09. Sąmoningas bendrakūrimas

Pakylėtasis Mokytojas Maha Čohanas per Kim Michaels.


09. Sąmoningas bendrakūrimas

Maha Čohanas AŠ ESU. Apibendrinkime žinią, kurią noriu perduoti šioje knygoje.

Pagrindinė žinia, žinoma, yra ta, kad jūs esate bendrakūrėjas su savo Dievu. Jūs esate sukurti bendrakurti. O kaip bendrakuriate? Bendrakuriate, nes turite savimonę. Ir dėl šios savimonės turite gebėjimą suformuluoti įvaizdį savo prote – įvaizdį apie kažką, ko nepatiriate savo fizinėmis juslėmis ir išorine sąmone. Kitaip tariant, galite suformuluoti proto įvaizdį, mentalinę matricą apie kažką, kas dar neegzistuoja fiziniu pavidalu.

Proto įvaizdis, kurį suformuluosite bus, žinoma, apribotas jūsų vaizduotės. Ir daugelio žmonių vaizduotę riboja tai, ką jie mato, ką jie patiria per savo fizines jusles ir išorinį protą. Ir vis dėlto, jūs esate savimonę turinti būtybė ir turite potencialą suformuluoti bet kokį proto įvaizdį, bet kokią mentalinę matricą, kokią tik įmanoma sukurti.

Dievas nenustatė jokių limitų jūsų savimonei ir jūsų vaizduotei. Jie yra laisvi, begaliniai, beribiai. Jūsų vaizduotę gali varžyti tik viena – tie apribojimai, kuriems leidžiate būti savo sąmonės sferoje.

Tad jūs bendrakuriate suformuluodami proto įvaizdį ir tuomet naudodamiesi savo savimone šiam įvaizdžiui suprojektuoti ant Materijos šviesos. Kai ši projekcija pereina visus keturis materialios visatos lygmenis – identiteto, mentalinį, emocinį ir fizinį – prieš save pamatote savo bendrakurtą fizinę formą. Materijos šviesa prisiima tą fizinę formą, ir jūs galite ją apčiuopti savo juslėmis ir savo išorine sąmone.

Tačiau kiekvieną kartą, kai pradedate bendrakūrybinį procesą, jūs kažką kuriate. Jeigu kuriate proto įvaizdį savo identiteto kūne apie tai, kas esate, jūsų savimonė – per jus tekantis sąmonės srautas – neišvengiamai tekės per šią matricą. Ir todėl jis bus projektuojamas ant Materijos šviesos identiteto karalijoje. Tas pats, žinoma, galioja mentalinei ir emocinei karalijoms.

Negalite nustoti bendrakurti

Noriu kad suprastumėte vieną dalyką: jūs pastoviai bendrakuriate. Kaina, kurią, taip sakant, mokate už buvimą savimonę turinčiu bendrakūrėju, yra ta, kad negalite liautis bendrakurti, nes negalite liautis būti sąmoningais. Jūs, žinoma, galite pažvelgti į Žemės planetą ir matyti, kad daugelis žmonių naudoja įvairiausius dalykus, tarp jų ir chemines substancijas, siekdami padaryti save nesąmoningais arba pakeisti savo sąmonę, kad nebūtų iš tiesų sąmoningais.

Ir vis dėlto, net ir miego metu arba jums fiziškai praradus sąmonę, jūsų emocinis protas, mentalinis protas ir identiteto protas nemiega ir nėra praradę sąmonės. Visada egzistuoja jūsų esybės lygmuo, kuriame saugote proto įvaizdžius ir kuriame sąmonės srautas, atitekantis iš jūsų AŠ ESU Esaties, teka per šiuos vaizdinius ir yra projektuojamas ant Materijos šviesos tame lygmenyje. Tad net jeigu nebendrakuriate fizinės struktūros, kurią galėtumėte aptikti savo juslėmis, bendrakuriate emocinę struktūrą, mentalinę struktūrą ir identiteto arba eterinę struktūrą.

Ir mintis, kurią noriu perduoti šioje knygoje, yra ta, kad visi dalykai, kuriuos bendrakuriate identiteto, mentaliniame ir emociniame lygmenyse suformuoja mano taip pavadintas dvasias. Ir tuomet šios dvasios tampa jūsų visuminės esybės dalimi, žemesniosios esybės, kurią daugelis žmonių vadina siela, dalimi.

Tad, kai sukuriate tokią dvasią, šviesa iš jūsų AŠ ESU Esaties – sąmonės srautas iš jūsų AŠ ESU Esaties – ima tekėti per ją, ir šitaip jūs be paliovos bendrakuriate tą dvasią. Tai nereiškia, kad kiekvieną akimirką bendrakuriate vis naują dvasią, tai tiesiog reiškia, kad jūsų sąmonės srautui tekant per konkrečią dvasią, jūs stiprinate šią dvasią, ir šitaip ji įgyja vis didesnę galią.

Tad šis mokymas yra vertingas tuo, kad leidžia jums padaryti, ką paaiškinau ankstesniuose savo mokymuose, tai yra, leidžia jums eiti dvasiniu keliu sąmoningesniu būdu. Daugumoje ankstesnių mokymų, kurie buvo perduoti šioje planetoje, žmonėms buvo perduotas tik dalinis supratimas apie tai, kas yra dvasinis kelias. Ir todėl jie neturėjo šios mano jums perduotos koncepcijos, kad praeityje susikūrėte šias dvasias, kad šios dvasios tapo jūsų esybės dalimi, ir kad jeigu būsite susitapatinę su šiomis dvasiomis, iš tiesų negalėsite nuo jų išsilaisvinti.

Tol, kol būsite susitapatinę su tam tikra dvasia, jūsų sąmonė tekės per ją. Tai turės dvi pasekmes. Jūsų sąmonės srautui tekant per jūsų dvasią, negalite tuo pačiu metu dvasios pamatyti kaip dvasios ir pamatyti jos iš išorės. Tačiau, jeigu jos nematote, negalite iš jos išsilaisvinti. Tuo pat metu, kai jūsų sąmonė teka per šią dvasią, jūsų energijos yra surišamos toje dvasioje, ir jūs stiprinate šią dvasią, ir jums tampa sunkiau atitraukti savo sąmonę nuo tos dvasios ir pažvelgti į šią dvasią iš išorės.

Dvasia nėra tai, kas esate

Ir šiame scenarijuje gelbstinti malonė, ką jau daug kartų paaiškinome, yra tai, kad Sąmoningasis AŠ turi gebėjimą suprojektuoti save kur tiktai nori. Tai reiškia, kad bet kuriuo metu galite suprojektuoti save už tam tikros dvasios ribų, arba galite atsitraukti nuo tam tikros dvasios, kad jūsų savimonė nebūtų sukoncentruota toje dvasioje ir jūsų sąmonės srautas netekėtų per šią dvasią.

Na ir dabar, kai jums apie tai kalbu, yra akivaizdu, kad jūs vis dar tebeturite dvasias savo esybės sferoje, savo sąmonės sferoje. Vien tai, kad išgirsite arba perskaitysite šiuos žodžius, nereikš, kad automatiškai nuo jų atsitrauksite. Tačiau aš tiesiog jums sakau, kad turėdami šią koncepciją savo prote ir priimdami šią koncepciją, savo kelią galite pakelti į visiškai naują lygmenį. Kai įsisąmoninate faktą, jog šios dvasios egzistuoja jūsų sąmonės sferoje, galite sąmoningai nuspręsti pradėti atsitapatinimo nuo dvasių procesą, kad iš tiesų galėtumėte pamatyti dvasią iš išorės.

Na ir dabar, galiu jus užtikrinti, kad jeigu esate pasiruošę šiam mokymui, jūs jau tai darėte. Jūs jau tam tikru laipsniu ryžotės ieškoti rąsto savo akyje. Tai reiškia, kad šiame gyvenime, o tikriausiai taip pat ir ankstesniuose gyvenimuose, turėjote nutikimų, kai staiga pamatėte dvasią. Galbūt jūs neatpažinote jos kaip dvasios, taip kaip aš čia tai paaiškinau, ir vis dėlto, staiga patyrėte pokytį. Pažvelgėte į save ir tarėte: „Aš daugiau nebenoriu šitoks būti. Nebenoriu daugiau kartoti šių įsisenėjusių šablonų. Noriu pasikeisti. Noriu būti daugiau negu tai.“

O galbūt žinote, jog patyrėte tai ir šiame gyvenime – kuomet sąmoningai kažką pamatėte – ir tikriausiai taip pat patyrėte, kad sąmoningai kažką pamatydami, pamatydami, jog tai nesate jūs, beveik akimirksniu įgijote galią tai palikti, nustodami su tuo tapatintis. Ir, žinoma, esminis žingsnis, kylant į aukštesnį dvasinio kelio lygmenį, yra pasiekti tašką, kuomet nebesitapatintumėte su dvasia, kuri yra pagrindinė to sąmonės lygmens, kuriame šiuo metu esate, dvasia.

PASTABA: Likusią šio diktavimo dalį galite rasti knygoje: Laisvė nuo vidinių dvasių.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels