Amžinasis Kristaus iššūkis

Pakylėtasis Mokytojas Maitrėja per Kim Michaels:

PASTABA: Šis mokymas yra ištrauka iš Viešpaties Maitrėjos knygos Visrakčiai į Dvasinę Laisvę.


Noriu aiškiai pasakyti, kad už viso to, ką jums papasakojau, slypintis dalykas yra tai, kad žmonėms turi būti pateikiamas – vėl ir vėl, tiek ilgai kiek reikės – Kristaus iššūkis. Kristaus iššūkis yra susitikti Gyvąjį Kristų Kristaus sąmonę Žemėje įkūnijusio žmogaus pavidalu. Ir tai yra jūsų galimybė priimti arba atstumti Kristų. Tačiau Kristaus iššūkis turi keletą lygmenų:

Pirmasis lygmuo yra tai, kai susitinkate žmogų, kuris yra pasiekęs Kristaus sąmonę Žemėje. Tai neapsiriboja Jėzumi, Buda ar Krišna, nes pakanka susitikti žmogų, kuris yra pasiekęs bent kažkokį Kristiškumo laipsnį. Jums nėra būtina susitikti šį žmogų fiziškai, nes šiame lygmenyje jums tereikia sužinoti, kad Gyvajam Kristui iš tiesų yra įmanoma pasirodyti Žemėje ir kad Gyvasis Kristus atstovauja alternatyvą dualistinei sąmonei. Sužinote, kad – iš principo – yra įmanoma būti Kristumi Žemėje. Šiame lygmenyje Kristų aiškiai matote kaip egzistuojantį už savo ribų, ir jeigu priimsite Kristų, tapsite Kristaus pasekėju (galimai tapdami žmogaus, įkūnijančio Kristaus sąmonę, mokiniu). Tai yra iššūkis priimti arba atstumti Kristų savo išorėje.

Būtent apie gebėjimą atpažinti Kristų Jėzus kalbėjo sekančioje ištraukoje:

15 Jis vėl paklausė: „O kuo jūs mane laikote?“
16 Tada Simonas Petras atsakė: „Tu esi Kristus, gyvojo Dievo Sūnus“.
17 Jėzus jam atsakė: „Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje.
18 Ir Aš tau sakau: tu esi Petras, ir ant šios uolos Aš pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. (Mato, 16 skyrius)

Jėzus nekalbėjo apie asmenį vardu Petras, jis kalbėjo apie visų žmonių turimą gebėjimą – gebėjimą atpažinti, kad už dualizmo ribų iš tiesų kažkas egzistuoja, ir pasiryžimą sekti Kristumi, kurį matote. Šis gebėjimas yra įdiegtas į Sąmoningąjį AŠ, nes jis yra gimęs iš paties Kūrėjo Esybės, ir būtent dėl to jis sugeba pažvelgti už dualizmo – kūno ir kraujo – ribų ir sugeba gauti nurodymus iš „Tėvo, kuris yra Danguje“ – iš dvasinės hierarchijos. Gebėjimas pažvelgti už dualizmo ribų yra ta uola, ant kurios yra pastatytos visos tikrosios religijos, tačiau pragaro vartai – dualizmo jėgos – bus sustabdytos tik tuomet, jei žmonės nepaliaus ieškoti už dualizmo ribų ir nepaliaus sekti aukščiausiu Kristaus pasireiškimu, kurį sugeba matyti, visada ieškodami dar aukštesnio. Ir tai mus atveda prie antrojo Kristaus iššūkio.

Sekančiame lygmenyje, jums reikia priimti, kad Gyvojo Kristaus rolė yra mesti iššūkį visiems jūsų dualistiniams įsitikinimams ir ištraukti jus iš jūsų proto dėžutės į non-dualizmo „pažadėtąją žemę.“ Tai gali būti labai didelis iššūkis, jeigu žmonės nesuvokia to, ką paaiškinau apie proto įvaizdžius. Daugelis žmonių atpažįsta dvasinį lyderį, tačiau iš karto siekia įgrūsti jį į vieną iš savo proto dėžučių. Jie siekia primesti dualistinį įvaizdį Gyvajam Kristui, atėjusiam išvesti juos iš dualizmo, šitaip iš tiesų atsisakydami sekti Gyvuoju Kristumi ir nusekdami antikristo vadais (tuo pat metu galvodami, jog tikrai bus išganyti). Būtent šio išmėginimo neišlaikė Petras, kaip apie tai yra rašoma sekančioje citatoje (kurią didžioji dauguma krikščionių tiesiog „praleidžia pro akis“):

21 Nuo tada Jėzus pradėjo aiškinti savo mokiniams, kad Jis turįs eiti į Jeruzalę ir daug iškentėti nuo vyresniųjų, aukštųjų kunigų ir Rašto žinovų, būti nužudytas ir trečią dieną prisikelti.
22 Tada Petras, pasivadinęs Jį į šalį, ėmė drausti: „Jokiu būdu, Viešpatie, Tau neturi taip atsitikti!“
23 Bet Jis atsisukęs pasakė Petrui: „Eik šalin, šėtone! Tu man papiktinimas, nes mąstai ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių.“ (Mato, 16 skyrius)

Petras nenorėjo leisti Gyvajam Kristui išvesti jį iš jo proto dėžutės ir požiūrio, kas turėtų nutikti Gyvajam Kristui Žemėje. Jis mieliau laikėsi įsikibęs savo paties dualistinių įvaizdžių – tai kas iš žmonių – vietoj nedualistinės Kristaus tiesos – tai kas iš Dievo – ir todėl neišlaikė antrojo Kristaus iššūkio. Kol kas žmonija, įskaitant visus krikščionius ir visas krikščioniškas bažnyčias – neišlaikė lygiai to paties išbandymo. Net ir daugelis tarp aukščiausių dešimties procentų esančių žmonių – ypač tie, kurie save laiko pačiais dvasingiausiais žmonėmis – kol kas šio išbandymo taip pat neišlaikė. Ši planeta tiesiog nesugebės įžengti į Aukso Amžių tol, kol kritinė masė žmonių neišlaikys antrojo Kristaus iššūkio.

Sekančiame lygmenyje nustojate būti paprastu Kristaus pasekėju ir imate patikėti, kad turite potencialą įkūnyti Kristaus mokymus. Apsivilkdami Kristaus protą suvokiate, kad turite potencialą būti Gyvuoju Kristumi. Nustojate Kristų matyti už savo ribų ir pradedate Kristų matyti kaip jumyse esančios Dievo karalystės valdovą. Tai yra iššūkis priimti arba atstumti Kristų savyje.

Sekančiame lygmenyje imate suvokti, kad būti Kristumi nereiškia transformuoti vien tik savo sąmonę. Tiesą sakant, buvimas Kristumi nėra apie jus, tai yra apie kitų žmonių pažadinimą. Tad dabar jau imate suvokti, kad tikroji Kristaus rolė yra eiti į pasaulį ir pristatyti žmonėms Kristaus iššūkį, iššūkį priimti arba atstumti Gyvąjį Kristų. Vėlgi, turite galimybę priimti arba atmesti šią rolę, tad leiskite man jus užtikrinti, kad daugelis dvasiškai pažengusių žmonių iš tiesų atsisakė atsistoti ir apnuoginti save pasaulio pasmerkimui ir atstūmimui, puolusių būtybių ir planetoje siautėjančių padarų pasmerkimui ir atstūmimui.

Esmė ta, kad Kristaus iniciacijų galite neišlaikyti net ir tuomet, kai esate pasiekę labai aukštą dvasinių pasiekimų lygį. Ir būtent dėl to Pakylėtieji Pulkai nepaliauja aukščiausiai esantiems dešimčiai procentų žmonių pristatinėti galimybės tapti Kristumi, kaip tą jau padariau šioje knygoje.

Vienas iš pagrindinių mano šios knygos tikslų yra pateikti mokymą, kuris aiškiau nei kada nors anksčiau parodytų iššūkį, kurį pernelyg daug tarp aukščiausių dešimties procentų esančių žmonių kol kas atsisakė priimti – iššūkį stoti prieš pasaulį ir paskelbti savo Kristiškumą, leidžiant savo šviesai šviesti ir liudijant nedualistinę tiesą. Kaip paaiškinau, tiktai priėmę šį iššūkį galėsite pakilti į Kristiškumo pilnatvę ir galėsite visam laikui išsilaisvinti nuo Žemės planetos. Tiktai tapę Gyvuoju Kristumi Žemėje galėsite pakilti ir tapti Gyvuoju Kristumi dvasinėje karalijoje. Jūs visi – ankstesniuose gyvenimuose, o kai kurie iš jūsų net ir Rojaus Sode – atstūmėte šį iššūkį, atidėliodami šį pasirinkimą. Tačiau ar ilgai dar mane atstūminėsite – Kosminio Kristaus Žemei atstovą – kol galiausiai suprasite, jog lengviau pasitikti šį iššūkį, nei ir toliau jį atstūminėti, kuomet kovojate prieš pačią gyvenimo jėgą, pasmerkdami save ir visą likusią žmoniją regimai nesibaigiančiam kančių sūkuriui?

Žinoma, ši žinia buvo perduodama vėl ir vėl, per įvairiausius dvasinius mokymus. Tačiau ji dažnai būdavo įsupama į mistišką arba neaiškią kalbą, dėl kurios ją buvo sunku suvokti. Ši knyga pirmoji paaiškina Kristaus iššūkį tokia paprasta kalba, kad kiekvienas norintis gali tai suprasti. Nepaisant to, jūs vis tiek galite atmesti šį iššūkį, tačiau neateikite pas mane po šio gyvenimo ir nekaltinkite manęs, kad nepaaiškinau jums to pakankamai aiškiai. Nes šioje knygoje viskas, kas buvo laikoma paslaptyje, dabar buvo iškelta aikštėn (Morkaus 4,22). Ar priimsite mano iššūkį, ar ir toliau sieksite pasislėpti nuo manęs, savo kosminio mokytojo?

Matote, atstumdami mane, jūs taip pat atstumiate tą, kuris mane siuntė – Kūrėją, kurį atstovauju Žemėje gyvenantiems gyvybės srautams. Viena iš netikrų mokytojų sukurtų iliuzijų yra tai, kad viskas sukasi tarp žmonių ir jų mokytojų. Nes iš tiesų tik įtikinus Ievą suabejoti manimi, Žalčiui pasisekė priversti ją nupulti. Tačiau tikrovėje tai nėra apie mane, tai nėra tarp manęs ir jūsų. Viskas yra tarp jūsų ir jūsų Šaltinio – paties Kūrėjo. Jūsų išganymas įvyks tik tuomet, kai pasieksite vienovės jausmą su savo Kūrėju. Esu čia tam, kad padėčiau jums pasiekti šią vienovę, tačiau, jeigu nesugebėsite pažvelgti už manęs, nesuprasite mano tikslo. Būdamas tikru mokytoju, esu čia tik tam, kad padėčiau jums tapti viena su Kūrėju, tad kol visą savo dėmesį koncentruosite į mane – arba į netikrą mokytoją – tol negalėsite pakilti virš šio lygmens. Tad net ir tikras mokytojas gali būti paverstas kliūtimi, stabdančia jūsų progresą Vienovės Kelyje. Žinoma, tai nėra tai, ko norėčiau, ir būtent dėl to taip išsamiai paaiškinau jums visą šios situacijos realybę. Kas turi ausis, teklauso.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2007 Kim Michaels