Ko reikia, norint tapti remiamu pasiuntiniu?

TEMOS: Atiduokite žemiškus troškimus – nesiekite savęs išaukštinti – daugiau nei vienas pasiuntinys – venkite išskirtinumo puikybės – mokytojai gali specialiai siekti išpūsti žmonių puikybę – Vandenio amžiuje nebus vienos dominuojančios religijos – daugelis žmonių gali būti pasiuntiniais

Klausimas: Argi tai nekelia sumaišties žmonėms, kad egzistuoja daugiau nei vienas pasiuntinys arba organizacija, kurie teigia, jog juos remia pakylėtieji mokytojai? Argi praeityje pakylėtieji mokytojai nesakė, kad Žemėje vienu metu jie turi tik vieną pasiuntinį? Ko reikia, norint tapti remiamu pasiuntiniu?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Ko reikia, norint tapti remiamu arba įšventintu pakylėtųjų mokytojų arba Jėzaus Kristaus pasiuntiniu? Turite laikytis mano įsakymo mylėti Dievą visa širdimi, visa siela ir visu protu ir mylėti savo artimą kaip save patį. Turite laikytis įsakymo „nekęsti“ savo tėvo, motinos ir sutuoktinio, ir turite būti pasirengę prarasti savo gyvybę dėl manęs ir paleisti visus žemiškus prisirišimus ir turtus. Kitaip tariant, negalite nieko šiame pasaulyje – įskaitant ir savo pačių ego - iškelti aukščiau už savo santykį su manimi. Privalote niekada nesiekti pasinaudoti savo pasiuntinyste savęs – ar kieno nors kito – išaukštinimui, ir aukštinti turite tiktai Dievą ir turite maitinti mano avis.

Kitas svarbus reikalavimas, norint būti mano pasiuntiniu, yra tai, kad turite būti pasirengę būti tuo, kuo esate Dievuje, tai reiškia, kad turite būti pasirengę prarasti savo mirtingą tapatumo jausmą, kuriame laikote save žmogiška būtybe. Tai reiškia, kad, nors ir tarnaujate mano pasiuntiniu, nemėginate išpildyti žmogiškų lūkesčių, koks turėtų būti mano pasiuntinys. Nemėginate kieno nors pamėgdžioti, įskaitant ir ankstesnių Didžiosios Baltosios Brolijos pasiuntinių. Esate pasirengę būti tuo, kuo esate, esate pasirengę būti Dievuje laisva dvasios būtybe, užuot mėginę mėgdžioti ankstesnius pasiuntinius, mėgindami įgyti autoritetą ar populiarumą. Esate pasirengę tai daryti, net jeigu jus dėl to atmestų ankstesnių pasiuntinių mokiniai.

Jeigu negalite įvykdyti šių reikalavimų, negalite būti mano pasiuntiniu. Galite tapti kitų mokytojų pasiuntiniu, kurie turi kitokius reikalavimus arba galite tapti žemesniųjų būtybių pasiuntiniu, kurios be jokios sąžinės graužaties apsimetinėja Jėzumi Kristumi. Jūs iš tiesų galite tikėti, kad jos yra autentiškos ir jums gali pavykti įtikinti kitus žmones, kad žinias gaunate iš autentiško šaltinio – ypač, jeigu mėgdžiojate ankstesnį pasiuntinį ir žaidžiate neišpildytais žmonių troškimais. Tačiau, neturėdami absoliutaus ir besąlyginio atidavimo, negalite būti remiamu Jėzaus Kristaus pasiuntiniu.

Pakylėtieji mokytojai iš tiesų niekada nesakė vienu metu turintys tik vieną pasiuntinį. Žinau, kad tai gali pasirodyti smulkmena, tačiau iš tikrųjų taip nėra. Mes iš tiesų dirbame su daugeliu pasiuntinių, turinčių įvairius pasiekimo lygmenis ir paramą. Praeityje, tam tikri pasiuntiniai buvo vieninteliai tuo laiku įsikūnijime buvę asmenys, turėję specifinę pasiuntinio mantiją. Tačiau iš to nereikėtų daryti išvadų, kad tuo metu buvo tik vienas veikiantis pasiuntinys, ir kad mes, pakylėtieji mokytojai, nedirbome, nekalbėjome ir neįkvėpėme idėjų jokiems kitiems įsikūnijime esantiems žmonėms. Taip manyti tiesiog yra puikybė.

Viena didžiausių problemų, su kuria susiduriame remdami organizaciją, yra ta, kad ji neišvengiamai pritraukia žmones, kurie siekia maitinti savo puikybę, manydami, jog dėl to, kad yra pakylėtųjų mokytojų remiamos organizacijos nariai, jie kažkodėl yra aukščiau virš kitų žmonių. Šie žmonės tuomet ima interpretuoti kai kuriuos mūsų pasakytus dalykus tokiu būdu, jog ima manyti turintys aukščiausią mokymą, o tai reiškia, jog jie yra labiausiai pažengę mokiniai.

Ir iš tiesų, mes kartais pasakome tokius teiginius, kurie specialiai yra sukurti išpūsti žmonių puikybę. Priežastis yra ta, kad, kai mums nepavyksta jokiais kitais būdais padėti šiems žmonėms pamatyti savo puikybę, mes imamės paskutinės priemonės ir siekiame ją išpūsti iki tokio laipsnio, kad ji pasidarytų tokia akivaizdi, jog viliamės, kad žmonės pagaliau išvys šviesą. Tai iš tiesų yra principas, kuriuo mes naudojamės, kad apnuogintumėme bet kokios rūšies apribojimą arba ydas. Pirmiausia mes siekiame žmonėms duoti mokymą, kuris padėtų jiems pamatyti tai per supratimą. Tačiau, jeigu jie nesuvokia ir neįsisavina mokymo, paskutinė mums likusi galimybė yra išpūsti žmonių silpnybes iki tokių proporcijų, kad jų elgesyje šios silpnybės imtų darytis vis labiau akivaizdžios. Man liūdna dėl to, kad tiek mažai mūsų mokinių suprato šį principą, nors studijavo mūsų mokymus ištisus dešimtmečius.

Kitas svarbus dalykas yra tai, kad mes dabar pereiname į Vandenio Amžių, o šiame naujame dvasinės laisvės amžiuje nebebus vienos religinės organizacijos, kuri dominuotų religiniame gyvenime – kaip pavyzdžiui katalikų bažnyčia dominavo Europoje viduramžiais. Tiesa ta, kad mes, pakylėtieji mokytojai, niekada nedavėme ir niekada neduosime monopolio jokiam individui ir jokiai organizacijai. Jeigu Dievas jums būtų paskyręs užduotį išgelbėti Žemės planetą, ar leistumėte planetos ateičiai priklausyti nuo vieno žmogaus ar net ir nuo vienos žmonių grupės?

Iš tiesų yra ir kitų įsikūnijime esančių žmonių, per kuriuos kalbu aš arba kiti pakylėtieji mokytojai. Kaip paaiškinau kitur, šiuo metu yra 10 000 įsikūnijime esančių žmonių, kurie turi potencialą pasiekti pilną Kristiškumą šiame gyvenime. Visi šie žmonės vienu ar kitu būdu potencialiai galėtų tarnauti pakylėtųjų mokytojų pasiuntiniais ir įvairių sričių ekspertais. Ne visiems jiems būtų būtina pasakyti, kad tarnauja pasiuntiniais, tačiau jie visi galėtų tapti atviromis durimis naujoms idėjoms ir mokymams.

Būtent tai aš ir noriu pamatyti įvykstant, ir todėl naudojuosi šia svetaine, kad pademonstruočiau vieną iš pačių svarbiausių dvasinių šios visatos įstatymų. Šis įstatymas tiesiog sako, kad ką padarė vienas žmogus, tą padaryti potencialiai gali visi žmonės. Atėjau pademonstruoti šį įstatymą prieš 2000 metų, tačiau tie, kurie teigia mane atstovaujantys, pavertė mane stabu, šitaip sunaikindami mano pavyzdį. Ir būtent tą turi atkurti 10 000 žmonių, ir jie tą gali padaryti, tiktai pademonstruodami savo Kristiškumą savo pačių pavyzdžiu. Todėl tikiuosi, kad ši svetainė pasieks žmones, kurie turi potencialą pasiekti Kristiškumą ir tapti Naujojo Amžiaus pasiuntiniais.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels