Bahajų tikėjimas galėjo tapti šiuolaikiniu islamo įpėdiniu

TEMOS: Bahajų tikėjimas buvo remiamas pakylėtųjų mokytojų, su viltimi, kad jis galėjo tapti šiuolaikiniu islamo įpėdiniu – jo įkūrėjai turėjo pasiekę Kristaus sąmonę – laipsniškas apreiškimas niekada nesustos – būkite ištikimi mokytojams, o ne žemiškai organizacijai

Klausimas: Ačiū tau už nuostabų atsakymą į klausimą apie besąlyginę meilę. Turiu klausimų apie bahajų tikėjimą. Turiu keletą draugų, kurie išpažįsta šį tikėjimą ir, kaip suprantu, jie tiki laipsnišku apreiškimu ir kad Baha'u'llah buvo naujausias Kristaus sąmonės įsikūnijimas. Ar tai tiesa? Ir jeigu tai tiesa, ar Baha'u'llah dabar yra pakylėtasis mokytojas?

Ačiū, kad daliniesi savo meile su mumis per šią svetainę.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Bahajų tikėjimas yra nuostabus pavyzdys, kaip laipsniškas apreiškimas gali atnaujinti egzistuojančią religiją arba sukurti naują religinį judėjimą. Pakylėtieji mokytojai tikėjosi, kad bahajų tikėjimas galės tapti šiuolaikiniu islamo įpėdiniu. Būtent dėl to bahajų tikėjimas pirmiausia buvo perduotas Vidurio Rytuose ir rėmėsi šio regiono religine kalba, tradicijomis ir metaforomis.

Jeigu ši viltis būtų buvusi išpildyta, pasaulis didžia dalimi būtų išvengęs dabartinių islamiškojo fundamentalizmo pasekmių. Vietoj to, būtumėte matę didesnę toleranciją kitoms religijoms, tvirtą atsidavimą nesmurtui, o taip pat lygias moterų teises ir garbingą elgesį su jomis – tuo būdu išsprendžiant tris didžiausias problemas, grasinančias paskandinti Vidurio Rytus chaose.

Abu bahajų tikėjimo įkūrėjai buvo Kristaus sąmonės įsikūnijimai, ta prasme, kad jie buvo pasiekę aukštą individualaus Kristiškumo laipsnį. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, visi žmonės turi potencialą pasiekti Kristaus sąmonę, ir kai Kristaus protas gyvena jumyse, jūs tampate Kristaus sąmonės įsikūnijimu. Abu įkūrėjai pakilo, nors šiuo metu jie su Žeme tiesiogiai nedirba.

Teiginys, kad „Baha'u'llah buvo naujausias Kristaus sąmonės įsikūnijimas“ buvo teisingas anuo metu. Tačiau nuo to laiko Kristaus sąmonę įkūnijo ir kiti žmonės, ir kaip paaiškinu kitur, greitai atsiras 10 000 žmonių, kurie įkūnys Kristaus sąmonę.

Problema, kurią matau bahajų tikėjime yra ta, jog jame atsiskleidė ta pati tendencija kaip ir daugelyje kitų judėjimų, kurie rėmėsi laipsnišku apreiškimu. Pakylėtieji mokytojai jaučia šiokį tokį nusivylimą, kad, nepaisant to, jog davėme pradžią tokiai daugybei judėjimų per laipsnišką apreiškimą, išėjus judėjimo įkūrėjui, laipsniškas apreiškimas sustoja. Judėjimas palaipsniui pradeda tikėti idėja, kad jos įkūrėjas buvo paskutinis pranašas, ir kad po jo arba jos laipsniško apreiškimo daugiau nebebus.

Būtent tai matėte vykstant krikščionybėje, ko pasekoje aš – Gyvasis Jėzus Kristus – negaliu pasiekti tų, kurie teigia esantys mano pasekėjai. Jie tiesiog nenori klausyti žodžių, kuriuos kalbu šiandien, vietoj jų rinkdamiesi praeityje pasakytų žodžių interpretacijas.

Žmonijos progresui būtų labai naudinga, jeigu visi, kurie tiki, kad laipsniškas apreiškimas įvyko praeityje, suprastų, kad apreiškimas yra nuolatinis. Laipsniškas apreiškimas reiškia, kad tam tikras mokymas yra duodamas žmonėms, kad padėtų pakelti jų sąmonę į naują lygį. Kai yra pasiekiamas šis lygis, tuomet gali būti duodamas ir bus duodamas naujas mokymas. Tačiau, jeigu senoji organizacija sustabarėjo ir nebėra atvira laipsniškam apreiškimui, šį apreiškimą mes turime duoti kur nors kitur. Jeigu nėra vietos užeigoje, Kristus turi gimti tvartelyje.

Mano mintis yra ta, kad tikriesiems dvasios ieškotojams reikia įsisąmoninti dualistinio proto polinkį kurti stabus. Tai verčia krikščionius sakyti, kad aš buvau paskutinis ir svarbiausias pranašas ir kad pakylėtieji mokytojai nustojo kalbėti žmonijai prieš 2000 metų. Lygiai ta pati mąstysena vėlesnius judėjimus pavertė beverčiais mūsų nenutrūkstamam laipsniško apreiškimo perdavimui.

Iš tikrųjų tiesa yra tokia, kad laipsniškas apreiškimas yra duodamas per įsikūnijime esantį žmogų, tačiau šis žmogus nėra šaltinis. Visų tikrųjų apreiškimų šaltinis yra pakylėtieji mokytojai. Išorinis pasiuntinys tiesiog tampa laikinu indu, perduodančiu Gyvojo Žodžio srautą. Tad netgi tuomet, kai vienas iš pasiuntinių pasitraukia nuo gyvenimo scenos, apreiškimo šaltinis visada išlieka. Tad kas gi mums gali sukliudyti rasti kitą pasiuntinį, per kurį perduotume sekantį savo nuolatinio ir niekada nesibaigiančio apreiškimo skyrių?

Gyvasis Žodis nebus sustabdytas, todėl klausimas yra toks: „Ar esate ištikimi Šaltiniui ar vienam konkrečiam pasiuntiniui? Ar perleidote savo ištikimybę pasiuntiniui – kuris nusipelno šios ištikimybės tol, kol yra atviros durys Žodžio perdavimui – ar perleidote ją išorinei organizacijai, kuri nebėra atvira Gyvajam Žodžiui?“ Rinkitės gyvenimą! Rinkitės Gyvąjį Žodį vietoj negyvos doktrinos!

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels