Komentarai apie knygą „Stebuklų kursas“

TEMOS: Pakylėtieji mokytojai siekia kelti žmonių sąmonę įvairiais būdais – žinia yra perduodama per pasiuntinio sąmonę – žmonės gali gauti įkvėpimą nežinodami apie mokytojus – knygą daugiau įkvėpė Kuthumi negu Jėzus – knygos trūkumas yra pasiuntinio netikėjimas tamsos jėgomis

Klausimas: Ar tu padiktavai knygą „Stebuklų kursas?“

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Nors gali atrodyti, kad atsakymas turi būti taip arba ne, tiesą sakant tai yra ganėtinai sudėtingas klausimas. Todėl trumpas atsakymas būtų taip ir ne.

Kaip paaiškinu šioje svetainėje, už materialios visatos ribų egzistuoja dvasinė karalija. Šioje dvasinėje karalijoje yra daug dvasinių būtybių, tarnaujančių dvasiniais žmonijos mokytojais. Mus vadina įvairiais vardais, tačiau šioje svetainėje aš naudoju terminą pakylėtieji mokytojai.

Pakylėtųjų mokytojų rolė yra kelti mūsų nepakylėtųjų brolių ir seserų sąmonę, kol jie pasieks aukštesnę sąmonės būseną, kurią aš vadinu Kristaus sąmone. Šalia to, mūsų tikslas yra įtvirtinti šią sąmonę materialioje visatoje, tuo būdu keliant aukštyn materialios karalijos vibracijas, kol ji taps sudvasinta.

Istorijos eigoje įvairūs pakylėtieji mokytojai įkvėpė didelį dvasinių mokymų skaičių. Mes šiuos mokymus perdavinėjome įvairiomis priemonėmis, tačiau didžiojoje daugumoje atvejų šie mokymai buvo perduoti per tam tikro individo sąmonę, kuris sugebėjo pakelti savo sąmonę ir užmegzti kontaktą su mumis.

Kai perduodame dvasinį mokymą per žmogaus sąmonę, šį mokymą neišvengiamai paveiks to žmogaus sąmonė. Priklausomai nuo žmogaus, dvasinis mokymas gali tiesiog tapti individualizuotas, kitais atvejais, jis gali būti didesniu ar mažesniu laipsniu iškreiptas.

Leisk man atsakyti į tavo klausimą dviem atskiromis dalimis. Pirmoji tavo klausimo dalis yra: „Ar aš, Jėzus, perdaviau knygoje ‘Stebuklų kursas’ duodamus mokymus?“ Situacija yra tokia, kad, kai pakylėtoji būtybė prisiartina prie nepakylėtosios būtybės, pakylėtoji būtybė turi dirbti per žmogaus sąmonės filtrą. Istorijoje buvo daug atvejų, kai žmogus užmegzdavo ryšį su pakylėtąja būtybe jos nepažinodamas arba nežinodamas, kas yra ši pakylėtoji būtybė. Taip pat buvo daug atvejų, kai žmogus užmezgė ryšį su viena pakylėtąja būtybe, bet ant šios būtybės perkėlė kitos pakylėtosios būtybės įvaizdį.

Yra nemažai gyvybės srautų, turinčių vidinius dvasinius pasiekimus, kurie leidžia jiems įvairiu mastu tarnauti pakylėtųjų mokytojų instrumentais arba pasiuntiniais. Šie gyvybės srautai dažnai būna išvystę artimą ryšį su tam tikra pakylėtąja būtybe. Tačiau, kai gyvybės srautas nusileidžia į įsikūnijimą, jis paprastai pamiršta savo pasiekimus ir savo vidinį ryšį su pakylėtaisiais mokytojais. Pavyzdžiui, jeigu gyvybės srautas užaugo krikščioniškoje kultūroje, labai galimas daiktas, kad gyvybės srautas perkels Jėzaus įvaizdį ant bet kurios pakylėtosios būtybės, su kuria užmegs kontaktą.

Knygos „Stebuklų kursas“ atveju, Helen iš tiesų užaugo krikščioniškoje kultūroje. Nors ji savęs nelaikė tikra tikinčiąja, ji vis tiek buvo paveikta krikščioniškos kultūros. Štai kodėl Kurse yra naudojama kai kuri krikščioniška terminologija ir sąvokos. Ji buvo pažįstama su šiomis sąvokomis, štai dėl ko jos naudojamos Kurse. Kitas aspektas yra tai, kad Kursas buvo skirtas žmonėms tokiems kaip ji, žmonėms, kurie užaugo krikščioniškoje kultūroje, bet negalėjo išlaikyti savo tikėjimo krikščionybe dėl šiuolaikinės visuomenės, o ypač mokslo puolimo.

Todėl, kai Helen gyvybės srautas suvokė, jog pakylėtoji būtybė nori per ją perduoti mokymus, jos sąmoningasis protas ant šios pakylėtosios būtybės perkėlė Jėzaus įvaizdį. Iš tikrųjų aš nebuvau pagrindinis knygos „Stebuklų kursas“ šaltinis. Aš turėjau nedidelę rolę Kurse, tačiau pagrindinis šių mokymų šaltinis buvo kitos dvi pakylėtosios būtybės, kurios daug gyvenimų artimai dirbo su Helen gyvybės srautu. Viena iš jų buvo mokytojas Kuthumi, kurį daugeliui žmonių sunku atskirti nuo manęs.

Šiuo konkrečiu atveju, Helen sąmoningasis protas perkėlė Jėzaus įvaizdį ant šio kontakto ir tvirtai tikėjo, kad šiuos mokymus daviau išskirtinai aš. Ir nors visiškai neturėjome noro jos apgauti, mes nebūtume galėję pakeisti jos įsitikinimo, nepažeisdami Laisvos Valios Įstatymo. Todėl mes leidome jai išlaikyti šį įsitikinimą. Ir, žvelgiant atgal, tai neturėjo neigiamo poveikio Kurso tikslui.

Dabar pereikime prie antrosios tavo klausimo dalies. Ar aš, o tiksliau, ar mes „padiktavome“ Kursą? Atsakymas į tai priklauso nuo to, kaip apibrėšite žodį „diktuoti.“ Kaip paaiškinau kitur, mes, pakylėtieji mokytojai, turime didžiausią pagarbą laisvai žmonių valiai ir todėl neperimame žmonių protų kontrolės. Kai Helen užrašinėjo Kursą, ji nebuvo transe ir nenaudojo automatinio rašymo.

Todėl Kurso žodžiai nėra tiesioginiai pakylėtosios būtybės žodžiai, kuriuos ji būtų kalbėjusi čia, dvasinėje karalijoje (tiesą sakant mes bendraujame ne žodžiais, o mintimis). Žodžiai buvo perduoti per procesą, kurio metu pakylėtoji būtybė projektuoja idėjas ir vaizdinius į žmogaus protą. Tačiau, kad šios idėjos ir vaizdai galėtų būti išreikšti žodžiais, jie privalo pereiti per žmogaus aukštesnįjį protą, Kristaus AŠ ir pasąmonės sluoksnius. Šio proceso metu tas idėjas paveiks žmogaus įsitikinimai, jo žinios ir tai, kaip žmogus vartoja žodžius. Galėtume sakyti, kad žmogaus Kristaus AŠ individualizuos idėjas, o pasąmonė šias idėjas gali kažkiek iškreipti.

Kursas nebuvo perduodamas taip, lyg Helen būtų turėjusi telefono ryšį su dvasine karalija, per kurį tiesiogiai būtų girdėjusi pakylėtosios būtybės tariamus žodžius ir viską žodis į žodį užrašinėjusi. Taigi, žodžiai persifiltravo per pasiuntinio sąmonę ir todėl jie buvo paveikti pasiuntinio proto.

Prašau, neinterpretuokite to, jog tai turėtų reikšti, kad Kursas nėra tikras dvasinis mokymas. Tai iš tiesų yra tikras mokymas, tačiau, kaip paaiškinau kitur, jis yra paveiktas pasiuntinio sąmonės. Šiuo konkrečiu atveju, Helen pilnai neatsivėrė ir iki galo nepriėmė šio proceso, ir tai uždėjo tam tikrus apribojimus perduodamai medžiagai.

Kitas perduotos medžiagos trūkumas yra tai, kad Helen, daugiausia dėl savo mokslinio auklėjimo, nepriėmė žemesniųjų arba tamsos jėgų egzistavimo. Kaip paaiškinau savo mokyme apie čenelingą, šios jėgos iš tiesų egzistuoja ir jos visada mėgina sukliudyti bet kokiems bandymams perduoti tikrą dvasinį mokymą. Jeigu žmogus tarnauja pasiuntiniu ir nežino, kad šios jėgos egzistuoja, jis nežinos kaip nuo jų apsisaugoti. Todėl egzistuoja rizika, kad šios jėgos gali paveikti procesą ir įterpti keletą idėjų, kurios bus netikslios arba neišbaigtos. To pasekoje, Kurse yra tam tikrų idėjų, kurios nėra tikslios ir kurios neatėjo iš pakylėtųjų mokytojų.

Tai nereiškia, kad visas Kursas yra klaidingas. Tai tiesiog reiškia, kaip išsakiau savo ankstesniuose komentaruose, kad Kurso studentai turi naudotis savo vidiniu įžvalgumu ir būtų gerai šalia Kurso studijuoti ir kitus dvasinius mokymus. Tačiau tai galioja bet kokiam dvasiniam mokymui. Jeigu laikote save tiesos ieškotoju, o ne doktrinos pasekėju, tuomet nepaversite Kurso doktrina, ir todėl neimsite tikėti, kad Kursas yra neklystantis.

Noriu aiškiai pasakyti, kad nėra tokių pasiuntinių, kurie perduotų viską šimtaprocentiniu tikslumu. Dvasinių žinių perdavimas per nepakylėto žmogaus protą yra sudėtingas procesas. Kaip ir su radijo transliacijomis, egzistuoja tam tikras triukšmas arba interferencija. Šio triukšmo lygis priklauso nuo pasiuntinio pasiekto sąmonės lygio ir pasiuntinio iškviestos apsaugos.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels