Kodėl ir kaip pakylėtieji mokytojai paleidžia dvasines energijas

TEMOS: Mokytojai nesukuria kataklizmų – ciklai, kurie skatina žmones judėti į priekį – mokytojai paleidžia energijas, kurios yra žmonių sukurtų iškraipymų tyros versijos – tai išjudina neišspręstus dalykus – įtampa veikia elementalių karaliją ir to pasekmė yra kataklizmai – mokytojai paleidžia energijas, kad padėtų mums akceleruoti – jeigu to nedarome, negatyvus sūkurys yra sustiprinamas – žmonės nenori matyti, kad jie patys sukėlė kataklizmą – šviesos iškvietimas visada turi pozityvų efektą – mokytojai nesiekia išvengti sumaišties, jeigu ji gali atvesti prie augimo – žmonės mokosi iš mokytojų arba iš fizinių įvykių – galiausiai jie pradeda klausti, kodėl jiems tai nutinka

Klausimas: Kalbėjote apie tai, kaip pakylėtieji mokytojai paleidžia dvasines energijas pagal tam tikrus ciklus. Ar galėtumėte mums duoti geresnį supratimą, kaip visa tai veikia ir kokie kriterijai yra naudojami, sprendžiant, kokias energijas paleisti ir kada?

Atsakymas iš pakylėtosios mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels:

Mano mylimos širdys, noriu labai aiškiai pasakyti, kad mes, pakylėtieji mokytojai, nekuriame gamtos kataklizmų ar kitų katastrofų. Ar tai būtų gaisrai Rusijoje ar potvyniai Pakistane, mes nesėdime čia aukštai ir neplanuojame specifinių įvykių, kuriais siektume pažadinti žmones ar juos nubausti. Mes jaučiame vien meilę ir užuojautą Žemės žmonėms, ir iš tiesų norėtumėme išvengti visų kataklizmų bei įkūnyti Aukso Amžių kaip įmanoma greičiau. Mums labiau patiktų naudotis savo dovanomis tiesiogiai mokant žmones, užuot palikus juos gauti savo pamokas iš skaudžių smūgių mokyklos. Tačiau mes taip pat gerbiame Laisvos Valios Įstatymą, kuris suteikia žmonėms teisę patirti kokias tik nori patirtis, ir mokytis savo pamokas tokiu būdu, kokiu jie pasirenka jas mokytis.

Dalykas, kurį mes galime padaryti – ir esame įpareigoti tai daryti pagal įstatymą – yra paleisti dvasines energijas į kolektyvinę sąmonę. Tai yra Laisvos Valios Įstatymo funkcija, kad, nors žmonėms yra leidžiama patirti kokias tik nori patirtis, jiems nėra leidžiama vieną kažkurią patirtį patirti neribotą laiką. Pagal tam tikrus ciklus – kuriuos lemia visos materialios visatos ir visos sferos, kurioje ši visata egzistuoja, augimas sąmonėje – ateina toks laikas, kai planetinio vieneto gyventojai privalo pajudėti pirmyn, privalo transcenduoti senąją sąmonės būseną.

Jeigu planetos gyventojai to daryti nenori, tuomet mes esame įpareigoti paleisti tam tikrą dvasinių energijų kiekį. Šios energijos yra gyventojų iškreiptos sąmonės tyra forma, ir todėl tai yra ne bausmė, o galimybė žmonėms įsisąmoninti ir padauginti energijas, šitaip greitai pakylant virš senosios, iškreiptos sąmonės. Kadangi jos taip stipriai skiriasi nuo iškreiptų energijų, prie kurių žmonės įprato, mūsų paleidžiamos energijos privers žmones pažvelgti į savo sąmonės būseną (ir elgesį) ir juos kvestionuoti. Jeigu jie nenorės pažvelgti į save, tuomet mūsų paleidžiamos energijos sukurs įtampą, ir šiai įtampai augant, ji galiausiai gali sukelti tam tikrus fizinius įvykius.

Tad dabar matote kad egzistuoja dvi pagrindinės priežastys, kodėl įvyksta tam tikros katastrofos, nesvarbu, ar jos vyktų individo gyvenime, ar vyktų grupės žmonių, visos šalies ar netgi visos planetos mastu:

  • Kolektyvinė sąmonė sąveikauja su mūsų paleidžiamomis energijomis. O tiksliau, žmonės atsisako įsisavinti ir padauginti energijas.

  • Kolektyvinė sąmonė yra pavirtusi uždaru ratu, ir todėl kuriasi žemyn traukiantį sūkurį, kuris iššaukia kataklizmus.

Kitaip tariant, šalia mūsų paleidžiamų energijų, kataklizmus taip pat gali sukelti pačių žmonių sukurtas žemyn traukiantis sūkurys. Kai negatyvios mentalinės ir emocinės energijos pasiekia tam tikrą intensyvumo lygmenį, jos tampa tokia didele našta elementalių karalijai ir elementaliams formų statytojams, kad jie, tiesiogine to žodžio prasme, nesugeba išlaikyti įprastinės pusiausvyros gamtoje, ir viskas baigiasi audringu energijos paleidimu. Tai šiek tiek panašu į žmogų, kuris leidžia savyje laipsniškai kauptis pykčiui, kol visa tai yra išliejama per įniršio priepuolį, kuris leidžia žmogui – kuriam laikui – pajusti palengvėjimą.

Kas liečia žmonių sukurtus negatyvius sūkurius, mes, žinoma, negalime jų kontroliuoti ir negalime kontroliuoti jų sukeliamų įvykių. Tačiau, kas liečia dvasinių energijų paleidimą, mes, žinoma, galime kontroliuoti tai, ką paleidžiame, tačiau negalime kontroliuoti žmonių reakcijų į šias mūsų paleidžiamas energijas. Tiesą sakant, mes dažnai energijas paleidžiame todėl, kad matome, jog grupės žmonių sukurtas negatyvus sūkurys artėja prie fizinių įvykių iššaukimo. Mes tuomet paleidžiame dvasines energijas, idant suteiktume šiems žmonėms galimybę akceleruoti savo sąmonę (įsisavinant ir padauginant tai, ką paleidžiame). Tačiau, jeigu žmonės šia galimybe nepasinaudoja, šis jų pozityvių energijų neigimo veiksmas (ar netgi šių energijų vykdomas iškreipinėjimas) sustiprins įtampą ir akceleruos negatyvaus sūkurio pasekmes. Tad matote, mes turime laikytis labai subtilios pusiausvyros, nuspręsdami, ką ir kada paleisime.

Kai yra paleidžiamas tam tikras dvasinės energijos kiekis – kaip, pavyzdžiui, įvyko konferencijos Sankt Peterburge metu, ir dėka to, kad tiek daug žmonių Rusijoje ištikimai kalbėjo mūsų invokacijas ne vienerius metus – mes galime pažvelgti į šalies sąmonę ir jos fizines charakteristikas, ir nustatyti tam tikras prognozes, kas gali įvykti. Mes matome, kur šalies žmonės nenori judėti į priekį, ir nustatydami įtampos taškus, galime matyti, kur yra didžiausia tikimybė įvykti lūžiui. Ir todėl mes iš tiesų pritaikome savo dvasinių energijų perdavimą prie to, kas turi didžiausią potencialą pažadinti specifinę grupę žmonių būtinybei keistis.

Tačiau, kaip sakiau, egzistuoja tam tikri ciklai, ir todėl ne visada galime sulaikyti energijas, kurios turi potencialą sukelti kataklizmus. Ir nėra jokio užtikrinto būdo tiksliai nuspėti, kas įvyks, nes tai visiškai priklauso nuo to, kaip žmonės reaguos į mūsų paleidžiamas energijas. Jeigu žmonės reaguos pozityviai, mes galėsime perduoti tam tikrą energijos kiekį, nesukeldami jokių kataklizmų. Tačiau, jeigu žmonės keistis atsisakys, tuomet tas pats energijos kiekis gali sukelti didžiulį kataklizmą.

Kolektyvinei sąmonei iššaukus tam tikrą įvykį, mes, pakylėtieji mokytojai, galime pasinaudoti šiuo įvykiu kaip mokomąja priemone, siekdami mokyti tuos, kurie yra atviri girdėti mūsų mokymus. Žinoma, tai yra bazinis faktas, kad žmonės, kurie sukėlė šį įvykį, dažniausiai nėra atviri išgirsti mūsų mokymus apie tai, kas šį įvykį sukėlė.

Priežastis yra ta, kad mūsų mokymai visada reikalauja iš žmonių prisiimti atsakomybę už savo sąmonės būseną. Ir jeigu tam tikra grupė žmonių būtų turėjusi noro prisiimti atsakomybę už savo sąmonės būseną, jie iš viso šio įvykio nebūtų sukėlę. Tad šiuo atveju mes tiesiog koncentruojamės į aukščiausių 10% šalies žmonių mokymą, idant jie galėtų patraukti aukštyn vidurinių 80% žmonių sąmonę.

Noriu, kad aiškiai suprastumėte, jog jūs, kurie esate dvasingi žmonės, ne visada galite sušvelninti tam tikrus įvykius, kadangi tai sukliudytų žmonėms gauti galimybę mokytis. Tai neturėtų jūsų sustabdyti nuo invokacijų kalbėjimo; tai turėtų paskatinti jus toliau kalbėti invokacijas, net ir tuomet, kai jos regimai neturi jokio specifinio fizinio poveikio. Invokacijos VISADA turi poveikį, kadangi išvalo negatyvias energijas ir pakelia kolektyvinę bei individualią sąmonę. Net, jeigu kalbate invokaciją specifiniam įvykiui sušvelninti ir šis įvykis vis tiek įvyksta, jūsų invokacijos turės kitų poveikių. Tiesiog tas konkretus įvykis negalėjo būti sušvelnintas, kadangi iš žmonių nebuvo sulaukta jokio atsako, ir todėl žmonės gavo savo sąmonės būsenos fizinį atvaizdavimą. Tačiau kiekviena jūsų kalbama invokacija arba išsakomas prašymas padarys didelį poveikį aukštesniuose lygmenyse. Palaiminti yra tie, kurie nemato, ir vis tiek išsako prašymą – prašymą, kuris reikalauja atsakymo.

Taip pat turite žinoti, kad visas gyvenimo tikslas yra mokytis ir augti. Laisvos Valios Įstatymas suteikia žmonėms teisę mokytis savo pasirinktu būdu, tai reiškia, kad jie gali mokytis iš dvasinio mokymo, arba gali laukti, kol kosminis veidrodis atspindės jiems fizines aplinkybes – jų išsiųstų proto įvaizdžių materializaciją. Todėl gyvenimo tikslas NĖRA patogiai gyventi, tai reiškia, kad pakylėtieji mokytojai neturi tikslo išvengti bet kokių disbalansų Žemėje. Mes neturime noro, kad dvasingi žmonės kalbėtų invokacijas arba atlikinėtų kitus ritualus, norėdami sukliudyti įvykti tam tikriems kataklizmams, šitaip suteikdami plačiajai visuomenei galimybę patogiai gyventi, nejaučiant poreikio keisti savo sąmonės. Kitaip tariant, nepaisant mūsų meilės ir užuojautos žmonėms – o tiksliau, būtent dėl mūsų meilės ir užuojautos žmonėms – mes leidžiame įvykti tam tikriems fiziniams įvykiams, kurie suteikia žmonėms galimybę pasimokyti.

Būkite atsargūs ir nenuklyskite į epinę sąmonę, kurioje siekiate prievarta atversti žmones. Mes, pakylėtieji mokytojai, neturime tikslo priversti žmones padaryti specifinį pasirinkimą. Mūsų tikslas yra suteikti žmonėms galimybę mokytis. Suteikę jiems šią galimybę, duodame žmonėms visišką laisvę rinktis. Kad ir ką žmonės pasirinktų, mes būsime pasirengę padėti jiems paaugti iš savo dabartinio lygmens. Ir tuomet duosime jiems naujas galimybes mokytis ir suteiksime laisvę rinktis.

Žinoma, daugelis žmonių Žemėje yra atkirtę save nuo tiesioginio mokymosi iš mūsų, ir todėl vienintelė jų galimybė mokytis eina per susidūrimą su fizinėmis aplinkybėmis, įkūnijančiomis jų sąmonės būseną. Mes, žinoma, žinome, kad dauguma šių žmonių atsisako laikyti šias aplinkybes savo pačių sąmonės būsenos atvaizdu, vietoj to perkeldami atsakomybę už savo ribų – perkeldami ją Dievui, likimui, atsitiktinumui, kitiems žmonėms ar gamtos dėsniams. Tačiau amžių bėgyje buvo įrodyta, kad, kai žmonės vėl ir vėl susiduria su tokiomis pačiomis aplinkybėmis, galiausiai ateina toks taškas, kuomet jie ima savęs klausti, ar nėra taip, kad galbūt JIEMS reikia pasikeisti. Tai yra sunkus būdas mokytis, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje jis turi labai aukštą pasisekimo procentą. Ir kai gyvybės srautas išmoksta pamoką sunkiuoju būdu, tikėtina, kad jis šios pamokos daugiau niekada nepamirš.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2010 Kim Michaels