Visa tiesa apie Šventąjį Gralį: Jėzaus komentarai apie Da Vinčio Kodą

TEMOS: Daugelis žmonių atveria protą ieškojimams už vyraujančių doktrinų ribų – tai rodo poslinkį sąmonėje – Marija Magdalena nebuvo nėščia nukryžiavimo metu – daug mitų apie Jėzų – Jėzus norėjo atkurti teisėtą moterų statusą – slaptos bendruomenės susiformavo inkvizicijos laikotarpiu – kam laikyti jas slaptomis šiandien? - slaptumas veda į piktnaudžiavimą valdžia – seksualiniai ritualai nebuvo Jėzaus mokymo dalimi – tai tik maitina tamsos jėgas – egzistavo fizinė taurė – Kristaus taurė nesuteikia nemirtingumo – tiesa apie Šventąjį Gralį – apgaulinga automatiško išganymo svajonė – išganymo nepasieksite per seksą – vidinė mistinė vienybė – jūsų Kristaus AŠ yra Kristaus taurė – jūs tampate graliu – realybė ne tokia spalvinga kaip legenda

Klausimas iš Kim: Jėzau, ką tik baigiau skaityti autoriaus Dan Brown knygą „Da Vinčio Kodas“, ir norėčiau užduoti keletą klausimų apie Šventąjį Gralį. Knygoje teigiama, kad Šventasis Gralis iš tikrųjų buvo Marija Magdalena, kuri nešiojo tavo vaiką nukryžiavimo metu. Ji pabėgo į Prancūziją, kur davė pradžią kraujo linijai, kuri vėliau susimaišė su kai kuriomis karališkosiomis Europos giminėmis. Ar šiuose teiginiuose yra tiesos?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Pradėsiu pasakydamas, jog mane džiugina faktas, kad Da Vinčio Kodas tapo toks populiarus ir jį skaito tiek daug žmonių. Tai rodo, kad didelis skaičius žmonių yra pasiruošę ieškoti už tradicinės krikščionybės doktrinų ribų ir alksta aukštesnio supratimo. Tai taip pat demonstruoja, kad didelė dalis dvasinių žinių, kurios praeituose amžiuose buvo duodamos tiktai slapčia ir tik tam tikrą statusą pasiekusiems slaptų bendrijų mokiniams, dabar gali būti atskleistos didesniam žmonių skaičiui ir, tiesą sakant, gali tapti viešai prieinamos. Tai yra gera naujiena, ir šios knygos populiarumas yra vienas iš ženklų, rodančių, kad žmonijos sąmonėje vyksta poslinkis.

O dabar pereikime prie blogų naujienų. Pagrindiniame knygos teiginyje nėra nė trupučio tiesos. Marija Magdalena nenešiojo mano vaiko nukryžiavimo metu. Ji nevyko į Prancūziją ir todėl, savaime suprantama, nedavė pradžios kraujo linijai, kuri gyvuotų iki pat šių dienų.

Kim: Tai tu sakai, kad legenda, jog Marija Magdalena buvo Šventasis Gralis iš tikrųjų yra prasimanymas? Iš kur atsirado ši legenda ir kodėl?

Jėzus: Taip, ši legenda yra fantazijos vaisius, tačiau tai nebuvo dirbtinai sukurta fantazija. Ją sukūrė ir paskleidė žmonės, kurie iš tiesų tikėjo, jog šiame teiginyje yra tiesos. Turite suprasti, kad ištisus keletą šimtmečių po mano nukryžiavimo aplink mane sklandė daug legendų ir pasakojimų. Kai kurių šių pasakojimų šaknys siekia senąsias tradicijas, kuriose kalbama apie Kristų arba dievažmogį. Šios istorijos kilo iš to, kas dabar yra laikoma pagoniškomis religijomis, tačiau kurios iš tikrųjų buvo universalūs dvasiniai mokymai, egzistavę senovės pasaulyje kartu su geriau žinomomis, vyraujančiomis religijomis.

Gnostikų mokymai taip pat turėjo tam tikras legendas, ir taip pat žinote, kad jie turėjo daug įvairių evangelijų bei teorijų, kurias teigė gavę dangiškuoju apreiškimu. Galiu jums pasakyti, kad kai kurios gnostikų evangelijos ir mokymai iš tiesų buvo gauti tikru laipsnišku apreiškimu, atėjusiu per Šventąją Dvasią. Tačiau taip pat buvo gnostikų, priiminėjančių netikrus apreiškimus, taip pat kaip ir šiandien yra daug mediumų, kontaktuojančių su žemesnėmis dvasiomis ar netgi piktavališkomis dvasiomis, kurios sąmoningai siekia suklaidinti žmones, skleisdamos melagingas idėjas.

Kim: Knyga taip pat sako, kad Šventasis Gralis reprezentuoja dangiškąjį moteriškumą ir kad tu atėjai iškelti dangiškąjį moteriškumą ir sugrąžinti moterims jų teisėtą rolę visuomenėje. Ar yra tiesos šiame teiginyje?

Jėzus: Taip, šiame teiginyje iš tiesų esama tiesos ta prasme, kad aš iš tiesų atėjau su viltimi atnešti dvasinę lyčių lygybę, iškeldamas moteris į jų teisėtą rolę. Išsamiau apie tai paaiškinu atsakyme į klausimą apie Mariją Magdaleną.

Tačiau aš neatėjau vien tam, kad atneščiau išorinius pasikeitimus visuomenėje. Aš taip pat atėjau tam, kad padėčiau žmonėms suprasti, jog vienintelis būdas tapti pilnaverčiu ir subalansuotu žmogumi yra pasiekti teisingą santykį ir pusiausvyrą tarp vyriškųjų ir moteriškųjų gyvybės srauto savybių. Plačiau apie tai kalbu mokyme apie dvasines homoseksualumo priežastis.

Tačiau vėlgi, turiu jums pasakyti, kad Šventasis Gralis nėra viena moteris, jis nėra Marija Magdalena ir nėra dangiškasis moteriškumas.

Kim: O kaip dėl Siono vienuolyno? Ar yra tiesos, kad egzistavo slapta bendruomenė, saugojusi dokumentus apie ankstyvąją krikščionybę ir dangiškąjį moteriškumą?

Jėzus: Inkvizicijos laikotarpiu susikūrė daug slaptų bendruomenių. Kai tik iškyla situacija, kurioje totalitarinė valdžia nuslopina žodžio laisvę, atsiranda slaptos bendruomenės, kaip apsauga tiems, kurie nenori sekti partijos linija.

Mes, pakylėtieji mokytojai, rėmėme kelių slaptų bendruomenių įkūrimą inkvizicijos laikotarpiu, tarp jų rozenkreicerius, laisvuosius masonus ir kai kurias kitas gildijas, stačiusias katedras Europoje. Nesakau, kad dar ir šiandien teberemiame šias bendruomenes.

Žmonėms reikėtų užduoti klausimą: jeigu slapta bendruomenė buvo suformuota inkvizicijos laikotarpiu, tai koks gi tikslas yra toliau laikyti šią bendruomenę slapta dabartiniame amžiuje, kai turite žodžio laisvę? Galima iš dalies pagrįsti bendruomenę, kuri nedaro visų savo dvasinių mokymų viešai prieinamų ir tam tikrus aukštesnio lygio mokymus duoda tiktai mokiniams, parodžiusiems didesnį atsidavimą dvasiniam keliui. Tačiau mes dabar jau perėjome į amžių, kuriame dvasinės žinios gali ir turi būti dalijamos nevaržomai visiems, kurie tik nori jas gauti.

Vienas dalykas yra bendruomenė, kuri kai kuriuos savo mokymus duoda labiau pažengusiems mokiniams, ir visai kitas yra bendruomenė, kuri siekia išlaikyti savo slaptumą ir saugoti paslaptį neribotą laiką. Mes, pakylėtieji mokytojai, galime remti slaptas bendruomenes iš būtinybės, tačiau tai nereiškia, jog mums tokios bendruomenės patinka. Tiesą sakant, mums labiau patiktų, kad slaptos bendruomenės iš viso neegzistuotų, todėl kad tokioje bendruomenėje slaptumas visada skatina piktnaudžiavimą valdžia. Nėra jokių būdų tokios organizacijos nariams mesti iššūkį savo valdžia piktnaudžiaujantiems vadams, nes viskas gali būti nuslėpta, prisidengiant būtinybe išlaikyti bendruomenę ir jos mokymus paslaptyje.

Kas liečia Siono vienuolyną, kaip jis aprašomas Da Vinčio kode, kokia gi nauda iš bendruomenės, kuri laiko paslėpusi mokymus ar dokumentus neribotam laikui? Galite sakyti, kad verta kažką laikyti paslaptyje, siekiant išvengti katalikų bažnyčios persekiojimo ir tuo būdu išsaugoti informaciją palikuoniams. Bet, jeigu informacija yra saugojama neribotą laiką, koks gi tuomet yra šios slaptos bendruomenės tikslas? Kam tuomet tiesiog nesunaikinti šių dokumentų, šitaip užtikrinant, kad paslaptis tikrai nepateks į netinkamas rankas? Viena iš problemų su slaptomis bendruomenėmis yra ta, kad jos labai lengvai tampa tikslu pačios sau. Kitaip tariant, bendruomenės išsaugojimo tikslas tampa svarbesnis už mokymų, kuriuos ji tariamai turi, išsaugojimą.

Sutinku su argumentu, pateiktu Da Vinčio Kode, kad, jeigu bendruomenė iš tiesų turi slaptą mokymą apie Kristų, šis mokymas turėtų būti paviešintas šiame amžiuje, kuriame egzistuoja žodžio laisvė ir geresnės informacijos sklaidos priemonės nei kada nors anksčiau. Ar yra geresnis būdas išsaugoti mokymą, negu įkelti jį į internetą, kuriame jį pasiekti galėtų visi žmonės? Jeigu paliksite vertingą mokymą kelių žmonių rankose, visada rizikuojate jį prarasti, kas ir aprašoma šios knygos istorijoje.

Kim: O kaip dėl vaisingumo kultų ir sekso ritualų, kurie aprašomi Da Vinčio Kode? Ar galima pagrįsti tokius ritualus ir juos palaikančius mokymus?

Jėzus: Egzistuoja prigimtinis prieštaravimas organizacijoje, kuri teigia sauganti Kristaus paslaptį ir tuo pačiu metu atlikinėja sekso ritualus, kurių aš niekada nekūriau ir kurie niekada nebuvo krikščionybės dalis. Tai lygiai toks pat prieštaravimas kaip ir teiginys, jog Leonardas Da Vinčis buvo organizacijos, garbinančios dangiškąjį moteriškumą, slapta galva, tačiau kartu jis buvo ir homoseksualas.

Yra daug senesniųjų religijų, turėjusių tradiciją garbinti dangiškąjį moteriškumą, ir, kaip šių tradicijų dalį, kai kurios sektos turėjo įvairius sekso ritualus. Tačiau sekso ritualų, kurie yra aprašomi Da Vinčio Kode (ir kitų tokių ritualų variantų), atlikinėjimas neturi jokios dvasinės vertės. Tai iš tiesų tarnauja tik tam, kad dalyvių šviesa, per ritualo centre stovinčius žmones, būtų maitinama jos laukiantiems demonams ir padarams.

Seksualinė jėga arba Kundalini šviesa, kaip ji yra vadinama Rytuose, yra labai galinga energijos forma. Todėl tamsos jėgos sugalvojo daugybę būdų, kaip priversti žmones piktnaudžiauti šia energija ir tuo būdu atiduoti savo šviesą tamsos jėgoms. Viena iš įžūliausių tarp šių metodų yra šiuolaikinė reklamos ir pramogų industrija. Egzistuoja daugybė taip vadinamų pramogų, kurios yra ne kas kita kaip užmaskuoti sekso ritualai, kurių tikslas yra pavogti gyvybinę jėgą iš į tai įsitraukusių žmonių, kurie neturi nė menkiausio supratimo, kad yra dvasiškai prievartaujami.

Kim: Dar viena legenda apie Šventąjį Gralį, išlikusi per daugelį amžių, yra idėja, kad Šventasis Gralis buvo taurė, iš kurios tu gėrei per paskutinę vakarienę. Ši taurė tariamai turi magiškas savybes ir suteiks nemirtingumą kiekvienam, kuris iš jos gers. Ar yra tiesos šioje legendoje?

Jėzus: Ši legenda taip pat prasidėjo šimtmečiuose po mano nukryžiavimo, ir ją skleidę žmones iš tiesų tikėjo jos tikrumu. Vėlgi, tai buvo šiek tiek pernelyg lakios vaizduotės pasekmė, kuri pilnai nesuprato Kristaus misterijų ir todėl mėgino joms suteikti materialią formą Kristaus Taurės pavidalu.

Taurė, iš kurios gėriau per paskutinę vakarienę, iš tiesų egzistavo. Šią taurę mano mylima motina pasiėmė į Glastonburio miestą Anglijoje ir ją tenai paslėpė. Ir dabar prašau, neklauskite manęs, kur ji paslėpta ir kaip ją rasti, nes realybė yra tokia, jog ji paprasčiausiai nebeegzistuoja.

Tačiau ši taurė niekada neturėjo jai priskiriamų magiškų galių. Tai jums turėtų parodyti paprasta logika. Visi mano mokiniai gėrė iš šios taurės per paskutinę vakarienę, tačiau nė vienas iš jų šiandien nėra gyvas. Kodėl žmonės mano, kad, jeigu Šventojo Gralio taurė nesuteikė amžinojo gyvenimo mano mokiniams, kurie gėrė iš taurės iš mano paties rankų, ši taurė staiga kažkokiu tai būdu galėjo įgyti magiškų galių vėliau?

Kim: Tai jeigu Šventasis Gralis nėra Marija Magdalena, nėra dangiškasis moteriškumas ir nėra fizinė taurė, tai kas tuomet tai yra? Ir ar iš viso yra tiesos legendose apie Šventąjį Gralį? Juk šiaip ar taip, šios legendos yra labai gajos ir yra daug žmonių, kurie tarsi apsėsti ieško Šventojo Gralio. Ar visos šios jų paieškos beviltiškos, o gal yra kažkokia paslėpta realybė, kurios žmonės dar nesuprato?

Jėzus: Šventojo Gralio idėja turi pagrindimą realybėje. Realybė buvo slepiama nuo plačiosios visuomenės ištisus šimtmečius, kadangi mes, pakylėtieji mokytojai, buvome tos nuomonės, jog žmonės nėra pasiruošę suvokti šią tiesą. Tai demonstruoja faktas, kad tiek daug žmonių sekė išorinėmis krikščionybės doktrinomis, užuot ieškoję vidinės dvasinės krikščionybės prasmės. Todėl mūsų visiškai netrikdė faktas, kad žmonės ieško Šventojo Gralio kaip materialaus daikto, Kristaus Taurės.

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, o ypač savo mokyme apie dvasinius ciklus, žmonija dabar jau pakilo į aukštesnę sąmonės būseną. Todėl atėjo laikas atskleisti tikrąją Šventojo Gralio paslaptį, ir esu laimingas galėdamas tai čia padaryti. Ar pameni, kad Da Vinčio Kode kalbama apie tai, jog ne jūs randate Gralį, bet Gralis randa jus?

Kim: Taip, aš pagalvojau, kad tai yra labai gilus teiginys. Man taip pat atėjo mintis, jog jis labai panašus į seną posakį: kai mokinys pasirengęs, pasirengęs ir jo mokytojas.

Jėzus: Ir būtent čia slypi Šventojo Gralio paslaptis. Iš tiesų Šventasis Gralis yra atviros durys tarp Dangaus ir Žemės, tarp dvasinės karalijos ir materijos karalijos. Todėl Šventasis Gralis yra tai, kas leidžia žmogui, žmogaus sūnui arba dukteriai, pakylėti savo sąmonę iki Kristaus sąmonės lygmens ir tuo būdu tapti Dievo sūnumi arba dukterimi.

Asmeniniame lygmenyje Šventasis Gralis yra jūsų Kristaus AŠ. Tiktai per savo Kristaus AŠ galite pasiekti Kristaus sąmonę, ir tiktai per Kristaus sąmonę galite pasiekti amžinąjį gyvenimą, tapdami pakylėtąja būtybe.

Šventasis Gralis taip pat gali būti dvasinis mokytojas. Šis dvasinis mokytojas gali būti pakylėtoji būtybė, arba tai gali būti įsikūnijime esantis žmogus, laikinai pakeičiantis Kristaus AŠ, kol mokinys bus pasirengęs užmegzti ryšį su savuoju Kristaus AŠ. Tačiau yra labai svarbu suvokti, kad išorinis mokytojas niekada neturėtų tapti stabu, kuris pakeistų vidinį Kristaus AŠ mokytoją.

Jeigu leidžiate išoriniam mokytojui arba, ką daro daugelis žmonių, išoriniam objektui, doktrinai arba bažnyčiai pakeisti vidinį mokytoją, tuomet einate keliu, kuris atrodo žmogui teisingas, bet baigiasi jis mirtimi. Ir tai tuomet tampa išoriniu keliu, apie kurį išsamiai kalbėjau viename iš savo mokymų.

Turbūt pastebėjote, kad minias mokiau palyginimais, o priežastis yra ta, kad jie nebuvo pasirengę mano vidiniam mokymui. Būtent tokie žmonės susižavėjo idėja, kad Šventasis Gralis yra taurė, fizinis objektas. Ir jeigu tik jiems pavyktų atrasti šią taurę, tuomet, išgėrę iš jos, jie automatiškai gautų amžinąjį gyvenimą ir jiems nebereikėtų eiti atšiauriu dvasinių iniciacijų keliu. Tai iš tiesų yra svajonė apie automatišką arba garantuotą išganymą, ir tai yra pati naiviausia utopija šioje planetoje.

Ir nors kai kurie siekia dangų paimti jėga, trumpesnis kelias neegzistuoja. Niekada nepateksite į dangų, jeigu neisite vidiniu keliu, vedančiu į Kristaus sąmonę. Jeigu nedėvėsite vestuvinio drabužio, nesugebėsite įžengti į vestuvių puotą, ir apsidairę pamatysite esantys išorinėje tamsoje, surakintomis rankomis ir kojomis, sukaustyti savo sužeistos psichologijos ir klaidingų įsitikinimų.

Net ir mintis, kad Šventasis Gralis yra moteris ir kad vyras pasieks vienybę su Dievu per seksualinį susiliejimą su moterimi yra automatiško išganymo svajonė. Tačiau čia visgi slypi gilesnė tiesa, ir ji yra tai, kad, kai žmogus pasieks pusiausvyrą tarp vyriškojo ir moteriškojo gyvybės srauto aspektų, šis žmogus, nesvarbu ar jis būtų vyras ar moteris, pradės probėgšmais patirti Kristaus sąmonę, galiausiai atvesiančią į vienybę su Dievu. Svajonė, kad vienybę su Dievu galima pasiekti kaip automatišką ir garantuotą seksualinio susiliejimo rezultatą, yra klaidingas tikėjimas, kuriuo remiasi ypač Rytuose populiari tantrinio sekso praktika. Atkreipkite dėmesį, jog aš nesakau, kad filosofija apie Kundalinio pakėlimą yra neteisinga ir kad to negalima pasiekti per seksą. Aš sakau, kad tai nėra automatiškas seksualinio susiliejimo rezultatas.

Šioje planetoje visada buvo žmonių, kurie mėgindavo paimti dangų jėga ir pasiekti dvasinį nušvitimą be darbo su savo psichologijos gydymu ir protų bei širdžių išvalymu. Šie žmonės nėra pasiruošę tiesai apie Šventąjį Gralį. Tai yra žmonės, kurie ištisus šimtmečius ieško kažkokio išorinio objekto ar kažkokios paslapties, kuri kiekvienam ją radusiam automatiškai suteiktų amžinąjį gyvenimą. Amžinojo gyvenimo paslaptis yra vienybė su Kristaus AŠ, tačiau ši vienybė niekada nebus išorinių veiksmų automatiškas rezultatas. Tai turi būti vidinė mistinė vienybė, apie kurią kalba tiek daug tikrų dvasinių filosofijų visame pasaulyje.

Būdamas vienas su savo mokiniais mokiau juos daugelio dalykų, taip pat ir to, kad kiekvienas žmogus turi Kristaus AŠ ir gali pasiekti vienybę su tuo Kristaus AŠ. Tačiau net ir mano mokiniai nesugebėjo iki galo suvokti šio mokymo tiesos. Štai kodėl daviau jiems išorinį Gyvenimo Duonos laužymo ritualą, kaip prisiminimą apie mane. Tikroji vidinė šio ritualo prasmė yra ta, kad Gyvenimo Duona yra universali Kristaus sąmonė, kuri buvo atlaužta kiekvienam žmogui šio žmogaus individualaus Kristaus AŠ pavidalu.

Individualus Kristaus AŠ tuomet tampa taure, galinčia laikyti kraują, kaip sąmonės srauto, visuotinio Kristaus proto simbolį. Kai jūsų gyvybės srautas susivienys su jūsų Kristaus AŠ, jūs pakylėsite savo proto taurę, ir tuomet visuotinės Kristaus sąmonės srautas galės pradėti tekėti per jus. Tuomet jūsų mintys, jausmai ir veiksmai remsis Kristaus uola – Kristaus sąmone – užuot klaidžioję lakiame žmogiškosios sąmonės smėlyje.

Tad galėtume sakyti, kad, kai iš tiesų randate Šventąjį Gralį mistinėje vienybėje su savuoju Kristaus AŠ, jūs patys iš tiesų tampate Šventuoju Graliu. Tampate Kristaus taure, per kurią universali Kristaus sąmonė gali duoti mokymus ir šviesą kitiems žmonėms. Taip pat galėtume sakyti, kad negalite rasti gralio, galite tapti graliu. Galite tapti atviromis durimis tarp Dangaus ir Žemės, kaip aš buvau atviromis durimis savo įsikūnijime.

Tai yra tikroji Šventojo Gralio paslaptis, kurios žmonės ieško jau 2000 metų. Jeigu jie būtų kreipę dėmesį į vieną iš pačių svarbiausių mano teiginių, nebūtų ieškoję savo išorėje. Mano žodžiai, kad Dievo karalystė yra jumyse, demonstruoja, jog Šventąjį Gralį turite surasti savyje, savo prote, savo paties sąmonėje.

Noriu pasakyti, kad Gralio legenda iš tiesų pasitarnavo kaip išorinio dėmesio objektas, į kurį daugelis gyvybės srautų nukreipė savo tikrąjį, vidinį Kristaus sąmonės ilgesį. Tuo nenoriu pasakyti, kad yra kažkas blogo žmonių susižavėjime Graliu. Problema ta, kad daugelis visą dėmesį sutelkia į išorinį objektą, užuot siekę gilesnio supratimo.

Suprantu, kad daugeliui žmonių mano paaiškinimas pasirodys daug mažiau spalvingas ir ne toks romantiškas kaip pati gralio legenda. Tačiau, jeigu jie perkels savo sąmonės dėmesį nuo materialaus pasaulio ir susitelks į vidinį pasaulį, atras, kad vidinė kelionė su Kristumi yra daug romantiškesnė, žavingesnė ir teikianti didesnį pasitenkinimą nei materialios taurės paieškos.

Aš esu Šventasis Gralis.

Eikite savo širdin ir atrasite mane.

Jeigu ieškosite manęs tyra širdimi ir atviru protu, atrasite mane.

Ir tuomet aš iš tiesų jums duosiu amžinąjį gyvenimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels