Ar Jėzus yra švelnus mokytojas ar tiesus mokytojas?

TEMOS: Nėra istorinio pagrindo laikyti Jėzų švelniu mokytoju – Jėzus metė iššūkį visiems, net ir savo paties mokiniams - grupė netikrų mokytojų mėgino paskleisti klaidingą Jėzaus įvaizdį – Jėzus, kuris niekada nemeta iššūkio žmogiškajam ego nėra tikras Jėzus – Jėzus turėjo savitą asmenybę – būdami ieškotojais, privalote išmokti pažvelgti už regimybių ribų – permatykite krikščionišką pragaro ugnies žinią skleidžiančio Jėzaus įvaizdį – tikrasis Jėzus yra Vidurio Kelyje – Jėzus yra aukščiau sąlygiškos meilės – Jėzus visus žmones myli besąlygiškai, tai reiškia, jog jis nori, kad jie transcenduotų savo ribotumus – todėl Jėzus mes iššūkį mūsų ribotumams

Klausimas: Turiu draugų, kurie sako, kad Jėzus šioje svetainėje nėra tikrasis Jėzus. Jie sako, kad Jėzus Kristus yra gyvasis besąlyginės meilės ir neišmatuojamo atleidimo simbolis. Jis yra Tasai, kuris visada su užuojauta supranta kiekvieną žmogišką sąlygą ir priima mus be jokių sąlygų. Ar galėtum ką nors apie tai pasakyti?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kitame atsakyme kalbėjau apie du mokytojų tipus – tiesaus mokytojo tipą ir švelnaus mokytojo tipą. Puikiai žinau, kad Naujojo Amžiaus ir progresyviosios krikščioniškos bendruomenės ratuose egzistuoja plačiai paplitusi nuomonė, kad pakylėtasis Jėzus Kristus, tikrasis Jėzus Kristus, yra labai švelnus ir labai mylintis mokytojas. Tačiau iš kur atėjo ši nuomonė, ir kodėl tuo patikėjo tiek daug nuoširdžių ir atviro proto dvasios ieškotojų?

Jeigu nešališkai pažvelgtumėte į Naująjį Testamentą, ar net ir į Tomo evangeliją, pamatytumėte, kad nėra jokio istorinio pagrindo laikyti mane švelniu mokytoju. Aš nuolatos mečiau iššūkį rašto aiškintojams ir fariziejams ir dažnai tai dariau labai tiesiu – kai kurie netgi sakytų šiurkščiu ir teisiančiu – būdu:

Jūsų tėvas – velnias, ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas. (Jono 8,44)

Aš taip pat mečiau iššūkį savo paties mokiniams, apnuogindamas jų iliuzijas. Mečiau iššūkį vyraujančiam žydų požiūriui, kad jie yra išrinktieji Dievo žmonės, ištiesdamas pagalbos ranką visiems tiems, kuriuos žydai laikė atstumtaisiais. Sakydamas žmonėms atsukti kitą skruostą, mečiau iššūkį tam būdui, kuriuo praktiškai visi žmonės bendrauja su kitais žmonėmis. Todėl remiantis evangelijomis, reikėtų pasakyti, kad istorinis Jėzus buvo labai tiesus mokytojas. Visas mano misijos tikslas buvo mesti iššūkį žmonių iliuzijoms ir aš tą dariau visiškai nesivaržydamas.

Tad kaip gi tiek daug progresyvių dvasios ieškotojų nesugeba to suprasti? Dalis priežasties yra ta, kad jie paprastai atmeta oficialiąsias evangelijas, sakydami, kad jas paveikė tuo laiku gyvenusių žmonių mąstymas. Tad jie tai naudoja kaip pateisinimą, sakydami, jog evangelijos piešia neteisingą tikrojo Jėzaus įvaizdį. Beje, tai yra tiesa, kaip sakau šioje svetainėje, kad evangelijas paveikė jas gavusių ir užrašiusių žmonių mąstysena – ir tai yra faktas, kurį norėčiau, kad pripažintų visi krikščioniai. Tačiau tai nėra tiesa, kad evangelijos piešia visiškai klaidingą mano įvaizdį. Aš iš tiesų buvau labai tiesus mokytojas.

Netgi yra tokių, kurie sakys, kad, nors tuomet buvau labai tiesus mokytojas, dabar tapau visiškai mylintis. Šią savo nuomonę didžiąja dalimi jie pagrįs įvairiausiais klaidingais čenelingais, tokiais kaip Vandenio Amžiaus Jėzaus Kristaus evangelija, įvairiais Sanandos čenelingais ir kitų būtybių čenelingais, kurios apsimetinėja manimi. Jie taip pat savo švelnaus Jėzaus įvaizdį grįs tikrų mokymų nesubalansuotomis interpretacijomis, tokių kaip, pavyzdžiui, Stebuklų Kursas.

Realybė čia yra tokia, kad sąmoningai mėgindami sunaikinti bet kokią galimybę mano tikriems mokymams būti prikeltiems šiame amžiuje – koks ir yra tikrasis šios mano svetainės tikslas – grupė netikrų mokytojų (tiek esančių įsikūnijime, tiek ir nesančių įsikūnijime) dėjo didžiules pastangas sukurti klaidingą Jėzaus įvaizdį, vaizduodami jį švelniu mokytoju, kuris yra toks mylintis, kad toleruoja bet kokį žmogišką elgesį. Daugelis žmonių patikėjo šiuo melu, nes tai suteikė jų ego pateisinimą, leidusį šiems žmonėms ir toliau tęsti savo ligšiolinį gyvenimo būdą, kadangi šis naujas mylintis Jėzus tariamai pateisina bet kokį gyvenimo būdą ir bet kokius įsitikinimus. Tai galioja tiek Naujojo Amžiaus judėjimui, tiek ir potencialiai progresyvesniems krikščionių judėjimams.

Tačiau tikrovėje šis mylinčio ir mielo Jėzaus įvaizdis vaizduoja mane kaip neturintį jokios asmenybės ar individualumo. Jis iš esmės vaizduoja ne asmenį. Bet kuriam dvasiniam mokytojui, ir net ir pasiuntiniui, yra leidžiama išreikšti savo tikrąjį, dvasinį tapatumą – kurio nereikėtų maišyti su žmogišku, ego paremtu tapatumu – savo dirbamame darbe. Priežastis yra ta, kad, būdami dvasios ieškotoju, visada turite būti pasirengę pažvelgti už išorinių regimybių ribų – įskaitant ir mokytojo asmenybę – kad pasiektumėte Tiesos Dvasią. Tiesą sakant, daugelis tikrų dvasios mokytojų specialiai rodo tam tikrą asmenybę, kartais netgi rodydami tam tikras žmogiškas ydas, kaip būdą greitai atsijoti tuos mokinius, kurie nėra mokytini, nes vis dar tebėra pernelyg susikoncentravę į regimybes.

Tačiau kaip galėjo atsitikti, kad net ir daugelis brandžių ir progresyvių dvasios ieškotojų priėmė šį netikrą Jėzų? Priežastis yra ta, kad šie žmonės pakilo virš juodai balto mąstymo. Todėl jie aiškiai mato, kad vyraujanti krikščionybė akivaizdžiai tebėra įstrigusi juodai baltame mąstyme. Šie žmonės mato, kad krikščionybė sukūrė netikrą Jėzų – juodai baltą Jėzų. Pragaro ugnies ir sieros pamokslautojai vaizduoja mane panašiu į save, vaizduoja teisėju, pasiųsiančiu žmones į pragarą, jeigu šie aklai nepaklus fundamentalistų pamokslautojų diktatui.

Tačiau daugelis dvasios ieškotojų nesuvokia, kad juodai baltas Jėzaus įvaizdis reprezentuoja vieną dualistinį kraštutinumą. O švelnus ir mylintis Jėzus reprezentuoja priešingą dualistinį kraštutinumą. Kaip paaiškinu ego mokymuose, daugelis brandesnių dvasios ieškotojų ištrūko iš juodai balto kraštutinumo, tačiau vien tam kad peršoktų į pilką kraštutinumą. Tad kur gi galima atrasti tikrąjį Jėzų?

Mane galima atrasti, tiktai einant keliu, kurį Buda vadino Vidurio Keliu, ir šio kelio aš taip pat mokiau ir savo mokinius. Tai nėra kompromisas tarp dviejų dualistinių kraštutinumų, nes jis iš jūsų reikalauja pakelti savo sąmonę ir transcenduoti abu kraštutinumus. Ego mano, kad tiesą reikia atrasti viename arba kitame dualistiniame kraštutinume, ar kažkur tarpe tarp jų. Kristus yra aukščiau už visus dualistinius požiūrius.

Kiekviena pakylėtoji būtybė yra pakilusi virš žmogiškos, dualistinės sąmonės būsenos, taip pat ir virš žmogiškos meilės. Žmogiška meilė yra sąlygiška ir savininkiška. „Jeigu nori nusipelnyti mano meilės, turi išpildyti tą ar aną sąlygą.“ Akivaizdu, jog vyraujanti krikščionybė būtent ir vaizduoja mane tokia sąlygišką meilę turinčia būtybe, su krikščioniškų bažnyčių vadų apibrėžtomis sąlygomis. Tai yra klaida, tačiau lygiai taip pat neteisinga yra peršokti į priešingą kraštutinumą, kuris teigia, kad besąlyginė meilė reiškia, jog yra priimtinos bet kokios žmogiškos savybės.

Realybėje, aš myliu kiekvieną žmogų Žemėje, ir myliu kiekvieną žmogų tokia meile, kurioje nėra visiškai jokių sąlygų. Tai reiškia, kad nėra absoliučiai nieko, ką galėtumėte padaryti, kad prarastumėte mano meilę jums. Kad ir kokias klaidas bebūtumėte padarę, kad ir kokius įsitikinimus, požiūrius ar veiksmus rodytumėte, vis tiek esate verti mano meilės. Myliu jus, kad ir kuo save šiuo metu laikytumėte.

Tačiau – ir čia yra tas dalykas, kurio pilkame mąstyme esantys žmonės nepajėgia suprasti – tas faktas, kad aš JUS myliu besąlygiškai, nereiškia, kad myliu jūsų netobulus įsitikinimus, save griaunančius požiūrius ir karmą kuriančius veiksmus. Kitaip tariant, aš mylių tikrąjį jūsų AŠ, jūsų Sąmoningąjį AŠ ir tikrąjį jūsų individualumą. Nemyliu jūsų ego ir žmogiškojo tapatumo, kuris laiko jus įstrigusį ir neleidžia jums pasiekti aukščiausio savo potencialo. Kitaip tariant, mylių jūsų savasties talpyklą, bet nebūtinai myliu visą jos turinį, kurį pasirinkote į šią talpyklą sudėti.

Ir būtent dėl to, kad mano meilė jums yra besąlygiška, nepriimsiu jokių sąlygų, kurios neleistų jums išreikšti aukščiausio savo potencialo ir tikrojo individualumo. Todėl nuolatos darysiu viską, ką galiu, kad padėčiau jums pakilti virš šių ribotumų. O jeigu jūs išsiugdėte emocinį prisirišimą prie vieno iš savo dabartinių įsitikinimų, aš – jei manysiu, kad tai yra konstruktyvu – labai tiesiai mesiu iššūkį šiems įsitikinimams. Tiesą sakant, kadangi mano meilė jums yra besąlygiška, netgi esu pasirengęs leistis į riziką, kad jūs leisitės savojo ego įtikinami atstumti mano mėginimus jus išlaisvinti, ir atstumsite mane ir mano tiesumą, vietoj to pasirinkdami tą mylintį Jėzų, kuris nemestų iššūkio jūsų ego. Faktas tas, kad priimti jus besąlygiškai nėra tas pats, kas priimti jus be įžvalgumo.

Galėčiau dar labai ilgai kalbėti šia tema, bet manau, kad tiems, kurie yra pasirengę palypėti aukščiau, mano mintis turėtų būti aiški ir žodis išmintingiems turėtų būti pakankamas. Tad tikrasis klausimas yra toks: „Ar BŪSITE su manimi – tikruoju Jėzumi Kristumi – ar NEBŪSITE su manimi?“

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2006 Kim Michaels