Kad galėtumėte atleisti sau, privalote atleisti Dievui

TEMOS: Atleiskite Dievui, kad Jis jus sukūrė ir davė jums laisvą valią – išspręskite savo santykį su Dievu, kaip išreikšti Kristiškumą

Klausimas: Dauguma krikščionių pereina atleidimo sau procesą. Kada pereisime prie 2-ojo žingsnio – atleidimo kitiems? Kai Jėzus sakė: „Tėve, atleisk jiems…“ argi jis nerodė mums PAVYZDŽIO, kuriuo turėtumėme sekti, idant įveiktume pirmapradę nuodėmę (teisimą)? Ar aš esu vienintelis asmuo tai „matantis“? Ar tai yra mano likimas atnešti šią TIESĄ į masinę žmonijos sąmonę? Ar sulauksiu pagalbos šios misijos vykdymui? Ar tiesiog turėčiau paleisti ir leisti Dievui pasirūpinti skleisti tiesą apie Jo perspėjimą?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Esi teisus, kad daugelis žmonių pereina atleidimo sau procesą. Tai yra pamatinis faktas, kad negalite atleisti kitiems, kol nesate atleidę sau, tačiau sau negalėsite atleisti tol, kol nebūsite atleidę Dievui. Jeigu būtų tik viena pamoka, kurią norėčiau, kad žmonės išmoktų iš Biblijos, tai yra tai, kad į žmonijos istoriją galima žiūrėti kaip į procesą, per kurį žmonės sprendžia savo santykį su Dievu.

Pirmapradė nuodėmė buvo atskirties nuo Dievo jausmas. Nuo tada, kai tai įvyko, mes, pakylėtieji mokytojai, davėme daug religijų ir dvasinių mokymų, mėgindami padėti žmonėms įveikti atskirties jausmą. Tačiau, kaip Motina Marija paaiškina savo mokyme apie nedėkingumą, žmonės priartėti prie Dievo gali tik priėmę Dievo atleidimą.

Tačiau, kad galėtumėte priimti Dievo atleidimą, pirmiausia privalote atleisti Dievui, kad Jis jus sukūrė, kad davė jums laisvą valią, kad leido jums daryti klaidas ir parodė jums šias klaidas. Viskas jūsų gyvenime sukasi aplink jūsų santykį su Dievu, kas iš tiesų yra jūsų santykis su savimi, su savo aukštesniuoju aš, su savo dvasiniu šaltiniu. Jūs mėginate išspręsti santykį tarp savo individualizuotos sąmonės, įtvirtintos jūsų gyvybės sraute, ir šaltinio, iš kurio ši individualizuota sąmonė kilo, tai reiškia, iš Dievo. Invokacijos yra galingas įrankis, galintis padėti jums susitaikyti su Dievu.

Tai tiesa, kaip sakai, kad mano kvietimas visiems atleisti yra kvietimas žmonėms pakilti virš reliatyvaus teisimo, kylančio iš dualistinio proto. Taip pat tiesa yra tai, kad mažai žmonių suprato šį faktą. Tu esi vienas iš jų, tačiau nesi vienintelis, ir jeigu ieškosi, atrasi ir kitus. Kadangi pamatei šią tiesą, iš tiesų turi potencialą tapti šios tiesos pasiuntiniu ir skleisti ją žmonėms. Iš tiesų sulauksi pagalbos šiai žiniai skleisti. Tiesiog klausykis mano vedimo atviru protu ir širdimi. Visiems, kurie nori įgyti aiškesnį vidinį vedimą, rekomenduoju atlikti vidinį susiderinimą.

Visada turėtumėte paleisti ir leisti Dievui veikti, tačiau tai nereiškia, kad turėtumėte nugrimzti į pasyvią proto būseną, kurioje lauktumėte, kol koks nors išorinis šaltinis atneš tobulą sprendimą. Pamąstykite apie mano žodžius, kad mano Tėvas dirba ir aš kartu dirbu. Pamąstykite apie mano palyginimą apie talentus. Dievas jums duoda tam tikrus talentus ir nenori, kad užkastumėte juos į žemę, tai reiškia, jog Jis nenori, kad lauktumėte kokios nors išorinės jėgos ar išorinės sąlygos, prieš pradėdami naudotis savo talentais.

Jis nori, kad imtumėte naudotis tuo, ką turite, ir daugintumėte tai, kas jums buvo duota, ir tuomet Dievas padaugins tai, ką atnešate prie altoriaus. Rekomenduoju jums išstudijuoti mano mokymą apie 10 000 žmonių, kurie yra pasirengę įkūnyti savo Kristiškumą. Taip pat rekomenduoju tau pamąstyti, kaip tu galėtum įsipaišyti į šį planą. Turi daug ką pasiūlyti šiai planetai, ir raktas į tai yra pirmiausia ieškoti dangaus karalystės, tai reiškia, jog pirmiausia turi ieškoti Kristaus sąmonės. O tuomet, visa kita tau bus pridėta, vidinių nurodymų pavidalu, kurie padės tau suprasti, kaip geriausiai galėtum įnešti savo indėlį.

Rekomenduoju visiems, kurie jaučia turintys gyvenime misiją, perskaityti knygas Mistinis Jėzaus mokymas ir Visrakčiai į Dvasinę Laisvę.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com