jų emociniai kūnai. Tai tradiciškai buvo pagrindinis būdas, kuriuo puolusios būtybės mėgino kontroliuoti populiaciją, per baimę, kuri yra sukoncentruota emociniame kūne. Jos, žinoma, taip pat mėgino tai daryti per mentalinį ir identiteto kūnus, ir, žinoma, mėgino tai daryti fizinėje plotmėje. Tačiau pagrindinis jų įrankis visada buvo baimė.

Kodėl prireikė tiek daug laiko nuversti feodalines visuomenes Europoje? Todėl, kad valstiečiai bijojo kilmingųjų ir karaliaus. Jie bijojo bažnyčios, jie bijojo nueiti į pragarą, jie bijojo daug dalykų. Matote, kai žiūrite į tai iš neutralios perspektyvos, matote, kad daug žmonių Amerikoje buvo poliarizuoti ekstremalia kryptimi, kadangi jie turi baimę. Kokia yra baimės išdava? Tai yra, kad jaučiatės bejėgiais. Kokia yra jautimosi bejėgiu išdava? Tai yra pyktis. Kai negalite pakelti savo bejėgiškumo jausmo, įžengiate į pyktį, ir dabar imate veikti iš pykčio, kadangi manote, jog tai jus įgalins.

Ir matote, kad egzistuoja tam tikras Amerikos politikų segmentas, kurių varomoji jėga yra šis pyktis prieš kitą pusę. Jūs tai matote abiejose politinės skirties pusėse, tačiau yra akivaizdu, jeigu pažvelgsite į tai neutraliai, kad matote tai daugiau vienoje pusėje nei kitoje. Tai yra jausmais paremta ir emocijomis paremta poliarizacija. Ir kas tai yra, kai pažvelgiate į mūsų mokymus, kuriuos mes davėme, koks yra poveikis, kai jūsų veiksmai ateina iš šio emocinio kūno?

Racionalaus mąstymo išjungimas su baime ir pykčiu

Tai, žinoma, yra, kad jūs veikiate nemąstydami ar bent jau nemąstydami labai giliai. Būtent dėl to iš pradžių kalbėjau apie šį žmonių veiksmų „paviršutiniškumą“. Kadangi puolusios būtybės labai gerai žino, kad jeigu sugebės pakankamai supykdyti žmones, jos galės priversti juos jaustis pakankamai bejėgiais ir tuomet galės priversti juos jaustis pakankamai įpykusiais, kad jie ims veikti nemąstydami. Tai yra gaujos mentalitetas, apie kurį aš kalbėjau platesniu mastu.

Puolusios būtybės yra tikri ekspertai, nes jos labai gerai moka kurti tokias manipuliacijas. Jos manipuliacijomis įstumia grupę žmonių į šitai, kai jų pyktis yra tampęs toks stiprus, kad jie daugiau nebemąsto arba jiems neberūpi pasekmės. Jie netgi gali manyti, jog pasekmės, kad ir kokios jos būtų, yra to vertos, kad būtų pasiektas šis tikslas, kuris, jų manymu, yra vienintelis būdas išvengti kataklizmo, kurio jie bijo. Priverčiate žmones bijoti kataklizmo, kurį tie kiti žmonės atneš, jeigu jiems bus leista tai padaryti. Pakankamai juos supykdote, kad jie imtųsi veiksmų prieš atpirkimo ožį, ir tuomet galite priversti juos padaryti beveik bet ką, kaip tai įrodo istorija.

Na ir dabar, ką mes jums sakėme apie jūsų keturis žemesniuosius kūnus? Egzistuoja hierarchinė struktūra. Energija teka iš dvasinio lygmens į identiteto, po to į mentalinį, o tuomet į emocinį lygmenį. Ir todėl, idealioje situacijoje mentalinis kūnas turėtų kontroliuoti jūsų emocinį kūną. Todėl neturėtumėte būti tokioje emocinėje būsenoje, kurioje padarytumėte kažką, kas būtų priešinga tam, ką jūs iš tiesų žinote ir pripažįstate savo mentaliniame kūne. Bet ką jūs matote daugelyje šių situacijų, kuriose egzistavo šis gaujos mentalitetas? Matote, kad žmonės iš tiesų veikia priešingai savo geresniam žinojimui. Jie veikia priešingai savo aukštesniems principams.

Kaip galite priversti krikščionis ir musulmonus, kurie visi tiki Senuoju Testamentu: „Nežudyk“, vieni kitus žudyti? Tai padaryti galite taip įaudrindami jų emocijas, priversdami juos taip susikoncentruoti į emocinį kūną, kad tai nustelbtų tai, ką jie žino savo mentaliniuose kūnuose.

Kaip galite priversti įprastai reliatyviai racionalių žmonių minią staiga pavirsti gauja, kuri ima veržtis į Kongreso pastatą, mėgindama, savo protuose, išgelbėti demokratiją, kas yra priešinga jų žinojimui, kad tai ne tik kad nėra teisėta, tai nėra dermėje su jų krikščioniškais principais, kurių dauguma jų laikosi. Kaip galite priversti juos tai daryti? Įaudrindami jų emocijas iki tokio lygmens, kuomet jie yra taip susitelkę į savo emocinį kūną, jie yra taip stipriai užvaldyti savo baimės ir pykčio, kad jiems neberūpi jų aukštesnis žinojimas ar pasekmės. Jie mano galėsiantys su tuo išsisukti, arba mano, kad yra verta tai daryti, kad ir kokios būtų pasekmės.

Daugelis šių žmonių dabar yra atsidūrę kalėjime ir tik labai nedaugelis iš jų mano, kad buvo verta šitaip elgtis. Ir tik labai nedaugelis iš jų vis dar tebėra įstrigę emocijose. Jie nubudo iš tos emocinės būsenos ir sugebėjo pradėti mąstyti bei suvokti, kad tai nėra tai, ką jie iš tiesų norėjo daryti. Tačiau tuo metu jie nesugebėjo to matyti, tiesa? Nes kitaip nebūtų darę to, ką padarė.

Kai užsitraukiate ant savęs destrukciją

Tai yra puolusių būtybių manipuliacija. Ir puolusios būtybės, jos mano, kad kiekvieną kartą, kai joms pavyksta priversti grupę žmonių įžengti į šią emocinę būseną, jos laimėjo. Jos laimėjo kažkokią pergalę. Jos priartino savo tikslus.

Yra puolusių būtybių, kurios mano arba jaučia įgijusios tam tikrą galios jausmą, sugebėdamos kontroliuoti ir manipuliuoti žmonėmis. Taip pat yra kitų puolusių būtybių, kurios tiesiog nori chaoso, ir jos jaučia, kad manipuliacijomis įstumdamos žmones į šias situacijas, jos prisideda prie chaoso. Jos didina chaosą planetos mastu ir tai joms leidžia pasijausti galingomis.

Matote, puolusios būtybės jaučiasi labai pažengusios, kadangi sugeba priversti žmones pasiduoti šiai emocinei reakcijai. Tačiau kodėl jos tai daro? Todėl, kad pačios yra įstrigusios emocinėje reakcijoje. Kaip sakiau, jos jaučia, kad jų kontrolė Žemei slysta iš rankų. Jos bijo, kadangi bijo pasekmių. Jos įžengė į bejėgiškumo būseną. Po to jos įžengė į baimę ir dabar veikia iš tos baimės. Puolusios būtybės mano, kad manipuliuoja žmonėmis, tačiau puolusios būtybės yra įstrigusios lygiai tokiame pačiame reakciniame šablone kaip ir tie žmonės, kuriais jos manipuliuoja.

Ir kiek gi tai yra pažangu? Kiek gi galios joms iš tiesų tai suteikia? Nes jos pačios yra įtraukiamos į lygiai tokią pačią dinamiką. Ir todėl jos iš tiesų nesugeba matyti didesnių viso to pasekmių. Na ir dabar, mes daug, daug kartų sakėme, kad puolusios būtybės yra įstrigusios dualistinėje sąmonėje. Mes kalbėjome, kad kai veikiate dualizme, patys kuriatės savo pasipriešinimą, kadangi siunčiate impulsą, kuris jums bus atspindėtas kosminio veidrodžio. Arba kartais bus atspindėtas kosminio veidrodžio per kitus žmones, kurie jums priešinsis.

Pasaulio priartinimas prie aukso amžiaus

Puolusios būtybės, žinoma, nesugeba to matyti, tačiau aš tai matau iš pakylėtosios perspektyvos. Ką aš matau iš pakylėtosios perspektyvos? Matau, jog kad ir ką puolusios būtybės darytų Amerikai supriešinti, traukdamos amerikiečių grupes į šią labai poliarizuotą reakciją, į šią smurtinę reakciją, tai iš tiesų artina pasaulį prie mano aukso amžiaus. Na ir dabar, tai gali nuskambėti šiek tiek naiviai, tačiau tai nėra naivu, kai matote tai iš pakylėtosios perspektyvos. Kaip sakiau, Žemė yra traukiama aukštyn. Kitaip ir negali būti, atsižvelgiant į nepakilusios sferos prigimtį, kuri jau seniai perėjo tą tašką, kuriame aukštyn kylanti spiralė tapo negrįžtama. Aukso amžius iš tiesų ateis.

Klausimas yra: ko reikės, kad jis būtų atneštas? Ir tam, kad jis būtų atneštas į Ameriką ir aukso amžius būtų įkūnytas Amerikoje, reikės, kad kritinė masė Amerikos žmonių kai ką suvoktų. Kaip tai gali būti pasiekta, kad šie žmonės tai suvoktų? Na, tai gali būti pasiekta dviem būdais. Vienas iš jų yra mūsų taip vadinamas aukštesnis būdas, kuomet žmonės gauna vedimą iš pakylėtųjų mokytojų, net jeigu nežino apie mus, jie gauna šias idėjas, jie apie tai mąsto, jie tai įsisąmonina, jie tuo dalinasi ir palaipsniui sukuria šį aukštyn keliantį judėjimą, kuriame nori geresnio gyvenimo, geresnės visuomenės nei turi šiuo metu.

Kitas būdas yra Skaudžių Smūgių Mokykla. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dabar žmonės, užuot gavę šią subalansuotą perspektyvą apie tai, kaip galėtų augti, jie nueina į nesubalansuotą reakciją, jie tampa susipriešinę, jie pradeda elgtis šiais ekstremaliais būdais, tuo būdu sukurdami tai, kas iš pradžių gali atrodyti kaip chaosas, kuris yra priešingas aukso amžiaus įkūnijimui. Tačiau chaosas padaro poliarizaciją tokią ekstremalią, kad žmonės pradeda matyti, jog to jau per daug. Tai jau yra per daug ekstremalu. Tai nuėjo per toli.

Ir tai reiškia, kad perėję visą šią sumaištį, perėję chaosą, žmonės pamato tą patį dalyką, kurį jie būtų galėję pamatyti ar kurį kiti žmonės pamatė nepatirdami chaoso. Tad tai, ką jūs čia matote, yra paprasta. Puolusios būtybės jaučia, kad ateina pokyčiai. Jos mėgina sustabdyti pokyčius, kurdamos poliarizaciją, kurdamos smurtą, kurdamos chaosą, tačiau jos tik pagreitina procesą, kuomet bus pasiektas šis taškas, kai kritinė masė amerikiečių galės pamatyti: „To jau per daug. Privalome pakelti Ameriką į aukštesnį lygmenį.“

Kai pamatote, kad dualizmas neveikia

Kai kurie žmonės tai pamato lengvuoju būdu. Daugelis jau pamatė tai lengvuoju būdu, tačiau kol kas dar ne kritinė masė. Tačiau įžengdami į poliarizaciją, žmonės pradės tai matyti per ekstremalų šio mąstymo įkūnijimą. Nes kokie yra pokyčiai, kurie turi įvykti Amerikoje? Ko jiems reikia, ką žmonėms reikia pamatyti? Jiems reikia pamatyti, kad dualizmas neveikia. Dualizmas nesuteikia jiems tokio gyvenimo, kokio jie nori.

Jiems reikia pamatyti, kad skirtumai nėra grėsmė. Skirtumai, kuriuos randate Amerikoje, yra būtent tai, dėl ko Amerika yra labiau klestinti ir toliau pažengusi kai kuriose srityse už daugumą kitų šalių. Nes tai yra galimybė kūrybai. Žmonėms reikia pamatyti, kad skirtumai gali būti išnaudojami augimui, kai žmonės pasiekia tą pamatinį vienovės jausmą, toleranciją skirtumams, kas yra skiriamasis Kristaus sąmonės bruožas.

Šiuo metu, žinoma, daugelis žmonių yra tokie susipriešinę, yra tiek daug susiskaldymo. Ir susiskaldymai veda nuo konflikto prie konflikto. Tačiau pokytis, kuris atneš aukso amžių į Ameriką, ir tiesą sakant į bet kurią kitą šalį, yra tai, kad žmonės pradės matyti už skirtumų, jie pradės matyti bendrumą, jie matys pamatinį žmogiškumą, matys esminį žmogiškumą, ir pradės matyti savo šalies potencialą, kūrybinį potencialą.

Geresnio gyvenimo noras

Štai kas atneš aukso amžių. Ir yra neišvengiama, kad tai įvyks Amerikoje ir kitose šalyse. Esmė čia tėra, kaip tai bus įgyvendinta. Kaip žmonės pasieks tą tašką, kuriame jie pamatys: „Tai mums nepadeda nueiti ten, kur mes norime nueiti.“ Ir kur gi žmonės nori nueiti? Na, dauguma žmonių neturi aiškios vizijos apie tai. Tačiau yra vienas dalykas, kuris gali suvienyti bent jau kritinę masę amerikiečių. Ir tai yra, kad jie visi nori geresnio gyvenimo sau ir savo vaikams.

Mes jau anksčiau apie tai kalbėjome, kalbėdami apie karą Ukrainoje ir kad imperijų amžius baigėsi. Dauguma žmonių Žemėje, ir iš tiesų dauguma žmonių Amerikoje, nori geresnio gyvenimo sau ir savo vaikams. Ir to nebus galima pasiekti, kol leisite nedideliam valdžios elitui vogti Amerikos žmonių turtą. Vogti jų darbo vaisius. Ir tai yra tik vienas iš daugelio dalykų, kurį žmonėms reikia pamatyti. Tačiau tai yra vienas iš tų dalykų, kurį jie gali ganėtinai lengvai ir greitai pamatyti, kad atėjo laikas susigrąžinti Ameriką. Atėjo laikas sugrąžinti Ameriką žmonėms ir paversti ją šalimi, tauta, kuri būtų iš žmonių, nuo žmonių ir žmonėms. Šitai jie gali ganėtinai greitai pamatyti.

Lygybė ir socialinis sąmoningumas: didžiausias puolusių būtybių košmaras

Puolusios būtybės, žinoma, daro viską, ką gali, kad to išvengtų. Tai nereiškia, kad jos iš tiesų sugeba matyti šį potencialą, kadangi jos nesugeba to suvokti, tačiau jos mėgina išlaikyti Amerikos žmones susiskaldžiusius. Ir jos daro viską, ką gali, kad tai pasiektų.

Na ir dabar, vėlgi, kalbėjau vakar apie faktą, kad specialiai sukūriau Amerikos politinę sistemą taip, kad ji teiktų pirmenybę subalansuotam požiūriui, centristiniam požiūriui, tam, ką kai kurie vadins kompromisu. Tačiau iš tiesų tai nėra kompromisas. Tai iš tiesų yra darymas to, kas yra geriausia populiacijos daugumai. Ir tai, žinoma, nėra tai, ko nori puolusios būtybės. Kodėl? Nes jos nenori šalies, kurioje visi vyrai yra moterys būtų sukurti lygūs. Jos nenori lygybės.

Puolusioms būtybėms lygybė yra vienas baisiausių jų košmarų. Tai yra vienas nekenčiamiausių jų žodžių arba koncepcijų. Lygybė. Kodėl puolusi būtybė turėtų norėti lygybės? Visas jų mąstymas yra paremtas noru išaukštinti save į pranašumo statusą, kuriame jos galėtų būti aukščiau už daugumą žmonių. Ir jos iš tiesų žiūri į žmones Žemėje kaip daug prastesnius už save.

Kodėl taip yra, kad Amerika turi šią šiurkštaus individualizmo kultūrą, kurioje kiekvienas yra už save, jūs patys kuriatės savo sėkmę, individas rūpinasi tik savimi ir egzistuoja šis socialinio sąmoningumo stygius, apie kurį kalbėjome, ir taip yra dėl to, kad puolusios būtybės sugebėjo sumanipuliuoti tam tikru Amerikos populiacijos segmentu, įtikindamos juos, kad kiekvienas žmogus yra pats už save. Ir daugumoje atvejų tai yra kiekvienas vyras pats už save, nors ir kai kurios moterys taip pat buvo įtrauktos į šį mentalitetą. Tačiau dauguma moterų nebuvo į jį įtrauktos.

Puolusios būtybės siekia paskleisti šį mentalitetą – tai netgi nėra ideologija ar filosofija – tai labiau yra mentalitetas, kad amerikiečiai yra tie, kurie patys kuriasi savo sėkmę, kurie yra pasiruošę sunkiai dirbti, ir tiems, kurie sunkiai dirba, turėtų būti leidžiama turėti daugiau už kitus ir jie neturėtų mokėti mokesčių, nes mokesčiai tiesiog nueina remti tuos, kurie nenori dirbti.

Amerikietiškos svajonės realybė

Ir jie iš tiesų tiki, kad visi Amerikoje galėtų padaryti tai, ką padarė jie, jie galėtų pradėti savo verslą, prisijungti prie verslo bendruomenės, susikurti savo sėkmę, investuoti ir tapti tokiais turtingais, kokiais tapo jie. Jie iš tiesų mano, kad kiekvienas gali tapti milijonieriumi, kadangi nesugeba aiškiai mąstyti ir suvokti, jog visa sistema yra sukurta taip, kad leistų keletui žmonių tapti milijonieriais, tuo pat metu laikydama didžiąją dalį populiacijos priespaudoje.

Puolusioms būtybėms yra būtina išsaugoti amerikietišką svajonę gyvą, leidžiant keletui žmonių pakilti į aukštesnį lygmenį, kad būtų pakankamai žmonių, kurie tikėtų šia taip vadinama amerikietiška svajone. Tačiau realybė yra, jeigu pažvelgtumėte į tai atidžiau, kad ne visi galėtų tai padaryti, kadangi visa sistema yra sukurta taip, kad neleistų didžiajai daugumai to padaryti ir laikytų juos bitėmis darbininkėmis, kurios dirba korporacijoms. Tokia yra amerikietiškos sistemos realybė.

Kita realybė yra ta, kad net ir tie žmonės, kurie savo darbu iškilo į viršų, tapdami milijonieriais ar milijardieriais, jie iš tiesų nepriklauso mūsų taip vadinamam valdžios elitui, kadangi valdžios elitą sudaro šis labai nedidelis uždaras šeimų ratas, kurios paveldėjo savo turtus, ir jos iš aukšto žiūri į visus tuos naujai iškeptus milijardierius.

Ar manote, kad šios labai senos šeimos Amerikoje – kad jos gerbia Bilą Geitsą, Jeff Bezos ir kitus milijardierius? Jos jų negerbia. Jos jiems nerodo nieko daugiau kaip panieką. Šie žmonės nepriklauso elitui ir niekada nebus elito nariais. Galbūt jų vaikai ir anūkai galės tapti elito nariais, tačiau tiktai žmonės, kurie užaugo toje aplinkoje ir laiko savo privilegijas savaime suprantamomis, gali iš tiesų būti elito dalimi.

Vienas iš dalykų, kurį Amerikos žmonės gali pradėti matyti, yra tai, kad egzistuoja šis elitas, kuris jaučia vien panieką Amerikos žmonėms, ir jie gali naudotis žmonėmis, jie gali naudotis politikais, tačiau jie jaučia vien panieką politikams. Daugelis politikų tiki meilikavimais, esą jie priklauso šiam svarbiam klubui, tačiau žmonės viršūnėje nejaučia nieko kito kaip tik panieką visiems politikams. Ištikimybę jie jaučia tik savo pačių padermei.

Lygios galimybės visiems (vaikams)

Šitai žmonės gali pradėti matyti ir jie gali pradėti matyti, kad visi vyrai ir moterys buvo sukurti lygūs, ta prasme, kad jie visi turi tokį patį potencialą transcenduoti save. Ir todėl Amerikos visuomenei buvo skirta būti tokia visuomene, kuri visiems žmonėms suteikia lygias galimybes. Lygias galimybes pagerinti gyvenimą sau ir savo vaikams. Tai potencialiai galėtų suvienyti labai didelę Amerikos populiacijos dalį. Mes visi nusipelnome lygių galimybių gerinti savo gyvenimą sau ir savo vaikams. Ir būtent tai visuomenė turėtų suteikti didžiausiam įmanomam skaičiui žmonių. Tai galėtų būti iš tiesų vienijantis faktorius šį ateinantį dešimtmetį.

Na ir dabar, kaip Motina Marija taip gražiai išsireiškė: „Kas pirmieji pamatys tai didele dalimi?“ Moterys, žinoma, kurios nori to, kas yra geriausia jų vaikams, ir jos to nori labiau už kažkokią ideologinę idėją ar norą būti teisiomis, ar nugalėti tuos kitus žmones. Moterys yra tos, kurios gali pamatyti, kad: „Jeigu noriu padaryti dėl savo vaikų viską, kas yra geriausia, tuomet tai, kas yra geriausia mano vaikams, iš tiesų yra tai, kas yra geriausia mano kaimynų vaikams, ir mano kaimynų kaimynų vaikams, ir kaip toli tai gali eiti? Ir argi nepasiekiame taško, kuriame tai, kas yra geriausia mano vaikams, yra tai, kas yra geriausia visiems vaikams?“

Tai yra mąstymo pokytis, suvokimo pokytis, kuris gali įvykti, ir žmonės gali pamatyti, kad negalite daryti to, kas yra geriausia visiems vaikams, jeigu visuomenė ir politiniai debatai yra tokie poliarizuoti, jog niekas nesugeba susirinkti drauge ir netgi pakalbėti: Na, kas yra geriausia visiems vaikams? Tai, kas yra geriausia mums visiems. O ne tik kai kuriems iš mūsų.

Kai priverčiate žmones mąstyti

Ir, žinoma, būtent tokia yra situacija, kurią jūs šiuo metu turite. Tačiau kodėl taip yra? Todėl, kad žmonės yra įstrigę savo emociniuose kūnuose. Jų emociniai kūnai yra taip įaudrinti, taip sujaukti, kad jie nesugeba aiškiai mąstyti. Na ir dabar, vienas iš tikslų, kurį mūsų amerikiečiai mokiniai apibrėžė šiam vebinarui, buvo būtent tai, kaip pakeisti viešąjį diskursą, kad jis nebebūtų toks poliarizuotas ir taptų labiau suvienytas.

Duosiu jums paprastą pasiūlymą, kaip galėtumėte padėti šitai pasiekti. Ir tai tiesiog yra štai kas. Užduokite žmonėms klausimus, kurie priverstų juos mąstyti. Neužduokite klausimų, kurie verstų juos mąstyti tai, ką mąstote jūs, ar verstų juos sutikti su jumis ar priimti jūsų požiūrį. Tiesiog užduokite jiems klausimus, kurie verstų juos mąstyti.

Ką aš anksčiau sakiau? Žmonės yra taip stipriai įkalinti savo emociniuose kūnuose, kad juos manipuliacijomis galima priversti daryti dalykus, kurie yra priešingi jų pažiūroms, kurias jie iš tiesų turi savo mentaliniuose kūnuose. Jų emociniai kūnai nustelbia jų mentalinius kūnus.

Pažvelkite į viešąjį diskursą. Jis yra toks poliarizuotas, toks konfrontacinis. Bet kodėl? Todėl, kad jis buvo perimtas žmonių, kurie turi šį obsesinį kompulsinį poreikį priversti kitus žmones sutikti su jų pažiūromis. Ir kai turite šį obsesinį kompulsinį poreikį, jūs nemąstote ir nemėginate paskatinti kitus žmones mąstyti. Jūs mėginate įrodyti, kad kiti žmonės klysta, arba pažeminti kitus žmones, arba sugėdinti juos, kad jie su jumis sutiktų.

Ką jūs galite padaryti, būdami pakylėtųjų mokytojų mokiniais, ir kokius prašymus jūs galite išsakyti dėl kitų, kad jie taip pat tai darytų, yra tai, kad galite užduoti klausimus. Pasimokykite iš Sokrato. Ką jis darė? Jis retai kažką teigdavo. Jis uždavinėjo klausimus. Paprašydavo žmonių paaiškinti, ką šie iš tiesų galvoja. Ne ką jie jaučia, bet ką jie iš tiesų galvoja. Užduodami šiuos klausimus jūs potencialiai galite, jei tik žmonės norės, padėti jiems atkurti ryšį su tuo, ką jie iš tiesų mąsto savo mentaliniuose kūnuose. Ir tuomet jie gali sugebėti pamatyti, kad jų emociniai kūnai nėra dermėje su jų mentaliniais kūnais.

Neatitikimo tarp emocinio ir mentalinio kūnų pamatymas

Yra nuolatos atliekamos apklausos, daugybė apklausų, kurios rodo, kad dauguma Amerikos žmonių iš tiesų nėra tiek susipriešinę kiek politikai ar žiniasklaida. Dauguma amerikiečių yra susikoncentravę aplink vidurį. Nėra tokio didelio skirtumą, ką jie iš tiesų galvoja apie politiką. Egzistuoja didelis skirtumas tarp to, ką daugelis žmonių jaučia apie politiką. Tačiau nėra tokio didelio skirtumą tarp to, ką jie galvoja.

Užduodami atvirus klausimus, tiesiog paprašykite žmonių paaiškinti, ką jie iš tiesų mano ne tik apie konkrečias problemas, bet ir apie patį politinį procesą. Apie tai, kuria kryptimi turėtų eiti šalis. Apie tai, kas yra geriausia šaliai. Ką jūs iš tiesų mąstote? Kaip būtų galima įgyvendinti tuos tikslus, kuriuos jūs matote? Kokios būtų jūsų jausmų pasekmės, jeigu pasielgtumėte pagal savo jausmus? Ir ar tai iš tiesų pasiektų tai, ką jūs manote turint įvykti? Kitaip tariant, padėkite žmonėms pamatyti neatitikimą tarp jų emocinių ir mentalinių kūnų.

Paviršutiniško tapatumo jausmo transcendavimas

O tuomet jūs tai galite pakelti į aukštesnį lygmenį, kadangi šios apklausos taip pat parodė, kad didelė dalis šios poliarizacijos, didelė dalis susipriešinimo, didelė dalis priešiškumo tarp žmonių grupių yra paremta tapatumo jausmu, kuomet jie tapatina save su tam tikra etikete, kuri buvo užklijuota žmonėms ir žmonių grupėms.

Ir čia jūs galite ir vėl paskatinti žmones mąstyti: „Ar aš iš tiesų esu būtybė, kuri buvo apibrėžta kaip nusistačiusi prieš tą kitą grupę žmonių? Ar iš tiesų manau, kad Amerikai būtų geriausia, jog mes būtume susiskaldę į visas šias frakcijas, kurios dirba viena prieš kitą? O galbūt manau, kad būtų naudingiau, jeigu amerikiečiai būtų vieningi?“

Vieningi mes stovime, susiskaldę nupuolame, – sena klišė, ir visgi tai gali paskatinti kai kuriuos žmones mąstyti ir suvokti, kad jie leidosi įtraukiami į šį dirbtinį tapatumo jausmą: „Aš esu respublikonas. Aš esu demokratas. Ir jeigu aš esu respublikonas, tuomet esu prieš visus tuos liberalus, kurie sugriaus šalį.“

Nesmurtinė Kristaus žinia

Galbūt egzistuoja aukštesnis tapatumas nei buvimas respublikonu ar demokratu? O kaip dėl buvimo amerikiečiu? O kaip dėl buvimo už demokratiją ir demokratinį procesą? O kaip dėl buvimo krikščioniu ir gyvenimo pagal idealus, kito skruosto atsukimo, užuot visais būdais mėginus prikulti priešininkų grupę?

Daugelis amerikiečių teigia esantys krikščioniai. Jie teigia, kad Amerika yra krikščioniška šalis. Tačiau kokia yra Jėzaus žinios esmė? Nesmurtas. „Atsukite kitą skruostą. Atleiskite septyniasdešimt septynis kartus. Darykite gera tiems, kurie jus persekioja.“ Viskas, ką Jėzus mėgino parodyti žmonėms, buvo paremta nesmurtu.

Jeigu esate tikras krikščionis, esate nesmurtaujantis žmogus, nes kitaip nesate tikras krikščionis. Kad ir ką krikščionybės religija būtų padariusi per istoriją. Jeigu save laikote krikščioniu, kaip galite priimti ar netgi dalyvauti politiniame smurte? Galite padėti žmonėms pamatyti, tiesiog užduodami patikslinančius klausimus, kad dabartiniame politiniame klimate dominuoja politinis smurtas.

Aš kalbu ne vien apie fizinį smurtą, bet apie grasinimus susidoroti, kurie yra įkeliami į žmonių feisbuko paskyras, ir daugelį kitų šių išraiškų socialinėje žiniasklaidoje ar netgi fizinėse konfrontacijose – tai yra politinio smurto forma. Ar tai yra dermėje su žmonių krikščionišku tapatumo jausmu? Ar tai yra dermėje su jų, kaip amerikiečių, tapatumo jausmu? Ar „vieningi mes stovime?“

Jūs galite padėti žmonėms. Esmė čia nėra mėginti juos įtikinti. Turite su tuo dirbti nebūdami prisirišę prie to, kaip žmonės į tai reaguos. Jūs tiesiog mėginate padaryti tai, ką darė Sokratas. Paprašote žmonių paaiškinti, ką jie iš tiesų galvoja, ir tuomet paliekate jiems patiems pamatyti nenuoseklumus tarp savo tapatumo jausmo – dviejų savo tapatumo jausmo aspektų – tarp savo tapatumo jausmo ir savo mentalinio mąstymo, tarp savo emocinių veiksmų ir savo mentalinio mąstymo.

Perėjimas į pozityvią, į priekį žvelgiančią proto būseną

Tiesiog padėkite žmonėms išsiaiškinti, ką jie iš tiesų mąsto, nes kai pažvelgiate į tuos, kurie manipuliuoja žmonėmis, jie daro viską, ką gali, kad sutrukdytų žmonėms mąstyti. Jie turi labai paviršutinišką požiūrį į politinį procesą, ir tuomet jie įaudrina emocijas, kad žmonės imtų veikti pagal šį labai paviršutinišką mąstymą. Toks yra procesas.

Jeigu neutraliai į tai pažvelgsite, sugebėsite šitai pamatyti. Sugebėsite pamatyti, kaip tai yra išreiškiama. Pamatysite, kurie žmonės tai daro, ir kad tai nėra tik vienas žmogus. Pamatysite, kaip tuo yra naudojamasi, siekiant iššaukti reakciją, kuri niekaip nėra susijusi su tuo, kaip Amerikos sistema buvo sukurta veikti ir kaip ji gali išpildyti savo aukštesnį potencialą.

Amerika nėra šalis, kuri būtų paremta smurtu, kadangi Amerikos politinė sistema nėra paremta smurtu. Labai gerai žinau, kad Amerika gimė kruviname Revoliucjos Kare prieš Angliją. Žinau, kad vyko Pilietinis Karas. Vyko visokiausi kiti karai, kuriuose dalyvavo Amerika. Tačiau jeigu pažvelgtumėte į Amerikos politinę sistemą, ji nėra paremta smurtu.

Visi žmonės buvo sukurti lygūs. Jie buvo apdovanoti savo Kūrėjo neatimamomis teisėmis. Tai reiškia, kad jokia valdžios institucija ir jokia žmonių grupė neturi teisės atimti žmonių teisės į gyvybę, laisvę ir laimės siekimą. Kai grupė žmonių leidžiasi manipuliacijomis būti įstumti į šią proto būseną, kad jie turi teisę naudodamiesi smurtu atimti kitos grupės žmonių gyvybę, laisvę ir laimės siekimą, tuomet tai yra anti-amerikietiška.

Tai nėra tai, ką Amerikos politinė sistema buvo sukurta daryti. Tai nėra tai, kaip ji buvo sukurta funkcionuoti. Ir tai nėra tai, kaip ji gali funkcionuoti pagal savo aukščiausią potencialą.

Kalbu šitai į kolektyvinę sąmonę, kadangi matau, jog kritinė masė amerikiečių yra labai arti persilaužimo, kai sugebės tai pamatyti. Jie pamatys disbalansą, dabartinio politinio diskurso, politinio klimato, politinės situacijos netvarumą. Jie yra arti persilaužimo, kai sugebės pasakyti: „Tai nėra tai, ko mes norime. Mes nenorime, kad Amerika būtų tokia šalimi.“

Ir kuo daugiau žmonių persilauš, kuo daugiau žmonių prabils, tuo greičiau pasieksime tašką, kai bus pasiekta kritinė masė. Na ir dabar, kaip iš pradžių sakiau, ši kritinė masė bus pasiekta. Klausimas tėra, kiek sumaišties turės patirti ši šalis, kad kritinė masė žmonių pamatytų, kaip tai yra nesubalansuota, kaip tai yra absurdiška, kaip tai yra anti-amerikietiška, kaip tai yra nekonstituciška, kaip tai yra nedemokratiška, kaip tai yra nekrikščioniška, kaip tai yra nehumaniška.

Egzistuoja senas šūkis arba moto, taip yra pavadinta net ir viena knyga: „Mąstykite ir turtėkite.“ Tačiau realybėje, jeigu iš tiesų mąstote, jūs augate kartu, augate į vienovę, kai iš tiesų mąstote.

Jūs, kurie esate dvasios mokiniai, jūs galite būti to dalimi, užduodami klausimus. Tiesiog paskatinkite žmones mąstyti. Nesirūpinkite, ką jie mąsto. Tiesiog paskatinkite juos giliau mąstyti nei jie dabar daro. Ir pasitikėkite procesu. Pasitikėkite aukštyn tekančiu Gyvenimo Upės judėjimu.

Yra daug amerikiečių, kurie šiandien yra labai negatyvioje, įaudrintoje, baime paremtoje proto būsenoje, bijodami dėl Amerikos ateities, bijodami to ar ano kataklizmo. Tam, kad Amerika galėtų patirti tą pokytį, apie kurį kalbu, kritinė masė žmonių turės persijungti į pozityvią, į ateitį žvelgiančią proto būseną.

Norėčiau, kad tie, kurie yra tiesioginiai pakylėtųjų mokytojų mokiniai, būtų šio pokyčio dalimi ir būtų šio pokyčio pionieriai. Tačiau negalėsite būti šio pokyčio dalimi, jeigu būsite šioje baime paremtoje proto būsenoje, kurioje laukiate kažkokio kataklizmo ar pasaulio pabaigos, ar demokratijos pabaigos, to ar ano.

Jeigu pažvelgiate į save ir jaučiate baimę savo emociniame kūne, tuomet pradėkite užduoti sau šiuos klausimus. Pradėkite iš tiesų studijuoti mūsų diktavimus. Paskaitykite mano diktavimus apie Ameriką. Ir tuomet paklauskite savęs, ką jūs iš tiesų galvojate ir kodėl jūs mąstote tai, ką mąstote, ir su kuo jūs save tapatinate. Ar jūs save tapatinate su ta ar ana grupe, o gal laikote save dvasine būtybe – avataru? Užduokite sau šiuos klausimus. Mąstykite ir aukite į vienovę su Kristaus protu.

Tad dabar, dėkoju jums už jūsų dėmesį ir už tai, kad ryžotės būti transliacinėmis stotimis šiai žiniai. Užsklendžiu jus šiame realistiškame optimizme, šioje realizmo liepsnoje, kuri yra paremta vienove su Gyvenimo Upe, kurią aš saugau Amerikai ir šiai planetai. Nes tai yra liepsna, kuri atneš aukso amžių į fizinį įsikūnijimą.

Sen Žermenas, AŠ ESU.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels