Jūs, Rusijos moterys, visos esate Dievo dukros!

TEMOS: Laimėjote pergalę Rusijos žmonėms – Pokyčiai neateina iš valdžios institucijų – Komunizmas visada pavergia moteris – Tėkmės tarp vyrų ir moterų sustabdymas – Vyrai ir moterys privalo būti lygūs; ne tokie patys – Katalikų bažnyčia ir ortodoksų bažnyčia yra iškreiptos – Būtinybė moterims atvirai kalbėti – Įveikite gėdą – Moterys turi duoti pradžią – Poliariškumas sukuria tekėjimą

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2010 birželio 13 d. per Kim Michaels. Šis diktavimas buvo perduotas Sankt Peterburge, Rusijoje.


Laimėjote pergalę Rusijos žmonėms

Mano mylimos širdys, su dideliu džiaugsmu aš, Marija, Dievo Motina, pasitinku jus ir sveikinu laimėjus lemiamą pergalę Rusijos šalies ir visų tų šalių, kurios anksčiau priklausė Sovietų Sąjungai, progrese. Ši konferencija iš tiesų buvo didžiulis lūžis. Lūžis, kurio nepastebėsite išorine akimi ir išoriniu protu, tačiau pastebėsite vidiniuose lygmenyse, kuomet šis tamsus debesis, ši tamsi struktūra, kuri kabojo virš Rusijos ir Rusijos žmonių tiek daug dešimtmečių, pagaliau gavo mirtiną smūgį, kuris privers ją per trumpą laiką subyrėti. Ir Rusijos žmonės, bei ją supančių šalių ir respublikų žmonės, pajus naują laisvę, naują viltį, naują džiaugsmą, ir tai yra džiaugsmas ne išorine prasme, o giliai iš vidaus ateinantis džiaugsmas. Nes jie žinos, kad išaušo nauja diena ir atsivėrė nauja galimybių era.

Tai yra galimybių era, savo optimizmu ir galimybėmis labai primenanti tai, ką matėte tais dešimtmečiais po šio Sankt Peterburgo miesto įkūrimo, kuomet matėte liejantis kūrybiškumą ir statymą ir matėte atsirandant naują pajautimą, kad Rusija išnyra iš savo praeities ir tampa modernia šalimi. Šį optimizmo jausmą ir viltį sudaužė ir užgniaužė bolševikų revoliucija, Kuan Jin taip detaliai aprašytu mechanizmu. Tad Motinos širdžiai yra didelis džiaugsmas matyti, kad šis prakeiksmas, šie pančiai buvo sutraukyti, ir todėl atsivėrė nauja galimybė Rusijos ir ją supančių šalių žmonėms. Tai yra didis džiaugsmas! Tad ateinu jums duoti papildomų mokymų, kurie galės padėti atnešti naują erą į Rusiją.

Pokyčiai neateina iš valdžios institucijų

Tarp žmonių dažnai egzistuoja tendencija koncentruotis į išorinius valdžios simbolius. Galite koncentruotis į vyriausybę, kariuomenę, slaptąją policiją ir kitas institucijas, kurios vadovauja visuomenei. Ir galite pažvelgti į visuomenę ir sakyti: „Kaip galėtų įvykti pokyčiai toje visuomenėje?“ Ir tuomet galite manyti, kad pokyčiai turi prasidėti nuo viršaus, nuo tų, kurie turi valdžią politinėse, karinėse, ar netgi mokslo ar valdžios institucijose. Tad galite žiūrėti į šias institucijas kaip į pokyčių instrumentus.

Tačiau jeigu sąžiningai pažvelgtumėte į Rusijos visuomenės institucijas, pamatytumėte, kad ištisus dešimtmečius komunizmo eroje būtent šios institucijos tarnavo žmonių priespaudos įrankiais, užgniauždamos jų kūrybiškumą. Tad kiek yra tikėtina, kad šios institucijos atneš kažkokius pozityvius pokyčius į Rusiją? Tai nėra tikėtina, nes institucijos, kurios yra giliausiai įstrigusios prievartinėje ideologijoje ir mąstyme, pačios paskutinės atsikratys šio mąstymo. Ir todėl pokyčiai neateis iš valdžios institucijų.

Tai iš kur privalo ateiti pokyčiai? Na, kaip jau anksčiau kalbėjau Vokietijoje, kur prasideda karas? Ar jis prasideda valdžios institucijose? Ne. Karas prasideda namuose, priešiškumo ir konfliktų tarp vyro ir moters, tarp vyro ir žmonos pavidalu. Tai iš tiesų yra konfliktas tarp vyriško ir moteriško Dievo elementų, įkūnytų žmonėse, ir būtent tai yra visų karų, viso jėgos naudojimo sėkla. Tad kur prasideda tikrieji pokyčiai visuomenėje? Jie prasideda namuose.

Tačiau kaip šie pokyčiai galės prasidėti Rusijos žmonių namuose? Na, tiktai jeigu suprasite, kas nutiko vyrų ir moterų santykiui komunistinėje eroje. Šis pasiuntinys augo Vakaruose šeštajame ir septintajame dešimtmečiuose, kuomet daugelyje vakarų šalių tam tikras populiacijos segmentas turėjo utopinę svajonę, kad komunistinė visuomenė sukurs lygybę tarp visų žmonių. Tad daugelis Vakaruose žiūrėjo į Sovietų Sąjungą, o vėliau į Kiniją, kaip į tokios lygybę turinčios visuomenės pavyzdį.

Komunizmas visada pavergia moteris

Tačiau tuo pačiu metu Vakaruose vyko didelis judėjimas už lygybės moterims suteikimą, už lygias teises, lygų atstovavimą, lygų užmokestį už lygiavertiškus darbus. Tačiau būtent tie žmonės, kurie turėjo šią utopinę svajonę apie lygią visuomenę, dažnai ir buvo tie kovotojai už moterų lygybę Vakaruose. Tačiau tie patys žmonės nesugebėjo matyti, kad komunistinėje sistemoje – ar tai būtų sovietinė ar kiniška versija – moterys buvo absoliučiai ir visiškai pavergtos.

Nebuvo jokios lygybės moterims, ir niekas neketino moterims suteikti lygybės. Ir taip yra kiekvienoje totalitarinėje sistemoje, kurias matėte pasaulyje. Vyrai yra totalitarinės sistemos vadai, o moterys yra akivaizdžiai pavergtos, išskyrus kelis atvejus, kai moteris elgiasi kaip vyras ir todėl yra pasiruošusi valdžia piktnaudžiauti dar stipriau už visus ją supančius vyrus, ir šitaip ji iškyla į valdžią. Tačiau tai nėra tikra moteriška energija, ir todėl tai iš tiesų nėra moteris. Moteris negali būti tikra diktatore; tiktai moteris, užgniaužusi savo moteriškumą, gali elgtis kaip diktatorė.

Koks yra varomasis mechanizmas už šios totalitarinių sistemų vykdomos moterų priespaudos? Na, tai tiesiog yra štai kas: vyrai yra stipresni į išorę nukreiptoje Tėvo jėgoje. Todėl vyrai lengviau pasiduoda pagundai piktnaudžiauti valdžia, tapdami nemąstančiais mašinos varžteliais, pasiruošusiais vykdyti sistemos įsakymus, pasiryžusiais ginti sistemą, pasiryžusiais žudyti savo brolius žmones sistemai apginti, nemąstydami apie pasekmes, nemąstydami apie žmogiškas kančias ar žmogišką elementą, neturėdami jokios užuojautos ir jautrumo.

Tai yra vaidmuo, kurį gali išpildyti vyrai, kai yra sugundomi piktnaudžiauti valdžia. O kaip jie yra sugundomi piktnaudžiauti valdžia? Na, puikybės ir baimės deriniu, kuomet kai kurie sureaguoja į puikybę, nes augdami jie jautėsi menkesniais, bet dabar jiems yra suteikiama valdžios pozicija ir jie gali mėgautis pranašumu ir valdžia tiems, kuriuos buvo įpratę laikyti esančiais aukščiau už juos ir žvelgiančiais į juos iš aukšto.

O tuomet, žinoma, yra tie, kurie reaguoja į baimę, kuomet patys buvo patyrę prievartą, ir siekdami ištverti šią prievartą, jie pavertė save nejautriais ir pasiruošusiais prievartą naudoti prieš kitus. Tai iš tiesų gali nutikti ir su moterimis, tačiau negalite turėti visuomenės, kurioje pakankamai daug moterų galėtų būti įstumtos į šį iškrypimą, kuomet jos galėtų tarnauti visos populiacijos pavergimo įrankiais. Tad totalitarinis režimas juodų darbų darymui, kaip galėtume juos pavadinti, visada pasikliauna vyrais.

Moterys, žinoma, yra stipresnės sutraukiančioje Motinos jėgoje, ir todėl jos turi daugiau jautrumo, daugiau užuojautos gyvybei. Mažai yra moterų, kurios galėtų pagimdyti kūdikį nejausdamos tos užuojautos, visuotinės užuojautos gyvybei. Ir todėl būtų neįmanoma sukurti totalitarinės sistemos, kuriai vadovautų moterys, kurioje elito pakalikais tarnautų moterys.

Tėkmės tarp vyrų ir moterų sustabdymas

Tad toliau turite suprasti, jog, norint pavergti vyrus, norint priversti juos būti elito pakalikais, yra būtina nutraukti arba sutrikdyti idealią aštuoniukės tėkmę tarp vyro ir moters asmeniniuose santykiuose. Idealioje situacijoje egzistuoja aštuoniukės tėkmė tarp vyriškos ir moteriškos energijų. Tuomet vyras yra subalansuotas ir puoselėjamas moters, ir todėl jo galia negali nueiti į kraštutinumą, kuriame jis ryžtųsi smurtui ir prievartai.

Tačiau, kai ši normali tėkmė yra sutrikdoma, balansuojanti moters galia nėra pakankamai stipri, kad paveiktų vyrą. Jis nepatiria puoselėjančio moters poveikio ir todėl mėgina surasti šį puoselėjimą – kažkokį tikslą arba prasmę – kitur. Ir daugeliu atvejų vyrai gali būti sugundomi atrasti tai galvojime, jog jie dirba dėl kažkokio aukštesnio tikslo; kaip, pavyzdžiui, kai kurie buvo sugundyti galvoti, kad komunizmas yra vertingas tikslas ar kad nacizmas yra vertingas tikslas, nes tai sukurs tyresnę ir galingesnę visuomenę.

Tad ar matote, kaip vyrus įmanoma sugundyti galios deriniu, piktnaudžiavimu galia, su kuria jie susiduria, tačiau taip pat pažadu, kad, jeigu jie priims sistemą, kuri prieš juos naudoja prievartą, ir ją palaikys, tuomet vieną dieną sulauks geresnės ateities sau? Tačiau, jeigu jie jaustų moters pusiausvyrą ir puoselėjimą, šis gundymas neveiktų. Nes vyrai žinotų, kad to neįmanoma pasiekti per ekstremizmą ar fanatizmą, ar bet kokią prievartinę sistemą. Jie žinotų, kad rojus į Žemę negali būti atneštas jėga, negali būti atneštas smurtu, negali būti atneštas priespauda.

Daug subtilių mechanizmų buvo naudojama amžių bėgyje vyrams ir moterims supriešinti, vyrams ir moterims suskaldyti. Ir galite prisiminti, kad yra vedybinių ritualų, kuriuose galite rasti sakinį: „Ką Dievas sujungė, žmogus teneatskiria.“ Ką Dievas sujungė nebūtinai reiškia vieną konkretų vyrą su viena konkrečia moterimi, jis sujungė vyrišką ir moterišką polius, kurie sudaro visumą už dviejų tai įkūnijančių individualių žmonių. Būtent šį vyrišką-moterišką poliariškumą, šią aštuoniukės tėkmę sujungė Dievas. O kai vyrai, siekiantys piktnaudžiauti valdžia, tai išardo, jie pažeidžia švenčiausią Dievo Įstatymo aspektą.

O tuo, žinoma, užsiima pirminės puolusios būtybės, kurios negerbia nieko, kas šventa, ir tenori naikinti, žeminti ir tyčiotis iš visko, kas šventa. Ir todėl jos suvokė, jau labai seniai, kad yra būtina atskirti tą vyrišką-moterišką poliariškumą, jį įvairiais būdais iškraipant. Ir galite matyti daug subtilių filosofijų ir idėjų, kurių tikrasis tikslas yra atskirti vyrus nuo moterų, atskirti vyrišką Dievo pasireiškimą nuo vienybės su moterišku Dievo pasireiškimu.

Saugokitės. Būkite budrūs. Studijuokite visuomenę, studijuokite idėjas, kurios dominuoja jūsų visuomenėje. Ir tuomet atraskite visus šituos subtilius būdus, kuriais vyriškas ir moteriškas poliariškumas buvo atskirti ir įvairiais būdais iškreipti. Netgi, mano mylimieji, tai, apie ką iš pradžių kalbėjau, noras Vakaruose sukurti lygybę tarp vyrų ir moterų, net ir tai buvo panaudota vyriškai-moteriškai pusiausvyrai iškreipti.

Vyrai ir moterys privalo būti lygūs; ne tokie patys

Nes matote, lygybės koncepcija, kuri buvo įvesta į populiaciją, yra toks pat lygybės supratimas koks buvo ir komunistinėje sistemoje, ir tai yra, kad lygybė reiškia vienodumą, tai reiškia, kad nėra erdvės individualiai raiškai. Vyrai ir moterys nėra sukurti lygūs ta prasme, kad jie yra vienodi. Jie yra sukurti lygūs ta prasme, kad yra vienodai vertingi, turi vienodą potencialą, ir papildydami bei paremdami vienas kitą, jie gali sukurti didesnę visumą. Tačiau tai nereiškia, kad vyrai turi pavergti moteris, ar kad moterys turi elgtis kaip vyrai, idant būtų pasiekta lygybė tarp lyčių.

Moterims nėra skirta tapti panašioms į vyrus. Moterims iš tiesų yra skirta įžengti į verslo pasaulį ir į valstybės valdymo pasaulį, tačiau joms nėra skirta tai daryti vyrų dominuojamos visuomenės nustatytomis sąlygomis, kuri ištisus dešimtmečius ir šimtmečius buvo pavergusi moteris, nes visuomenę valdę vyrai išpažino vienokią ar kitokią filosofiją ar ideologinę sistemą, kuri, kartais labai subtiliai, skatino juos iš aukšto žiūrėti į moteris, nelaikant jų sau lygiomis partnerėmis.

Matote „lygūs partneriai“ nereiškia, kad šie du partneriai yra vienodi. Tai reiškia, kad jie vertina vienas kito unikalumą, vertina skirtumus, kadangi žino, jog būtent apjungiant šiuos skirtumus yra sukuriama nauja visuma ir gimsta nauja gyvybė. Du tos paties lyties žmonės negali sukurti palikuonio, ir todėl, jeigu sieksite pakeisti moteris psichologiškai, kad jos būtų panašios į vyrus ir paklustų vyrų sukurtoms institucijoms ir sistemoms, tuomet ir toliau turėsite verslą ir valdžią, kuri nesugebės sukurti naujos gyvybės. Tai tiesiog bus aklavietė, tai bus uždara sistema, nes joje nebus balansuojančio ir puoselėjančio moters poveikio, kuris puoselėtų vyrus ir leistų jiems išreikšti savo galią subalansuotu ir jautriu būdu.

Tad matote, mes čia nekalbame apie kažkokią piktavališką ideologiją, kurios piktavališkumą visi mato. Bet ar suvokiate, mano mylimieji, kad netikri mokytojai, puolusieji, puolusi hierarchija yra gudresnė nei dauguma žmonių mano. Dauguma žmonių mano, kad yra lengva atpažinti velnią, nes jis atrodo kaip velnias. Bet matote, velnio įvaizdžiai, velnio vaizdiniai, netikrų mokymų įvaizdžiai buvo sukurti būtent kaip kaukė, kad nematytumėte, jog priešingas ego polius taip pat yra dualistinė sąmonė. Manote, kad tai, kas atrodo gera, nekenksminga ir geranoriška iš tiesų yra gera, nekenksminga ir geranoriška. Manote, kad tai yra iš Dievo, iš Šviesos.

Tačiau taip nėra, tai tėra kaukė, kuomet tie, kurie apsiskelbė vadais, mąstytojais ar filosofais gali atrodyti geranoriški, tačiau iš tiesų diegia kolektyvinei sąmonei idėjas, kurios tebėra grįstos dualizmu, šitaip sugundydami žmones suteikti jiems kažkokią elitinę valdžią juos valdyti.

Katalikų bažnyčia ir ortodoksų bažnyčia yra iškreiptos

Todėl turite tapti išmintingi kaip žalčiai, tuo pat metu išlikdami, arba tapdami, taikūs kaip balandžiai. Niekur akivaizdžiau to nepamatysite kaip katalikų bažnyčioje arba Rytų ortodoksų bažnyčioje, kurios abi teigia atstovaujančios Kristų. Tačiau nė viena iš jų neatstovauja Kristaus; jos reprezentuoja du skirtingus Kristaus mokymų iškreipimus. Ir šie iškreipimai, jeigu kalbėtume atvirai, nelabai daug kuo skiriasi, kai į juos atidžiau pažvelgiate. Jie yra Kristaus iškreipimai, nes aukština struktūrą ir siekia pasinaudoti šia struktūra individualiam Kristiškumui užgniaužti – kad niekas nedrįstų sekti Kristaus pėdomis.

Tad mes, žinoma, visiškai netrokštame, kad Rusija ir kitos respublikos išsilaisvintų nuo tironiškos komunizmo valdžios vien tam, kad patektų tironiškon Rytų ortodoksų bažnyčios – ar katalikų bažnyčios, ar kitų iškrypusių krikščioniškų bažnyčių įtakon. Mes trokštame pamatyti naujo dvasingumo atsiradimą, kuomet Rusijos žmonės nubustų realybei, kad nei komunizmas, nei totalitarinė religijos forma nesuteiks jiems visuomenės, apie kurią jie svajoja.

Jie privalo atrasti vidurio kelią, ir šis vidurio kelias prasideda nuo suvokimo, kad apgaulė yra dešinėje, apgaulė yra kairėje ir apgaulė yra viduryje. Ir todėl yra būtina transcenduoti visą dualizmo lygmenį ir ieškoti naujo ir aukštesnio supratimo. Ir tai yra vizija, kurios norime, kad laikytumėtės, tiek sau, tiek Rusijos žmonėms: kad jie nubustų būtinybei pažvelgti už šių dualistinių kovų.

Būtinybė moterims atvirai kalbėti

Nėra konstruktyvu, kad po dešimtmečius trukusios komunizmo priespaudos, jie dabar mestųsi į kapitalizmo rankas ir pasiduotų tarptautinių korporacijų bei finansinių institucijų valiai. Turi būti atrastas vidurio kelias, kitoks požiūris į ekonomiką, kitoks požiūris į dvasingumą, bet pirmiausia kitoks požiūris į vyro ir moters santykius. Laikykitės vizijos, kad šis požiūris bus atrastas, laikykitės vizijos, kad Rusijos moterys pakils ir ryšis pradėti atvirai kalbėti apie savo problemas.

Nes tai yra sritis, kurioje moterims sekasi geriausiai. Moterys daug geriau sugeba pripažinti problemas ir atvirai apie jas kalbėti nei vyrai, kurie yra linkę galvoti, jog privalo būti stiprūs tyleniai, užgniaužiantys savo jausmus. Ir dėl šių savo užgniaužtų jausmų jie negali turėti normalios tėkmės ir todėl jaučia skausmą, kurį sukelia šis užblokuotas tekėjimas. Ir tuomet jie privalo malšinti šį skausmą, pildami kokį nors skystį iš butelio, kad patirtų laikiną atokvėpį nuo skausmo, to skausmo, kurio būtų galima išvengti, jeigu jie nuoširdžiai pripažintų savo problemas ir siektų jas išspręsti, idant galėtų įtvirtinti tinkamą energijos tekėjimą savo esybėje ir tinkamą energijos tekėjimą tarp savęs ir moterų jų gyvenime.

Tačiau, kai pažvelgiate realistiškai – ir pripažįstate, kad didžioji dauguma vyrų Rusijoje turi bent tam tikrą priklausomybę nuo vodkos – matote, kad nėra realistiška, jog pokyčiai prasidėtų nuo vyrų. Ir todėl jie tegali prasidėti nuo moterų. Tad pakilkite moterys! Pakilkite aukštyn, kad galėtumėte pilnai priimti savo visišką lygybę ir lygią vertę su vyrais, savo unikalumą Dievuje. Bet tuomet suvokite, kad lygybė nereiškia vienodumo, ir jūs neturite užgniaužti savo moteriškumo, kad galėtumėte darbuotis vyrų pasaulyje. Jums yra skirta išreikšti savo moteriškumą, kad jis papildytų vyrus, kad suteiktų alternatyvą iškreiptam vyriškos formos mąstymui, kuris yra grįstas jėga ir nesugeba pats išsilaisvinti iš šio jėga grįsto mąstymo.

Tiktai moterys turi potencialą subalansuoti vyrus, nes yra pernelyg mažai vyrų, kurie būtų pasiekę pusiausvyrą savyje. Žinoma, yra vyrų, kurie turi šią pusiausvyrą – kai kurie dvasingi žmonės iš įvairių dvasingumo krypčių yra pasiekę šią pusiausvyrą – tačiau nėra pakankamai vyrų, kad jie padarytų skirtumą. Ir todėl žvelgiame į moteris, kad jos sukurtų šiuos pokyčius, kad jos būtų varomąja šių pokyčių jėga.

Ir pirmas žingsnis šiuose pokyčiuose privalo būti pasiryžimas atvirai kalbėti apie problemas su kitomis moterimis, kol moterys pradės formuoti grupes ir ištisą judėjimą, kurio vyrai ir žiniasklaida negalės ignoruoti. Ir tuomet vartai atsivers atvirai kalbėti, atvirai įvertinti, kas veikia ir kas neveikia Rusijos visuomenėje ir asmeniniuose santykiuose, namuose, šeimose, vaikuose, švietime. Ir tai gali atvesti į pamatų sukūrimą, kurie leistų atviriau įvertinti kitas visuomenės sritis.

Tačiau konstruktyviausias būdas pradėti šiuos pokyčius yra pradėti diskutuoti apie klausimus, kurie yra artimiausi moterų širdžiai: apie jų santykius su savo vyrais, su vaikais, su visa šeimos situacija, netgi šeimos Rusijos visuomenėje. Kaip galime išauginti vaikus, kurie taptų konstruktyviais visuomenės nariais, jeigu tėvo nebūna namie, nes jis yra darbe, tarnauja kariuomenėje, ar pernelyg daug laiko praleidžia įkišęs galvą į vodkos butelį?

Kaip moteris gali dirbti ir auginti šeimą, kai vyro nėra šalia? Kaip moteriai įmanoma funkcionuoti, kai ji negauna lygaus užmokesčio? Visi šie klausimai turi būti iškelti į viešumą ir diskutuojami. Kol kas nebuvo pakankamai apie tai diskutuojama. Turi atsirasti atvirumas ir jūs turite ryžtis būti atviri, net jeigu tai padarytų jus regimai pažeidžiamus ar pareikalautų kalbėti apie asmeninius dalykus, kuriuos jaučiate norintys išlaikyti privačiais, dėl kažkokios gėdos ar neadekvatumo, ar kad ir kas tai būtų.

Moterys turi duoti pradžią

Jeigu pakankamai žmonių pradės kalbėti apie šias problemas, gėda išnyks, drovėjimasis išnyks. Nes jeigu visi apie tai kalba, tuomet ir jūs neišsiskirsite apie tai kalbėdami, jūs išsiskirsite iš kitų nekalbėdami. Ir tai gali aukštyn kojomis apversti visas šias bauginimo taktikas, kurių pagalba moterys taip ilgai buvo pavergtos.

Nes gi suvokiate, argi ne taip, kad tai, ką kalbėjau apie moteris, kad jos yra jautresnės gyvybei, taip pat gali būti panaudota netikrų vadų ir netikrų mokytojų moterims pavergti. Kadangi jos yra tokios jautrios savo reputacijai, savo išvaizdai, kaip į jas žiūri kiti žmonės – kitos moterys, vyrai, visuomenė – jos dažnai pasiduoda bauginimams, neprasitardamos apie savo problemas, nes nenori patirti gėdos ar tapti apkalbų objektu.

Tad matote, reikia labai drąsių moterų, kad ši situacija būtų apversta aukštyn kojomis, idant nejautrumas gyvybei galėtų pavirsti gyvybės gynimu, pasiryžimu užtarti gyvybę ir sakyti: „Tai nėra teisinga, tai negali tęstis, ne taip viskas turėtų būti. Mums reikia padaryti tą, šitą ir aną pokytį, kad mūsų visuomenė galėtų judėti pirmyn, užuot stovėjusi vietoje šioje aklavietėje, šiame užburtame rate, kuriame jau tikrai per ilgai užsibuvome.“

Reikia drąsos moterims išeiti į priekį ir atvirai tarti: „Štai kur yra problema ir man jau gana šios problemos! Aš reikalauju pokyčių!“ Ir tuomet jūs, žinoma, galite kai kuriais atvejais pradėti nuo savo pačių namų, pasakydamos tai savo vyrams ir pademonstruodamos jiems, kad atėjo laikas pakeisti jiems savo gyvenimą – tačiau taip pat nedarydamos to iškreiptos galios būdu, bet darydamos tai puoselėjančiu ir palaikančiu būdu.

Aš, žinoma, suprantu, kad tai yra subtili pusiausvyra, tačiau jūs galite ją atrasti – jeigu ryšitės atkurti ryšį su moteriškumu, kurį jums buvo diegiama užgniaužti. Jeigu sugebėsite atkurti ryšį su tuo moteriškumu, galėsite pradėti puoselėti save. Ir tuomet galėsite pradėti puoselėti savo vyrą ir vaikus, ir pamatysite, kad pokyčiai pradės vykti. Ir tuomet vyrai, kai pasijus puoselėjami ir palaikomi, taip pat pradės pripažinti savo problemas. Ir užuot mėginę nuo jų pabėgti ar paversdami save nejautriais, jie pradės sakyti: „Taip, tai nėra teisinga, turime imtis pokyčių, užuot galvoję, kad pokyčiai įvyks ateityje. Mes turime ginti aukštesnius idealus, turime ginti tai, ką žinome esant teisinga.“

Nes matote, vyrai, savo į išorę nukreiptoje jėgoje, iš tiesų trokšta padaryti pozityvius pokyčius, trokšta apginti aukštesnį tikslą. Ir jeigu sugebėsite sugrąžinti vyrui šį troškimą, pamatysite, kad vyrai ir moterys liausis būti priešais. Ir todėl jie sugebės dirbti kartu, siekdami pozityvių pokyčių visuomenėje. Kitaip tariant, nesakau, kad moterys vienos pačios privalo atnešti ar atneš pokyčius į visuomenę. Aš tik sakau, kad moterys turi pradėti tai daryti, nes jos vienintelės gali tai padaryti. Bet tuomet, kai bus pajudėta iš šios aklavietės, kai bus sukurtas aukštyn vedantis momentumas, tuomet jūs sieksite puoselėti ir subalansuoti vyrus, idant jie galėtų prisijungti prie jūsų ir sukurti tą vyrišką-moterišką poliariškumą; jūs sukursite tą didesnę visumą.

Ir būtent ši vyriškumo ir moteriškumo vienybė pakeis visuomenę. Moterys negali to padaryti vienos. Ir vyrai negali to padaryti vieni. Tiktai jų abiejų sąjunga sukurs reikalingus pokyčius. Ir visgi tai turi prasidėti nuo moterų, pasiryžusių atvirai kalbėti apie savo problemas, net ir viešai, pareikalaujant visuomenės dėmesio tam tikroms problemoms, kurios griauna šeimas, griauna santykius, griauna žmones ir todėl taip pat griauna visuomenę.

Jeigu galės įvykti šis vienas pokytis – ir jis gali įvykti, nes potencialas tam egzistuoja, nes kitaip nebūčiau į tai atkreipusi jūsų dėmesio – na tai tuomet pradėsite matyti, kad Rusijos visuomenė pasikeis ir daugelis dalykų pradės stoti į savo vietas. Ir žmonės stebėsis: „Kaip gi įvyko šis pokytis, nes regis niekas nieko nedarė, kad įvyktų šis pokytis, – o jis tiesiog įvyko!“ Ir iš tiesų tai pamatysite, kai atsiras tas vyriškas-moteriškas poliariškumas.

Poliariškumas sukuria tekėjimą

Atsiradus tinkamam poliariškumui, viskas tiesiog pradės vykti. Nes atsivėrėte Dvasios tekėjimui. Ir tai yra aukštesnė vizija, nes, žinoma, kas galiausiai pakeis bet kurią visuomenę? Ar žmonės tai padarys? Ar žmonės suras šią galutinę sistemą, apie kurią kalbėjo kiti mokytojai? Ne, didžiausi pokyčiai, žinoma, ateina atkūrus Dvasios tekėjimą, pirmiausia per individus, o tuomet, kai yra pasiekiama kritinė masė, net ir per kolektyvinę sąmonę.

Ir tuomet Dvasios tekėjimas atneš pokyčius, nes su Dievu viskas yra įmanoma. Ir todėl gali įvykti pokyčiai, apie kuriuos niekas net nedrįso pasvajoti. Ir štai tuomet pamatysite, kaip visuomenė staiga pasikeičia, ir pažvelgsite atgal per dešimtmetį ar per vieną kartą, ir pamatysite, kaip toli nuėjo visuomenė. Ir būsite pritrenkti šių pokyčių, kurie galėjo įvykti per tokį trumpą laiko tarpą.

Laikykitės šių pokyčių moteryse vizijos, santykiuose tarp vyrų ir moterų, ir kaip tai atvers vartus pokyčiams visuomenėje. Tai yra viena iš didžiausių tarnysčių, kurią galėtumėte atlikti dėl savo šalies, ar tai būtų Rusija ar viena iš buvusių sovietinių respublikų – ar bet kuri kita šalis pasaulyje, nes aš, žinoma, čia kalbu universaliai. Tačiau kalbu specifiškai čia, nes didžiausias pokytis, kuris turi įvykti Rusijoje, iš tiesų yra pokytis santykiuose tarp vyrų ir moterų ir visuomenės požiūryje į moteris.

Jūs, Rusijos moterys, visos esate Dievo dukros! Turite teisę, kad su jumis būtų elgiamasi kaip su Dievo dukromis! Nesigėdinkite atsistoti ir pareikalauti, kad su jumis būtų iš tiesų elgiamasi taip, kaip turi būti elgiamasi, kad jūs būtumėte vertinamos už tai, kas jūs iš tiesų esate, ir reikalaukite, kad visuomenė pripažintų, jog vyrų valdoma visuomenė, jėga valdoma visuomenė galiausiai pati save susinaikins. Ir todėl atėjo laikas pokyčiams, kuomet moterims būtų leista kalbėti, kuomet moterims būtų leista išpildyti savo vaidmenį, nešant pusiausvyrą ir puoselėjimą, atnešant naujas idėjas, kurios niekada negalėtų būti atneštos per jėga grįstą mąstymą.

Jūs turite teisę to reikalauti. Nebūtinai išreikšdamos iškreiptą galią, nes galite atrasti vidurio kelią išreikšti tai moterišku būdu, idant vyrai iš tiesų paklausytų. Net ir prieš savo valią jie būtų priversti paklausyti, nes tai yra proto balsas, kurio jie niekada anksčiau negirdėjo. Tai yra kitoks balsas, kuris prasiskverbs pro vyriškas gynybines užtvaras, kuriomis jie save apsistatė ir kurios dažnai juos priverčia uždaryti savo protą, kai moterys pradeda kalbėti, nes jie tyčiojasi iš to ir vadina tai „moterų pletkais“. Tačiau kai jie išgirs tą subalansuotą, puoselėjantį balsą, jų širdys paklausys, net jeigu jų protai ir intelektai nenorės klausyti.

Kalbėkite į širdį. Kalbėkite iš to puoselėjimo ir palaikymo taško, tačiau taip pat iš tvirtybės, kad jūsų puoselėjimas ir palaikymas reikalauja pokyčių. Ir tuomet pamatysite, kaip moterys staiga pradės kilti aukštyn ir pokyčiai pradės ristis per visuomenę, kol jie taps tarsi galingas ūžiantis vėjas, kurio net ir iš Sovietų Sąjungos užsilikusios struktūros nesugebės sustabdyti. Nes šias struktūras nupūs jūsų dvasinis darbas, dvasingų vyrų ir moterų, susirinkusių drauge, daromas darbas, kaip jūs tai darėte šioje konferencijoje, kaip darėte tai savo rožiniuose ir rytietiškų mantrų kalbėjime. Norėčiau, kad pamatytumėte tą galią, kurią skleidžia Om Mani Padme Hum ir OM, kuriuos kartojote prieš šį diktavimą. Norėčiau, kad galėtumėte matyti milžinišką poveikį, kuris yra daromas energetiniame lygmenyje. Nes tuomet patirtumėte didelį padrąsinimą ir suvoktumėte, kad su Dievu viskas iš tiesų yra įmanoma!

Tad baigiu šią kalbą su Motinos meile ir Motinos didžiuliu dėkingumu už tai, kad susirinkote drauge, ne tik fiziškai, bet netgi dar didesnėje vienovėje, kuri sukūrė platformą; vienovės platformą čia apačioje, kuomet mes, kurie esame vienovė viršuje, galime išlieti didžiulę dvasinės Šviesos ir energijos koncentraciją, kuri pasieks tolimiausius Žemės kampelius, pradėdama kurti pokyčius visur, kur bejudėtų. Tad, savo intensyviu, širdimi išjaustu dėkingumu, dėkoju už jūsų Buvimą, ir sveikinu jus laimėjus reikšmingą ir lemiamą pergalę Rusijai!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2010 Kim Michaels