Skirtingi pasiuntinių tipai

TEMOS: Pakylėtųjų mokytojų pasiuntiniai – kaip pasiuntinio sąmonė gali paveikti žinią – pakylėtieji mokytojai nesinaudoja transo mediumais – mokytojai padaugina tai, kas yra pasiuntinio sąmonėje – Kristaus įžvalgumo neturintys mediumai – geranoriškos ir piktavalės dvasios – žaltiškų būtybių čenelingai – tiesos sumaišymas su subtilia žaltiška logika – mediumai, kurių susiderinimas svyruoja – venkite polinkio gintis ir pripažinkite savo klaidas – stiprinkite įžvalgumą

Klausimas: Pirmiausia norėčiau padėkoti jums už visus nuostabius atsakymus, kuriuos davėte savo svetainėje. Mano dvasinis kelias prasidėjo maždaug prieš trejus metus, ir per tą laiką nusimečiau savo senąjį katalikų tikėjimą ir ėmiau ieškoti dvasinės tiesos. Studijavau įvairius mokymus pas skirtingus mokytojus. Dauguma dalykų visiškai atitinka tai, apie ką kalbi šioje svetainėje. Tačiau taip pat galima sutikti daug per mediumus perduotos medžiagos, kuri prieštarauja tam, ką čia sakai, arba prieštarauja kitiems mokymams. Kaip dvasios ieškotojui išbristi iš šitos sumaišties? Ar reikėtų vengti bet kokios per mediumus perduotos medžiagos, o gal visgi galime gauti naudos, studijuodami knygas, kuriose esama tiek gerų, tiek ir ne tokių gerų idėjų?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Puikus klausimas. Norėdamas atsakyti į šį klausimą taip išsamiai, kaip dera į jį atsakyti, pirmiausia norėčiau paaiškinti, kad yra trys pagrindiniai būdai būti pasiuntiniu būtybėms, esančioms už materialaus pasaulio ribų – pavadinkime šias būtybes nematerialiomis būtybėmis.

Kai kurie žmonės sugeba pastoviai išlaikyti savo sąmonę Kristaus AŠ lygmenyje ir šie žmonės tampa pakylėtųjų mokytojų pasiuntiniais. Jeigu jie išlaiko šį savo pasišventimo lygį, sąmoningumą ir dvasinę apsaugą, jie gali išsaugoti šį pasiuntinystės lygį visą gyvenimą. Kiti žmonės sugeba šį lygį išlaikyti tam tikrą laiko tarpą, o tuomet nustoja buvę pasiuntiniais.

Kai iš tiesų pasiekiate tikrą kontaktą su pakylėtaisiais mokytojais, galite perduoti mokymus, kurie ateina iš mūsų ir nebūna įtakojami jokių žemesniųjų būtybių. Kitaip tariant, visos žinios, kurias gausite, bus atėjusios iš dvasinės karalijos ir pakylėtųjų mokytojų.

Tai nebūtinai reiškia, jog jūsų žinios reprezentuoja absoliučią ar neklystančią tiesą. Kaip paaiškinu knygoje Kelionė mistiniu Jėzaus keliu, yra visiškai įmanoma gauti tikrą dvasinę viziją arba, šiuo atveju, gauti tikrą dvasinę žinią, ir visgi ši žinia bus šiek tiek paveikta jūsų pačių sąmonės turinio. Kitaip tariant, galite gauti tyrą žinią iš pakylėtųjų mokytojų, tačiau per laiką, kol ji pasieks jūsų sąmoningą protą – ar ji būtų išreiškiama per ištartą ar užrašytą žodį – ją bus šiek tiek paveikęs jūsų sąmonės turinys. Tai ypač gali nutikti žmonėms, kurie yra gavę kažkokią Šventosios Dvasios dovaną, tačiau tebesilaiko įsikibę tam tikrų išorinių religinių doktrinų ar dogmų.

Tuo tiesiog noriu pasakyti, jog yra visiškai įmanoma būti tikru pasiuntiniu ir visada išlaikyti kontaktą su pakylėtaisiais mokytojais, ir visgi perduoti žinias, kurios nebūtinai reprezentuoja aukščiausią kažkokio klausimo supratimą. Arba jūsų žinios gali būti ne vienintelis būdas aprašyti kažkokią temą, nes jūsų gautas aprašymas bus pritaikytas prie jūsų sąmonės lygmens (arba bus šio sąmonės lygmens išraiška). Jeigu žmogus stipriai laikosi įsikibęs tam tikrų įsitikinimų, tuomet šiuo pasiuntiniu negalime naudotis, kad perduotume žinią, kuri prieštarautų tiems įsitikinimams ar išeitų pernelyg toli už šių įsitikinimų ribų.

Kita svarbi mintis yra ta, jog, kad ir ką besakytų kai kurie žmonės, žinia iš pakylėtųjų mokytojų visada yra perduodama per pasiuntinio sąmonės indą. Tai yra tema, kuri kelia daug sumaišties laipsniškam apreiškimui atviriems žmonėms. Yra žmonių, kurie, nors ir tarnauja pasiuntiniais, visgi tiki, kad, būnant pasiuntinio rolėje, jų sąmonė neveikia perduodamos žinios.

Noriu čia kai ką labai aiškiai pasakyti. Kai kurie žmonės funkcionuoja kaip transo mediumai, leisdami išorinei būtybei perimti jų sąmonės ir esybės valdymą. Šiuo atveju, būtybė gali kalbėti per žmogų, nepereidama per žmogaus sąmonės filtrą. Svarbiausias faktas čia yra tai, kad pakylėtieji mokytojai niekada neperims nė vieno žmogaus sąmonės. Mes nepažeisime Laisvos Valios Įstatymo ir todėl visada kalbėsime per savo pasiuntinių sąmonę.

Principas, kuris veikia Gyvojo Žodžio iš pakylėtųjų mokytojų perdavime, yra iliustruotas mano palyginime apie talentus, o taip pat mano palyginime apie sėklų sėjimą, kuomet leidžiate Dievui jas padauginti. Bendravime tarp pakylėtųjų mokytojų ir žmonių, mes galime tik padauginti tai, ką žmonės atneša ant Dievo altoriaus. Kitaip tariant, kai perduodame Gyvąjį Žodį per pasiuntinį, šis gyvasis žodis padaugins tik tai, kas yra pasiuntinio sąmonėje.

Tai reiškia, kad, jeigu pasiuntinys nieko nežino apie kažkokį konkretų klausimą, tuomet šiuo pasiuntiniu mes negalime naudotis, kad perduotume mokymą ta konkrečia tema. Pavyzdžiui, Kimas neturi išsamių žinių medicinos temomis. Todėl negaliu juo naudotis, kad perduočiau išsamius mokymus apie sveikatą ir gydymą.

Dabar pereikime prie antrosios pasiuntinių kategorijos. Kai kuriems žmonėms lengvai sekasi reguliuoti sąmonės derintuvą ir suderinti savo sąmonę su už materialaus pasaulio egzistuojančiomis karalijomis. Tačiau jie neturi gebėjimo atskirti dvasinės karalijos nuo žemesniųjų karalijų. Kai kurie iš šių žmonių turi dideles ambicijas tapti pasiuntiniais arba manifestuoti kokius nors antgamtinius fenomenus. Jie mėgina paimti dangų jėga, ir tai darydami suderina savo sąmonę su žemesne karalija. Kitaip tariant, jie užmezga ryšį su nematerialiomis būtybėmis, kurios nepriklauso pakylėtiesiems mokytojams. Ir tuomet jie tampa šių jėgų pasiuntiniais ir niekada nepasiekia pakylėtųjų mokytojų.

Kaip paaiškinu savo mokyme apie čenelingą, ne visos šios jėgos yra piktavališkos. Kai kurios iš tiesų turi pasiekusios tam tikrą dvasinį lygį ir supratimą. Tačiau egzistuoja priežastis, kodėl šios būtybės nėra pakilusios į dvasinę karaliją, ir ši priežastis yra tai, kad jos dar nepasiekė aukščiausio Dievo įstatymų supratimo.

Tuo noriu pasakyti, kad šios būtybės iš tiesų gali perduoti dvasinius mokymus, kurie bus teisingi ir tikri, ir šis dalykas supainioja daugelį ieškotojų. Kai skaitote mokymus, kuriuos perdavė tokia būtybė, galite lengvai pasiduoti įtaigai, jog šie mokymai yra tikri, ir todėl juos perdavusi būtybė turi būti pakylėtųjų mokytojų bendruomenės narys ar net pats Dievas. Tačiau daugeliu atveju tarp teisingų mokymų bus įmaišyta subtilių klaidų.

Taip pat egzistuoja ir kita galimybė, tai yra, kad žmonės gali suderinti savo sąmonę su dvasiomis, kurios iš tiesų yra piktavališkos. Egzistuoja visa tokių dvasių kategorija, ir šias dvasias galėtume pavadinti klaidintojomis. Tai yra būtybės, kurios buvo išmestos iš dangaus, nes sukilo prieš Dievo įstatymus ir Dievo tikslą kūrinijai. Jų sukilimas buvo sukeltas fakto, kad jos įstrigo tam tikros rūšies logikoje, kuri tiesiog nėra tikroji Kristaus sąmonės logika. Būtent ši logika įtikino Ievą suvalgyti uždraustąjį vaisių. Žaltys pasėjo abejonės sėklas, paskatindamas Ievą (kuri simbolizuoja kiekvieno gyvybės srauto moteriškąjį aspektą) manyti, jog ji nemirs, jeigu suvalgys šį vaisių. Šios rūšies logiką galėtume pavadinti žaltiška logika.

Ir kai kurie žmonės iš tiesų tapo žalčių pasiuntiniais. Turite suprasti vieną dalyką: šios būtybės turi labai rafinuotą Dievo įstatymų ir dvasinės tiesos supratimą. Jos tiesiog iškreipė šį supratimą, naudodamosis žaltiška logika. Todėl, kai žmogus gauna žinią iš šių žalčių, šioje žinioje gali būti daug tiesos ir netgi gali atrodyti, jog jie pateikia labai rafinuotą dvasinių koncepcijų supratimą. Tačiau į šią tiesą yra įmaišytos subtilios klaidos, kurios gali išvesti rimtą ieškotoją iš kelio.

Būtent apie tai yra kalbama posakyje, kad yra kelias, kuris žmogui atrodo teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi. Žalčiai iš tiesų tiki einantys teisingu keliu, ir jie bus paskutinieji pamatę, kad jų kelias veda į gyvybės srauto mirtį, o ne į amžinąjį Kristaus sąmonės gyvenimą.

Svarbu suprasti, kad žaltiškų jėgų tikslas yra išvesti iš kelio žmones, kurie turi didžiausią potencialą įkūnyti Kristaus sąmonę dabartiniame savo gyvenime. Žaltiškoms jėgoms nelabai rūpi didžioji dauguma žmonių, kurie dar nesugeba atskirti dvasinės tiesos tiesiogiai iš vidaus. Pagrindinis jų tikslas yra išvesti iš kelio tuos, kurie jau yra pasiekę tam tikrą dvasinio brandumo lygį ir todėl turi įgiję tam tikrą vidinį įžvalgumą, tačiau dar nėra pasiekę pilno įžvalgumo.

Dažnai šiems ieškotojams nutinka taip, kad jie atpažįsta tiesą knygoje, ir tuomet priima visą knygos turinį už tiesą. Todėl jie sugeria melą kartu su tiesa. Matote, kai esate pasiekę tam tikrą Kristaus įžvalgumo lygį, jūsų nebeapgaus knygos, kuriose pateikiamas vien melas ir klaidos. Žaltys tai žino, ir todėl jie labai išmaningai tiesą sumaišo su klaidomis. Kai kurios knygos gali turėti 80% tiesos, ar net dar aukštesnį tiesos procentą, tačiau į jas bus įmaišyta keletas klaidų, kurios gali išvesti ieškotojus iš kelio, jeigu jie šias idėjas priims nekritiškai.

Na o dabar pereikime prie paskutinės pasiuntinių kategorijos. Tai yra žmonės, kurie turi gebėjimą suderinti savo sąmonę su kažkuo, kas egzistuoja už materialios karalijos ribų, tačiau jie dar nepasiekė pilno Kristaus įžvalgumo, kuris jiems leistų žinoti, ar jie susiderino su dvasine karalija, ar susiderino su žemesniosiomis karalijomis. Šie žmonės yra labai nuoširdūs, ir daugeliu atveju turi tik pačias geriausias intencijas. Tačiau jų susiderinimas šiek tiek svyruoja.

Kartais jie susiderina su dvasine karalija ir perduoda tikrus mokymus. Kitais kartais jie susiderina su žemesniąja karalija, ir gali gauti žinias iš kitų geranoriškų būtybių arba iš apsišaukėlių žalčių. Patys šie žmonės nesugeba atskirti, ir todėl tokių mokymų skaitytojams taip pat pasidaro labai sunku atskirti, ypač tuomet, jeigu jie nekritiškai galvoja, kad pasiuntinys visada perduoda tiesą.

Apibendrinant, kalba eina apie tris pasiuntinių tipus:

  • Kai kurie pasiuntiniai žinias visada gauna iš pakylėtųjų mokytojų.

  • Kai kurie pasiuntiniai žinias visada gauna iš žemesniųjų jėgų.

  • Kai kurie pasiuntiniai žinias gauna iš abiejų šaltinių, tačiau nesugeba to atskirti.

Suprantu, jog tai atrodo sudėtinga, tačiau jeigu stropiai sieksite susiderinimo su savuoju Kristaus AŠ, kaip paaiškinu šioje svetainėje, sumaištis pamažu išnyks, ir išsiugdysite gebėjimą atskirti teisingas idėjas nuo klaidingų idėjų, net ir toje pačioje knygoje.

Kaip paaiškinu kitur, neprivalote būti tobuli, kad galėtumėte tapti Gyvojo Žodžio instrumentu. Tai yra liūdnas faktas, kad šimtmečių bėgyje daugelis žmonių išsiugdė gebėjimą gauti vizijas arba žinias iš pakylėtųjų mokytojų, o tuomet įsileido tam tikrą puikybę, skatinančią juos manyti, kad jų perduodamos žinios visada turėtų būti tobulos. Todėl jie labai priešinasi pripažinti bet kokias jų perduodamose žiniose atsiradusias klaidas. Užuot tiesiog priėmę klaidas, pasimokę iš jų ir judėję pirmyn, šie žmonės ima ginti save, dar tvirčiau pririšdami save prie tam tikro sąmonės lygmens ir tam tikro tarnystės lygmens. Tai iš tiesų yra liūdna, kadangi tokiu būdu daugelis šių žmonių iššvaistė savo potencialą atnešti tikrus mokymus iš pakylėtųjų mokytojų.

Dalis dvasinio kelio būtent ir yra vystyti šį įžvalgumą, kuris jums leistų atskirti teisingas idėjas nuo klaidingų idėjų. Žemesniuose kelio lygmenyse žmonės visada ieško išorinio mokymo, kuris būtų absoliučiai teisingas. Būtent todėl matote tiek daug krikščionių, kurie įsikibę laikosi Biblijos kaip neklystančio Dievo žodžio arba kurie aklai tiki, jog katalikų bažnyčia yra vienintelis tiesos šaltinis ir visada perduoda absoliučią tiesą. Kai šie žmonės skaito knygą, kurią priima kaip teisingą, jie nekritiškai tiki, kad visos knygoje pateikiamos idėjos privalo būti tiesa.

Grįžtant prie šių trijų pasiuntinių kategorijų, galite puikiai suprasti, jog dvi paskutinės kategorijos gali perduoti knygas, kuriose teisingos idėjos bus sumaišytos su klaidingomis idėjomis. Tačiau net ir pasiuntinys, kuris yra nuolatiniame ryšyje su pakylėtaisiais mokytojais, gali perduoti knygą, kuri nebūtų visiškai tobula. Kaip sakiau, žinią gali paveikti pasiuntinio sąmonė, ir ši žinia regimai netgi gali patvirtinti tam tikrus pasiuntinio turimus klaidingus įsitikinimus.

Tai yra faktas, kad jokia knyga ir joks mokymas materialioje karalijoje nebūs šimtaprocentinė tiesa – įskaitant ir mokymus šioje svetainėje. Visada egzistuoja klaidos tikimybė ir vienintelis būdas aptikti šias klaidas yra stiprinti savo įžvalgumą. Ryšio su savuoju Kristaus AŠ stiprinimas iš tiesų yra viena iš pagrindinių šios svetainės temų, ir aš iš tiesų daviau svarbią techniką ryšiui su savuoju Kristaus AŠ užmegzti.

Tiesiog sakau, kad, augdami kelyje, iš tiesų galite perskaityti knygą, kurioje tiesa būtų sumaišyta su klaidomis, ir galite pasiimti geras idėjas ir palikti klaidingas idėjas, nepasiduodami jų poveikiui.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels