Milžiniški miškų gaisrai Rusijoje, kuriuos sukėlė nenormaliai didelė kaitra

TEMOS: Gaisrus sukelia godumas – mėginimai gauti vis daugiau ir mėginimas įsikibus laikytis į tai, ką turite – rusai privalo nubusti iš įsitikinimo, kad valstybė yra visagalė – ryžkitės transcenduoti senąją sąmonę – paprašykite tarptautinės pagalbos – pyktis, neišmanymas ir puikybė nėra pagrindinės problemos Rusijoje – atsakomybės kratymasis atvedė prie komunistinės eros – dvasinių įrankių naudojimas

Klausimas 1: Turiu klausimą, susijusį su milžiniškais miškų gaisrais, sukeltais nenormaliai didelės kaitros Rusijoje. Prisimindamas jūsų puikius diktavimus iš Rusijoje šiais metais vykusios konferencijos, ar būsiu teisus, darydamas prielaidą, kad gaisrai Rusijoje yra Dangiškųjų jėgų mėginimas pažadinti daugumą Rusijos žmonių iš jų nejautrumo gyvybei?

Kaip dvasingi žmonės galėtų prisidėti prie šių gamtos kataklizmų pasekmių sušvelninimo? Labai skausminga stebėti žmonių kančias ir valdžios elito demonstruojamus sustabarėjusius ir neefektyvius mėginimus suvaldyti šią krizę.

Taip pat egzistuoja rimtas pavojus, kad ugnys gali persimesti į atominius objektus, sukeldamos katastrofiškus padarinius.

Mėginu skaityti Motinos Marijos Rytų-Vakarų Stebuklo Rožinį. Pamenu, jog Motina Marija minėjo, kad šis rožinis gerai tinka gamtoje egzistuojančioms sąlygoms subalansuoti ir užkirsti kelią/sušvelninti gamtos kataklizmams. Galbūt galėtumėte rekomenduoti, ką daugiau galėtume daryti? Labai dėkoju už jūsų vedimą ir už šio klausimo išaiškinimą.

Klausimas 2: Mylimas Jėzau, stebėjau neseniai vykusią konferenciją Sankt Peterburge, būdamas savo namuose Jungtinėje Karalystėje, per šią svetainę. Gautama Buda kalbėjo apie tai, kad komunizmas blokuoja aštuoniukės tėkmę iš rytų į vakarus. Ar degantys krūmai išvalo negatyvias energijas, užsilikusias čia nuo komunizmo žlugimo?

Atsakymas iš pakylėtosios mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels (2010 rugpjūčio 12 d.):

PASTABA: Norėdami gauti išsamesnį supratimą apie tai, kaip mokytojai paleidžia dvasines energijas, žiūrėkite sekantį atsakymą.

Kaip jau anksčiau paaiškinau, ugnis yra susijusi su dvasiniais godumo nuodais. Kaip ir visame kame, godumas turi Alfa ir Omega aspektus. Alfa aspektas yra tai, kad norite vis daugiau ir daugiau, kas gali atvesti prie sūkurio, kuris niekada nesibaigia ir praryja visą jūsų gyvenimą, kaip ugnis praryja mišką. Tačiau Omega aspektas yra tai, kad laikotės įsikibę į tai, ką turite, tame tarpe ir į sąmonę, kurią turėjote ilgą laiką.

Abu šiuos dalykus matote įkūnytus Rusijoje, ta prasme, kad daugelis tarp žemiausių 10 procentų žmonių yra įsisukę į nesibaigiančius mėginimus įgyti vis daugiau ir daugiau materialių turtų ar netgi didesnę materialią valdžią. O daugelis tarp 80% esančių žmonių vis dar tebesilaiko įsikibę į tai, kas jiems yra pažįstama – į komunistinėje eroje sukurtą sąmonę. Vidurio kelią Rusijos žmonės atrastų tuomet, jeigu tvirtai pasiryžtų neleisti savo šaliai tapti pabaigos neturinčio materialistinio godumo įkaitei. Tačiau kad tai įvyktų, jie turi paleisti tokį pat pabaigos neturintį valdžios ir kontrolės troškimą, kuris ėdė šią šalį komunistinėje eroje.

Koks yra galutinis godumo rezultatas? Rezultatas yra toks, kad vienas darinys viską valdo ir kontroliuoja – kaip tą komunizmo eroje mėgino daryti valstybė. Komunistiniais laikais egzistavo sąmonė, kad Sovietinė Valstybė yra visagalė, kad ji netgi gali kontroliuoti gamtą milžiniškais inžineriniais projektais, kuriais, pavyzdžiui, pakeisdavo upių tekėjimo kryptį. Tad viena iš pamokų, kurią čia galima išmokti, yra ta, kad valstybė iš tiesų negali kontroliuoti gamtos. Ir todėl, kai gamtos jėgos pradeda šėlti, žmonių jėgos nepakanka joms sustabdyti. Turite kreiptis į aukštesnę jėgą, esančią aukščiau už gamtos jėgas, – į Dievą ir pakylėtuosius mokytojus – kurie turi įgaliojimus ir valdžią elementaliams. Tad iš šio ir daugelio kitų įvykių, įvykusių Rusijoje nuo komunizmo žlugimo, galite suvokti, kad už visų šių įvykių slypinti pamatinė pamoka yra pažadinti Rusijos žmones iš tikėjimo valstybės visagalybe, neklystamumu ar bent jau jos nepajudinamumu.

Žinoma, kreipimasis į mus nereiškia, kad turite melstis, pasninkauti ar atnašauti aukas, kaip mano dauguma žmonių. Vietoj to, turite pademonstruoti pasiryžimą transcenduoti šią katastrofą sukėlusią sąmonę. Ir kai iš tiesų būsite transcendavę šią sąmonę, būsite išmokę savo pamoką, ir todėl nebeliks įtampos tarp jūsų kolektyvinės sąmonės ir mūsų paleidžiamų dvasinių energijų. Tiesą sakant, jeigu žmonės iš tiesų demonstruos pasiryžimą transcenduoti, mes galime sumažinti dvasinių energijų intensyvumą, kad jos neiššauktų katastrofiškų fizinių įvykių. Tai gali suteikti žmonėms pereinamąjį laikotarpį, per kurį jie gali pakilti į aukštesnį sąmonės lygį, neiššaukdami didelių kataklizmų. Tad tai, kad šie kataklizmai vyksta, visada yra ženklas, jog žmonės nenori transcenduoti tam tikros sąmonės būsenos.

Sekanti pamoka, kurią Rusijos žmonėms reikia išmokti, yra ta, kad turite paprašyti tarptautinės bendruomenės pagalbos. Ir iš tiesų, jums patiems reikia save laikyti tarptautinės bendruomenės dalimi ir nežaisti žaidimų, kuriais šantažuojate kitas šalis, grasindami sustabdyti gamtinių dujų tiekimą. Yra daug šalių, kurios yra pasirengusios padėti Rusijai pakilti virš savo praeities – taip pat ir virš troškimo būti svarbia šalimi ir pasiryžimo naudotis visomis įmanomomis priemonėmis savo galiai pademonstruoti, nes tai yra tik dar vienas godumo ir troškimo kontroliuoti pasireiškimas.

Leiskite man jūsų paprašyti pažvelgti į dvasinių nuodų ir juos atitinkančių kataklizmų sąrašą:

  • Neišmanymo nuodai sukelia žemės drebėjimus.

  • Pykčio nuodai sukelia vulkanų išsiveržimus.

  • Puikybės nuodai sukelia didelius vėjus ir audras.

  • Godumo nuodai sukelia gaisrus, kuriuos sukelia žmonės, žaibai ar kitos natūralios priežastys. Jie taip pat yra sausros priežastis.

  • Pavydo ir pavyduliavimo nuodai sukelia potvynius, nesvarbu, ar jie būtų sukelti lietaus ar sukelti vandenyno.

  • Bevališkumo, nenoro gyventi ir netikėjimo nuodai sukelia didžiulį šaltį, netgi gali sukelti ledynmetį.

Remdamiesi šiuo sąrašu, galite matyti, kad Rusijos žmonės – bent jau Rusijos širdyje – šiuo metu nesusiduria su pykčiu, neišmanymu ar puikybe susijusiomis iniciacijomis, nes Rusijoje beveik nėra vulkanų išsiveržimų, žemės drebėjimų ar audrų. Tą, žinoma, būtų galima paaiškinti Rusijos geografine padėtimi, tačiau nepražiūrėkite gilesnės realybės, kad žmonės prisitraukia prie tam tikros geografinės vietovės pagal savo sąmonės lygį.

Pavyzdžiui, Pakistano žmonės buvo pritraukti į tą vietovę – ir patiria šiuo metu vykstančius potvynius – dėl to, kad jiems reikia įveikti pavydą ir pavyduliavimą – sąmonės būseną, kuri yra labai įsigalėjusi tarp arabų ir islamo religijos jos dabartinėje formoje. Žinoma, jie taip pat turi problemų su godumu, ir būtent dėl to siūbuoja tarp šio regimai nesibaigiančio ciklo, kuriame gauna arba pernelyg daug, arba pernelyg mažai lietaus.

Grįžtant prie Rusijos žmonių, matote, kad Rusijoje dažnai būna labai šaltos žiemos, ir tai rodo pamatinę egzistuojančią problemą – bevališkumą ir nenorą gyventi. Tai yra nenoras pripažinti, vystyti ir išreikšti savo dvasinį potencialą, ir būtent tai Rusijos žmones padarė pažeidžiamus komunizmui. Komunizmas siekia pakeisti individualią atsakomybę kolektyvine atsakomybe, o tai yra visiškas individualaus dvasinio augimo neigimas. Kaip paaiškino Serapis Bėjus, pakylėjimas yra individualus procesas.

Tačiau neleiskite, kad šie pastebėjimai sukeltų jums nusivylimą. Mes paleidžiame tam tikras dvasines energijas Rusijoje būtent dėl to, kad matome, jog Rusijos žmonės – ir žmonės buvusiose sovietinėse respublikose – turi didelį potencialą transcenduoti komunistinį mąstymą ir greitai pakilti link aukso amžiaus sąmonės. Kaip yra sakoma sename posakyje „ką Viešpats myli, tą griežtai auklėja,“ tai reiškia, kad, kai matome žmones su dideliu potencialu transcenduoti, paleidžiame energijas, kurios padidins įtampą ir tiesiogiai sukels įvykius, dėl kurių pokyčiai atrodys vis labiau būtini ir juos darysis vis sunkiau ignoruoti. Kitaip tariant, intensyvų gamtos kataklizmų periodą visada reikėtų laikyti galimybe augti.

Kas liečia pagalbą, kurią galėtumėte suteikti šios situacijos palengvinimui, tai pirmiausia galite laikytis vizijos, kad dvasingi žmonės Rusijoje – aukščiausi 10 procentų – ir kuo didesnis procentas plačiosios visuomenės galėtų būti pažadinti ir paleistų komunistinį mąstymą. Geriausi įrankiai yra dvi vėliausiai perduotos invokacijos už Rusiją (Aukso Amžiaus sąmonės Rusijoje pažadinimas ir Iššūkio metimas antikristo sąmonei Rusijoje) ir Rytų-Vakarų arba Aukso Amžiaus Rytų-Vakarų rožiniai. Taip pat galima naudotis kataklizmams skirtu rožiniu, kuris tinka bet kokiems žmonių ar gamtos sukeltiems kataklizmams.

Taip pat noriu pasakyti, kad tie, kurie nori įgyti gilesnį supratimą, kodėl tam tikri dalykai įvyko, vyksta, arba gali įvykti Rusijoje, turėtų išstudijuoti – ne šiaip tiesiog perskaityti, bet iš tiesų išstudijuoti – Sankt Peterburge vykusioje konferencijoje perduotus diktavimus. Šių diktavimų eilutėse, ir tarp eilučių, atrasite daug paslėptų brangakmenių.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2010 Kim Michaels