Kristus ir antikristas nėra tas pats kaip gėris ir blogis

TEMOS: Kristus yra vienovėje su Dievu – antikristas yra atsiskyręs nuo Dievo – Kristus nėra priešpriešoje antikristui – materialioje visatoje jums yra leidžiama priešintis Dievui – visata veikia kaip veidrodis – kai išsiunčiate nesubalansuotą veiksmą, veidrodis sukuria priešingą reakciją – Liuciferis ir puolusios būtybės išsiuntė veiksmą, kuris tapo blogiu – kosminis veidrodis pasiuntė atgal reakciją, kuri tapo gėriu – tiek gėris, tiek ir blogis kyla iš antikristo sąmonės – blogis nėra Dievo priešingybė; jis yra priešingybė pats sau – pašalinti antikristą reiškia transcenduoti epinę, dualistinę kovą

Klausimas: Ar galėtum duoti gilesnį dualizmo ir non-dualizmo koncepcijų supratimą? Kuo gi iš tiesų skiriasi Kristus ir antikristas? Ar jie yra tas pats kaip gėris ir blogis – kuo atrodo tikintys mano draugai fundamentalistai?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kristaus sąmonė yra sąmonės būsena, kuri yra vienovėje su Dievu, su Dievo tikslu ir Dievo valia. Antikristo sąmonė yra sąmonės būsena, kuri yra atskirta nuo Dievo ir todėl priešinasi Dievo tikslui ir pažeidinėja Jo įstatymus. Tačiau negalite perkelti Kristaus ir antikristo koncepcijų dualistinėms gėrio ir blogio koncepcijoms.

Tiesą sakant, galite matyti, jog aš asmeniškai niekada nenaudojau antikristo sąvokos, ir problema čia yra ta, jog galima labai lengvai pradėti manyti, kad antikristo jėga yra priešpriešoje Kristui. Todėl dualistinėje sąmonės būsenoje esantiems žmonėms iškyla pagunda samprotauti, kad Kristus yra tas pats kas gėris, o antikristas yra tas pats kas blogis – pagal jų susikurtą gėrio ir blogio apibrėžimą. Tai nėra tiesa, todėl kad, nors antikristo sąmonė priešinasi Dievui ir Kristaus sąmonei, Kristaus sąmonė nėra priešpriešoje antikristo sąmonei. Kristaus sąmonė paprasčiausiai yra aukščiau už antikristo sąmonę.

Žinau, jog tai yra subtilus skirtumas, kurį sunku suvokti linijišku protu, tačiau leiskite man pamėginti jums paaiškinti. Kai Kūrėjas sukūrė savimonę turinčias būtybes ir davė joms laisvą valią, Dievas žinojo, kad kai kurie iš jų gali imti piktnaudžiauti savo laisva valia ir priešintis Jo kūrimo tikslui. Jiems ėmus tai daryti, jie nebegalėtų pasilikti Gyvenimo Upėje ir nebegalėtų įžengti į dvasinį pasaulį. Štai kodėl Liuciferis, ir tie, kurie prisijungė prie jo maišto, neišvengiamai nupuolė į žemesnį Dievo kūrinijos lygmenį – materialią visatą.

Materialioje visatoje sąmoningai būtybei yra leidžiama priešintis Dievo įstatymams. Tačiau ši visata veikia kaip veidrodis ir sugrąžina jums viską, ką į ją išsiunčiate. Šį principą atrado mokslas, veiksmo ir atoveiksmio dėsnio pavidalu. Šis dėsnis tiesiog sako, kad, jeigu į visatą išsiųsite veiksmą, kosminis veidrodis atspindės šį impulsą jums atgal su tokio paties stiprumo, tačiau priešinga, jėga. Iš tiesų visata jūsų veiksmui nesipriešina. Ji tiesiog atspindi jūsų pačių veiksmus jums atgal, ir žmonės tai mato kaip atoveiksmį.

Tad, kai Liuciferis ir jo pasekėjai nupuolė į materialią visatą ir įkūnijo antikristo sąmonę, jie tapo jėga, kurią žmonės šiandien vadina blogiu. Tai padarę, jie išsiuntė į visatą veiksmą, ir kosminis veidrodis atspindėjo jiems atgal jėgą, kuri regimai priešinasi blogio jėgai. Ši jėga žmonių paprastai yra vadinama gėriu.

Svarbus skirtumas čia yra tai, kad tai, ką žmonės vadina gėriu, nebūtinai yra gėris Dievo akyse. Tai tiesiog yra antikristo sąmonės atspindys, kuri susikūrė sau priešingybę, susikūrė sau atoveiksmį, sau priešingą jėgą. Kitaip tariant, nors Liuciferis ir jo pasekėjai tikėjo, kad jie iš tiesų yra Dievo priešingybėje, iš tiesų jie buvo priešingybėje patys sau. Antikristo sąmonė, ir kiekvienas šią sąmonę nusprendęs įkūnyti žmogus, iš tiesų nekovoja prieš Dievą. Jie kovoja patys prieš save.

Kadangi Dievas žmonėms davė laisvą valią, Dievas nieko negali padaryti, kad sustabdytų šį regimai nesibaigiantį smurto ir kraujo upių sūkurį šioje planetoje. Mes, pakylėtieji mokytojai, negalime priversti žmonių palikti šią nesibaigiančią kovą. Mes tegalime nenuilstamai siūlyti jiems dvasinius mokymus ir tikėtis, kad jie galiausiai pavargs kovoti su vėjo malūnais, kaip pavargo Don Kichotas.

Mes tegalime mėginti padėti žmonėms pamatyti, kad, nors ir egzistuoja epinė kova tarp dviejų jėgų šioje planetoje, į šias jėgas negalima žiūrėti iš juodai baltos perspektyvos. Tai, ką dauguma žmonių vadina gėriu ir blogiu, tiesiog yra dvi antikristo sąmonės, susikūrusios savo pačios priešingybę, išraiškos. Todėl vienintelis tikras būdas pašalinti antikristą iš šios planetos yra pakilti virš dualistinės kovos, kurioje abi pusės siekia prievarta atvesti žmones į išganymą. Kitaip tariant, net ir politinė ar religinė institucija, kuri teigia dirbanti gėriui, tačiau naudojasi jėga, kad priverstų žmones paklusti, iš tiesų yra antikristo sąmonės išraiška. Ji negerbia Laisvos Valios Įstatymo ir todėl priešinasi Dievo kūrinijos tikslui.

Kai esate pasiekę Kristaus sąmonę, negalite likti pasyvūs blogio akivaizdoje, tačiau neapibrėšite blogio dualistiniais terminais. Neįsitrauksite į dualistinę kovą tarp Gogo ir Magogo – netikrų šio pasaulio dievų. Pakilsite virš dualizmo per vieningą Kristaus proto viziją. Kai jūsų akis bus viena – tai reiškia, jog sugebėsite pažvelgti virš dualizmo – visas jūsų kūnas bus pilnas šviesos [Mato 6,22], visuotinio Kristaus proto šviesos. Ir tuomet galėsite atnešti tikrąją šviesą, kuri išsklaidys tamsą, neleidžiančią žmonėms matyti, jog net ir tai, ką jie vadina gėriu, nėra harmonijoje su Kristaus tiesa. Tai gali šokiruoti daugelį krikščionių, tačiau prisiminkite mano žodžius: „Taigi sakau jums: jeigu jūsų teisumas nepranoks Rašto žinovų ir fariziejų teisumo, – neįeisite į dangaus karalystę“ (Mato 5,20). Tad iš tiesų egzistuoja tikrasis Kristaus teisumas ir netikras teisumas, apibrėžtas žmogaus.

Kai apsivelkate Kristaus protą, tampate atviromis durimis nešti aukštesnę sąmonę, aukštesnę kultūrą ir aukštesnę valstybės valdymo formą, galinčią išspręsti problemas, kurios šiandien atrodo neturinčios jokių sprendimų. Visas mano šios svetainės tikslas yra duoti žmonėms įrankius ir supratimą, kurio jiems reikės Kristaus sąmonei pasiekti. Tegul turintys ausis išgirsta mano žodžius, bet būkite ne vien žodžio klausytojai [Jokūbo 1,22]. Būkite žodžio vykdytojai, būdami Žodžiu įsikūnijime.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels