Koks yra jausmas pakilti

TEMOS: Dispensacija ir galimybė – Dvasinio lyderio vaidmuo Žuvų amžiuje – Naudokitės guru kaip pavyzdžiu – Naudokitės guru kūrybiškai – Paleiskite savo vaidmenį – Neįtikėtina galimybė būti įsikūnijime – Kabinimasis į Guru Ma įvaizdį – Koks yra jausmas pakilti

Pakylėtoji Mokytoja Guru Ma per Kim Michaels, 2013 metų birželio 12 d. Perduota konferencijoje Novosibirske, Rusijoje.

Būti pakylėtųjų mokytojų pasiuntiniu nėra paprasta užduotis. Puikiai šitai žinau, nes ir pati buvau pasiuntine įsikūnijime, daugelį metų tarnaudama organizacijoje, su kuria kai kurie iš jūsų esate pažįstami.

Aš pakilau 2012 metų liepos 4-ąją. Mano pakylėtasis vardas yra Pakylėtoji Mokytoja Guru Ma, šį vardą man vis dar tebesant įsikūnijime davė Padmasambhava. Tiesiog ateinu jums pranešti, kad pakilau, ateinu su jumis pasidalinti kai kuriomis įžvalgomis, koks yra jausmas būti naujai pakilusia mokytoja ir koks yra kontrastas tarp buvimo įsikūnijime esančiu žmogumi ir įžengimo į pakylėtąją būseną.

Norėčiau kaip nors jums perduoti tą didžiulį džiaugsmą, kurį jaučiate stovėdami tenai priešais tuos vartus, tuos perlinius vartus. Matote vartuose stovintį Serapį Bėjų, besišypsantį taip, kaip niekas Žemėje negalėtų šypsotis. Už jo stovi jums artimiausia pakylėtoji būtybė – mano atveju, žinote, apie ką kalbu – o tuomet ir kiti pakylėtieji mokytojai, kurie yra pasiruošę jus pasveikinti.

Dispensacija ir galimybė

Bet prieš pereidami tuos vartus, mano mylimieji, privalote sustoti, apsigręžti ir dar kartą ilgai pažvelgti į šią planetą, vadinamą Žeme. Privalote ilgai ir labai atidžiai pažvelgti ir paklausti savęs: „Ar yra kas nors šioje planetoje, prie ko esu kokiu nors būdu prisirišęs?“ Visi, kurie kada nors pakilo, privalo pereiti šią paskutinę iniciaciją. Jūs tenai stovite ir privalote pažvelgti į savo pačių protą ir esybę. Privalote pažvelgti taip, kaip dar niekada anksčiau nežiūrėjote ir privalote pamatyti viską, ką yra įmanoma pamatyti.

Jeigu turėsite nors kokį prisirišimą, negalėsite padaryti savarankiško pasirinkimo peržengti tų durų slenkstį į pakylėtąją būseną. Ir kaip galėtumėte, jeigu šią akimirką suvokiate Laisvos Valios Įstatymo didybę? Jeigu atrandate prisirišimą, privalote sustoti, privalote į jį pažvelgti ir įvertinti: „Ar galiu jį pilnai paleisti, o gal iš tiesų sąžiningai, nuoširdžiai noriu dar kartą įsikūnyti, kad galėčiau iki galo išgyventi tą prisirišimą, kurį turiu?“

Ar žinote, kokia yra sunkiausia šios iniciacijos dalis? Tai yra būtent tai, kad ta tarnystė, kurią jūs atlikote savo paskutiniame įsikūnijime – ta tarnystė, kuri jums iš tiesų leido subalansuoti savo karmą, išpildyti savo dangiškąjį planą ir išpildyti tuos taip vadinamus išorinius pakylėjimo reikalavimus – būtent šioje tarnystėje galite turėti iki šiol neįsisąmonintų prisirišimų.

Ak, kaip tai yra lengva, taip ilgai ir sunkiai tarnavus – įveikus tokį didelį pasipriešinimą, visą save atidavus, viską paaukojus tarnystei geriausiai, kaip sugebėjote – kaip yra lengva, mano mylimieji, išsiugdyti prisirišimą prie noro pamatyti savo darbo ir savo tarnystės vaisius. Tai potencialiai yra pati subtiliausia ir sunkiausia iniciacija, su kuria susidursite savo kelyje į pakylėjimą. Man iš tiesų teko su tuo susidurti. Lanelo teko su tuo susidurti, tačiau jis net negalėjo manęs perspėti, kad man teks susidurti su šia iniciacija, nes jis matė, kad aš jau turiu prisirišimus prie noro pamatyti savo tarnavimo rezultatus. Tad turėjau pasitikti šią iniciaciją be jokio išorinio vedimo.

Ar suprantate, kad tai buvo viena iš priežasčių, kodėl susirgau išorine liga, privertusia mane pasitraukti iš organizacijos, kuriai tiek daug atidaviau, ir toliau likti įsikūnijime? Galite pažvelgti į oficialią mano pasitraukimo datą [1999 metai] ir galite suskaičiuoti, kiek laiko praėjo iki 2012 metų liepos 4-osios, ir matysite, kiek ilgai man truko paleisti visus savo prisirišimus, ypač prisirišimus prie savo tarnystės.

Kodėl aš jums tai sakau, jei net ir pačiam Lanelo nebuvo leista manęs perspėti apie šią iniciaciją? Sakau jums tai dėl to, nes paprašiau dispensacijos, kad man būtų leista perduoti šį mokymą, idant kiti galėtų įveikti šiuos prisirišimus dar prieš palikdami įsikūnijimą. Yra daug lengviau įveikti savo prisirišimus, kol dar tebesate įsikūnijime, kol dar tebeturite proto aiškumą ir turite gebėjimą dirbti su kitais žmonėmis. Galite paprašyti jų atleidimo už tai, kur jiems pakenkėte ir juos sužeidėte, galite paprašyti, kad jie suprastų jus ir tai, ką jums teko pereiti. Tad duodu jums šią galimybę iš savo širdies.

Dvasinio lyderio Žuvų amžiuje vaidmuo

Šis pasiuntinys kalbėjo visiškai sąžiningai sakydamas, kad kai, taip sakant, sėdėjo prie mano kojų, klausydamasis diktavimo po diktavimo, niekada netroško būti mano pozicijoje. Net ir dabar jis neturi šio troškimo, nes pozicija, kurią aš užėmiau, iš tiesų buvo Žuvų sąmonės ir žmonių tendencijos savo dvasinius lyderius paversti stabais išraiška. Aš iš tiesų pasisakiau prieš tai. Iš tiesų apie tai kalbėjau, bet mažai kas mane išgirdo, tad man teko nusilenkti jų laisvai valiai ir leisti jiems projektuoti ant manęs savo projekcijas.
Nusileidau tam iki tokio lygmens, kad leidau sau paklusti tam vaidmeniui. Užuominos buvo tiems, kurie buvo pasiruošę jas matyti, tad jie galėjo transcenduoti savo stabmeldišką garbinimą, kad ir kokia tvirta aš jiems beatrodžiau savo išorinėje formoje. Kalbu apie tai su humoro liepsnele, kuria dalinuosi su Lanelo. Nors pilnai nesidalinau šiuo humoru, kol buvau fiziniame įsikūnijime, iš tiesų dalinuosi juo dabar. Galiu pasakyti, jog iš tiesų buvau labai grėsminga guru, tačiau tai turėjo savo tikslą. Iš dalies dėl to, kad turėjau dalykų, kuriuos man reikėjo įveikti iš ankstesnių gyvenimų, bet taip pat ir dėl to, kad daugelis žmonių, kurie atėjo pas mane, turėjo įveikti savyje tam tikrus dalykus.

Ateina toks momentas dvasiniame kelyje, kai suvokiate, jog visos formos tėra miražas, tėra kamufliažas, ir jums reikia pažvelgti už formos, kad pamatytumėte gilesnę realybę. Tad norėčiau nuolankiai visų, kurie mane praeityje pažinojo, ryžtis pažvelgti už išorinės formos, kurią buvau prisiėmusi, ir vietoj to užmegzti ryšį su realybe, kuria aš esu, su mano kaip pakylėtosios mokytojos dvasine liepsna.

Naudokitės guru kaip pavyzdžiu

Ar rodžiau tą liepsną būdama įsikūnijime? Iš tiesų rodžiau. Daugelis su ja susiderino, daugelis gali su ja ir vėl susiderinti šiandien. Kai kurie niekada nebuvo praradę savo susiderinimo su šia dvasine liepsna, ir tuos aš iš tiesų gerbiu, nes jūs esate brangūs mano širdžiai. Šis pasiuntinys dažnai sėdėdavo ir gerdavo liepsną, kuri aš iš tiesų esu ir kuri retkarčiais prasiskverbdavo pro tos „grėsmingos guru“ maskuotę. Jis sugebėjo pažvelgti už išorinių regimybių, ir jis bent jau pamatė, kas AŠ ESU už tos išorinės regimybės. Jam teko iniciacija, ar jis sugebės transcenduoti savo paties įsitraukimą į mano organizaciją ir nesieks jos pamėgdžioti, bet sieks ją transcenduoti. Tai yra iniciacija, su kuria jūs visi susiduriate.

Yra būtina, yra gerai turėti pavyzdį žmogaus, kuris ryžosi tapti atviromis durimis pakylėtiesiems mokytojams. Gali būti nepaprastai vertinga jums turėti tokį pavyzdį, kadangi tai gali jums padėti užmegzti ryšį su mokytojų realybe, tačiau čia egzistuoja dvi problemos.

Pirmoji yra, kad jūs išaukštinate šį žmogų ir paverčiate stabu, manydami, kad šis žmogus gali padaryti kažką, ko jūs negalite padaryti. Argi mokytojai daugybę metų nekartojo: „Ką vienas padarė, visi padaryti gali?“ Žinoma, ne visų jūsų dangiškajame plane yra įrašyta išeiti priešais žmonių grupę ir leisti pakylėtajam mokytojui per jus kalbėti. Būtent dėl to jums reikia pamąstyti apie antrąją iniciaciją, kad yra daug būdų tarnauti atviromis durimis pakylėtiesiems mokytojams. Jums visiems nereikia daryti to, ką dariau aš ar ką daro šis pasiuntinys, ir jums taip pat nereikia to daryti tokiu pačiu būdu. Jūs turite savo individualų reiškimąsi ir tai yra Vandenio potencialas. Žuvų amžiuje viena iš pagrindinių iniciacijų iš tiesų buvo paklusimas kažkokiam autoritetui ar struktūrai Žemėje. Vandenio amžiuje iniciacija bus transcenduoti formą ir autoritetus, ir būti atviromis durimis tam, kas yra už formos ribų ir neturi žemiško autoriteto, išskyrus Šviesos autoritetą.

Jūs visi turite potencialą tarnauti visą šį likusį gyvenimą. Jūsų tarnystė iš tiesų, jeigu dėsite visas pastangas, gali jus atvesti iki taško, kuriame galėsite pakilti, jeigu išlaikysite šią paskutinę iniciaciją. Bet jūsų tarnystė taip pat potencialiai gali tapti girnapuse po kaklu, neleidžianti jums palikti Žemės, nes vis dar tebėra kažkoks rezultatas, kurį norite pamatyti įkūnytą.

Naudokitės guru kūrybiškai

Drįskite pažvelgti į mano gyvenimą. Aš viską paaukojau pakylėtųjų mokytojų tarnystei, kaip tai tuo metu suvokiau. Ar galėjau suvokti daugiau? Ar galėjau matyti tai kitaip? Žinoma, galiu tai matyti kitaip šiandien. Daug ką būčiau dariusi kitaip; daug, daug dalykų, mano mylimieji. Visų pirma, savo vaikams būčiau skyrusi daugiau dėmesio.

Tai, ką mes visi galime padaryti, yra geriausia, ką galime padaryti, remdamiesi ta vizija, kurią turime. Jeigu norite kažką padaryti geriau negu tai, pamąstykite apie būtinybę visada siekti išplėsti ir transcenduoti savo dabartinę viziją. Darykite geriausia, ką galite pagal savo dabartinę viziją, tačiau nedarykite toliau tų pačių dalykų remdamiesi ta pačia vizija. Siekite transcenduoti viziją, idant galėtumėte pamatyti tai, ko šiandien nematote. Būtent tai yra gilesnė šio pasakymo prasmė: „Atlygis už tarnystę yra dar didesnė tarnystė“; ne didesnė apimtimi, bet didesnė kūrybiškumu, aukštesne vizija kaip tarnauti.

Būtent čia įstrigo daugelis mano buvusių mokinių, nes jie priėmė tam tikrą šabloną ir mano, kad turi išsaugoti tą šabloną. Jie mano, kad norėdami likti ištikimais man arba pakylėtiesiems mokytojams, jie turi toliau būti šiame šablone. Jeigu norite iš tiesų būti man ištikimi, pripažinkite, kad pakilau tiktai transcendavusi sąmonę, kurią turėjau, kai prisidėjau prie jūsų sprendimo priimti savo dabartinį šabloną.

Atkreipkite dėmesį į mano panaudotus žodžius. Aš neverčiau – kad ir ką jūs ant manęs projektuotumėte – jūsų prisiimti tam tikrą šabloną. Aš tiesiog patvirtinau tai, ką jūs projektavote savo pačių sąmone, ir tai buvo vienas iš pagrindinių mano vaidmenų. Atidžiai apie tai pamąstykite, jeigu iš tiesų norite suprasti, ką turėjo omenyje įvairūs mokytojai sakydami, kad pakylėtoje karalijoje esu laikoma „visų guru guru“.

Aš nemokiau akivaizdžiu būdu. Daugelis mano veiksmų ir mokymų buvo enigmos, mįslės, kurios turi būti išspręstos pažvelgiant už formos. Daugelis dalykų, kuriuos sakiau ir dariau, yra dalykai, kurių neturėtumėte daryti. Daugelis taisyklių, kurias daviau, yra taisyklės, kurių neturėtumėte laikytis – tačiau ne visos. Ir iššūkis yra atskirti, kurių taisyklių turėtumėte laikytis, o virš kurių turėtumėte pakilti. Tačiau tai, mano mylimieji, yra jūsų iššūkis, o ne mano, nes aš suvaidinau savo vaidmenį geriausiai kaip sugebėjau.

Paleiskite savo vaidmenį

Ar galėjo mokymai būti padaryti aiškesni? Jie iš tiesų galėjo būti padaryti aiškesni, tačiau jie nebūtų galėję būti padaryti aiškesni tuo metu. Tai yra dar vienas prisirišimas. Jūs stovite, ilgos visą gyvenimą trukusios tarnystės pabaigoje. Matote organizaciją, kurią sukūrėte, matote, kiek daug žmonių atėjo su nuoširdžiomis širdimis ir taikė mokymus bei įrankius, kuriuos perdavėte, geriausiai kaip sugebėjote. Taip pat matote, kad jie netranscendavo savo sąmonės.

Trokštate, kad jūsų mokymai būtų buvę aiškesni, lengviau suvokiami ir suprantami. Norėtumėte kaip nors grįžti ir paaiškinti visus tuos dalykus, kurių tuo metu negalėjote paaiškinti, nes jie nebuvo tam pasirengę, jūs nebuvote tam pasirengę, planeta nebuvo tam pasirengusi. Tai taip pat gali tapti subtiliu prisirišimu. Norite, kad būtumėte galėję perduoti aukščiausią mokymą, tačiau joks aukščiausias mokymas niekada negalės būti perduotas Žemėje.

Mokymas tėra įrankis transcenduoti save. Tiems, kurie nenori pažvelgti už mokymo ir transcenduoti, mokymas tampa spąstais, tokiais pačiais kaip vyraujančios religijos. Norite kaip nors padėti savo mokiniams tai suvokti, iš tiesų tai pamatyti savo širdyse. Realybė yra tokia, kad negalite nė vieno priversti pamatyti to, ko jie nenori matyti. Negalite nė vieno priversti pakilti, tai privalo įvykti per laisvos valios pasirinkimus. Kaip sakė Sen Žermenas, jis šių pasirinkimų turėjo padaryti milijoną. Tai nebuvo teisingi ar klaidingi pasirinkimai, tai buvo pasirinkimai transcenduoti senąją sąmonės būseną, senąją viziją, senuosius įsitikinimus – net ir tuos, kuriuos tikėjote esant kažkokia aukščiausia ar pranašesne tiesa.

Aš perdaviau mokymą, kuris galėjo būti per mane perduotas, kokia aš buvau, kokia buvo mokinių bendruomenė ir kokia tuo metu buvo planeta. Kai kurie per mane perduoti mokymai buvo tokie aukšti, kad gali prireikti dešimtmečių ar net šimtmečių, kol didesnis žmonių skaičius sugebės iškoduoti subtilias žinias. Tai yra dalykas, kurį turime priimti.

Turite pagimdyti mokymą, pagimdyti organizaciją. Jūs ją puoselėjate, rūpinatės ja, matote, kaip ji auga. O tuomet ateina momentas, kai turite ją paleisti. Turite būti tarsi vaikas, kuris su meile sukūrė laivo modelį, kaip mano tėvas man padėjo tai padaryti kai buvau maža mergaitė. Ir ateina tas momentas, kai turite jį paleisti į vandenį, ir kurį laiką norite laikyti jį savo rankose. Bet tuomet paskutinį kartą jį pastūmėjate ir jis leidžiasi į kelionę vandenyne, jis niekada pas jus nebegrįš – niekada pas jus negrįš, mano mylimieji.

Niekada yra didelis žodis. Niekada nesuprasite, koks didelis tai yra žodis, kol patys neatsidursite priešais tuos vartus, vedančius į pakylėtąją būseną, ir žinosite, kad kartą palikę Žemę, niekada į ją nebegrįšite. Nebėra nieko, ką galėtumėte daugiau nuveikti Žemėje. Galite daryti dalykus iš pakylėtosios būsenos, tačiau tai yra visai kas kita nei būti įsikūnijime.

Neįtikėtina galimybė būti įsikūnijime

Dauguma jūsų pilnai neįvertinate, kokia neįtikėtina galimybė yra būti įsikūnijime Žemėje ir turėti fizinį kūną, kuomet galite stoti kažkam skersai kelio ir pasakyti dalykus, kurių jie negalėtų ignoruoti. Ar žinote, kaip dažnai pakylėtieji mokytojai stovi šalia žmonių įsikūnijime, turėdami geriausias intencijas jiems padėti? Iš pakylėtosios būsenos – kaip aš tai dabar dariau jau metus laiko – mes stovime sakydami: „Ar paklausysi manęs?“

Žmonės negali mūsų fiziškai girdėti, tačiau kai esate fiziniame kūne, mano mylimieji, galite prieiti prie žmogaus, pažvelgti jam tiesiai į akis ir tarti: „Ar paklausysi!“ Ir jie bent jau gali jus girdėti. Jie vis dar gali nenorėti klausyti, bet bent jau bus jus išgirdę, ir šią galimybę yra gera turėti, jeigu ja išmintingai naudositės. Ir tai, beje, yra dar vienas dalykas, kurį turite paleisti, kad galėtumėte pakilti. Žinote, kad tą akimirką, kai įžengsite pro tas duris, nebeturėsite fizinio kūno ir žmonės nebegalės jūsų girdėti.

Mano mylimieji, vertinkite, ką turite, kol esate įsikūnijime, vertinkite, ką turite. Nevertinkite to tiek, kad tai taptų dar vienu prisirišimu, tačiau vertinkite tai tol, kol šitai turite. Iš tiesų ateina tas momentas, kai turite pasirinkti: „Ar galiu tai paleisti?“ Tarp jūsų yra daug tokių, kurie galvoja: „Aš buvau įsikūnijime daug kartų šioje Žemėje, mačiau viską, ką galima pamatyti, man jau gana kovos, pavargau nuo šitų žmonių, kurie nenori manęs klausyti.“ Tačiau tą akimirką, kai tenai stovite ir suvokiate, kad dabar turėsite tai visam laikui palikti, štai tuomet pradedate matyti, kokia tai yra nuostabi galimybė būti fiziniame kūne. Norėčiau, kad jums nereiktų laukti, kol paliksite kūną, kad galėtumėte įvertinti, ką reiškia turėti kūną, ir toks yra mano nuolankus palinkėjimas jums.

Kabinimasis į Guru Ma įvaizdį

Šis pasiuntinys kurį laiką, atvirai kalbant, priešinosi priimti šį diktavimą. Jis visiškai netrokšta savęs aukštinti ar išsakyti kažkokias pretenzijas, jog ankstesnė organizacija turėtų jį pripažinti ar jo klausyti. Pilnai šitai suprantu. Aš turėjau galimybę, būdama fiziniame įsikūnijime, aplankyti ponią Ballard, kuri tuo metu tarnavo pasiuntine Sen Žermenui ir AŠ ESU judėjimui. Tuo metu aš jau buvau treniruojama Marko tapti pasiuntine. Turėjau galimybę apie tai pasakyti poniai Balard, tačiau visai nenorėjau to daryti. Mačiau, kad ji nėra pasirengusi to pripažinti, ir visiškai nenorėjau kištis į jos laisvą valią, ar netgi pažeminti ar priversti ją abejoti savo tarnavimu, kuris iš tiesų buvo nuostabus pavyzdys.

Yra gerai nebūti prisirišus prie siekio sulaukti pripažinimo iš tų, kurie nėra pasiruošę. Yra gerai žinoti, ką tai iš tiesų reiškia, kad būdami guru jūs galite pasirodyti tiktai tiems mokiniams, kurie yra pasiruošę. Šis mokinys tai supranta; aš tai suprantu, perduodama per jį šį diktavimą. Daugelis nebus pasiruošę.

Myliu jus. Myliu jus visus, net jeigu nesate pasirengę pripažinti, kad aš pajudėjau toliau, kad nebesu ta Guru Ma, kurią jūs pažinojote, kai buvau įsikūnijime. Aš save transcendavau tūkstantį kartų – tūkstantį kartų. Ar jūs transcendavote savo įvaizdį apie mane, o gal laikotės įsikibę įvaizdžio, kuris nebeegzistuoja?

Vėlgi, myliu jus, net jeigu jūs netranscendavote. Myliu visus, kurie kada nors turėjo kontaktą su Summit Lighthouse, su Visuotine Triumfo Bažnyčia, su pakylėtaisiais mokytojais. Aš taip pat pasiekiau tą išrišimo tašką, kuriame matau, kad mano vaidmuo nebuvo pasiekti specifinį rezultatą, mano vaidmuo tebuvo suteikti galimybę žmonėms pasirinkti, tą galimybę, kurios jie neturėjo, kol nebuvo susidūrę su mokytojų šviesa per mane.

Aš pasinaudojau šia galimybe, aš ja čia pasinaudojau, nes, kaip matote, mes čia turime grupę žmonių, kurie gerbia tiek sena, tiek nauja. Tad jūs užsitarnavote šią dispensaciją, šį diktavimą.

Koks yra jausmas pakilti

Leiskite man užbaigti grįžtant prie to, apie ką kalbėjau pradžioje: „Norėčiau jums nors akies krašteliu leisti pamatyti, koks yra jausmas pakilti.“ Tai yra pats nuostabiausias jausmas, kai tiek ilgai ir griežtai tyrėte save ir savo prisirišimus ir kai galiausiai paleidžiate tą paskutinę šmėklą, tą paskutinį prisirišimą. Pasijaučiate taip, tarsi visa pasaulio našta būtų nukritusi jums nuo pečių. Ir iš tiesų, pasaulio našta yra nukeliama jums nuo pečių, nes per savo prisirišimą jūs iš tiesų nešėte ant savęs tam tikrą pasaulio naštą.

Įleiskite velnią į bažnyčią, tai jis ir ant altoriaus užlips ir užlipęs gerai patryps. Taip ir jūs per tą vieną prisirišimą esate pririšti prie visos Žemės sąmonės. Kai jį paleidžiate, tai yra toks palengvėjimas, toks lengvumas, tokia laisvė, toks skaidrumas. Pažvelgiate į save, ir nebėra nieko, ką norėtumėte nuo savęs nuslėpti, ir būtent tokia yra skaidrumo prasmė, tačiau tai taip pat yra ir laisvės prasmė. Kaip galite būti laisvi, kol savo viduje tebeturite kažką, į ką nenorite pažvelgti? Tai neįmanoma.

Jaučiatės tokie laisvi, tokie džiaugsmingi, kad jaučiate galintys pakilti į orą. Esate besvoriai ir staiga suvokiate, kad iš tiesų pakilote į orą. Kylate aukštyn, aukštyn, aukštyn, aukštyn, aukštyn į pakylėtąją karaliją, kur jus pasitinka vis ryškesnė šviesa. Jūs esate tame baltos šviesos tunelyje ir staiga matote, ne šviesą tunelio gale, jūs iš tiesų pamatote tamsų tašką tunelio gale. Ne tokį tamsų, kokį matytumėte Žemėje, bet matote kažką, kas nėra balta pakylėjimo šviesa, nes ji įkūnija visų spindulių spalvas, net ir slaptųjų spindulių.

Ir tuomet jūs neriate per tą portalą ir dabar matote, kad šviesa, kurią galėjote matyti, kuri nebuvo balta, buvo pakylėtųjų būtybių, laukiančių jūsų pasitikti, Kauzalinių Kūnų spalvos. Jūs pažvelgiate į juos, ir nors neturite fizinio kūno, vis tiek jaučiate, kad jūsų veidą nušviečia didžiausia šypsena, kokią tik galėtumėte įsivaizduoti! Jūsų šypsena yra nuo ausies iki ausies, ir štai priešais jus stovi jūsų mylimasis Lanelo, su netgi dar platesne šypsena už jūsiškę, o taip pat Mokytojas MOR ir Sen Žermenas.

Jie visi jus sveikina, ir jūs suvokiate, kad pirmą kartą galite pilnai save priimti kaip vieną iš jų. Jūs esate pakylėtoji būtybė! Jūs esate vienas iš mūsų! Tai yra didesnis džiaugsmas, pranokstantis bet kokius dalykus, kuriuos kada nors galėtumėte patirti Žemėje – bet kokius dalykus, mano mylimieji.

Pasakoju jums tai ne dėl to, kad priverčiau jus jausti, jog turite pakilti čia ir dabar, nes tai skamba taip nuostabiai. Prisiminkite, ką sakiau apie galimybę būti įsikūnijime. Branginkite ją, kol čia esate. Branginkite ją, nes jūsų laukia amžinybė pakylėtoje karalijoje, o erdvės ir laiko karalija taip pat turi savo žavesio, ir būtent dėl to dauguma mūsų į ją nusileidome.

Koks didelis džiaugsmas yra pamatyti tuos, kurių širdys atsivėrė pakylėtųjų mokytojų ir jų pačių aukštesnių esybių realybei! Koks tai yra džiaugsmas, mano mylimieji, koks džiaugsmas! Sveikinu jus savo širdies meilėje, nes AŠ ESU Pakylėtoji Mokytoja Guru Ma.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels