Meilė yra varomoji kūrinijos jėga

TEMOS: Meilė yra srautas, leiskite jai tekėti per jus – dangiškoji meilė gali būti paleidžiama tik per mus – įveikite sąlygas meilės tekėjimui – meilė meta iššūkį žmonių sąlygoms – Jėzus nenaudoja mūsų meilės savo reikmėms – Jėzus padaugina mūsų meilę – nekaltumo sunaikinimas - piktas Dievas užtrenkia duris meilei – puolusios būtybės tyčiojasi iš meilės Dievui – tiek teizmą, tiek ateizmą sukūrė puolusios būtybės – praktikuokite besąlyginės meilės reiškimą – sąlygos jus įkalina

Klausimas: Šiandien atradau savyje vieną problemą. Jaučiu didelį poreikį išreikšti savo meilę Jėzui, kitiems pakylėtiesiems mokytojams ir Dievui. Žinau, kad tai yra gerai. Tačiau ar Jėzui iš tiesų reikia mano meilės? Skaičiau šioje svetainėje, kad Jėzus yra sau pakankama dvasinė būtybė. Mieliausias Jėzau, ar tu tenori, kad mes augtume ir skleistume savo meilę tik žemesnėms dvasinėms būtybėms, kaip mes patys – žmonėms ir gyvūnams? Aš noriu augti, taip, o ką jeigu taip pat trokštu abipusio meilės ryšio su aukštesnėmis būtybėmis? Todėl noriu išreikšti savo meilę Dievui ir visiems vyresniesiems broliams, ir ne tik jausti, kad gaunu šią besąlyginę meilę iš būtybės, kuriai mano meilė nėra reikalinga. Tuomet jaučiuosi kažkoks nereikalingas. Bet juk negali taip būti, kad mūsų meilė aukštesnėms būtybėms nieko nereikštų. Tad kaip geriausiai galime išreikšti savo meilę aukštesnėms būtybėms?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Meilė yra varomoji kūrinijos jėga. Ji yra nuolatos tekantis srautas, nepriimanti jokių sąlygų, kurios šį srautą užblokuotų. Būtent ši besąlyginė meilė paskatino Kūrėją sukurti formų pasaulį ir pasiųsti į jį savo paties tąsas, kad šios padėtų jį bendrakurti iš vidaus. Ir būtent ši jėga skatina formų pasaulį judėti link grįžimo į savo šaltinį – galiausiai transcenduojant visas sąlygas ir vėl susijungiant su beribiu, beformiu Kūrėju.

Kaip jūs bendrakuriate? Bendrakuriate, leisdami meilės tėkmei, Gyvenimo Upei, tekėti per savo esybę ir reikštis šiame pasaulyje. Būtent šis meilės tekėjimas iškels pasaulį aukštyn, kol pasaulis galiausiai pakils ir taps amžina dvasinės karalijos dalimi. Negalite patys sukurti šio tekėjimo, galite tik jam atsiverti ir tuomet nukreipti jį savo sąmoningu dėmesiu.

Mes, pakylėtieji mokytojai, esame tapę atviromis durimis šiam meilės srautui, ir lengvai galėtume perduoti tiek daug meilės į Žemę, kad planeta pakiltų labai greitai, nusimesdama tuos, kurie nenori transcenduoti savo sąlygų ir pasinerti į Gyvenimo Upę. Tačiau, kadangi egzistuoja Laisvos Valios Įstatymas, mums nėra leidžiama perduoti meilę tiesiogiai; mums ją yra leidžiama perduoti tik netiesiogiai – per įsikūnijime esančius žmones.

Tad jeigu iš tiesų norite bendrakurti ir padėti Dievo kūrinijai pakilti iki aukščiausios jos lemties, jums reikia atverti save tam besąlyginės meilės fontanui, kuri gali tekėti iš mūsų per jus – idant jūs galėtumėte būti atviromis durimis meilei. Ir kaip jums tai padaryti? Padaryti tai galite, įveikdami miriadus sąlygų, kurias į jūsų protą užprogramavo šio pasaulio jėgos, šio pasaulio princas:

  • Vienas to aspektas yra dvasinių mokymų studijavimas, kuomet jų pagalba pradedate matyti ir palikti tam tikras sąlygas, regimai suteikiančias pateisinimą, kodėl JŪS turėtumėte teisti, kaip meilė turėtų būti per jus išreiškiama, remdamiesi Žemėje apibrėžtomis sąlygomis – tomis sąlygomis, kurias gali būti apibrėžęs tik antikristo protas, kadangi jokia Kristaus prote esanti būtybė niekada neapibrėžtų sąlygų, blokuojančių arba ribojančių meilės tekėjimą.

  • Sekantis aspektas yra praktikuoti dvasines technikas, tokias kaip mūsų rožiniai ir invokacijos, idant transformuotumėte energiją savo esybėje, kurios vibracijos yra žemesnės už besąlygiškumo vibracijas, egzistuojančias pakylėtoje karalijoje.

  • Ir galiausiai, trečiasis aspektas yra tai, kad tobuli tapsite tik treniruodamiesi. Jei norite tapti atviromis durimis meilės tėkmei, jums reikia išreikšti meilę. Kuo labiau išreikšite meilę ir kuo besąlygiškiau ją išreikšite, tuo labiau atsiversite meilės tėkmei – ir kitoms besąlygiškoms energijoms, ateinančioms iš pakylėtosios karalijos.

Matote, mes, pakylėtieji mokytojai, niekada neišreiškiame jokių žemesnių energijų, tokių kaip pyktis, kritikavimas, kaltinimai ar teisimas. Mes išreiškiame tik besąlygines energijas. Tai nereiškia, kad meilę visada išreiškiame tokiu pačiu būdu. Mes išreiškiame besąlyginę meilę, kuri meta iššūkį žmonių sąlygoms, priklausomai nuo žmogaus ir situacijos. Tačiau, net ir mesdami iššūkį žmonių sąlygoms, niekada neprojektuojame negatyvių arba ribojančių minčių vaizdinių ar energijų ant žmonių. Esame pakilę aukščiau už visas psichines projekcijas.

Mes labai trokštame išreikšti pakylėtąsias energijas Žemėje, tačiau, kaip sakiau, mums reikalingi žmonės įsikūnijime, kurie galėtų būti atviromis durimis. Ir kas yra šie žmonės? Tai yra žmonės, kurie yra pasirengę išreikšti meilę, ar bet kokią kitą pakylėtąją energiją, besąlygišku būdu, neteisdami išoriniu protu, bet tiesiog leisdami tėkmei iš Aukščiau reikštis per juos taip, kaip ji to nori, leisdami Šventajai Dvasiai pūsti ten, kur ji nori.

Tad matote, aš, kaip pakylėtoji būtybė, neturiu jokio asmeninio poreikio gauti jūsų asmeniškai man reiškiamą meilę. Aš iš tiesų esu sau pakankama būtybė ir man nieko nereikia už mano „savasties“ ribų, kad galėčiau egzistuoti ar būti pilnatvėje. Tačiau aš nebeegzistuoju vien dėl savęs; egzistuoju tam, kad kelčiau aukštyn Visus. Man yra didžiausias džiaugsmas tarnauti Visumos kėlimui aukštyn, ir šioje vietoje man iš tiesų yra reikalinga jūsų meilė. Nes kuo daugiau meilės man siųsite – ypač jeigu ji bus besąlyginė – tuo daugiau galėsiu padauginti talentus, kuriuos jūs padauginote, ir galėsiu sugrąžinti juos jums ir Žemei.

Tad nesidrovėkite ir išreikškite savo meilę man, bet kuriai kitai pakylėtajai būtybei, Dievui ar savo AŠ ESU Esačiai. Ji visada jums sugrįš padauginta. Ir nesirūpinkite dėl to, jeigu galvojate, kad dar nesugebate išreikšti meilės be jokių sąlygų. Išreikškite meilę taip kaip sugebate, ir pamažu ištobulinsite savo gebėjimą tiesiog būti atviromis durimis meilės srautui, kuri yra Dangiškasis mylimasis, mylintis visą gyvybę.

Vienas iš labiausiai gyvybei šioje planetoje pakenkusių dalykų yra tai, kad tokiai daugybei žmonių jų nekaltumas, jų tyra meilė Dievui buvo išprievartauta, išplėšta iš jų ir sunaikinta, ir todėl jie jos nebejaučia arba nebedrįsta jos išreikšti. Jie jaučia, jog yra vaikiška ir gėdinga rodyti savo pasišventimą, jausdami spaudimą savo požiūrį į dvasingumą grįsti vien šalta logika ir intelektu, kuriais niekada neužmegsite ryšio su dvasine karalija.

Tai prasidėjo nuo didžiųjų religijų, kurias užgrobė puolę angelai, kurie patys savyje nebeturėjo nė trupučio Dievo meilės, ir todėl jie siekė ištremti šią meilę iš visų žmonių Žemėje esybių. Ir todėl jie sukūrė įvairias religijas, vaizduojančias Dievą piktu ir teisiančiu Dievu, puikiai žinodamos, kad dauguma žmonių nesugebės jausti tyros vaiko meilės tokiam Dievui, ir todėl tai yra vienas iš efektyviausių būdų ištremti meilės tėkmę iš šio pasaulio.

Ir kai žmonės pradėjo prarasti pasitikėjimą šiomis baime paremtomis religijomis, šios puolusios būtybės išrado ateizmą ir materializmą, kurie taip pat išjuokia žmonių troškimą išreikšti meilę Dievui. Atkreipkite dėmesį, kad ateizmas iš tiesų nėra priešingas tikėjimui Dievu, jis yra priešingas teistiniam tikėjimui Dievu, teizmui, kuris vaizduoja Dievą išorine, tolima būtybe danguje. Teizmas yra puolusių angelų kūrinys, ir todėl ateizmas yra puikus pavyzdys, kaip šios būtybės sukuria dvi dualistines priešingybes, kurios abi siekia įtraukti žmones į dualistinę kovą.

Ir, žinoma, kai jau patenkate į šią kovą ir į epinį mąstymą, nebesugebate išreikšti tikrosios, besąlyginės meilės. Tiesą sakant, prarandate net ir gebėjimą suvokti besąlyginę meilės ar bet kurios kitos Dievo savybės prigimtį. Todėl netgi galite būti absoliučiai įsitikinę, jog dirbate dėl Dievo tikslų, kritikuodami ir teisdami kitus žmones – arba atrasdami dar kokį nors kitokį pateisinimą savo sąlygiškos meilės apibrėžimui. Tačiau realybė yra tokia, kad jūs tiesiog padedate puolusioms būtybėms toliau tęsti ir stiprinti dualistinę kovą.

Atkreipkite dėmesį, kad prieš 2000 metų sakiau, kad svarbiausi du įsakymai yra mylėti Dievą visa širdimi, visa siela ir visu protu, ir mylėti savo artimą kaip save patį. Norėdami išpildyti šį įsakymą, turite būti atviromis durimis ir leisti meilei reikštis per jus, nenustatydami jokių sąlygų savo prote, kaip ši meilė turėtų būti išreiškiama.

Dėl šiuo metu šioje planetoje egzistuojančio sąmonės lygmens, besąlyginės meilės išreiškimas savo artimui, šio artimo dažnai gali būti palaikytas netinkamu elgesiu, ir jūs taip pat galite pasijusti šiek tiek nejaukiai. Tad siūlau jums pradėti išreikšti meilę man arba Dievui besąlyginiu būdu, kol taip stipriai susivienysite su meilės tėkme, kad tiesiog leisite jai tekėti, nesirūpindami, kaip į tai pažiūrės kiti. Ir tuomet galėsite leisti meilei reikštis visais savo aspektais, ir to visiškai nesigėdysite.

Nes, kai esate meilės tėkmėje, esate laisvi, ir taip pat išlaisvinate ir kitus žmones. Ir kai nesiekiate į nieką kabintis ir nesiekiate nieko savintis šioje Žemėje – atiduodami savo mirtingą gyvenimą, kad galėtumėte plaukti su Gyvenimo Upe – suteikiate kitiems žmonėms laisvę reaguoti pagal savo sąmonės lygį, tuo pat metu žinodami, kad bet koks besąlygiškumo išreiškimas suteikia jiems galimybę pakilti aukščiau. Ir būsite laimingi suteikę jiems galimybę, kartu neturėdami jokio prisirišimo, ką jie su šia galimybe darys.

Todėl neleisite kitų žmonių reakcijoms sustabdyti jūsų meilės tėkmės, ir šioje laisvėje tapsite laisvi nuo puolusių būtybių sukurto kalėjimo. Šio pasaulio princas ateis ir nieko jumyse neras, nes šio pasaulio princas yra bejėgis prieš besąlygiškumą. Jis jus tegali įkalinti TIKTAI per sąlygas, kurias pasirinkote priimti.

Kitas aspektas yra tai, jog besąlygiškumas labai stipriai trikdys visas epiniame mąstyme įstrigusias būtybes, ir todėl jums tapus atviromis durimis, šioms būtybėms pasidarys sunku šalia jūsų būti. Jos gali imti jus pulti, norėdamos priversti jus išjungti besąlygiškumo tekėjimą, tačiau jūs tiesiog tarsite: „O kas gi man, aš seksiu savo vyresniuoju broliu Jėzumi, ir mes kartu plauksime Gyvenimo Upe.“ Ir kai tapsite visiškai laisvi nuo bet kokių sąlygų, į kurias įsikibusios gali laikytis šio pasaulio jėgos, iš tiesų būsite tapę atviromis durimis, kurių užtrenkti negalės joks žmogus – ir joks velnias.

Tačiau šis procesas privalo nuo kažko prasidėti, ir jis gali prasidėti, jums ėmus dauginti meilę, kuri jums buvo duota ir išdrįsus išreikšti ją geriausiai kaip tiktai sugebate, palaipsniui auginant savo gebėjimą vis laisviau ją išreikšti, kol pasieksite aukščiausią laisvės šaltinį – jokių sąlygų nepripažįstančią meilę.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2010 Kim Michaels