Dangus

Ukrainos žmonėms reikia priimti pozityvų požiūrį į gyvenimą

Pakylėtoji Mokytoja Portija, 2019 rugsėjo 20 d., per Kim Michaels. Šis diktavimas buvo perduotas Kijeve, Ukrainoje.


Dužkite, dužkite, dužkite, dužkite anti-meilės jėgos Kijevo širdy ir Ukrainos širdyje! Dužkite, dužkite, dužkite, dužkite anti-meilės jėgos Minske ir Baltarusijos širdyje! Dužkite, dužkite, dužkite, dužkite anti-meilės jėgos Maskvos ir Rusijos širdyje! AŠ ESU Pakylėtoji Mokytoja Portija. Buvau vadinama Galimybių Deive, nes saugau, nešu, paleidžiu Galimybių Liepsną Žemės žmonėms. Tad ateinu sudaužyti jėgų, kurios priešinasi žmonių galimybei susikurti sau gyvenimą, kuris būtų daugiau nei jie iki šiol pažinojo, daugiau, nei daugelis jų sugebėjo net pasvajoti. Ir vis dėlto, jie nusipelno galimybės turėti gyvenimą, kuris būtų daugiau nei anksčiau. Ir tai yra liepsna, kurią dabar įtvirtinu šiose trijose Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos sostinėse. Suteikdama tiems žmonėms, kurie sugebės ir norės susiderinti su šia Galimybių Liepsna, tą naują dieną, naują atvirumą, idant jie galėtų pagriebti tą liepsną, įsisąmoninti ir įkūnyti ją naujomis galimybėmis fizinėje plotmėje šių trijų šalių žmonėms, kurie, žinoma, karmiškai yra ganėtinai artimai susiję. Beveik neįmanoma pagerinti situacijos vienoje iš jų, nepagerinant situacijos kitose dviejose. Ir todėl nusprendžiau įtvirtinti šią liepsną visose trijose šiose vietose.

Ir tai iš tiesų yra galimybė, tačiau ji turi Alfa ir Omega aspektus. Alfa aspektas yra tai, kad tie, kurie parodys norą kelti savo sąmonę, pagriebti tą liepsną, ir tapti daugiau, na tai jiems tai bus galimybė augti. O tiems, kurie nenorės tapti daugiau, kurie nenorės augti, kurie nenorės kilti aukščiau ir transcenduoti to, kas sena, tiems, kurie sieks laikytis įsikibę senųjų įpročių, neigdami atsiradusią galimybę tapti daugiau, na tai jiems ši liepsna bus teismas, Kristaus teismas, Dangiškosios Motinos teismas, atversiantis galimybę Arkangelo Mykolo ir Astrėjos angelams surakinti tamsos jėgas, kurios priešinasi augimui, ir paimti kai kuriuos žmones iš įsikūnijimo, kadangi jų laikas jau seniai baigėsi. Tačiau jų gyvastį dirbtinai palaikė žmonių neigimas. Tas neigimas, kuris iš tiesų ateina ne iš žmonių laisva valia daromų pasirinkimų, o iš manipuliacijomis sukelto neigimo, iš manipuliacijomis sukeltų pasirinkimų, kadangi žmonės taip ilgai neigė bet kokias galimybes pagerinti savo gyvenimą, jog tiesiog užgesino savyje bet kokią viltį, galvodami, kad neįmanoma pagerinti savo gyvenimo. Ir būtent šią sąmonę atėjau šiandien sudaužyti, idant visi žmonės galėtų pajausti, jog egzistuoja geresnės ateities galimybė, nei tai, ką žinojome praeityje ir ką žinome dabartyje. (Iškvėpimas) Iškvepiu Dangiškosios Motinos kvapą, įkvėpdama naują gyvybę tiems žmonėms, kurie taip ilgai buvo ujami, jog juose užgeso bet kokia viltis. Tepajaučia jie šį naują kvėpavimą, šį naujo oro gurkšnį, kurį įpučiate, gaivindami skendusį žmogų, ir pučiate orą į jo plaučius, kad jis galėtų vėl pradėti savarankiškai kvėpuoti. (Iškvėpimas) Ir tepajaučia žmonės naują viltį, tepajaučia jie naują galimybę. Tegul tie, kurie gali, pajaučia tai sąmoningai, tegul tie, kurie negali, vis tiek pajaučia tai savo emociniame, mentaliniame ir identiteto kūnuose. Nes tai yra nepaneigiama. Niekas negali paneigti Galimybių Liepsnos, kurią nešu, kuria AŠ ESU. Galite paklausti: „O kaip laisva valia?“ Jie gali tai neigti, tačiau negali neigti nežinodami, kad tai neigia. Jie negali būti tiesiog nesąmoningais ir to nepastebėti. Jie negali būti visiškai nesuvokiantys. Tie, kurie aktyviai neigia, privalo žinoti, kad renkasi neigti galimybę. Nes jeigu neturėtų suvokimo apie tai, ką neigia, kaip galėtų turėti galimybę? Ir aš, įkūnydama šią liepsną, turiu teisę suteikti žmonėms galimybę. Ir šitai nusprendžiau šiandien padaryti.

Tad norėčiau duoti jums mokymą, kuris gali pagelbėti daugeliui žmonių ir kuriuo jūs galėsite pasinaudoti, tie iš jūsų, kurie esate tiesioginiai mūsų mokiniai, tačiau šį mokymą taip pat bus galima publikuoti, jis galės sklisti kolektyvinėje sąmonėje, ir žmonės galės jį priimti. O mokymas yra paprastas. Nuo 1905 metų, kai Albertas Einšteinas publikavo savo reliatyvumo teoriją, tapo žinoma, kad viskas yra energija. Pasaulis yra sukurtas iš energijos. Tai yra paprasta logika, kai žvelgiate į reliatyvumo teoriją, to tiesiog neįmanoma paneigti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad viskas, ką jūs, būdami žmonėmis, darote, yra daroma su energija. Labai gerai žinote, kad jums yra reikalinga energija iš maisto, kurį valgote, kad jūsų kūnas galėtų funkcionuoti. Tačiau žmonėms nebūtų sunku atlikti šuolį ir suvokti, kad jūsų psichikos, jūsų proto, jūsų emocijų varomoji jėga taip pat yra energija. Nes kas gi daugiau tai galėtų būti pasaulyje, kuriame viskas yra energija? Egzistuoja fizinė energija, ir egzistuoja psichinė energija. Todėl jūsų protas, jūsų sąmonė, jūsų suvokimas, viso to, ką darote, mąstote ar jaučiate, varomoji jėga yra energija. Jeigu neturėtumėte psichinės energijos, negalėtumėte mąstyti, negalėtumėte jausti, negalėtumėte būti sąmoningi, negalėtumėte priimti sprendimo veikti. Ir todėl, kad fizinė energija galėtų būtų išreikšta jūsų kūne ir galėtų kažką nuveikti, pirma privalo įvykti procesas jūsų sąmonėje, kuris paskatintų jus nuspręsti kažką padaryti, ir šio proceso varomoji jėga yra psichinė energija.

O iš kur ateina ši psichinė energija? Ji negali ateiti iš jūsų valgomo maisto, nes tai yra aukštesnė energijos forma. Mintys nėra fizinės, negalite savo minčių pamatyti fizinėmis juslėmis. Jos ateina iš aukštesnio energijos lygmens, kas taip pat yra visiškai logiška ir yra tiesiogiai pagrįsta reliatyvumo teorijos, tai yra, kad gali egzistuoti beribė energijų skalė, pradedant fizinėmis vibracijomis ir kylant į aukštesnes vibracijas. Žmonėms gali būti visiškai nesunku suprasti, kad turite emocinį kūną, kuriame egzistuoja emocinė energija – varomoji jūsų jausmų jėga, turite mentalinį kūną, kuriame egzistuoja mentalinė energija – varomoji jūsų minčių jėga. Tai yra visai paprasta, ir dauguma žmonių netgi sugebėtų suvokti, kad egzistuoja netgi dar gilesnis lygmuo arba aukštesnis lygmuo, kuriame yra saugomas jūsų tapatumo jausmas. Ir taip pat egzistuoja specifinė energija, kuri yra šio tapatumo jausmo varomoji jėga. Na o dabar, kol kas atidėkime į šalį klausimą, iš kur iš tiesų ateina ši energija, ir pažvelgime į šios energijos daromą poveikį.

Ko reikia, kad žmogus galėtų gerai jaustis? Dauguma žmonių, kurie nėra patyrę aukštų dvasinių patirčių, sakytų, kad geriausiai savo gyvenime jie jautėsi tuomet, kai buvo įsimylėję. Tuomet žmonės jaučiasi laisvi, jaučiasi džiaugsmingi. Tačiau kodėl jie šitaip jaučiasi? Todėl kad jų esybėje atsiranda atvirumas, leidžiantis energijai laisvai tekėti. Kai kurie sako, kad įsimylėję elgiatės kaip kvailiai. Bet bent jau esate laimingi kvailiai. Ir galbūt tai yra geriau, nei elgtis kaip išminčiui, bet būti nelaimingu. Kodėl elgiatės kaip kvailiai? Todėl, kad darote dalykus, kurių paprastai nedarote. Kodėl darote dalykus, kurių paprastai nedarote? Nes esate atviri, jūsų esybė yra atvira. Įsimylėjimo jausmas atveria jus energijos tėkmei, kurios paprastai neturite. Kokia yra jūsų geros savijautos priežastis, kai esate įsimylėję? Ji yra ta, kad per jus teka daugiau energijos, per jūsų identiteto, mentalinį ir emocinį kūnus į fizinę plotmę teka daugiau psichinės energijos. Tad nebūtų toks jau didelis šuolis žmonėms suvokti, kad, kai energija, pozityvi energija teka laisvai, jaučiatės geriau, nei kai energija neteka. Tai nėra aukštoji matematika. Šis suvokimas gali peržengti žmonių dabartinės pasaulėžiūros ribas, su kuria jie užaugo, ar tai būtų Sovietų Sąjungos materializmas, ar Vakarų materializmas, ar netgi vakarietiška krikščionybė ar bet kuri kita religija pasaulyje. Ir visgi tai suvokti nėra sudėtinga. Dauguma žmonių sugebės tai suvokti. Kai energija, pozityvi energija, laisvai teka, jaučiatės gerai, kai energija neteka, nesijaučiate gerai.

Kas gali neleisti energijai tekėti? Ją gali užblokuoti tam tikri jūsų prote turimi dalykai. Tai gali būti negatyvūs jausmai arba ribojančios mintys, kuomet nedrįstate leisti energijai tekėti, nedrįstate išreikšti pozityvios, meile grįstos energijos. Tai gali būti baimė, baimė, kas nutiks, jeigu atsiversite, jeigu drįsite save išreikšti. Tai gali būti labai paprastame lygmenyje, kad esate įsimylėję kitą žmogų, tačiau bijote kalbėti su tuo žmogumi, bijote išreikšti jam, ką jaučiate. Nes, o jeigu būsite atstumti? Ir čia gali būti dar daugiau subtilių dalykų. Anksčiau sukalbėjote šį atleidimo rožinį. Ir jeigu pykstate ant kitų žmonių, jeigu jaučiate, kad jie jus įžeidė, jeigu norite, kad jie būtų nubausti, jeigu norite, kad jie kentėtų taip, kaip kentėjote jūs, visi šie įsitikinimai ir jausmai blokuoja energijos tekėjimą per jūsų esybę. Ir žmonėms iš tiesų nėra neįmanoma suvokti, kad privalo atsirasti atvirumas, per kurį galėtų tekėti psichinė energija. O kai šio atvirumo nėra, energija negali tekėti. Ir todėl nesijaučiate taip gerai, kaip jaučiatės tuomet, kai ši energija laisvai teka. Ir visi tie negatyvūs jausmai, visos tos negatyvios mintys, ribojančios mintys ir ribojantis jūsų savęs, kaip žmogiškos būtybės, suvokimas, ir to, ką galite ir ko negalite padaryti. Visi šie dalykai palaipsniui gali panaikinti šį atvirumą. Kuo daugiau turite negatyvių minčių, kuo daugiau turite negatyvių įsitikinimų, tuo mažiau atvirumo turėsite, ir tuo mažiau per jus tekės energijos ir tuo blogiau jausitės. Ir tai žmones gali paskatinti bent jau pradėti mąstyti.

Kas atveria mano protą energijos tėkmei, o kas jį uždaro? Ir žmonės gali patys tai pajausti. Jeigu kažko bijote, ši emocinė baimės energija yra blokas, kuris dalinai užblokuoja atvirumą, per kurį teka energija. Jeigu pykstate, užblokuojate tai dar stipriau. Jeigu trokštate keršto, tuomet jūsų protas ima į tai koncentruotis. Kodėl Jėzus sakė mylėti savo artimą kaip save patį, mylėti savo priešus, atleisti tiems, kurie jums kenkia, atleisti septyniasdešimt septynis kartus? Todėl, kad tai yra raktas į jūsų gerą savijautą, kurią įgyjate įveikę visus tuos blokus. Matote, kuo stipriau jūsų protas, jūsų jausmai koncentruojasi į apribojimą, kuo stipriau jie koncentruojasi į baimę, į negatyvą, tuo stipriau stabdote tėkmę, tuo mažiau gali tekėti energijos, ir tuomet jūs automatiškai jaučiatės blogiau.

Ir dabar galite paimti šias mintis, galite pažvelgti į istoriją, ir galite paklausti: „Kaip žmonės jautėsi sovietmečiu? Kaip jautėsi dauguma žmonių?“ Na, jie turėjo tiek daug baimių, tiek daug apribojimų, tokį ribotą suvokimą, kas jiems yra įmanoma, kad net jeigu galėtumėte sugrįžę pažvelgti į jų veido išraiškas, pamatytumėte, kokie uždari jie buvo. Netgi galite paimti žmonių nuotraukas iš sovietinių laikų, ar tai savo giminaičių, ar tai visuomenės veikėjų, galite pažvelgti į jų veidus, ir galite matyti, kokie uždari buvo jų veidai. Tarsi visi jie būtų dėvėję kaukes, o tų kaukių viduje būtų pririštos virvutės, ir kažkas su vis didesne jėga būtų tempęs tas virvutes, beveik priversdamas jų veidus susitraukti į vidų. Tokie uždari jie buvo. Ir dažnai aukščiausius postus užimantys žmonės ir didžiausią valdžią turėję žmonės buvo labiausiai uždari, ir galite tai matyti jų veiduose.

Ir galite suvokti, kad Sovietų Sąjunga buvo tokia visuomenė, kuri vertė savo piliečius užsidaryti. Nes jeigu jie būtų iš tiesų turėję atvirumo pažvelgti į tas sąlygas, kurios egzistavo, jie būtų suvokę: gyvenimas yra nepakeliamas, mano gyvenimas yra nepakeliamas. Ir tuomet jie nugrimztų į depresiją, galbūt netgi mėgindami nusižudyti, nesugebėdami psichologiškai funkcionuoti, arba gerdami vodką iki sąmonės netekimo, kaip daugelis žmonių tai darė. Tad šis žmonių užsidarymas buvo gynybinis mechanizmas, kuomet jie visą savo dėmesį sukoncentravo į labai siaurą aplinką, labai siaurą gyvenimą, pačių sau apsibrėžtą tose ribose: „Galiu jaustis šiek tiek saugus, ir kol liksiu šiose ribose, kol iš tiesų nepažvelgsiu, kas vyksta už šios mano mažytės sferos ribų, tol šis mano gyvenimas bus pakeliamas.“ Jeigu jie būtų atsivėrę ir pažvelgę už ribų, gyvenimas akimirksniu būtų tapęs nepakeliamu. Štai ką Sovietų Sąjungos visuomenė privertė daugumą žmonių daryti.

Jie to nesuvokė, tačiau šiandien, kai jau esate pamatę kažką daugiau, kai net ir pačios Rusijos žmonės turėjo galimybę pažvelgti per atstumą į sovietinę visuomenę, ir, galite sakyti, kad pusė Baltarusijos žmonių turėjo šiokį tokį atstumą, nors jie vis dar tebeturi policinę valstybę, bet jie bent jau šiek tiek atsitolino nuo senųjų laikų. Galėtume sakyti, kad visi turėjo galimybę pažvelgti per atstumą, ir todėl žmonėms tapo įmanoma pripažinti, kad sovietinė visuomenė vertė savo piliečius užsidaryti pozityvios energijos srautui. Kai užsidarote tam srautui, negalite gerai jaustis, negalite gerai jaustis dėl savo gyvenimo, tai neįmanoma, kadangi užtrenkiate duris energijai, kuri galėtų leisti jums gerai jaustis. Kai žmonės tai pripažins, jie galės pradėti žiūrėti į savo visuomenę ir sakyti: „Kokioje visuomenėje noriu gyventi?“ Jeigu jie norės toliau gyventi uždaroje visuomenėje, uždarydami savo protus ir jausmus, tuomet jie turi pilną teisę tai pasirinkti. Jokiu būdu nemėginu ką nors priversti gyventi taip, kaip jie nenori gyventi, tačiau, jeigu jie pasiektų suvokimą, kad nenori gyventi uždaroje visuomenėje, tuomet ši mano trijose vietose įtvirtina Galimybių Liepsna gali padėti jiems įveikti tą kliūtį, peržengti tą lūžio tašką, kuomet jie pradėtų suvokti labai paprastą mechanizmą.

Ir šis mechanizmas yra tai, kad, jeigu nenorite gyventi uždaroje visuomenėje, turite pradėti atverti savo protus, ir tik tuomet galės pradėti vykti pokyčiai išorinėje visuomenėje. Pokyčiai visuomenėje privalo prasidėti jos piliečių protuose, ir jie gali prasidėti tik tuomet, kai kai kurie iš jų, o galiausiai kritinė masė, drįs atverti savo protus pozityvios energijos srautui. Jie drįs nuspręsti, jog kad ir kokios bebūtų išorinės sąlygos, vis tiek galite atverti savo protą asmeniniame lygmenyje, ir kai drįsite tai padaryti, paleisite pozityvios energijos srautą. Kai daug žmonių išdrįs tai padaryti, tiesą sakant, kai tai išdrįs padaryti visai nedidelis visuomenės procentas, tuomet tai padarys poveikį visai šaliai. Jeigu 1% šalies žmonių atvertų savo protus nevaržomam pozityvios energijos srautui, tai padarytų lemtingą pokytį šalyje ir įvestų šalį į aukštyn kylančią spiralę.

Tai net nereiškia, kad jiems reikia žinoti apie pakylėtuosius mokytojus ar žinoti apie visus tuos dalykus, apie kuriuos žinote jūs, pavyzdžiui, apie čakras. Jiems tereikia žinoti tą labai paprastą dalyką, skirtumą tarp buvimo atviru ir buvimo uždaru, tarp buvimo atviru pozityviai energijos tėkmei, tekančiai per jūsų protą, ir buvimo uždaru, kuomet blokuojate šios energijos tekėjimą. Daug, daug žmonių jau turi šį pajautimą. Ne tiek daug Baltarusijoje, bet ganėtinai nemažai žmonių Rusijoje, ir taip pat daug žmonių Ukrainoje yra išdrįsę jausti didesnį optimizmą dėl ateities. Jie drįsta svajoti, imtis iniciatyvos, pavyzdžiui, pradėdami savo verslą. Todėl jau yra pakankamas skaičius žmonių, kurie yra su tuo susiderinę, ir mano čia įtvirtinta liepsna sustiprins šiuos žmones ir padrąsins juos atviriau pradėti tai išreikšti visuomenėje.

Tai gali būti išreiškiama pačiais įvairiausiais būdais, tačiau viskas prasideda nuo sprendimo, kuriuo išdrįstate priimti pozityvų požiūrį į gyvenimą, kuriuo išdrįstate suvokti, kad skirtumas tarp pesimisto ir optimisto tėra nedidelis proto derintuvo pasukimas. Jeigu pažvelgtumėte į vieną iš tų laikrodžių, kuriuos turite savo virtuvėje, į virtuvinį laikmatį, žinote, kad galite nustatyti šio laikrodžio rodyklę tam tikram minučių skaičiui. Įsivaizduokite, kad turite tokį jungiklį savo prote, ir pesimistas yra nusukęs jį į negatyvią pusę, o optimistas yra pasukęs jį į pozityvią pusę. Ir čia nėra jokių išorinių sąlygų, kurios galėtų nulemti, į kurią pusę pasuksite šį jungiklį savo prote. Tai priklauso tik nuo jūsų. Žinoma, visuomenė gali paveikti tai, kiek žmonių sugebės priimti pozityvų požiūrį į gyvenimą, ir būtent dėl to Sovietų Sąjungoje matėte, kad beveik niekas neturėjo šio pozityvaus požiūrio. Šiandien egzistuojančiose visuomenėse vis daugiau žmonių pradėjo perjunginėti šį jungiklį, ir tai gali padaryti netgi dar daugiau žmonių. Esmė čia yra priimti sprendimą. Jums, kurie esate pakylėtųjų mokytojų mokiniai, esmė taip pat yra priimti sprendimą.

Ankstesnėse pakylėtųjų mokytojų organizacijose egzistavo tendencija koncentruotis į problemas, koncentruotis į tai, kas negatyvu, į iškreipimus, į tai, ką reikia įveikti. Ir mes, tam tikra prasme, jums taip pat davėme daug mokymų apie tai, ką reikia įveikti, bet taip pat jums davėme įrankius dirbti su savo psichologija, paleidžiant tas savastis, idant galėtumėte perjungti tą jungiklį, kuomet galėtumėte nuspręsti pradėti koncentruotis į tai, kas pozityvu. Ir esmė čia, kaip sakau naujoje knygoje, yra priimti Sen Žermeno Aukso Amžių. Jūs, kurie esate tiesioginiai mokiniai, iš tiesų galite atlikti šį pokytį, kuomet priimtumėte galimybę pagerinti sąlygas Rusijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje. Jūs, kurie gyvenate tose šalyse, galite atlikti šį pokytį, galite nuspręsti ieškoti galimybių, užuot koncentravęsi į problemas, galite priimti, kad jūsų šalis yra pozityviame kelyje, kad situacija darysis tik geresnė, ir kad jūsų prašymai padarys poveikį, pakreipdami šalį pozityvia kryptimi. Ir egzistuoja didelė galimybė Ukrainai atlikti šį pokytį anksčiau už Baltarusiją ir Rusiją.

Ukrainos žmonės turi potencialą atlikti tą pokytį ir priimti pozityvų požiūrį. Jiems gali prireikti šiokios tokios pagalbos, jiems gali prireikti šiek tiek įkvėpimo, kurį jie gali gauti, pažvelgę į kitas šalis, kurios jau tai pasiekė. Ir jūsų prezidentas jau užmezgė ryšį su Lenkijos, Estijos, Lietuvos prezidentais, ir kitais, tad galite mokytis iš kitų šalių ir pasisemti įkvėpimo iš to, ką šios šalys padarė. Aš tiesiog sakau, kad Ukraina turi milžinišką galimybę patirti šį pokytį, kuomet žmonės priimtų galimybę, pozityvios ateities realybę. Ir todėl jie galėtų atsiverti ir leisti šviesai per juos tekėti. Mano mylimieji, kodėl Lenkija ir Estija sugebėjo startuoti nuo to paties taško, nuo kurio startavo Baltarusija, Rusija ir Ukraina po Sovietų Sąjungos žlugimo, ir sugebėjo pasiekti tokius didžiulius pokyčius per šį trumpą laikotarpį? Kodėl jos sugebėjo tai atlikti? Kokia buvo šių pokyčių tose šalyse varomoji jėga? Na, tai buvo žmonių energija. Kas gali paskatinti pokyčius šalyje? Energija. Iš kur turi ateiti ši energija? Ji turi ateiti iš tos šalies žmonių. Tad tose šalyse energija atsirado iš drąsos būti pozityviais, ieškoti galimybių, dauginti talentus, ir būtent todėl atsirado energija, sugebėjusi tapti varomąja šių šalių augimo jėga.

Ukrainai to kol kas trūko, tačiau tai pradeda vis labiau keistis. Ne tiek stipriai kaimiškose vietovėse, bet daugiausia miestuose, pirmiausia Kijeve, kaip sostinėje, kurioje matote daugiau optimizmo. Tai gali greitai išvystyti momentumą, kuomet tai taps nesustabdoma jėga, ir todėl suteiks naujam prezidentui ir naujam parlamentui energiją, kuri yra reikalinga reformoms vykdyti, kurias juos išrinkę žmonės nori pamatyti vykstant. Tačiau juos išrinkę žmonės iki galo nesuvokia, kad būtent jie turi suteikti energiją, nes nepakanka padėti kryželį ant balsavimo lapelio. Taip pat turite suteikti ir energiją.

Ką reiškia dauginti talentus, apie kuriuos kalbėjome? Tai iš tiesų reiškia, kad leidžiate per jus tekėti pozityviai energijai. Būtent taip dauginate talentus. Tai nėra kažkoks išorinis dalykas, kurį kažkas jums turi duoti. Tai, kad Jėzaus palyginime tarnams buvo duotas skirtingas talentų skaičius nereiškia, kad Dievas pasirinktinai duoda daugiau šviesos vienam žmogui nei kitam. Tai tiesiog reiškia, kad ankstesniuose gyvenimuose jie sukaupė daugiau arba mažiau šviesos, ir dabar turi galimybę padauginti šią šviesą, arba jos nepadauginti, ir tiems, kurie ją padaugins, visada bus duota dar daugiau. Kai tampate atviri, dauginate savo talentus, ir todėl jums bus duota daugiau. Jūs, kurie esate dvasios mokiniai, žinote iš kur ateina šis daugiau. Tai ateina iš pakylėtųjų mokytojų, iš jūsų AŠ ESU Esaties. Plačioji visuomenė dar nėra pasirengusi to suprasti, nors kai kurie iš jų gali žinoti, kad turi aukštesnįjį aš, aukštesnę savo esybės dalį, kuri gali jums perduoti daugiau arba mažiau energijos, priklausomai nuo to, ką jūs su šia energija darote. Tiesą sakant, jie netgi gali suvokti, kad jūsų aukštesnysis aš visada nori perduoti energiją, tačiau jis negali to daryti, jeigu jūsų protas yra uždaras.

Tik jūs patys galite atverti protą. Ir kai jį atversite, atsiras srautas. Visi, kurie kada nors buvo įsimylėję, turėtų sugebėti tai atpažinti, tą skirtumą tarp buvimo atviru ir buvimo uždaru. Tad daviau jums, ką norėjau perduoti šiuo diktavimu, tik dar noriu perduoti jums savo meilę, savo dėkingumą už jūsų norą susirinkti drauge, už jūsų pasiryžimą kalbėti invokacijas, naudotis įrankiais, dirbant su savo psichika, įveikiant savastis, tiriant save ir pradedant išsitraukti tą rąstą iš savo akies, užuot visą savo dėmesį koncentravus į krislą savo brolių ir seserų akyse. Būtent todėl sugebėjome perduoti tą šviesą, kurią iki šiol perdavėme, ir kurią dar galėsime perduoti ateinančiomis dienomis. Todėl, kad jūs drįsote dauginti talentus, mokymus, mūsų jums duotą energiją, susirinkdami drauge ir tardami mums: „Mes esame atviri gauti daugiau.“ Ir todėl gaunate daugiau, kaip, tikiuosi, galite jausti iš šio perdavimo, ir už tai esu jums be galo dėkinga.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels