Kas yra „gyvieji numirėliai“

TEMOS: Viskas turi tam tikrą bazinės formos sąmonę – negyvoji materija neturi savimonės – tiktai savimonę turinčios būtybės gali transcenduoti save – Sąmoningasis AŠ gali tai daryti – Jeigu Sąmoningasis AŠ sukyla prieš augimą, jis gali palikti sielos indą – dieviškoji kibirkštis arba trilypė liepsna – ką reiškia, kai žmogus yra gyvasis numirėlis ir neturi dieviškosios kibirkšties – kaip dieviškoji kibirkštis gali būti iš naujo uždegta

Klausimas: Atsakyme į klausimą apie tamsias žinutes muzikoje ir reklamoje, dalis atsakymo buvo tai, kad kai kurie žmonės šioje planetoje yra tarsi tuščias kiautas, neturintis savyje šviesos kibirkšties. Maniau, kad kiekviena gyva būtybė šioje planetoje turi dieviškąją kibirkštį savyje, kurios galia gali bet kurią akimirką naudotis?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Kaip paaiškiname kitur, viskas formų pasaulyje yra sukurta iš Dievo substancijos. Dievo substancija taip pat yra Dievo sąmonė, ir todėl viskas formų pasaulyje savyje turi Dievo sąmonės sėklą. Net ir akmuo turi tam tikrą sąmonės lygį, ir būtent dėl to sakiau šiuos žodžius:

Jis jiems atsakė: „Sakau jums, jei šie tylės – akmenys šauks!“ (Luko 19,40)

Tačiau egzistuoja fundamentalus skirtumas tarp negyvos materijos ir gyvybės srauto, nusileidusio iš dvasinės karalijos. Negyvoji materija iš tiesų gali pasiekti tokią sąmonės būseną, kuomet ji imtų suvokti, jog sąmoningai atvaizduoja Dievo tobulumą, tačiau ji negali to padaryti savarankiškai. Detaliau apie tai yra kalbama Begalinės Šviesos Esaties ir Motinos Marijos mokymuose.

Sąmoningasis AŠ turi aukštesnį sąmonės lygį, kuris leidžia jam suvokti save ir suteikia potencialą būti bendrakūrėju su Dievu. Tai suteikia Sąmoningajam AŠ galimybę sąmoningai ir valingai keisti savo sąmonės būseną ir tapatumo jausmą. Kitaip tariant, materija gali tik atvaizduoti ant jos savimonę turinčių būtybių uždėtą matricą, kai tuo tarpu Sąmoningasis AŠ gali sąmoningai pasirinkti, kokią matricą jis atvaizduos. Sąmoningasis AŠ turi laisvą valią pasinaudoti šiuo savo potencialu arba neigti šį potencialą. Jis gali pasirinkti būti daugiau arba mažiau, nei buvo sukurtas būti. Jis gali pasirinkti kelti aukštyn arba žeminti savo sąmonę.

Ši galia save transcenduoti (aukštyn arba žemyn) yra pati Sąmoningojo AŠ esmė, nes ji kyla iš AŠ ESU Esaties troškimo save transcenduoti – kuris kyla iš Dievo troškimo save transcenduoti. Kai kurie ezoteriniai mokymai tai aprašo kaip dieviškąją kibirkštį, ir tai yra dovana iš Dievo, kurios nerasite materijoje ar netgi gyvūnuose. Galėtume sakyti, kad dieviškoji kibirkštis yra dalis talentų, kuriuos Sąmoningajam AŠ davė Dievas, kaip paaiškinama mano palyginime apie talentus (Mato 25,14).

Jeigu pažvelgtumėte į savo keturlypį indą – kuris taip pat dar yra vadinamas keturiais žemesniaisiais kūnais, jūsų energetiniu lauku, o kai kurių mokymų dar yra vadinamas siela – dvasinė ugnis egzistuoja jūsų energetinio lauko centre, tame pačiame aukštyje kaip jūsų fizinė širdis, bet tik jūsų krūtinės centre. Ji yra energetiniame centre arba čakroje, kuri egzistuoja už širdies čakros ir dažnai yra vadinama slaptuoju širdies kambarėliu. Jeigu Sąmoningasis AŠ renkasi naudotis savo laisva valia harmonijoje su Dievo įstatymais, dieviškoji kibirkštis palaipsniui gali plėstis, kol galiausiai tapsite iš vidaus šviečiančia būtybe ir galėsite pakilti į dvasinę karaliją.

Kaip paaiškinama kitur, dieviškoji kibirkštis turi tris aspektus: meilę, išmintį ir galią. Tam, kad trilypė liepsna galėtų augti, privalote šiuos tris aspektus subalansuoti. Kitaip tariant, privalote naudotis savo galia kurti ir savo troškimu išreikšti meilę tokiu būdu, kad tai būtų subalansuota Kristaus proto išminties.

Jeigu tampate išsibalansavę arba tyčia pažeidinėjate Dievo įstatymus, trilypės liepsnos dydis ir intensyvumas palaipsniui mažės. Jeigu praleisite daug gyvenimų, pažeidinėdami Dievo įstatymus, ypač jeigu sąmoningai ir tyčia maištaujate prieš savitranscendenciją, galiausiai galite pasiekti tokį žemą sąmonės lygį, kad trilypė liepsna pasidarys kaip taškelis, užuot buvusi trijų liežuvių liepsna. Galėtume sakyti, kad jūsų liepsna bus užgesusi.

Ir dabar gali nutikti taip, kad Sąmoningasis AŠ pažvelgs į šią situaciją ir savo maištą pakels į sekantį lygį, kuomet tiesiog atsisakys naudotis keturlypiu indu. Sąmoningasis AŠ, tikrąja to žodžio prasme, paliks sielos indą, kurį susikūrė savo paties pasirinkimais. Ir tą akimirką, keturlypis indas arba siela iš tiesų mirs dvasine prasme, nes nebeturės gebėjimo save transcenduoti. Tai nereiškia, kad siela iš karto bus ištrinta antrojoje mirtyje, tačiau tai iš tiesų reiškia, kad siela nebeturės vidinės šviesos, kuri leistų jai eiti Kristiškumo keliu. Sielai vis dar bus likęs tam tikras laikas, ir ji dar galės kurį laiką egzistuoti, ne tik per fiziniam kūnui likusį gyvenimo laiką, bet ir dar ilgiau. Priežastis, dėl kurios sielai yra leidžiama egzistuoti, yra ta, kad Sąmoningasis AŠ vis dar gali pasirinkti sugrįžti į sielą ir gali vėl pradėti kelti ją spiraliniais laiptais aukštyn.

Dvasiškai mirusi siela negali gauti energijos iš AŠ ESU Esaties, kadangi ši energija turi ateiti per Sąmoningąjį AŠ. Todėl mirusios sielos gali palaikyti save, tiktai siurbdamos energiją iš savo aplinkos ir naudodamosis energija, kuri yra saugoma jų pačių energetiniame lauke. Galėtume sakyti, kad, kol sielos Sąmoningasis AŠ nebuvo apleidęs, ji gaudavo pinigus tiesiogiai iš pinigų kalyklos. Po to, kai Sąmoningasis AŠ ją apleido, siela gali leisti tik tuos pinigus, kurie jai liko kosminio banko sąskaitoje ir kuriuos ji susirenka turguje, tačiau ji negali gauti naujų pinigų iš kalyklos. Ji gali leisti talentus, kuriuos užkasė žemėje, tačiau negali jų dauginti ir gauti daugiau. Todėl, kai siela yra apleidžiama, toks žmogus, žvelgiant iš dvasinės perspektyvos, tampa gyvuoju numirėliu.

Yra įmanoma iš naujo uždegti sielos dieviškąją kibirkštį. Tačiau siela pati to padaryti negali. Tą privalo padaryti Sąmoningasis AŠ, nuspręsdamas palikti savo maištą ir prisiimti atsakomybę už savo paties augimą. Kai jis tą padarys, gaus pakankamai šviesos iš savo AŠ ESU Esaties ir pakylėtųjų mokytojų, kad galėtų iš naujo uždegti trilypę liepsną. Kitaip tariant, net ir Sąmoningasis AŠ negali iš naujo uždegti dieviškosios kibirkšties savo paties galia. Tą turi padaryti išorinis Gelbėtojas, kuris būtų pasiekęs pakankamą Kristaus sąmonės lygį dieviškajai kibirkščiai atgaivinti. Tai yra viena iš giliau paslėptų prasmių mano žodžiuose:

Aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, – kad apsčiai jo turėtų. (Jono 10,10)

Aš atėjau suteikti gyvenimą toms sieloms, kurios prarado savo dieviškąją kibirkštį, tačiau buvo pasirengusios palikti dualistinį protą ir pradėti kelionę link Kristaus sąmonės. Kaip dieviškoji kibirkštis gali būti iš naujo uždegta? Sąmoningasis AŠ privalo savanoriškai pasirinkti priimti dvasinę Kristaus sąmonės šviesą tiesiogiai iš manęs arba iš kito dvasinio mokytojo. Būtent tai pasirinkau simbolizuoti paskutinėje vakarienėje, ir kalbėjau apie tai šiais žodžiais:

51 Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgo šitos duonos – gyvens per amžius. Duona, kurią Aš duosiu, yra mano kūnas, kurį Aš atiduosiu už pasaulio gyvybę“.
52 Tada žydai ėmė tarp savęs ginčytis ir klausinėti: „Kaip Jis gali duoti mums valgyti savo kūną?!“
53 O Jėzus jiems kalbėjo: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite Jo kraujo, neturėsite savyje gyvybės! (Jono, 6 skyrius)

Šie žodžiai reiškia, kad, jeigu nenorėsite sugerti Kristaus sąmonės, kurią jums siūlau, jūsų dieviškoji kibirkštis negalės būti atgaivinta, ir todėl neturėsite savyje gyvybės. Jeigu jūsų dieviškoji kibirkštis užgeso, Kristaus sąmonės suvalgymas vis dar tebėra tas raktas, kuris gali auginti šią kibirkštį ir tuo būdu padėti jums laimėti savo individualų Kristiškumą, kuris yra vienintelis raktas į amžinąjį gyvenimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com