Nustokite atmetinėti mano dovaną jums

Žinia nuo pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels, 2004 m. gruodžio 24 d.


Jėzus

 

AŠ ESU gyvasis Jėzus Kristus ir perduodu šią žinią per Gyvąjį Žodį, kuris AŠ ESU. Žinau, daugelis abejos, kad tai iš tiesų aš, tikrasis Jėzus. Žinau, daugelis ieškos menkiausios smulkmenos, kuria pasinaudoję galėtų atmesti mano žinią. Žinau, kad kai kurie jau nusprendė, jog neįmanoma, kad galėčiau kalbėti žmonėms šiame amžiuje ar kad galėčiau pasakyti jiems ką nors naujo, ko nėra pasakyta evangelijose – evangelijose, kurioms jau beveik 2000 metų, ir kuriose nekalbama apie daugelį nūdienos žmonėms kylančių problemų.

Tačiau, jeigu tikite, kad evangelijos buvo perduotos dangišku įkvėpimu, turėtumėte suprasti, kad jas perdaviau per žmogiškus pasiuntinius. Tai kas gi man uždraus kalbėti per žmogišką pasiuntinį šiame amžiuje? Aš turiu visą valdžią Danguje ir Žemėje, todėl niekas negali to padaryti. Klausimas yra tik toks: „Ar norite klausytis – ar turite ausis girdėti?“

Pamąstykite, kodėl kalbu per žmogišką pasiuntinį. Sakau jums, taip yra todėl, kad dauguma tų, kurie save vadina krikščioniais, nenori klausyti Gyvojo Žodžio, kurį kalbu jų širdyse. Ar manot, kad esu laimingas, negalėdamas pasiekti milijonus žmonių, kurie teigia esantys mano pasekėjai, tačiau yra užkimšę ausis mano Gyvajam Žodžiui? Galiu jus užtikrinti, jog ši situacija manęs visiškai nedžiugina. Būtent todėl nusprendžiau pasinaudoti žmogišku pasiuntiniu, mėgindamas pasiekti tuos, kurie negali girdėti manęs savo širdyje, bet bent jau gali perskaityti mano žodžius. Tai yra, jei tik norės mano žodžius skaityti, ir jei dar nepavertė savo širdies akmeniu.

Atėjau paprašyti tuos iš jūsų, kurie tvirtina esantys mano pasekėjai, nustoti atmetinėti brangiausią dovaną, kurią padovanojau žmonijai. Ši dovana yra Gyvasis Žodis, kuris aš esu, žodis, kurį galite betarpiškai girdėti savo širdyje. Tai kodėl gi tiek daug tų, kurie vadina save krikščioniais, taip stipriai įsikibo į išorines doktrinas – kurios yra lyg nubaltinti antkapiai pilni mirusiųjų kaulų – jog nenori arba nesugeba girdėti mano Gyvojo Žodžio?

Kodėl ignoruojate mano Gyvąjį Žodį?

Pamąstykite, dėl kokių priežasčių žmonės ignoruoja mano gyvąjį žodį, ir jeigu tai, ką sakau, tinka ir jums, būkite atviri su savimi. Drįskite ieškoti rąsto savo akyje, nes kaip gi jį ištrauksite jo nepamatę? O jei jo neištrauksite, kaip įeisite į mūsų Tėvo karalystę? Tad štai kokios yra dažniausios Gyvojo Žodžio atmetimo priežastys:

Ar mano Gyvąjį Žodį ignoruojate dėl to, kad pragaro ugnimi ir siera besispjaudantys pamokslautojai įbaugino jus mąstyti apie dalykus, kurie peržengia jų išorinių doktrinų ribas ir pažodines šių doktrinų interpretacijas? Jei taip, tai kodėl nematote, kad nebuvau pragaro ugnies ir sieros pamokslautojas, ir skelbiau meilės, o ne baimės evangeliją? Kaip manote, kodėl sakiau:

Tad mylėk Viešpatį savo Dievą visa širdimi, visa siela, visu protu ir visomis jėgomis: tai pirmasis įsakymas. (Morkaus 12,30)

Puikiai žinojau, kad baimė nenuves jūsų į Dangų. Ir kaip gi galite mylėti Dievą, jeigu bijote Jo arba manote, kad Jis jus nubaus už menkiausią klaidelę? Štai kodėl atėjau žmonėms duoti tobulą meilę, išvejančią visas baimes (1 Jono 4,18).

Ar mano Gyvąjį Žodį ignoruojate dėl to, kad leidote tiems patiems pragaro ugnimi ir siera besispjaudantiems pamokslautojams bauginimais įtikinti jus, jog viskas, ką jums yra leidžiama apie mane žinoti, yra parašyta Biblijoje, ir kad šiandien negalėčiau pasakyti nieko naujo, ko nebūtų Biblijoje? Jei taip, pamąstykite apie mano teiginį, dažnai šių pamokslautojų sąmoningai nutylimą:

Dar daug ką turiu jums pasakyti, bet dabar negalite pakelti. (Jono 16,12)

Kiekvienam turėtų būti akivaizdu, kad aš atėjau praplėsti žmonių suvokimo apie dvasinę gyvenimo pusę. Ir lygiai taip pat turėtų būti akivaizdu, kad per praėjusius 2000 metų žmonijos suvokimas visose gyvenimo srityse pakilo į aukštesnį lygmenį. Todėl šiandien galiu jums papasakoti žymiai daugiau, nei žmonės sugebėjo suprasti, sugebėjo pakelti prieš 2000 metų. Kaip manote, ką turėjau omenyje sakydamas:

Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. (Mato 28,20)

Turėjau omenyje, kad mano Dvasia visada bus su jumis, ir kad nenustosiu perdavinėti savo Gyvojo Žodžio, savo laipsniško apreiškimo tiems, kurie turi ausis girdėti. Ir šiame amžiuje yra daug turinčių ausis girdėti, nors kai kurie iš jų dar nesuprato, kad yra pasirengę gilesniam Kristaus slėpinių suvokimui. Bet niekada nėra per vėlu nubusti mano Gyvajai Tiesai!

Ar ignoruojate mano Gyvąjį Žodį dėl to, kad leidotės intelektualių teologų įtikinami, jog žmogaus išrastos įstatymų raidės interpretacijos yra viskas, ko reikia jūsų išganymui? Jei taip, tai kodėl nematote, kad nuolatos mečiau iššūkį anų laikų intelektualiems teologams – rašto aiškintojams ir fariziejams? Kaip manote, kodėl sakiau:

Taigi sakau jums: jeigu teisumu neviršysite Rašto aiškintojų ir fariziejų – neįeisite į dangaus karalystę. (Mato 5,20)

Puikiai žinojau, kad negalite į Dangų patekti intelektualiniais samprotavimais. Į Dangų galite įžengti tiktai sugėrę mano kūną ir kraują, mano Gyvąjį Žodį, ir leidę jam iškildinti jūsų sąmonės tešlą (Mato 13,33). Atėjau padovanoti žmonėms Tiesos Dvasią, kurios neįmanoma atrasti išorinėse doktrinose. Štai kodėl sakiau:

Dievas yra dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti Jį dvasioje ir tiesoje. (Jono 4,24)

Ar ignoruojate mano Gyvąjį Žodį dėl to, kad pernelyg įpratote prie kažkokių interpretacijų ir ritualų, ar prie kažkokios bažnyčios? Gal manote žinantys viską, ką turite apie mane žinoti, ir esate tikri, kad jūsų išganymas yra garantuotas – ir todėl nenorite, kad trikdyčiau jus, siūlydamas aukštesnį supratimą? O gal nenorite palikti savo tinklų, kuriais žvejojate žemiškus malonumus, ir nenorite akis į akį susidurti su manimi, nes bijote, kad galiu priversti jus keistis? O gal koks nors nūdienos įstatymo mokytojas prikalbėjo jums, kad jums nereikia ieškoti mano Gyvosios Tiesos, nes pakanka pripažinti Jėzų Kristų savo Viešpačiu ir Išganytoju ir jau būsite išganyti? Ar manote, kad galiu išganyti tuos, kurie šaukiasi mano vardo, bet ignoruoja mano įsakymus? Tai kodėl tuomet sakiau:

Niekas negali tarnauti dviem šeimininkams: arba jis vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie vieno bus prisirišęs, o kitą niekins. Negalite tarnauti Dievui ir Mamonai. (Mato 6,24)

Priešingai daugelio įsitikinimui, „mamona“ nėra vien pinigai, tai greičiau „šio pasaulio daiktai“, net ir šio pasaulio įsitikinimai. Daugybė žmonių save vadina krikščioniais, manydami, kad pakanka atsėdėti mišias sekmadienį, ir tuomet likusią savaitę galite daryti ką norite. Kodėl, jūsų manymu, taip dažnai rašto aiškintojus ir fariziejus vadinau veidmainiais? Kodėl sakiau, kad lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtuoliui patekti į Dangų? (Mato 19,24)

„Turtuolis“ simbolizuoja žmogų, kuris nesugeba paleisti šio pasaulio dalykų ir sekti Kristumi. Ir į tai taip pat įeina žmonių sukurtos interpretacijos, skatinančios žmones manyti, kad išganymui pakanka šauktis mano vardo, nesistengiant savęs keisti. Neįmanoma įžengti į Dangaus karalystę, kol esate prisirišę prie šio pasaulio dalykų ir įsitikinimų. Štai kodėl sakiau:

Kokia gi žmogui nauda laimėti visą pasaulį, bet prarasti savo sielą? (Morkaus 8,36)

Neatėjau tam, kad žmonės jaustųsi patogiai tarp savo daiktų ir iliuzijų. Atėjau, kad priversčiau juos pasijusti nepatogiai su šio pasaulio daiktais ir įsitikinimais, idant šis nepatogumas paskatintų juos siekti Tiesos Dvasios ir išsigelbėti. Štai kodėl sakiau:

Nemanykite, jog aš atėjęs nešti žemei ramybės. Aš atėjau nešti ne ramybės, o kalavijo. (Mato 10,34)

Mano kalavijas yra tiesos žodis, atskiriantis tikrą nuo netikro. Tad tiems iš jūsų, kurie esate pasiryžę pakilti virš savo baimių, virš proto puikybės – šnibždančios, kad jie žino viską – ir išlįsti iš komforto zonos, leiskite man dabar paaiškinti, kas yra ta tikroji dovana, kurią padovanojau žmonijai.

Aš atsiųsiu jums Globėją

Vienas paskutinių mano pamokymų mokiniams buvo toks:

15 Jei mane mylite, laikykitės mano įsakymų.
16 Aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius,
17 Tiesos Dvasią, kurios pasaulis neįstengia priimti, nes jos nemato ir nepažįsta, o jūs ją pažįstate, nes ji yra pas jus ir bus jumyse.
18 Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus. (Jono, 14 skyrius)

O jei tik visi krikščioniai galėtų iš tiesų suprasti šio mokymo prasmę, jei tik jie suprastų, kas yra tas Globėjas! Tad leiskite man dabar paaiškinti tiems, kurie turi ausis girdėti, kas iš tikrųjų yra Globėjas, dar ir šiandien esantis su jumis.

Norint suprasti, kas yra Globėjas, reikia atsitraukti žingsnelį atgal ir apžvelgti visą šios planetos religinį gyvenimą. Matote, yra du skirtingi požiūriai į religiją. Pirmąjį aš vadinu išoriniu požiūriu. Šio požiūrio į religiją laikėsi rašto aiškintojai, fariziejai, sadukiejai, įstatymo mokytojai ir šventyklos dvasininkai – žmonės, pasmerkę mane mirčiai.

O taip, žinau, kad visi krikščioniai mano, jog jie niekada nebūtų pasmerkę Gyvojo Kristaus, kaip padarė šie žmonės. Vis dėlto, sakau jums, turėtumėte ieškoti rąsto savojoje akyje, prieš teisdami krislą kitų akyse. Išorinio požiūrio šalininkai nėra kokia nors viena žmonių grupė, egzistavusi tam tikru istorijos laikmečiu. Išorinio požiūrio į religiją šaknys glūdi viename žmogaus psichikos aspekte, todėl visi žmonės gali pakliūti į šio požiūrio šalininkų gretas.

Kas yra šis išorinis požiūris? Jo pagrindą sudaro tikėjimas, kad į Dangų galite patekti laikydamiesi tam tikrų taisyklių Žemėje. Manote, kad, kol tikėsite tam tikromis doktrinomis, kurias apibrėžė teisingi šventraščiai ar rimti religijos autoritetai, būsite išganyti. Tol, kol laikysitės savo religijos nustatytų taisyklių ir nedarysite arba nesakysite blogų dalykų, būsite išganyti. Ir tol, kol priklausysite teisingai religijai ir laikysitės jos ritualų (bent sekmadieniais), būsite išganyti. Kitaip tariant, išganymą pasieksite atlikę tam tikrus išorinius veiksmus, ir jums nereikės imtis daug sunkesnės užduoties – ištirti save, savo įsitikinimus, nuostatas, savo psichologines žaizdas. Išganymą pasieksite keisdami išorinius savo veiksmus, o ne keisdami save, savo sąmonės būseną.

Mano brangūs draugai, argi nematote, kad milijonai krikščionių pasidavė šiam išoriniam požiūriui į religiją? Jie mano, jog dėl to, kad priklauso vienintelei tikrai religijai – krikščionybei – ir Jėzų Kristų yra paskelbę savo Viešpačiu ir Išganytoju, jie bus automatiškai išganyti. Argi nematote, jog milijonai krikščionių tikisi, kad vieną dieną pasirodysiu danguje ir akimoju išspręsiu visas žmonijos problemas, paimdamas visus gerus krikščionius – tai yra, „gerus“ pagal išorinį standartą – į Dangų ir pasiųsdamas visus netikinčiuosius į Pragarą?

Kaip galite nematyti, kad lygiai tokio paties požiūrio į religiją laikėsi prieš 2000 metų mirčiai mane pasmerkę žmonės? O taip, puikiai pažįstu širdis tų, kurie mano esantys geri krikščioniai ir teisia kitus pagal savo susikurtą standartą. O taip, žinau, kad skirtingos krikščionių grupės mano, jog tai jie yra tie teisieji, ir, jeigu būtų sutikę mane prieš 2000 metų, iš karto būtų mane pažinę ir sekę manimi. Bet sakau jums, tai toli gražu nėra tiesa ir tai, tiesą sakant, yra labai pavojinga iliuzija, galinti kainuoti jums išganymą.

Matote, mano mylimieji, išganymo negalima laimėti laikantis išorinio požiūrio į religiją. Štai kodėl sakiau, kad rašto aiškintojų ir fariziejų teisumas nėra pakankamas patekti į Dangų. O kodėl nėra pakankamas? Paklausykite vieno iš pačių giliausių mano teiginių, kurį dažnai praleidžia pro akis arba neteisingai interpretuoja krikščionių pamokslautojai:

20 Fariziejų paklaustas, kada ateis Dievo karalystė, Jėzus paaiškino: „Dievo karalystė neateina regimai.
21 Ir niekas nepasakys: ‚Štai ji čia arba ten!‘ Nes Dievo karalystė yra jumyse.“ (Luko 17)

Argi neaiškiai pasakiau, kad negalite į karalystę įžengti, laikydamiesi išorinių taisyklių ir doktrinų? Argi neaiškiai pasakiau, kad karalystė neateis tol, kol jos ieškosite savo išorėje? Karalystė pas jus neateis tol, kol nerasite jos savo viduje!

Ką tai iš tiesų reiškia, kad Dievo karalystė yra jumyse? Tai reiškia, kad durys į Dievo karalystę yra jūsų viduje, o tiksliau jūsų prote. Tai reiškia, kad į Dievo karalystę negalite įeiti, darydami išorinius veiksmus, ar tai būtų šventraščių deklamavimas, tikėjimo išpažinimas ar ritualų atlikinėjimas. Į karalystę galima įeiti tik vienu būdu – keičiant save, keičiant savo sąmonės būseną.

O kaip jums pakeisti savo sąmonės būseną? Turite sekti keliu, kuriuo ėjo Paulius sakydamas: „Aš mirštu kiekvieną dieną“ (1 korintiečiams 15,31). Kuri Pauliaus dalis mirdavo kiekvieną dieną? Tą savo dalį jis vadino kūnišku protu – jusliniu žmogumi. Būtent šis protas verčia žmones nusidėti, teisti vienas kitą ir tikėti, kad išorinių ritualų atlikimas užtikrins jų patekimą į Dangų. Štai kodėl Paulius sakė:

22 Privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais,
23 Atsinaujinti savo proto dvasioje,
24 Ir apsivilkti nauju žmogumi, sukurtu pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. (efeziečiams, 4 skyrius)

Paulius buvo pasiryžęs pereiti sunkų ir skausmingą savęs ištyrimo procesą, nusimesdamas per jį viską, ką atrado esant nepriimtina visa atskleidžiančioje Kristaus Tiesos šviesoje. Jis buvo pasirengęs leisti savo kūniškajam žmogui mirti, nes suprato negalintis pasiimti šio senojo žmogaus su savimi į Dangų. Jis žinojo, kad norint patekti į vestuvių puotą, privalu apsivilkti naujo žmogaus vestuvinį drabužį (Mato 22,12), naujos sąmonės būseną. Štai kaip Paulius apibūdino šį naują žmogų:

Ir apsivilkote nauju žmogumi, kuris yra atnaujintas pažinimu pagal atvaizdą to, kuris jį sukūrė. (kolosiečiams 3,10)

Tai kas gi sukūrė šį naująjį žmogų? Tai buvo ne kas kitas kaip aš, pakylėtasis Jėzus Kristus, sukūręs šį naują žmogų, kurį apsivilkti turi potencialą visi žmonės, o apsivilkę jį, įžengti į Dangaus karalystę, esančią juose. Šį naują žmogų tiesiog galima apibūdinti kaip proto būseną, Kristaus proto būseną, bet ji yra netgi daugiau nei tai. Kaip apsivilkti šiuo nauju žmogumi? Negalite to padaryti išoriniais ritualais. Galite tai padaryti tik leidę šiai Tiesos Dvasiai būti jumyse tol, kol tapsite viena su šia Dvasia. Paulius tai žinojo ir todėl sakė:

Tebūna šis protas jumyse, kuris buvo ir Kristuje Jėzuje. (filipiečiams 2,5)

Kai leisite senajai sąmonės būsenai – kūniškam protui – mirti ir leisite užgimti naujai sąmonės būsenai – Kristaus protui, tuomet suprasite, ką iš tiesų reiškia būti naujai gimusiu. O kiek daug krikščionių mano, kad atgimti iš naujo tiesiog reiškia paskelbti mane savo Viešpačiu ir Išganytoju. Ne, sakau aš, jokiais išoriniais paskelbimais neatgimsite Kristuje! Norėdami iš tiesų atgimti Kristuje turite leisti Kristaus protui gimti jumyse. Štai kodėl sakiau:

3 Jėzus atsakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas negims iš naujo, negalės regėti Dievo karalystės“.
4 Nikodemas paklausė: „Bet kaip gali gimti žmogus, būdamas senas? Argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir gimti?“
5 Jėzus atsakė: „Iš tiesų, iš tiesų sakau tau: jei kas negims iš vandens ir Dvasios, negalės įeiti į Dievo karalystę.
6 Kas gimė iš kūno, yra kūnas, o kas gimė iš Dvasios, yra dvasia.“ (Jono, 3 skyrius)

Tai, kas gimė iš kūno nėra vien jūsų fizinis kūnas. Tai yra žmogiška sąmonės būsena, kūniškas protas, nesugebantis atpažinti Gyvojo Kristaus, stovinčio prieš jį kūne. Žmonės, kurie manęs prieš 2000 metų neatpažino, buvo apakinti savo kūniško proto. Štai kodėl sakiau:

Jiems pildosi Izaijo pranašystės žodžiai: girdėti girdėsite, bet nesuprasite, žiūrėti žiūrėsite, bet nematysite. (Mato 13,14)

Lygiai taip pat ir jūs, jeigu neatpažįstate mano Buvimo savyje – ar šioje žinioje – jūs taip pat esate apakinti savo kūniško proto. Ši kūniška sąmonės būsena neleidžia jums matyti, kad durys į Dangaus karalystę yra jūsų viduje. Dėl to ir ieškote išorinio Išganytojo, kuris nudirbtų visą darbą už jus, užuot suvokę, kad tikrąjį Išganytoją, vienintelį Išganytoją privalote atrasti savo prote. Kas gi yra tas vidinis Išganytojas?

Kas yra vidinis Išganytojas?

Vidinis Išganytojas yra karalius, sėdintis Dangaus karalystės, esančios jumyse, soste. Jis bus jūsų Viešpats – jei tik leisite jam valdyti jūsų gyvenimą, užuot pasidavę kūniško proto aistroms ir polinkiams bei šio pasaulio pagundoms. Šį vidinį Išganytoją vadinau Globėju:

26 Kai ateis Globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, - Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, - jis liudys apie mane.
27 Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi buvote. (Jono, 15 skyrius)
O Globėjas – Šventoji Dvasia, kurią mano vardu Tėvas atsiųs, - mokys jus visko ir viską primins, ką jums sakiau. (Jono 14,26)

Tačiau iš kur šis Globėjas, ši didžiai Šventa Dvasia ateina? Ar ji atsirado iš niekur, ar jos atsiradimas yra susijęs su mano pakilimu pas Tėvą? Paklausykite mano žodžių:

7 Bet sakau jums gryną tiesą: jums geriau, kad aš išeinu, nes jei neišeičiau, pas jus neateitų Globėjas. O nuėjęs Jį jums atsiųsiu.
8 Atėjęs Jis įtikins pasaulį dėl nuodėmės, dėl teisumo ir dėl teismo. (Jono 16 skyrius)

Matote, mano mylimieji, kai pakilau pas savo Tėvą ir man buvo suteikta visa valdžia Danguje ir Žemėje (Mato 28,18), mano didžiausias troškimas buvo padėti tiems savo broliams ir seserims, kurie dar nepateko į karalystę. Todėl nusprendžiau, kad geriausia, ką galiu padaryti dėl žmonijos, yra pasiūlyti kiekvienam Žemės žmogui dalelę savo Dvasios, dalelę savo Kristaus proto. Žinojau, kad tik sugėrę į save šį Kristaus protą, galėsite apsivilkti vestuvinį drabužį, kuris leis jums įžengti į vidinę karalystę. Tik per Kristaus protą galėsite pakilti virš nuodėmių, virš teisuoliškumo (taip būdingo rašto aiškintojams ir fariziejams) ir kitų smerkimo, kylančio iš kūniško proto ir trukdančio jums atrasti vidinę karalystę. Štai kodėl sakiau:

Dangaus karalystė yra kaip raugas, kurį moteris įmaišė trijuose saikuose miltų, ir nuo jo viskas įrūgo. (Mato 13,33)

Turite sugerti šį Kristaus proto žiupsnį ir leisti jam pakylėti aukštyn jūsų sąmonės vibracijas, kol galiausiai nusimesite senąjį kūnišką protą ir apsivilksite naują Kristaus protą. Nusimesite juslinį žmogų ir atgimsite dvasiniu žmogumi, sukurtu pagal Dievo paveikslą ir panašumą (Pradžios 1,26). Todėl aš nusprendžiau perlaužti gyvybės duoną, padalinti savo „kūną ir kraują,“ pasiūlydamas dalį Savęs kiekvienam žmogui Žemėje.

Šią dalį prieš 2000 metų vadinau Globėju. Daugelis krikščionių jį vadina Šventąja Dvasia, ir iš tiesų ji yra Dievo, kuris yra dvasia ir šventas, apraiška. Tačiau Šventąją Dvasią galite gauti tik iš Dangaus Būtybės, savo noru sutikusios pasidalinti su jumis savo paties Dvasia. Tad aš nusprendžiau duoti jums dalį savo Dvasios, duoti jums dalelę savo Dvasinio Aš; tą patį padarė ir kitos būtybės Danguje. Ši dalelė nėra koks nors kurčias ar nebylus energijos gabalėlis. Tai iš tiesų yra tiksli mano kopija, savimonę turinti būtybė, sugebanti jums vadovauti ir patarti, kaip pasiekti išganymą. Tad galėtume sakyti, kad Globėjas yra jūsų Kristaus AŠ, Jėzaus Kristaus Dvasinio Aš kopija.

O taip, žinau, kad sąvokos „Kristaus AŠ“ Biblijoje nėra, ir girdėjau, kaip krikščionys atmesdami šią sąvoką kalbėjo: „Jeigu turėčiau Kristaus AŠ, man nereikėtų Jėzaus Išganytojo.“ Bet matote, mano mylimieji, jūsų Kristaus AŠ ir esu aš! Tai yra dalelė mano Aš, dalelė mano Dvasios, todėl tai yra pati brangiausia ir intymiausia mano dovana jums. Todėl, jeigu atstumsite šią dovaną, šį asmeninį Išganytoją, kurį siūlau kiekvienam iš jūsų, atstumsite mane. Prašau jūsų: nustokite atmetinėti mano dovaną – vienintelį kelią į išganymą.

Neatstumkite vidinio Išganytojo

Mano mylimieji, ar dabar jau matote esminę klaidą, kurią per praėjusius 2000 metų darė milijonai krikščionių? Ar matote, kad milijonai krikščionių įstrigo išoriniame požiūryje į religiją, tame pačiame požiūryje, kurio laikėsi įsikūnijusį Kristų atstūmę rašto aiškintojai ir fariziejai? Ar matote, kad visą tą laiką milijonai krikščionių garbino stabą, šoko aplink išorinio Išganytojo aukso veršį, privalantį juos išganyti be būtinybės keistis? Ar matote, kad šis išorinis teisuoliškumas, rašto aiškintojų ir fariziejų teisuoliškumas, paprasčiausiai neleis jums įžengti į vidinę karalystę?

Istorijoje buvo keletas žmonių, kurie sugebėjo pakilti virš šio stabo ir jį palaikančių išorinių doktrinų. Jie peržengė išorinių šventraščių, įstatymo raidės ribas ir atrado Tiesos Dvasią. Jie suprato tai, ką žinojo Paulius:

Kuris padarė mus tinkamus būti Naujosios Sandoros tarnais – ne raidės, bet Dvasios, nes raidė žudo, o Dvasia teikia gyvybę. (2 korintiečiams 3,6)

Šių žmonių požiūris į religiją nebuvo išorinis, jų požiūrį galėtume pavadinti vidiniu arba mistiniu požiūriu. Užuot dėvėję religiją kaip kaukę, jie sugėrė mano mokymą, leisdami savajam Kristaus AŠ perkeisti juos pagal naujo žmogaus, dvasinio žmogaus paveikslą. Kadangi jie buvo kitokie nei bažnytinė dauguma, juos dažnai vadino mistikais. Kartais juos netgi išvadindavo eretikais ir persekiodavo tie, kurie save vadino krikščioniais, tačiau šie taip vadinami krikščioniai nesuvokė mano mokymo esmės. Nesuvokė todėl, nes supanašėjo su įstatymo mokytojais, kuriems priekaištavau:

Vargas jums, Įstatymo mokytojai! Jūs paėmėte pažinimo raktą, bet patys nėjote ir einantiems trukdėte. (Luko 11,52)

Kas yra tas pažinimo raktas? Tai yra jūsų Kristaus AŠ, Tiesos Dvasia jumyse, kuri „išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs“ (Jono 14,26). Tai yra Tiesos Dvasia ir apie ją sakiau:

Bet kai ateis Ji, Tiesos Dvasia, jus Ji įves į visą tiesą. Ji nekalbės iš savęs, bet kalbės, ką išgirs, ir praneš, kas dar turi įvykti. (Jono 16,13)

Ką išgirs jūsų Kristaus AŠ? Išgirs mano Gyvąjį Žodį, ištartą čia Danguje, kurį jūsų Kristaus AŠ, mano Tiesos Dvasia jumyse, išvers jūsų protui. Todėl per savo Kristaus AŠ turite gebėjimą betarpiškai girdėti mano Gyvąjį Žodį savo prote ir savo širdyje.

Jūs galite žinoti tiesą

Mano mylimieji, ar matote dabar, kokią dar vieną klaidą paskutiniais šimtmečiais darė milijonai krikščionių? Jie tikėjo, kad tiesos neįmanoma pažinti patiems, kad jums reikalingi išoriniai šventraščiai ar bažnyčios autoritetai, kurie jums apibrėžtų tiesą.

Ak, mano mylimieji, tai yra pats pragaištingiausias tikėjimas, kurio nei aš, nei mano Tėvas niekada neskleidėme. Tiesą sakant, šį neigimą žinoti tiesą savo širdyje paskleidė būtent tie žmonės, kurie buvo taip giliai įstrigę išoriniame požiūryje į religiją, jog prarado bet kokią tiesą. Būtent šiems žmonėms priekaištaudamas sakiau:

Jūsų tėvas – velnias, ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas. (Jono 8,44)

Ar matote, kad velnias neturi tiesos savyje, nes neigia, kad Tiesos Dvasia yra jame? Jis neigia Kristų savyje, klastingai siekdamas ir visus žmones priversti jį neigti. Ir čia pasiekėme tašką, kai galiu jums atskleisti, kokia iš tiesų buvo mano misijos esmė, kam aš iš tiesų atėjau į Žemę.

Matote, tie, kurie laikosi išorinio požiūrio į religiją, mano, kad atėjau visą darbą nudirbti už juos ir kad Dievo karalystė ateis laikantis išorinės religijos ritualų. Tačiau tiesa ta, jog dėl to, kad Dievo karalystė yra jumyse, negaliu išganyti jūsų išorinėmis priemonėmis. Išganyti jus galėsiu tik tuomet, kai liausitės manęs ieškoti ne savyje, nesvarbu, šventraščiuose ar bažnyčioje. Išganyti jus galėsiu tik tuomet, kai nuspręsite įžengti į vidinę savo karalystę, kai nuspręsite atrasti mano Dvasią, savąjį Kristaus AŠ, ir apsivilksite naująjį Kristaus proto žmogų. Turite leisti savajam Kristaus AŠ „būti jumyse“ ir „parodyti jums visą tiesą“.

Ar dabar jau suvokiate, kad į Žemę atėjau tik dėl šios vienos vienintelės priežasties? Atėjau pademonstruoti absoliučią tiesą, jog jūsų išganymui nereikia nieko – jokių jūsų išorėje esančių žmonių ar institucijų. Viskas, ko jūsų išganymui reikia yra jumyse – mano Dvasios dovana, kuria su jumis pasidalinau!

Nustokite spyriotis prieš akstiną

Mano mylimieji, ar suvokiate stulbinančią reikšmę to, ką ką tik jums pasakiau? O taip, žinau, kad daugelį krikščionių ši tiesa šokiruos, nes ji prieštarauja viskam, ką jiems pasakojo nuo pirmųjų dienų bažnyčioje. Tačiau prieš atmesdami šį mokymą, prašau prisiminkite, kaip iš pradžių Paulius persekiojo mano pasekėjus, bet vėliau pasiryžo pakeisti savo gyvenimą, tapdamas pačiu galingiausiu mano advokatu.

Jūs taip pat turite galimybę pakeisti savo gyvenimą, ir manau, jeigu sąžiningai pažvelgtumėte į save, pamatytumėte, kad turite daug klausimų, į kuriuos oficialiosios doktrinos nesugeba atsakyti. Galbūt nūdienos įstatymo mokytojai jums sakė, kad atsakymai neegzistuoja, bet aš jums sakau, kad, jeigu išdrįsite peržengti išorinių doktrinų ribas, atskleisiu jums Gyvąją Tiesą jūsų širdyje. Ir išvysite tiesą kaip žaibo blyksnį, kaip kad Paulius ją išvydo, kai jam tariau:

Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji? Sunku tau spyriotis prieš akstiną. (apaštalų darbai 26,14)

Todėl pasimokykite iš Pauliaus pavyzdžio ir ryžkitės pasikeisti kaip pasikeitė Paulius:

Ir bematant jam nuo akių lyg žvynai nukrito. Jis kaipmat atgavo regėjimą ir buvo pakrikštytas. (apaštalų darbai 9,18)

Galite pradėti pamąstymu, kad mane mirčiai pasmerkę žmonės taip pat laikėsi išorinio požiūrio į religiją, tikėdami, kad išganymas be išorinės religijos yra neįmanomas. Tiesą sakant, mano žodžiai, kad Dievo karalystė yra jumyse, būtent ir paskatino religinius vadus planuoti mano mirtį. Jie puikiai suvokė, kad, jeigu žmonės patikės šiuo vieninteliu teiginiu, jie greitai supras, kad jų išganymui nėra reikalinga nei išorinė religija, nei tai religijai vadovaujantys žmonės, Ir tuomet išorinės religijos vadai prarastų savo privilegijuotus postus ir valdžią žmonėms.

Mano mylimieji, ar suvokiate, jog šie valdžios ištroškę vadai visiškai neketino prarasti savo įtakos žmonėms? Jie nesiruošė leisti kažkokiam ekstremistų pamokslautojui – pagal šiandieninę terminologiją – Naujojo Amžiaus kulto lyderiui – atimti iš jų šimtmečiais turėtą valdžią. O savo valdžiai išsaugoti jie buvo pasiryžę viskam, net ir Gyvojo Kristaus nužudymui. Ar suvokiate, jog jie iš tiesų buvo netikri pranašai:

Sergėkitės netikrų pranašų, kurie ateina pas jus avių kailyje, o viduje yra plėšrūs vilkai. (Mato 7,15)

Jie rodėsi avių kailyje, dėvėdami savo religinius apdarus, ir teigė tarnaujantys Dievui. Tačiau iš tiesų jie užsikerėplino į valdžios krėslą tarp žmonių ir jų Dievo, kaip tą matėte darant ir daugelio kitų religijų netikrus vadus istorijos eigoje.

Tad kad ir kaip man bebūtų liūdna apie tai kalbėti, turiu jums atvirai pasakyti, kad krikščioniškose bažnyčiose esama daug netikrų pranašų, sėdinčių vadovaujančiuose postuose ir tvirtinančių, kad tarnauja Viešpačiui. Ir iš tiesų jie tarnauja savo viešpačiui, bet kas gi yra tas jų viešpats? Jei pamąstysite apie tai sąžiningai, suprasite, kad jie paėmė mano duotą mokymą, kurio paskirtis buvo išlaisvinti žmones nuo grandinių, ir jį iškraipę sukūrė išorines doktrinas, pavertusias mane stabu, kurį reikia garbinti, užuot rodžius mane pavyzdžiu, kuriuo reikėtų sekti. Ir šios iškraipytos doktrinos laiko žmones prirakintus prie išorinės religijos, užuot išlaisvinusios juos atrasti mane savo viduje. Šie nūdienos netikri pranašai siekia išlaikyti savo valdžią, nužudydami Kristų jumyse. Jeigu netikite manimi, paprašykite, kad jie paaiškintų jums vieną iš pačių svarbiausių mano teiginių:

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnių darys, nes aš einu pas savo Tėvą. (Jono 14,12)

Pamatysite, kad apsišaukėliai pamokslautojai turi gausybę intelektualių interpretacijų, neigiančių, kad kiekvienas gali sekti mano pėdomis ir daryti darbus, kuriuos aš dariau. Tačiau visų šių interpretacijų tikslas yra vienas – pateisinti išorinės bažnyčios ir jos vadų reikalingumą. Visi šitie aiškinimai neigia, kad dalelė mano Dvasios yra pasiruošusi gimti jumyse. Aš iš tiesų pasakiau šiuos žodžius, todėl jums belieka arba neigti mano žodžius evangelijose, arba neigti įstatymo mokytojų pateikiamus aiškinimus, kurie nenori įeiti į mano karalystę savyje ir jums siekia sukliudyti į ją įžengti.

Tiesa ta, jog tam, kad Dievo karalystė ateitų į Žemę, reikia, kad daugelis žmonių pasektų mano pavyzdžiu ir apsivilktų Kristaus protą, per kurį Dievas gali duoti žmonijai sprendimus visoms jos problemoms. Tačiau kol nesusivienysite su Kristaus Dvasia, esančia jumyse, su savuoju Kristaus AŠ, tol negalėsite daryti darbų, kuriuos aš dariau. Tad dabar sakau: palikite netikrus vadus, apie kuriuos sakiau:

Palikite juos! Jie akli aklųjų vadovai. O jeigu aklas aklą ves, abu į duobę įkris. (Mato 15,14)

Prieš 2000 metų atėjau mesti iššūkį netikriems išorinės religijos vadams ir parodyti visiems žmonėms nesenstančią tiesą, kad jūsų išganymui nereikalingi išoriniai šventraščiai ir išorinė religija. Dievo karalystė yra jumyse, tačiau niekada jos nerasite, kol ieškosite ne savyje.

Štai tokia yra esminė tiesa apie religiją, kurią suvokė visų amžių mistikai. Deja, plačioji visuomenė šios tiesos niekada nematė, ir dėl to iš dalies yra kalti vilkai avių kailyje, kurie šią tiesą laikė paslėptą nuo žmonių, kad galėtų juos valdyti per išorinę religiją. Bet aš sakau jums, mes įžengėme į naują dieną, į naują amžių, kuriame plačioji visuomenė yra pasirengusi šią tiesą suvokti ir atrasti Tiesos Dvasią, savąjį Kristaus AŠ.

Palikite apsišaukėlius pamokslautojus!

Tad dabar vėl ateinu, ne kūne, bet per Gyvąjį Žodį, kurį taria kūne esančio žmogaus lūpos. Ir vėl nešu tą pačią žinią. Tik deja, šį kartą iššūkį privalau mesti vadams religijos, kuri tvirtina atstovaujanti mane Žemėje, tačiau mano mokymą apvertė aukštyn kojomis, idant niekas nedrįstų sekti mano pavyzdžiu. Todėl turiu jums pasakyti, kad tie žmonės krikščionių religijoje, kurie neigia Kristaus Dvasią savyje ir savo pasekėjuose, nėra tikrieji mano atstovai Žemėje. Tai yra žmonės, apie kuriuos kalbėjau:

24 „Stenkitės įeiti pro siaurus vartus. Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs.
25 Kai namų Šeimininkas atsikels ir užrakins duris, jūs, stovėdami lauke, pradėsite belsti į duris ir prašyti: ‘Viešpatie, Viešpatie, atidaryk mums!’ O Jis atsakys: ‘Aš nežinau, iš kur jūs’.
26 Tada imsite sakyti: ‘Mes valgėme ir gėrėme Tavo akivaizdoje, Tu mokei mūsų gatvėse’.
27 O Jis tars: ‘Sakau jums, Aš nežinau, iš kur jūs. Eikite šalin nuo manęs, visi piktadariai!’ (Luko, 13 skyrius)

Tie, kurie nesugeba įeiti yra tie, kurie laikosi išorinio požiūrio į religiją ir skelbia jį iš savo sakyklų, įtikinėdami savo pasekėjus, kad tereikia pasibelsti į išorines duris ir karalystės vartai plačiai atsivers. Jie negali įeiti vidinėn karalystėn, nes nenori sugerti mano mokymo. Jie dirba piktadarystes, nes įstumia savo pasekėjus į išorinės religijos pinkles, kuriose šie amžinai laukia niekaip nepasirodančio išorinio išganytojo, aklinai užkimšdami ausis vidiniam Išganytojui, mano Dvasiai, kuždančiai jiems širdies tylumoje. Todėl dabar sakau šiems apsišaukėliams pamokslautojams: „Aš nepažįstu jūsų!“

Iš tiesų, į karalystę įeiti galėsite tik suradę ir atvėrę savo širdyje esančias duris, nes tai yra durys, apie kurias sakiau:

Aš žinau tavo darbus. Štai aš atvėriau prieš tave duris, ir niekas nebegali jų uždaryti. (Apreiškimo 3,8)
Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. (Apreiškimo 3,20)

Negi nematote, kad vienintelės durys, kurių užtrenkti negali joks žmogus ir jokia žmonių sukurta institucija, yra jūsų širdyje esančios durys, mano Dvasios jumyse durys? O jei nepakviesite vidun mano Dvasios, savojo Kristaus AŠ pavidalu, kaip tuomet Gyvasis Kristus galės vakarieniauti su jumis? Ar matote, kaip šio pasaulio princas nuolatos stengiasi aptemdyti jūsų protą, kad nepamatytumėte šių durų ir negalėtumėte įeiti į vidinę karalystę? Ir ar matote, kad šio pasaulio princas pasinaudos bet kokiomis priemonėmis – net ir išorine religija, teigiančia, jog ji vienintelė iš tikrųjų atstovauja Kristų – kad sukliudytų jums įžengti pro mano atviras duris?

Tad ar dabar jau suvokėte, kad neigimas, jog Kristus yra kiekviename žmoguje, neigimas, kad kiekvienas žmogus turi potencialą apsivilkti Kristaus protą, gali ateiti tik iš vienos vietos – iš antikristo sąmonės? Juk kas gi yra antikristas, jei ne Kristaus neigimas? Tad, jeigu neigiate Kristaus Buvimą savyje arba kituose, esate akinami antikristo sąmonės.

Kompromisų nėra; arba priimate mano Buvimą savyje arba jį atmetate. Arba tarnaujate apsišaukėliui antikristo šeimininkui, antikristo sąmonei, arba tarnaujate tikrajam savo Kristaus AŠ Šeimininkui. O jeigu neigiate mano Buvimą savyje, negalite būti tikru mano pasekėju, ir todėl neturėtumėte savęs vadinti krikščioniu.

Lygiai taip pat, kol neatrasite savyje mano Dvasios, tol negalėsite suvokti mano mokymo ir nepajėgsite teisingai interpretuoti evangelijų. Ir dabar pasidaro aišku, kodėl tokia daugybė krikščionių grupių kovoja dėl vienos ar kitos evangelijų interpretacijos. Jie kovoja, nes neigia Kristaus Buvimą savyje. Ir interpretuoja jie evangelijas kūnišku protu, užuot ėję vidun ir betarpiškai gavę teisingą interpretaciją per mano Gyvąjį Žodį. Taikos tarp krikščionių nebus tol, ko jie nepakils virš antikristo sąmonės ir neras tikrosios vienybės per vidinį Kristų. O jei nebus taikos tarp krikščionių, tai kaip tuomet bus taika Žemėje?

Viešpačiui reikia jūsų

Ir dabar priėjome priežastį, dėl kurios duodu jums šią žinią. Man, gyvajam Jėzui Kristui, reikia jūsų. Man reikia tų, kurie šiandien dėl manęs padarytų tai, ką prieš 2000 metų padarė mano apaštalai, mokiniai ir tūkstančiai pasekėjų. Man reikia tų, kurie vos sutikę antikristo šmėklą, mestų jai iššūkį ir skelbtų mano tikrąją Evangeliją apie Dievo karalystę, esančią jumyse. Man reikia tų, kurie mąstytų ir įkūnytų šį mokymą apie vidinį Kristų, ir tuomet skelbtų šią žinią nuo stogų. Man reikia tų, kurie atsilieptų į mano kvietimą:

Ir jis tarė jiems: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.“ (Morkaus 16,15)

Tačiau evangelija, kurią noriu, kad skelbtumėte šiame amžiuje, nėra išorinės religijos evangelija. Tai nėra baimės evangelija, antikristo sąmonės evangelija. Noriu, kad skelbtumėte tikrąją vidinio Kristaus Evangeliją ir skelbtumėte, kad galima pažinti tiesą, leidus mano Tiesos Dvasiai apsigyventi jumyse. Nes tai apie ją, apie vidinio Kristaus Evangeliją, sakiau:

Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. (Morkaus 16,16)

Išgelbėti yra įtikėję ir įžengę į vidinę karalystę, kurioje juos ugnimi pakrikštijo jų Kristaus AŠ. O netikintieji pasmerkia save pasilikti išorinėje karalystėje, kurioje šiandien viešpatauja šio pasaulio princas, antikristo šmėkla.

Ar matote, kad prieš 2000 metų mano Evangeliją skelbė ne vienas žmogus? Ją visomis išgalėmis skleidė tūkstančiai žmonių, liudydami:

Dievo karalystė arti! (Mato 10,7)

Tikroji Dievo karalystės artumo prasmė yra ta, kad padovanojau jums savo Kristaus Dvasios dalelę, jūsų Kristaus AŠ pavidalu. Ir kai leisite savo sielai susilieti su šiuo Kristaus AŠ, tapsite Kristaus nuotaka, kuri bus verta įžengti į vestuvių pokylį ir per amžius pasilikti su savo jaunikiu.

Tad dabar prašau jūsų nusileisti į savo širdį ir giliai apmąstyti tai, ką jums pasakiau. Pamąstykite, ką ši žinia reiškia jums asmeniškai, ir kaip jums galbūt reikėtų, pasirėmus šiuo nauju suvokimu, pakeisti savo požiūrį į religiją. O jeigu abejojate, paskirkite šiek tiek laiko apmąstymams, įeikite savo širdin ir pasiųskite man šią paprastą maldą:

Mylimasis Jėzau Kristau, prašau tavęs, apgink ir apsaugok mane nuo šio pasaulio jėgų ir antikristo melagysčių, kad ir kokiomis kaukėmis jos maskuotųsi mano sąmonėje. Prašau tavęs, atskleisk man savo vidinį mokymą ir padėk apsivilkti Kristaus protą. Jėzau, prašau tavęs, parodyk tiesą, kuri mane išlaisvins, nes noriu būti laisvas nuo antikristo melo.

Prašau, atskleisk man, kaip galėčiau padėti skleisti tavo tikrąjį mokymą šiame amžiuje. Mylimasis Jėzau, aš sutinku būti Dievo mokiniu, noriu atrasti tavo Gyvąją Tiesą ir atgimti naujam tavo Tiesos supratimui. Esu pasirengęs leisti tavo Gyvajam žodžiui įeiti į mano širdį ir protą ir pakeisti mane pagal tavo tobulą viziją. Esu pasirengęs leisti savo kūniškajam aš mirti, idant laimėčiau nemirtingą Kristaus sąmonės gyvenimą.

Mylimasis Jėzau, myliu tave ir trokštu laikytis tavo įsakymų, kad galėčiau būti su tavimi mūsų Tėvo karalystėje. Todėl meldžiu, parodyk man savo tikruosius įsakymus, kad galėčiau tapti tikruoju Gyvojo Kristaus mokiniu ir daugiau niekada neatstumčiau tavo dovanos. Amen.

Mano mylimieji, perduodu jums šią žinią su prašymu pamąstyti apie viską ką jums kalbėjau šioje ir kitose žinutėse, o ypač apie tai kaip eiti keliu į vienybę su savuoju Kristaus AŠ. Ir kai išgirsite mano balsą savo širdyje, paklausykite jo ir eikite padėti savo dvasios broliams bei seserims atrasti mano balsą savo širdyje. Kai būsite sugėrę mano Gyvąjį Žodį, imkite šią žinią ir skelbkite ją nuo stogų:

Ką jums kalbu tamsoje, sakykite šviesoje, ir ką šnibždu į ausį, skelbkite nuo stogų. (Mato 10,27)

Noriu, kad visi gautų šią žinią

Trokštu, kad kiekvienas krikščioniu save vadinantis žmogus gautų šią žinią. Neprašau, kad verstumėte žmones ją skaityti, tik prašau padėti man suteikti galimybę ją visiems perskaityti.

Mano Tėvas Danguje paskelbė, jog atėjo laikas iš Žemės ištremti antikristo šmėklą. Tačiau, kad tai įvyktų, Dievo įstatymas reikalauja suteikti visiems žmonėms galimybę pasirinkti tikrąjį Kristaus AŠ šeimininką vietoj mamonos – kūniško proto netikro šeimininko. Ir todėl visi žmonės turi teisę išgirsti apie Kristaus AŠ egzistavimą ir savo potencialą su šiuo AŠ susilieti – apsivilkti Kristaus protą.

Jei norite prisidėti prie šios kosminio masto užduoties, tuomet prašau jūsų: paimkite šią žinią ir bėkite! Dauginkite, skleiskite ją visais būdais kaip tik galite. Siųskite ir dalinkitės ja su visais sutiktaisiais, neteisdami, kas atviras jai, o kas ne. Tiesiog duokite jiems šią žinią ir leiskite jiems patiems pasirinkti – priimti ją ar atmesti. Jūsų darbas yra suteikti žmonėms galimybę rinktis. Jų darbas yra pasirinkti, kam šią dieną tarnaus, ir nuspręsti, ar jie rinksis gyvenimą – Kristaus proto gyvenimą, ar rinksis mirtį – kūniško proto, antikristo sąmonės mirtį.

Prašau jūsų padėti man skelbti tikrąją mano Evangeliją visai kūrinijai. Iš tiesų, nėra nieko svarbiau šiame amžiuje, ką galėtumėte dėl manęs padaryti, nei įsisavinti vidinį mano mokymą ir tuomet padėti skleisti šį mokymą kiekvienam Žemėje esančiam žmogui. Jei norite man padėti, tuomet imkite šią žinią ir paskleiskite ją, kad ji pasklistų lyg ratilai vandeny, kol pasieks kiekvieną krantą. Papasakokite žmonėms, kad jų išsiilgtasis uostas yra jų pačių širdyje. Švyturys, atvesiantis juos į uostą, yra jų Kristaus AŠ, o uosto šeimininkas yra gyvasis Jėzus Kristus. Aš juos pasitiksiu išskėstomis rankomis ir širdimi, perpildyta besąlyginės meilės, tobulos meilės, išginsiančios visas baimes, širdimi.

Jei mylite mane, laikykitės mano įsakymų. Aukščiau visų įsakymų yra vienas, visa apimantis įsakymas – pažinimo raktas, raktas į vidinę karalystę. Šis įsakymas liepia apsivilkti Kristaus protą, idant išsipildytų jums šie žodžiai:

Mylimieji, mes dabar esame Dievo sūnūs, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai jis pasirodys, būsime panašūs į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. (1 Jono 3,2)

Drįskite būti panašiais į mane, ir pažadu jums: išvysite mane tokį, koks aš esu, nes AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzus Kristus, ir užsklendžiu jus savo tobuloje meilėje. Atlikta!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels