Kaip išsilaisvinti nuo psichinių implantų

TEMOS: Laisvos valios Žemėje supratimas – Ką jums reikia žinoti apie įsikūnijimą Žemėje – Kas nutinka kankinamiems žmonėms – Subtilus laisvos valios veikimo aspektas – Kankinimų išgyvenimas nepatiriant traumos – Implantai jūsų auroje – Išsilaisvinkite nuo implantuotų dvasių – Kas vyksta, kai kviečiate šviesą – Nuasmeninkite savo kelią – Negalite praleisti žingsnių

Pakylėtasis Mokytojas Serapis Bėjus per Kim Michaels, 2013 metų birželio 14 d. Perduota konferencijoje Novosibirske, Rusijoje.


AŠ ESU Pakylėtasis Mokytojas Serapis Bėjus, Ketvirtojo Spindulio Čohanas. Aš taip pat esu Pakylėjimo Liepsnos ir Pakylėjimo Šventyklos mokytojas, tačiau šiandien ateinu pas jus Čohano vaidmenyje. Ateinu jums duoti mokymą, kuriuo statysiu ant anksčiau Astrėjos perduoto mokymo pamatų. Šis mokymas kai kuriems gali pasirodyti sunkus ir prislegiantis, tačiau kitiems, kurie yra pasirengę šiam mokymui, jis bus išlaisvinantis.

Laisvos valios Žemėje supratimas

Tad tuomet eisiu tiesiai prie kankinimų temos ir kalbėsiu apie tai, kokį poveikį kankinimai padaro gyvybės srauto sielos indui. Turite suprasti, kad fizinėje oktavoje, kai nusileidžiate į fizinį įsikūnijimą, tampate pavaldūs Laisvos Valios Įstatymui, kaip jis yra apibrėžtas Žemėje. Tai reiškia, kad fizinėje oktavoje jūsų fiziniai kūnai, fiziniai žmonių kūnai turi tam tikras galias, tam tikrus gebėjimus. Kai nusileidžiate į fizinį įsikūnijimą, jūs, iš tam tikros perspektyvos, turite teisę daryti viską, ką galite padaryti su fiziniu kūnu.

Dauguma žmonių to nesupranta arba nenori to pripažinti. Daugeliui tai yra sunki koncepcija, tačiau pamąstykite apie paprastą faktą. Faktas yra toks, kad turite gebėjimą nužudyti kitą žmogų su savo fiziniu kūnu. Jeigu tai nebūtų įtraukta į galimų veiksmų spektrą, kurie yra apibrėžti Laisvos Valios Įstatymo Žemėje, kaip tuomet galėtumėte turėti šį gebėjimą?

Tad turite samprotauti, jog kadangi turite šį gebėjimą, Dievas tikriausiai padarė klaidą ją jums suteikdamas, arba turite samprotauti, kad Dievas nepadarė klaidos, kadangi Žemės planeta nėra aukšta planeta. Tai yra mokymosi aplinka tiems, kurie nusileido žemiau 48 sąmonės lygmens, ir todėl jiems reikia mokytis atliekant fizinius veiksmus ir pamatant jų pasekmes, nes jie nesimoko jokiu kitu būdu.

Laisvos Valios Įstatymas yra apibrėžiamas skirtingai skirtingose planetose, ir Žemės planetoje Laisvos Valios Įstatymas yra apibrėžtas taip, kad jūsų fiziniai kūnai turi tam tikrą gebėjimų spektrą, ir jūs šiuo gebėjimu spektru, žvelgiant iš tam tikros perspektyvos, turite teisę naudotis. Ir vis dėlto, jūs, žinoma, taip pat būsite pavaldūs Karmos Dėsniui, kuris reikalauja, kad viskas, ką darote kitiems, jums būtų grąžinta panašiu būdu.

Nors jūs turite teisę daryti kitiems tai, ką norite, kosminis veidrodis tam tikru momentu padarys jums tai, ką jūs padarėte kitiems, ir tai yra Skaudžių Smūgių Mokykla. Suprantu, kad tai, kas jums bus grąžinta karmiškai, gali jums grįžti ateities gyvenime, kuomet būsite pamiršę, ką padarėte prieš keletą gyvenimų, ir visgi tam egzistuoja sudėtingos priežastys, ir visa tai yra patyriminio mokymosi dalis.

Turite pripažinti šį paprastą faktą: kad ir kokius gebėjimus turėtų jūsų fiziniai kūnai, jūs turite teisę jais naudotis, kaip šią teisę turi ir kiti žmonės. Tai reiškia, kad kai nusileidžiate į įsikūnijimą Žemėje, negalite tikėtis, kad kiti žmonės nedarys jums to, ko jūs jiems nedarote.

Nors įstatymas yra aiškus – darykite kitiems tai, ką norėtumėte, kad kiti jums darytų, jeigu nenorite susikurti karmos – įstatymas taip pat sako, kad galite daryti kitiems ką norite, jeigu esate pasiruošę pjauti karmą, kurią susikursite tai darydami. Tad turite suprasti, kad nors kankinimai yra siaubingas prievartos aktas prieš kitą gyvybės srautą, jie vis tiek įeina į gebėjimų, apibrėžtų Laisvos Valios Įstatymo ir liečiančių jūsų fizinius kūnus, spektrą. Tai yra dalykas, kurį turite priimti, ir aš jums paaiškinsiu, kodėl turite tai priimti.

Ką jums reikia žinoti apie įsikūnijimą Žemėje

Taip pat turite pamąstyti apie labai paprastą dėsnį, labai paprastą Laisvos Valios Įstatymo pasekmę. Pavyzdžiui, paimkime gyvybės srautą, priklausantį vienam iš mūsų taip vadinamų Šventų Nekaltųjų, gyvybės srautą, kuris pasisiūlo įsikūnyti Žemėje, kad atneštų dvasinę šviesą, kuri gali padėti pakelti kolektyvinę sąmonę ir planetą. Toks gyvybės srautas čionai neatėjo dėl to, kad būtų padaręs savanaudiškus pasirinkimus kitoje aplinkoje, kitoje planetoje. Toks gyvybės srautas atsidūrė čia ne dėl to, kad būtų nupuolęs, jis neturėjo karmos, kuri būtų iš jo reikalavusi čia ateiti. Tačiau net ir šis gyvybės srautas, kai nusileidžia į fizinį kūną, tampa pavaldus Laisvos Valios Įstatymui, apibrėžiančiam fizinių kūnų veikimą, o tai reiškia, kad šis gyvybės srautas visiškai negali tikėtis, kad su juo bus geriau elgiamasi dėl to, kad jis neturi karmos arba dėl to, kad čia atėjo su geriausiomis intencijomis.

Tai buvo paaiškinta visiems gyvybės srautams prieš jiems pasisiūlant nusileisti į įsikūnijimą Žemėje. Aš čia specifiškai kalbu apie pirminius 144 000, kurie atėjo su Sanat Kumara iš Veneros, bet taip pat apie milijonus kitų gyvybės srautų, kurie atėjo į Žemę vėliau ir todėl, kaip sakėme, atėjo per Sanat Kumaros ir Ledi Mokytojos Veneros tarnystę.

Šie gyvybės srautai čionai atėjo su geriausiomis intencijomis, tačiau jiems buvo pasakyta, kad jie ateina į labai tamsią planetą, ir kai jau atsiduriate fiziniame įsikūnijime, pakylėtieji mokytojai neturi jokių galimybių įsikišti ir neleisti įvykti tam tikriems žiaurumams ir prievartai. Žemė yra tokia aplinka, kurioje, Laisvos Valios Įstatymo spektre, dalykams turi būti leidžiama reikštis, idant žmonės galėtų pamatyti pasekmes ir tuomet, reikia tikėtis, iš jų pasimokytų tardami: „Mes daugiau šito nebenorime, mes norime Daugiau nei tai.“

Aš jums tai sakau, nes mes visi, kurie buvome įsikūnijime Žemėje, labai gerai žinome, kokia sunki yra šios planetos aplinka ir kaip yra praktiškai neįmanoma jums čia įsikūnyti nepamirštant šių instrukcijų. Tai reiškia, kad dauguma jūsų, ir dauguma mūsų, kol esame įsikūnijime, pamirštame, kokia čia iš tiesų yra aplinka. Tačiau mes ne iki galo pamirštame, kad atėjome iš kažkur kitur, iš aukštesnės aplinkos. Tad giliai savyje nešamės žinojimą, suvokimą, atsiminimus, ką reiškia būti aukštesnėje planetoje ir kaip gyvybės srautai elgiasi vieni su kitais vienoje iš šių aukštesnių planetų.

Mums yra labai lengva, kai susiduriame su šiais žiaurumais ir prievarta, pradėti jausti, kad tai yra neteisinga, taip negali būti, tai neturėtų su manimi vykti. Kodėl žmonės man tai daro, jeigu aš jiems nieko nepadariau? O tuomet, kai pradedate šitaip samprotauti, labai lengvai tampate pažeidžiami žaltiško proto projekcijoms: „Kodėl Dievas leidžia, kad man tai nutiktų? Kodėl Dievas manęs neapsaugo? Kodėl Dievas manęs neišgelbėja?“

Ir dabar jūs imate pykti ant Dievo, o kai imate pykti ant Dievo, prarandate savo nekaltumą, savo vidinį ryšį. O kai prarandate savo nekaltumą, per jūsų negatyvius jausmus Dievui – per pyktį ar neteisybės jausmą – puolęs mąstymas atranda priėjimą prie jūsų sąmonės. Ir tuomet jie mėgins tai išnaudoti, siekdami įdiegti implantą į jūsų sielos indą, į jūsų auros lauką.

Kas nutinka kankinamiems žmonėms

Leiskite man tai pailiustruoti aprašant, kas nutinka žmogui, kuriam tenka ištverti žiaurius kankinimus. Tai prasideda nuo skausmo fiziniame kūne, kuris tampa nepakeliamas. Tačiau skausmą taip pat patiria ir emocinis kūnas. Taip pat įvyksta trauma, skilimas mentaliniame kūne, kuomet mentalinis kūnas pradeda klausti, kaip sakiau, kaip tai gali vykti, galbūt netgi, kodėl Dievas leidžia, kad tai vyktų. O tuomet gali įvykti skilimas identiteto kūne, kuomet galite nuspręsti, kad: „Jeigu tai su manimi vyksta, tai reiškia, kad Dievas manęs nemyli. Matyt nesu vertas Dievo akyse, nes kaip gi kitaip Dievas galėtų leisti tam vykti?“

Ir čia nutinka taip, kad be fiziniam kūnui daromų sužalojimų – kurių jūs su savimi neišsinešite mirus kūnui, nes visi žinote, kad esate daugiau nei kūnas – be sužalojimų fiziniam kūnui gali būti padaryti dideli sužalojimai emociniam, mentaliniam ir identiteto kūnams. Sielos indas, kuris yra panašus į geometrinę struktūrą, į matricą, tikrąja to žodžio prasme gali būti išplėšytas ir sudaužytas, iš jo gali būti išplėšti dideli gabalai.

Subtilus laisvos valios veikimo aspektas

Tačiau supraskite koncepciją, kurią gali būti sunku suvokti ir priimti. Laisvos Valios Įstatymas veikia tam tikru būdu fiziniam kūnui, fiziniam lygmeniui, tačiau jis veikia kitokiu būdu trims aukštesniems kūnams. Kiti žmonės, kurie yra fiziniame įsikūnijime, gali fiziškai sužeisti, sužaloti ir nužudyti jūsų kūną, jūsų fizinį kūną. Kaip jums sakėme, emocinėje karalijoje egzistuoja būtybės, kurios turi negatyvias intencijas jus kontroliuoti, vogti jūsų šviesą, tačiau jos negali to daryti tiesiogiai, kaip kad fiziniame įsikūnijime esantys žmonės gali sužeisti jūsų fizinį kūną.

Fiziniame lygmenyje jūsų laisva valia apima tik jūsų pačių veiksmus. Jūsų valia negali kontroliuoti kito žmogaus veiksmų, o tai reiškia, kad jie gali pakelti prieš jus ranką. Tačiau emociniame, mentaliniame ir identiteto kūnuose viešpatauja jūsų valia. Jokia būtybė fizinėje plotmėje ar kitose karalijose negali prasiskverbti per šiuos kūnus prieš jūsų laisvą, sąmoningą valią.

Tad tuo noriu jums pasakyti, kad fizinio kūno sužeidimas, kurį gali sukelti daugelis įvairių dalykų, galinčių įvykti materijos karalijoje, yra viena. Tai gali būti kankinimai, tai gali būti nužudymas; tačiau tai taip pat gali būti labai skausmingos ligos, tai gali būti nelaimingi atsitikimai, tai gali būti įvairiausi dalykai, kurie nutinka fiziniam kūnui. Ir vis dėlto, kūnui padaryta žala apsiriboja fiziniu lygmeniu.

Daugeliu atvejų kūnui padaryta žala taip pat sužeidžia tris aukštesniuosius kūnus, tačiau žala trims aukštesniesiems kūnams iš tiesų yra pavaldi jūsų laisvai valiai. Tai negali įvykti prieš jūsų pasirinkimus. Būtent dėl to yra įmanoma patirti kankinimus ar kitas fizinės traumos formas nepatiriant didelių sužalojimų emociniame, mentaliniame ir identiteto kūnuose.

Kankinimų išgyvenimas nepatiriant traumos

Galbūt skaitėte apie krikščionių kankinius senovės Romoje, kurie buvo kankinami arba deginami ant laužo, tačiau pasitiko tai su tokia ramybe ir savo likimo priėmimu, kad tai atvertė daugelį romėnų, kurie nepajėgė suprasti, kaip kas nors galėtų pasitikti fizinę mirtį ramybėje. Matote, net jeigu jūsų fizinis kūnas yra deginamas, kas yra nepaprastai skausminga, vis tiek yra įmanoma pasitikti savo likimą su tokia ramybe, kad emociniam kūnui yra padaroma nedaug žalos, ir beveik jokia žala nepadaroma mentaliniam ir identiteto kūnams. Tad tai reiškia, kad žmonėms yra įmanoma iškęsti net pačius baisiausius žiaurumus nepatiriant tokio stipraus savo auros sueižėjimo, kad tai paliktų žaizdas, kurios persineštų į ateities gyvenimus, galbūt netgi per daugelį gyvenimų. Žinoma, yra sunku pasiekti šią pakopą, tačiau nėra neįmanoma.

Šį mokymą jums duodu dėl to, kad noriu jums padėti suprasti, kad beveik visi žmonės, kurie šiandien yra atviri dvasiniams mokymams, dvasiniams mokymams buvo atviri daugelį gyvenimų. Jie ryžosi įsikūnyti įvairiose sunkiose situacijose, kuriose susidūrė su kankinimais ir prievarta, jie būdavo nužudomi įvairių valdžios asmenų, ar tai būtų buvę Sovietų Sąjungos lyderiai ar katalikų bažnyčios lyderiai, ar kitų prievartinių organizacijų ir režimų vadai visame pasaulyje.

Tai reiškia, kad beveik visi dvasingi žmonės ankstesniuose gyvenimuose, bent jau kai kuriuose įsikūnijimuose, buvo kankinami ir nužudyti, tačiau nesugebėjo pasitikti savo likimo su visišku priėmimu ir ramybe. Todėl jums būtų išmintinga priimti, kad tai patyrė praktiškai visi įsikūnijime buvę gyvybės srautai.

Nėra jokios priežasties jaustis dėl to kaltu. Nėra jokios priežasties jaustis netyru ir nevertu dėl to. Tai jums kalbu ne dėl to, kad dabar pradėtumėte save kaltinti. Kalbu jums tai dėl to, kad paskatinčiau jus į tai pažvelgti ir pripažinti, kokia yra viso to pasekmė.

Implantai jūsų auroje

Kaip sakiau, kai susiduriate su tokia trauma ir kankinimais, jūsų auros gabalas, jūsų energetinis laukas gali būti išplėštas ir dabar jame atsiranda skylė. Puolusios būtybės tuomet mėgins pasinaudoti šią skyle kaip priėjimu prie jūsų, ir jos sieks patalpinti implantą jūsų auros lauke.

Žinote, kad egzistuoja toks fizinis aparatas, vadinamas širdies stimuliatoriumi, kuris yra įdedamas žmonėms po oda, ir jis siunčia elektros signalus, padėdamas palaikyti reguliarų širdies plakimą. Tačiau dabar įsivaizduokite, kad turite širdies stimuliatorių, kuris neturi teisingo ritmo, tad jis verčia jūsų širdį plakti nereguliariu ritmu. Įsivaizduokite, kokį jaustumėte jaudulį, jeigu jūsų širdis pastoviai plaktų neritmišku būdu, ir kaip tai išderintų visą jūsų fizinį kūną. Tai būtų taip nemalonu, kad beveik visiškai nebegalėtumėte normaliai funkcionuoti.

Na o dabar, pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad tamsos būtybės įdėjo implantą į jūsų emocinį kūną, kuris pastoviai audrina jūsų emocijas, siųsdamas netyrą ritmą į jūsų emocinį kūną. Įsivaizduokite, kaip jums būtų sunku eiti iš gyvenimo į gyvenimą su šiuo jūsų emociniame kūne egzistuojančiu stresu. Tai taip pat, žinoma, gali būti padaroma su jūsų mentaliniu ir identiteto kūnais, nes galite turėti implantą mentaliniame kūne, kuris pastoviai verčia jūsų mintis suktis apie tam tikras temas, verčia jas suktis ratu niekur nenusigaunant. Arba galite gauti signalus savo identiteto kūne, kurie pastoviai projektuoja, kad nesate verti.

Tad noriu, kad suprastumėte, jog dauguma jūsų patyrėte tai ankstesniuose gyvenimuose. Tačiau implantas, apie kurį kalbu, nėra mechaniškas įrenginys, tai yra tai, ką Maha Čohanas savo knygoje pavadino dvasia. Egzistuoja dvasios, kurias jūs sukūrėte patys, tačiau egzistuoja ir kitos dvasios, kurios į jūsų esybę buvo implantuotos per šias didžiules jūsų patirtas traumas.

Tačiau noriu, kad suprastumėte, jog šios dvasios nebūtų galėjusios būti implantuotos į jūsų esybę, jeigu jau nebūtumėte susikūrę panašios dvasios savyje. Jūs jau buvote padarę tam tikrus pasirinkimus priimti netyrą požiūrį į save, netyrą požiūrį į Dievą ir netyrą požiūrį į gyvenimą. Būtent per šių žaltiškų melų priėmimą pradėjote kurtis savo dvasią, kuri tuomet tapo ta dvasia, per kurią jūs sureagavote į traumuojančią prievartą.

Jeigu, pavyzdžiui, buvote susikūrę dvasią apie neteisybę ir kad tam tikri dalykai yra neteisingi, tuomet susidūrę su kankinimais galėjote jausti, kad tai yra tokia didelė neteisybė, jog galėjote pradėti jausti neapykantą ir pyktį tiems žmonėms, kurie jums tai darė arba režimui, ar netgi, pavyzdžiui, bažnyčiai. Matote daug žmonių, kurie šiandien yra aršūs ateistai, nes ankstesniame gyvenime jie patyrė prievartą iš katalikų bažnyčios per inkviziciją arba raganų medžiokles, ir vis dar su savimi tebesinešioja šią intensyvią neapykantą bažnyčiai.

O tuomet jūs taip pat galite jausti tam tikrą neteisybės jausmą Dievui, kad Dievas negali būti teisingas Dievas, nes kaip gi teisingas Dievas galėtų leisti vykti tokiems žiaurumams, kurie vyksta šioje planetoje? Daug, daug žmonių papuolė į šio melo žabangas. Kai turite šią dvasią, ši dvasia perims jūsų reakciją į tam tikrą trauminę situaciją. Ir tai tuomet nulemia, kas vyksta jūsų emociniame, mentaliniame ir identiteto kūnuose, kadangi jūsų reakcija, ateinanti iš šios žemesniosios dvasios, būtent ir sukuria skylę, sukuria skilimą, kuomet dalis jūsų sielos indo tiesiog yra išplėšiama. Ir tuomet tenai gali būti įdėta kita dvasia, kuri yra stipresnė už jūsų sukurtą dvasią.

Išsilaisvinkite nuo implantuotų dvasių

Kodėl jums tai kalbu? Nes, žinoma, jūs sakysite, kad kai kažkokia jėga jūsų išorėje įdeda dvasią į jūsų sielos indą, į jūsų auros lauką, tai yra jūsų laisvos valios pažeidimas. Ir tai YRA jūsų laisvos valios pažeidimas, tačiau jūs tam atsivėrėte per savo laisvą valią. Kai tai pripažįstate, jūs taip pat pripažįstate, kad galite akimirksniu išsilaisvinti nuo šios dvasios tiesiog pažvelgdami į ją, pripažindami, kad ji egzistuoja jūsų energetiniame lauke, ir tuomet pasakydami, kaip sakė Jėzus: „Pasitrauk nuo manęs, Šėtone!“

Privalote ryžtis sąmoningai tai pamatyti, pripažinti, kad ši dvasia buvo jūsų esybės dalimi, galbūt ilgą laiką, ir kad ji kontroliavo jūsų reakcijas į daugelį situacijų gyvenime. Jeigu bijosite tai pripažinti, jeigu nenorėsite to pripažinti, negalėsite išsilaisvinti iš šios dvasios. Ir tuomet toliau privalėsite per ją veikti, kol jums bus gana ir pradėsite šauktis pagalbos, kad mes galėtume pasirodyti ir suteikti jums dar vieną galimybę pamatyti šią dvasią.

Mano mylimieji, egzistuoja tokia koncepcija tarp narkomanų, toks pasakymas, kad jie kartais apsigręžia, kai „atsitrenkia į patį dugną“. Tai yra šiek tiek nepilna koncepcija, kas iš tiesų nutinka, kai žmonės apsigręžia ir prisiima bent kažkokią asmeninę atsakomybę už savo situaciją. Yra žmonių, kurie atsitrenkia į dugną ir miršta nuo narkotikų. Tačiau tie, kurie apsigręžia; tai įvyksta dėl to, kad jie prisiima tam tikrą atsakomybės laipsnį. Ir būtent tai mes prašome jus padaryti, ryžtantis pažvelgti į dvasias savo esybėje, pripažįstant, kad jos tenai yra, ir įsakant joms jus palikti.

Tai ne visada gali įvykti jums pažvelgiant į jas iš eilės ir tariant: „Pasitrauk nuo manęs, Šėtone!“ Būtent dėl to turite šaukinius Astrėjai, Arkangelui Mykolui, Violetinei Liepsnai, ir būtent dėl to turite invokacijas, kad galėtumėte naudotis įrankiais. Taip pat turite suprasti, kad kai svetimos dvasios nebeliks, jums vis dar reikės įveikti dvasią, kurią patys susikūrėte ir kuri leido įeiti svetimai dvasiai. Tai yra procesas, kuris negali įvykti akimirksniu. Tam reikės laiko, nes reikėjo laiko tai dvasiai susikurti. Tai nenutiko akimirksniu kaip tam tikros fizinės traumos padarinys; ji buvo sukurta per laiką.

Kas vyksta, kai kviečiate šviesą

Tai nereiškia, kad jums reikės gyvenimų ar netgi dešimtmečių tam tikrai dvasiai įveikti, tačiau tam iš tiesų reikės laiko, reikės tirti sielą, dirbti su savimi. Net kaip šiandien sakė keletas žmonių, kad kai jie pradėjo kitus mokyti apie dvasinį kelią, jiems visiems teko susidurti su savo vidine psichologija ir su savo senaisiais momentumais, nes tai nutinka su visais žmonėmis, kurie pradeda eiti dvasiniu keliu. Reikia drąsos būti dvasios mokiniu, nes kai pradedate kviesti šviesą – kaip tai darėte šioje konferencijoje, kaip tai darėte prieš čionai atvykdami – šviesa pradeda plauti ir kelti į paviršių tamsą. Tamsa iškyla į paviršių, kad nebegalėtumėte taip lengvai jos ignoruoti, kaip galėjote tai daryti, kai ji buvo giliai palaidota pasąmonėje.

Ateis toks periodas dvasiniame kelyje, kai jausite, kad nieko daugiau nedarote, kaip tik dirbate su įvairiausiais dalykais savo psichologijoje. Vienas po kito iškyla įvairiausi dalykai, ir jūs su tuo dirbate ir tuomet galvojate: „Na šitą tai jau išsprendžiau.“ O tuomet iškyla sekantis dalykas, ir atrodo, kad tai neturi pabaigos. Tačiau sakau jums, tai iš tiesų turi pabaigą. Nes kaip gi kitaip, jūsų manymu, aš būčiau pakilęs? Ar manote, kad kai Serapis Bėjus buvo įsikūnijime, aš buvau tokia aukšta būtybė, kad neturėjau ego? Nes jeigu taip manote, klystate, mano mylimieji. Tas pats galioja bet kuriam Pakylėtajam Mokytojui.

Nuasmeninkite savo kelią

Ką gi mes mėginame jums pasakyti: „Ką vienas padarė, visi padaryti gali.“ Mums reikėjo dirbti su savo asmeniniais dalykais – jaučiu pagundą panaudoti populiarų keturių raidžių žodį, kurį, esu tikras, jūs visi žinote, bet susilaikysiu. Mums visiems tenka tvarkytis su savo dalykais, tačiau, jeigu nepaliaujate to daryti, kaip kai kurie iš jūsų apie tai šiandien kalbėjote, ateina momentas, kai šis procesas pasidaro lengvesnis, kadangi jūs nuasmeninate šį procesą. Nepriimate to asmeniškai, nesmerkiate savęs dėl to, kad atradote dar kažką, ko netranscendavote. Jūs tiesiog pažvelgiate į tai ir tariate: „Na taip, tai nutinka kelyje. Įveikiau kitus dalykus praeityje, kodėl neturėčiau sugebėti įveikti ir šio dalyko?“

Galiausiai pasiekiate tašką, kuriame netgi galite pažvelgti į savo pačių pasąmonę, netgi galite pažvelgti į tamsos jėgas ir tarti: „Nėra nieko naujo po saule. Ką gi dar jūs galėtumėte sugalvoti, ko nebūtų įmanoma transcenduoti per Kristaus šviesą?“

Ir tuomet pripažįstate, jog kad ir ką tamsos jėgos ar žaltiškas protas galėtų sugalvoti, visa tai gali būti transcenduota per Kristaus šviesą ir Kristaus protą. Kai patiriate tai pakankamai kartų, žinote, jog procesas veikia, dvasinis kelias yra tikras ir pakylėjimas yra reali galimybė tiems, kurie nepaliauja žingsnis po žingsnio žingsniuoti į priekį. Jūs visi esate pasiruošę pripažinti šį paprastą faktą, kaip Mokytojas MOR tai sakė vakar.

Negalite praleisti žingsnių

Nėra jokių kelio sutrumpinimų. Pamirškite visus tuos mokytojus ir guru, kurie jums žada kažkokį trumpesnį kelią, sakydami, kad galėsite peršokti daug žingsnelių į priekį. AŠ ESU Mokytojas, prižiūrintis pakylėjimo procesą Pakylėjimo Šventykloje. Nuolatos regiu žmones iš Žemės, kurie ateina vidiniuose lygmenyse į Luksorą galvodami: „Buvau dvasingas žmogus šį gyvenimą, buvau geras religingas žmogus, dariau tuos ir anuos išorinius dalykus, dirbau su savo psichologija, tarnavau kitoms gyvybės formoms. Tai reiškia, jog esu pasiruošęs pakylėjimui!“

Tačiau jie praleido žingsnius, kadangi nenorėjo pažvelgti į savo dalykus. Privalau juos pasiųsti į vieną iš kitų Čohanų ašramų ir tarti: „Grįžk pas mane, kai ryšiesi pažvelgti į tą, aną, šitą ir dar tą. Ir, beje, nepamiršk Mokytojo MOR paprašyti, kad jis tau parodyti tą tenai esantį dalyką!“

Jie dažnai tampa nusivylę. Kartais supyksta, kartais jie sako: „Tu negali būti tikras dvasinis mokytojas!“ Ir pasipiktinę išeina, ir jie gali grįžti į Skaudžių Smūgių Mokyklą, o aš galiu tik stebėti, nes, kaip sakė Motina Marija ir Kuan Jin, mes tegalime gerbti laisvą valią.

Norėtume, kad išvengtumėte šios reakcijos pripažindami, jog kelio sutrumpinimai neegzistuoja. Savo pakylėjimą mes visi užsitarnavome tiktai pažvelgdami į kiekvieną savo neišspręstos psichologijos aspektą. Būtent apie tai kalbėjo Guru Ma, sakydama, kad turėjo įveikti savo prisirišimus, vieną po kito.

Egzistuoja tam tikras ego aspektas, kuris galvoja: „Aš galiu pasirodyti geriau už Serapį Bėjų. Man nereikia to daryti; jis iš tiesų nekalba apie tai rimtai.“ O tiksliau, ego galvoja: „Tai, ką jis sako, galioja visiems tiems kitiems žmonėms, bet tikrai ne man.“ Vėlgi, jie mano, kad egzistuoja trumpesnis kelias.

Mano mylimieji, viena iš labai sveikų patirčių, kurią galite išmokti iš buvimo fiziniame įsikūnijime, yra tai, kad nors fizinis kūnas turi nepaprastų gebėjimų, yra tam tikri dalykai, kurių jis tiesiog negali daryti. Jeigu įsikalasite sau į galvą, kad vyksite prie Didžiosios Gizos piramidės ir daužysite galva į akmenis, kol jie sutrupės, neužtruks labai ilgai, kad suvoktumėte, jog jūsų galva nebuvo sukurta būti kūju.

Yra labai sveika pereiti šį procesą, per kurį pripažįstate, kad egzistuoja tam tikri Laisvos Valios Įstatymo aspektai, kurių negalite apgauti, negalite pakeisti, negalite apeiti, negalite nustelbti. Negalite gauti malonės; to neįmanoma apeiti. Naudojotės savo laisva valia praeityje ir turėjote laisvę naudotis ja kaip tiktai norėjote. Nėra nieko, kas šiuo metu ribotų jūsų laisvą valią, išskyrus tai, kaip naudojotės savo laisva valia praeityje.

Privalote panaikinti savo praeities pasirinkimus. Tai buvo jūsų pasirinkimai. Jūs juos padarėte, kadangi norėjote tam tikrų patirčių. Turite pripažinti, kad patirtis, kurią patiriate, yra tam tikro pasirinkimo pasekmė. Jūs tuomet galite nuspręsti, kad daugiau nebenorite šios patirties ir todėl turite panaikinti tą pasirinkimą. Ir tik tuomet būsite laisvi, tik tuomet jūsų valia bus laisva judėti kitomis kryptimis, užuot toliau egzistavusi šablonuose, parametruose, kuriuos nustatėte praeityje.

Tai yra koncepcija, apie kurią dauguma žmonių Žemėje net nesiryžtų mąstyti. Tačiau sakau jums, kad 99 procentai dvasingų žmonių – nekalbu vien apie pakylėtųjų mokytojų mokinius, kalbu apie visus dvasingus žmones – neturėjo noro pripažinti mokymo, kurį čia duodu, kad neegzistuoja jokie kelio sutrumpinimai. Jie tiki, kad koks nors guru turi tokias ypatingas galias, kad gali jiems duoti trumpesnį kelią. Tačiau visa tai yra melas. Nėra jokio trumpesnio kelio.

Tokia yra Laisvos Valios Įstatymo Žemėje esmė. Suvokite tai, priimkite tai ir tuomet pasinaudokite tuo, kad save išlaisvintumėte ir aš galėčiau jus pasitikti dideliu „Serapio Bėjaus meškino apkabinimu“ savo Luksoro ašrame. Eikite ramybėje, nes ją užsitarnavote ryždamiesi ištverti mano perdavimą.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels