Skirtingos šią svetainę atradusių žmonių reakcijos

TEMOS: Žmonių reakcijos į šią svetainę yra panašios į žmonių reakcijas į Jėzų prieš 2000 metų – ar žmonės rezonuoja su pakylėtaisiais mokytojais? – ar išorinis protas pasiruošęs aukštesniam supratimui? – kai kuriuos žmones erzina šviesa – kai kurių žmonių išoriniai protai yra uždaryti – kai kurie žmonės yra atviri aukštesnei tiesai – kai kurie žmonės gali peržengti išorinius žodžius – kai kurie žmonės rezonuoja su kitu pakylėtuoju mokytoju – daugelis žmonių yra dvasiškai mirę ir negali priimti Kristaus šviesos – nė vienas nelieka abejingas

Klausimas iš Kimo: Jėzau, jau kurį laiką norėjau tavęs paklausti apie didžiulius skirtumus tarp reakcijų, kurias žmonės išreiškia į šią svetainę. Turiu omenyje, kai kurie žmonės akimirksniu atpažįsta tavo Buvimą, tuo tarpu kiti mano, kad tai yra velnio darbas. Dar kiti pamato tam tikras idėjas, kurias jie tiki esant teisingomis, o kai kurių kitų idėjų priimti negali. Kai kurie netgi pamato vieną idėją, kuri jiems nepatinka, ir pasinaudoja ja, kad atmestų visą svetainę. Tad kurgi slypi skirtumas, kodėl egzistuoja tokia plati reakcijų gama? Neatrodo, kad nors vienas žmogus gali likti abejingas šiai svetainei – visi išreiškia stiprias nuomones į ją?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Trumpas atsakymas yra tai, kad žmonių reakcijos priklauso nuo to, kaip jie atsako į šį klausimą:

Jeigu jūsų dabartiniai įsitikinimai apie Dievą, Jėzų, dvasinę gyvenimo pusę ir krikščionybę yra neteisingi arba nepilni, ar norėtumėte žinoti?

Jeigu atsakymas yra „Taip“ – net ir dvejojantis taip – žmonės patirs įvairaus laipsnio pozityvias reakcijas į šią svetainę. Jeigu atsakymas yra „Ne,“ žmonės patirs įvairaus laipsnio negatyvias reakcijas, nes jaus grėsmę jau vien dėl pačios svetainės ir joje pateikiamų mokymų egzistavimo.

Išsamesnis atsakymas yra tai, kad reakcijos, kurias matote išreiškiamas į šią svetainę, yra lygiai tokios pačios kaip ir reakcijos žmonių, kurie sutiko mane vaikščiojant Žeme prieš 2000 metų. Kaip galėtų būti kitaip, jeigu esu ta pati Būtybė? Dauguma krikščionių užaugo tikėdami naiviu įvaizdžiu, kad vaikščiojau su aureole virš galvos ir kad žmonės akimirksniu mane pripažindavo dvasiniu mokytoju ar Dievo Sūnumi. Tačiau evangelijos aiškiai demonstruoja, kad buvo toli gražu ne taip.

Dauguma žmonių nelaikė manęs kuo nors išsiskiriančiu iš kitų, ir nebūtų į mane kreipę jokio dėmesio, jei nebūtų matę ar girdėję apie stebuklus, kuriuos Dievas atliko per mane. Kiti aiškiai galvojo, kad esu netikras pranašas arba netikras mesijas, ir kad mano mokymai – kurie prieštaravo jų šventraščiams, ar jų pažodinėms šių šventraščių interpretacijoms – yra velnio darbas. Antais laikais tik keletas žmonių sugebėjo atpažinti tiesą mano mokymuose, ir netgi dar mažiau žmonių pripažino mane dvasiniu mokytoju. Laimei, šiame amžiuje daug daugiau žmonių turi ausis girdėti tiesą mano mokymuose, ir turi atvirus pojūčius atpažinti mano Buvimą.

Kas lemia žmogaus reakciją į šią svetainę? Įtaką daro du veiksniai. Kai žmogus atsidaro šią svetainę, jis arba ji iš karto ima sąveikauti su dvasinėmis mano Esybės, mano Kristaus Šviesos energijomis. Kyla klausimas, ar žmogus tai pastebės, ir lemiantis veiksnys yra rezonansas. Ar yra kas nors žmogaus pasąmonėje (tai, ką galėtume pavadinti energetiniu lauku), kas rezonuotų su mano esybės energijomis? Galite prisiminti mano žodžius:

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite Jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! (Jono 6,53)

Tai reiškia, kad, jeigu neturite Kristaus sąmonės dalelės savo energetiniame lauke, neturite savyje dvasinės gyvybės. O jeigu neturite Kristaus šviesos savo esybėje, jumyse nėra nieko, kas galėtų rezonuoti su mano Esatimi.

Jeigu žmogus turi Kristaus šviesą, žmogus pasąmonėje pajaus rezonansą, tačiau klausimas yra, ar ši pasąmonėje įvykusi reakcija prasiskverbs į sąmoningą protą. Lemiantis veiksnys yra tai, ar žmogus yra atviras teiginiams, kurie išeina už jo dabartinių įsitikinimų ribų. Ar pasirengęs žmogus ieškoti tiesos, o gal vietoj jos jis susikūrė savo prote įvaizdį, kokia turėtų būti toji tiesa? Ar žmogus ieško aukštesnio supratimo, ar tiesiog ieško teiginių, kurie patvirtintų jo proto įvaizdį, kurį žmogus nusprendė laikyti absoliučia arba vienintele tiesa? Jeigu žmogus siekia įgrūsti realybę į savo susikurto proto įvaizdžio dėžutę, tuomet jis nesugebės sąmoningai pripažinti vidinio rezonanso.

Tad sąmoninga bet kurio lankytojo reakcija bus nulemta šių dviejų veiksnių sąveikos. Nors įmanomi įvairūs scenarijai, štai dažniausiai pasitaikantys iš jų:

  • Kai kurie žmonės savyje tiesiog neturi jokios tiesos, ir todėl jie neatpažins nei mano Esaties nei tiesos mano žodžiuose. Galite prisiminti vieną iš mano griežtesnių teiginių: „Jūsų tėvas – velnias, ir jūs norite vykdyti savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys ir nesilaikė tiesos, nes jame nėra tiesos. Kalbėdamas melą, jis kalba, kas jam sava, nes jis melagis ir melo tėvas“ (Jono 8,44). Kai kurie žmonės neturi tiesos savyje, nes atsisakė sugerti Kristaus sąmonės dalelę, nors pasiūliau ją kiekvienam gyvybės srautui šioje planetoje. 2000 metų buvau dvasine saule, kuriai Dievas leido tekėti blogiesiems ir geriesiems (Mato 5,25), tačiau tiktai tie, kurie priėmė mano dovaną, sugėrė mano Kristaus Šviesos dalelę. Kristaus šviesos neturintis žmogus iš tiesų negali atpažinti mano vibracijos ir jokios tiesos, esančios šioje svetainėje. Priešingai, toks žmogus pajus susierzinimą dėl mano Šviesos, nes ji parodys stiprų kontrastą su jo paties tamsa.

  • Kai kurie žmonės turi tiesos savyje, ir jų pasąmonė rezonuoja su tuo, ką jie skaito šioje svetainėje. Tačiau jų protai yra įkalinti proto dėžutėje, kuri yra tokia uždara, jog ši vidinė reakcija negali prasiskverbti iki jų sąmoningo proto. Tipiniai tokių žmonių pavyzdžiai buvo rašto aiškintojai ir fariziejai, kurie buvo taip giliai įstrigę savo pažodinėse senųjų šventraščių interpretacijose, jog nesugebėjo atpažinti mano Gyvosios Tiesos. Turbūt pamenate mano žodžius Petrui: „Jėzus jam atsakė: ,Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tau tai apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje’“ (Mato 16,17). Jūsų išorinio proto „kūnas ir kraujas“ negali atpažinti Gyvojo Kristaus ar jo atnešamos tiesos. Tik aukštesnis šaltinis gali suteikti jums šį pripažinimą, ir tai ateina jums vidinio rezonanso pavidalu. Tačiau, jeigu jūsų protas yra uždarytas, nesugebėsite išgirsti arba priimti šio vidinio sufleravimo. Tad kuo uždaresnis yra žmogaus išorinis protas, tuo mažiau tikėtina, kad žmogus sugebės pripažinti ar priimti šioje svetainėje esančią tiesą. Kai kurie žmonės yra taip giliai įstrigę tam tikroje Biblijos interpretacijoje, kad, jeigu pasakau kažką, kas prieštarauja jų interpretacijai, jie iš karto atmeta visą svetainę. Žinoma, kai kurie žmonės pasinaudojo krikščioniškomis doktrinomis, kad nuspręstų, jog aš negaliu kalbėti žmonijai šiame amžiuje, tad jie atmeta visą šios svetainės koncepciją. Kai tokie žmonės atranda šią svetainę, mano Šviesa iš karto ima mesti iššūkį jų prielaidoms, ir kuo labiau prisirišę jie yra prie savo dabartinių įsitikinimų, tuo didesnis bus jų susierzinimas. Štai kodėl kai kurie žmonės labai įsiunta atradę šią svetainę, kaip siuto rašto aiškintojai ir fariziejai, sutikę mane kūne.

  • Kai kurie žmonės yra atviresnio proto, ir jie atranda idėjas, kurias pripažįsta esant teisingomis, ir atranda kitas idėjas, kurios yra priešingos jų dabartiniams įsitikinimams. Dabar kyla klausimas: kaip stipriai jie yra prisirišę prie savo dabartinių įsitikinimų? Ar jie laikysis įsikibę į juos, ar leis man atvesti juos – vidiniu vedimu – prie aukštesnio supratimo? Ir, žinoma, tol, kol esate Žemėje, visada įmanoma pasiekti aukštesnį supratimą. Vėlgi, klausimas yra toks: norite tiesos, ar norite patvirtinimo savo dabartiniam proto įvaizdžiui?

  • Kai kurie žmonės įveikė didžiąją dalį arba visus savo prisirišimus prie savo dabartinių įsitikinimų ir proto įvaizdžių. Šie žmonės pajaus rezonansą tarp savo vidinės šviesos ir mano Esaties. Jie dažnai atpažins mano Esatį, kuri slepiasi už išorinių žodžių šioje svetainėje.

  • Kai kurie žmonės suvokia dažnai pražiūrimą faktą, kad žodžiai negali adekvačiai perteikti dvasinės tiesos. Todėl tiesą reikia patirti, o tai gali įvykti tik tuomet, kai esate pasirengę peržengti žodžių ribas. Šie žmonės supras, kad išoriniai žodžiai nėra tikrasis šios svetainės tikslas. Tikrasis tikslas yra suteikti žmonėms tiesioginį ryšį su mano Esatimi, idant mano Šviesa galėtų padauginti Kristaus šviesą, kurią jie jau yra sugėrę į savo esybę (arba duoti jiems Kristaus šviesos dalelę, jeigu jie jos neturi). Šie žmonės neatmes visos svetainės vien dėl to, kad atrado joje teiginių, su kuriais nesutinka. Jie suvoks žodžių ribotumą ir stengsis pakilti virš žodžių. Galiausiai, jie pasieks tokį gilų susiderinimą su mano Esatimi savo širdyje, jog svetainė nebebus jiems reikalinga kaip išorinis saitas su manimi – ir tai yra aukštesnis šios svetainės tikslas.

  • Kai kurie žmonės neturi mano Kristaus Šviesos dalelės savyje; jie turi kito pakylėtojo mokytojo Kristaus šviesos dalelę, kaip paaiškinu kitur. Šie žmonės gali atpažinti šviesą šioje svetainėje, tačiau jie gali neatpažinti mano Esaties ir, tiesą sakant, gali abejoti, kad aš esu tikrasis Jėzus. Taip yra dėl to, kad jų esybė nerezonuoja su mano Esatimi, o rezonuoja su kito dvasinio mokytojo Esatimi. Tačiau jei turi noro, jie vis tiek gali pasinaudoti šioje svetainėje duodamais mokymais ir įrankiais, kad susiderintų su savo asmeniniu mokytoju.

Noriu pakomentuoti tavo pastebėjimą, kad ši svetainė nepalieka žmonių abejingų. Aš tai darau tyčia, ir paaiškinimas tam yra labai gilus ir nepaprastai svarbus. Norint suvokti šį paaiškinimą, žmonėms reikia būti atviriems idėjai, kad viskas, ką sakiau prieš 2000 metų, turi tiek išorinę, tiek ir vidinę prasmę. Tad žodis „mirtis“ turi išorinę prasmę, kurioje kalbama apie fizinio kūno mirtį. Tačiau tai taip pat turi ir vidinę prasmę, ir vienas to aspektas yra tai, kad daugelis žmonių Žemėje iš tiesų yra mirę dvasine prasme.

Kaip jau sakiau, jeigu neturite Kristaus Šviesos, Kristaus sąmonės dalelės savyje, esate mirę dvasine prasme – nors jūsų fizinis kūnas gali atrodyti visai gyvas. Egzistuoja du veiksniai, sukeliantys šią dvasinės mirties būseną:

  • Kai kurie žmonės neturi savyje šviesos.

  • Kai kurie žmonės turi šviesą, tačiau jie susikūrė dėžutę aplink savo išorinį protą, todėl negali naudotis savo vidine šviesa. Jie, tikrąja to žodžio prasme, palaidojo savo talentus žemėje.

Tai yra žmonės, apie kuriuos sakiau:

15 Žinau tavo darbus, jog esi nei šaltas, nei karštas. O, kad būtum arba šaltas, arba karštas!
16 Bet kadangi esi drungnas ir nei karštas, nei šaltas, Aš išspjausiu tave iš savo burnos. (Apreiškimas, 3 skyrius)

Esmė ta, kad aš esu dvasinis mokytojas, ir Dievas man davė užduotį išgelbėti kiekvieną gyvybės srautą Žemėje. Norėdamas išgelbėti gyvybės srautą, turiu duoti šiam gyvybės srautui Kristaus šviesos dalelę, ir turiu įkvėpti šį gyvybės srautą dauginti šią šviesą (dauginti talentus), kol žmogus apsivilks vestuvinį rūbą, kuris iš tiesų yra Kristaus sąmonė, kaip paaiškinu šioje svetainėje.

Problema ta, kad tam, kad gyvybės srautas galėtų gauti, priimti ir sugerti Kristaus šviesos dalelę, šis gyvybės srautas privalo būti pažadintas, privalo būti išpurtytas iš savo dvasinio paralyžiaus, privalo būti nutrauktas nuo šiltos krosnies. Ir todėl pagrindinis mano misijos aspektas yra niekada nepalikti gyvybės srauto tokio paties, koks buvo, man jį sutikus.

Ir tai yra dalykas, kurio žmonės dažnai nesupranta. Mano pagrindinis tikslas nėra priversti žmones sutikti su viskuo, ką sakau šioje svetainėje. Pagrindinis mano tikslas yra pažadinti juos, kad neliktų miegoti ant šiltos krosnies. Siekiu sudrumsti jų manymą, kad viskas yra gerai, siekiu prasiskverbti pro jų uždaras proto dėžutes tiesos spinduliu. Net jeigu žmogus iš pradžių atstumia tiesą, tiesa vis tiek gali dirbti savo darbą. Ir galiausiai žmogus patirs nubudimą, kaip nutiko Pauliui, kai jis susidūrė su mano Šviesa ir leido šiai šviesai atverti jo vidinį žvilgsnį.

Tad pagrindinis mano šios svetainės tikslas yra pažadinti kiekvieną lankytoją, duodant jam arba jai tiesos žiupsnį. Ir net jeigu ši tiesa sudrumsčia gyvybės srauto ramybę, ji vis tiek gali pažadinti šį gyvybės srautą. Kitaip tariant, jau geriau, kad gyvybės srautas neigtų tiesą – tačiau negalėtų užmiršti šios tiesos – nei liktų visiškai abejingas tiesai. Štai kodėl sakiau:

Nemanykite, jog aš atėjau atnešti žemėn ramybės. Atėjau atnešti ne ramybės, o kalavijo. (Mato 10,34)
O Jėzus pasakė: „Aš atėjau į šį pasaulį daryti teismo, – kad neregiai praregėtų, o regintieji apaktų.“ (Jono 9,39)

Su meile viliuosi, kad kiekvienas lankytojas galiausiai atvers savo akis mano Gyvosios Tiesos šviesai.

Versta iš www.askrealjesus.com