Kodėl buvo sukurta žmonija?

TEMOS: Dievas gali kurti tiktai pats iš savęs – Kūrėjas yra savo kūrinijoje – Dievas sukūrė savimonę turinčias savęs tąsas – dvi evoliucijos: angelai ir bendrakūrėjai – savimonę turinčių būtybių potencialas – Dievas į kūriniją žiūri iš vidaus – mechaniška evoliucija ir sąmoningas augimas – bet koks bendrakūrimas veda į augimą – nuo žmogaus sūnaus iki Dievo Sūnaus – nepakilę pakylėtieji mokytojai – materijos sąmoningumo kėlimas – Kristaus sąmonė – gyvieji akmenys – Jūs esate Dievai – Jūs esate tapimo kūrėjais procese

Klausimas: Prašau, ar galėtum man pasakyti, koks tiksliai yra žmonijos sukūrimo tikslas? Skaičiau, jog tikslas yra tai, kad Dievas galėtų patirti Pats Save, ar tai tiesa, ar yra dar kokia nors kita priežastis gyvų būtybių sukūrimui? Ačiū tau.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai, ką skaitei, yra tiesa, tačiau neišsami tiesa. Dievas savo aukščiausiame pavidale yra grynojo Buvimo būsena, grynosios sąmonės būsena. Iš Viseto išniro savimonę turinti būtybė, kuri yra šios visatos kūrėjas.

Visete nėra visiškai jokių formų. Kūrėjas turi formą (nors ir ne tokią formą, kaip ją įsivaizduoja žmonės), nes Kūrėjas turi individualumą. Todėl Kūrėjas turi potencialą ir troškimą sukurti kažką, kas turėtų formą. Tačiau Kūrėjas negali sukurti nieko, kas būtų atskirai nuo jo paties. Kūrėjas gali kurti, tiktai įausdamas savo paties Esybę, savo paties sąmonę į tam tikrą formą. Būtent dėl to Biblija sako, kad be jo nieko nebuvo sukurta, kas yra sukurta. Kitaip tariant, norėdamas sukurti formų pasaulį, Dievas privalo įausti savo Esybę į šį pasaulį. Viskas, kas kada nors buvo sukurta, iš tiesų yra Dievas, dėvintis kaukę. Viskas buvo sukurta Dievo, iš Dievo ir todėl visame kame yra Dievo sąmonė.

Net ir materiali visata, kurioje gyvenate, yra sukurta iš Dievo sąmonės. Todėl Dievo sąmonė yra įausta visur, ir būtent dėl to sakiau, kad, jeigu žmonės tylės, akmenys ims šaukti. Tačiau ne viskas materialioje visatoje turi tokį patį sąmonės lygį, tokį patį sąmoningumo lygį. Kai Dievas sukūrė nejudančių formų pasaulį, Jis tuomet sukūrė sąmoningas, savimonę turinčias būtybes, ir apgyvendino jas šiame pasaulyje. Kaip Motina Marija paaiškina savo diktavime, Dievas sukūrė dvi atskiras evoliucijas, kurias galėtume pavadinti angelais ir bendrakūrėjais. Bendrakūrėjai buvo sukurti nusileisti į materialią visatą ir pamažu kilti aukštyn per įvairius formų pasaulio lygmenis, kol, plėsdami savo savimonę ir savo tapatumo jausmą, jie pasieks aukščiausią lygmenį.

Savimonę turinčios būtybės svarba yra ta, kad ši būtybė turi potencialą sąmoningai suvokti, jog yra Dievo tąsa, Dievo individualizacija. Akivaizdu, kad, nors akmuo turi savyje įaustą Dievo sąmonę, jis neturi pakankamai sąmoningumo, kad sugebėtų suvokti, jog buvo sukurtas Dievo.

Kiekvienos tikros religijos tikslas yra padėti žmonės pasiekti savo potencialą ir pripažinti save Dievo sūnumis ir dukterimis. Kai žmonės suvokia esantys Dievo sūnūs ir dukterys, Dievas gali patirti šį pasaulį per juos. Dievas gali patirti, ką reiškia būti savo kūrinijos viduje, ir nebūti vien jos kūrėju, žiūrinčiu į ją iš išorės.

Tačiau Dievas turėjo daugiau nei vieną tikslą, sukurdamas žmones. Kitas svarbus tikslas yra tai, kad Dievas niekada nenorėjo kurti formų pasaulio, kuris būtų statiškas. Dievas iš tiesų sukūrė formų pasaulį ir Dievas iš tiesų nustatė tam tikrus gamtos dėsnius, kurie vadovauja šio pasaulio evoliucijai. Šie įstatymai užtikrina, kad visata galėtų vystytis be jokio Dievo kišimosi. Visata galėtų augti mechanišku būdu, kaip tai šiuo metu įsivaizduoja šiuolaikiniai mokslininkai.

Tačiau koks gi būtų tokios mechaniškos visatos tikslas? Ką gero su ja būtų galima nuveikti, nes juk Dievui tikrai greitai atsibostų stebėti visatą, kuri vystytųsi pagal mechaniškus įstatymus, dėl kurių viskas taptų visiškai nuspėjama. Tik įsivaizduokite, kiek daug vaikų konstravo žaislinius traukinių modelius, ir tuomet pažvelkite, kaip greitai jiems nusibosta stebėti bėgiais važinėjantį traukinį. Visas smagumas yra konstruoti traukinių bėgius, o ne žiūrėti, kaip traukinys važinėja iš anksto nustatytais bėgiais, kurie niekada nesikeičia.

Tad Dievas norėjo sukurti visatą, kuri būtų gyva ir galėtų vystytis įvairiausiais būdais, stebinančiais net ir patį Dievą. Štai kodėl Dievas sukūrė žmones pagal savo paveikslą ir panašumą. Tai reiškia, jog žmonės turi gebėjimą sukurti kažką naujo, jie turi vaizduotę įsivaizduoti tai, ką galėtų sukurti, ir turi laisvą valią nuspręsti, ką kurs. Kitaip tariant, žmonės buvo sukurti būti bendrakūrėjais su Dievu.

Galėtumėme sakyti, kad Dievas, bendrąja prasme, yra amžinasis kūrėjas, kuriantis visatą iš išorės. Žmonėms yra skirta būti vidiniais kūrėjais, padedančiais visatą bendrakurti iš vidaus. Kitaip tariant, Dievas Žemės planetą sukūrė kaip bendrų bruožų kontūrą ir tuomet pasiuntė į Žemę žmones, liepdamas jiems daugintis ir viešpatauti. Tai reiškia, jog žmonėms buvo skirta dauginti savo kūrybines galias, kartu dalyvaujant tobulos Žemės bendrakūrime, Dievo nustatytų kontūrų ribose.

Šiuo metu, kaip paaiškinu šioje svetainėje, planeta negyvena pagal savo aukščiausią potencialą, nes žmonės pasirinko bendrakurti iš ribotos sąmonės būsenos, kuri nėra aukščiausias jų potencialas. Vis dėlto, net ir tai tam tikru laipsniu atitinka Dievo planą, ir tai mus atveda prie sekančio kūrinijos tikslo.

Žmonės nėra sukurti tiesiog patirti visatą ir padėti visatos bendrakūrime. Jie yra sukurti su potencialu augti sąmonėje ir savimonėje, kol pasieks aukščiausią savimonės tašką. Šis augimo procesas turi keletą etapų; egzistuoja tam tikros skiriančiosios ribos augimo procese. Galėtume sakyti, kad visata yra žmonių gyvybės srautų mokykla, ir kiekvienas visatos aspektas yra sukurtas padėti gyvybės srautams augti savo sąmonėje. Todėl net ir dabartinės netobulos sąlygos gali pasitarnauti, padėdamos gyvybės srautams augti – jeigu jie yra pasirengę išmokti pamoką ir judėti pirmyn.

Kai gyvybės srautas pirmą kartą yra pasiunčiamas į materialią visatą, jis žino, jog yra susijęs su kažkuo savo išorėje – su dvasiniu aš. Tačiau kol kas jis dar neturi pasiekęs savimonės lygio, kurį turi potencialą pasiekti. Jeigu gyvybės srautas išmintingai naudosis savo galimybe, jis augs savo sąmonėje ir vystys stipresnį tapatumo jausmą, kol peržengs svarbią skiriamąją ribą.

Visa mano žemiška misija buvo skirta pademonstruoti procesą, kurio metu žmogiška būtybė, žmogaus sūnus, gali augti savo sąmonėje, kol pasiekia pilną Kristaus būtybės tapatumą ir priima save kaip Dievo sūnų arba dukterį. Pasiekęs šį tapatumo jausmą, gyvybės srautas visam laikui gali pakilti į dvasinę karaliją ir tapti pakylėtųjų mokytojų bendruomenės nariu. Būtent tai matėte demonstruojant mane, Motiną Mariją ir kitas biblijines figūras, tokias kaip Mozė ir Elijas, su kuriais susitikau ant Atsimainymo kalno.

Tad jūs turite potencialą tapti pakylėtąja būtybe, praėjusia paskutinį egzaminą Žemės planetoje. Tačiau svarbu suvokti, kad šio sąmonės lygio pasiekimas nebūtinai reiškia, jog turite nusimesti fizinį kūną ir visam laikui pakilti į dvasinę karaliją. Iš tiesų, šiame amžiuje pakylėtųjų mokytojų planas ir troškimas yra pakelti aukštyn daug žmonių į tokį sąmonės lygį, kuriame jie būtų užsitarnavę savo pakylėjimą, tačiau kuriam laikui pasirinktų pasilikti fiziniame kūne.

Tapdami tokiu nepakilusiu pakylėtuoju mokytoju, galite padėti pakelti aukštyn visos žmonijos sąmonę, tuo būdu pakeldami aukštyn visos planetos sąmonę. Tai iš tiesų yra dar vienas tikslas, dėl kurio buvo sukurti žmonių gyvybės srautai. Įgyvendindami potencialą augti savo sąmonėje, jie padeda tam tikrai materialios visatos daliai įsisąmoninti save ir sugrįžti į harmoniją su Dievo tikslu kūrinijai. Tai iš tiesų suteikia galimybę negyvajai materijai įgyti aukštesnį sąmonės lygmenį, kad net ir pati materija galėtų įgyti savimonę.

Kitaip tariant, fizinė materija yra sukurta iš Dievo sąmonės, ir todėl savyje ji turi savimonės sėklą. Tačiau ši sėkla yra miego būsenoje, ir laukia, kol išorinė jėga pridės jai energijos ir pažadins ją augimui. Tai labai panašu į sėklą, kuri miega Žemėje, kol šildantys saulės spinduliai nepažadina sėkloje gyvybės. Jėga, galinti pačioje materijoje pažadinti gyvybę, yra visuotinio Kristaus proto šviesa. Tačiau, kaip paaiškinu šioje svetainėje, visuotinis Kristaus protas į materialią visatą gali tekėti tiktai per žmonių širdis ir protus, kurie pripažino ir priėmė aukštesnį – Kristaus būtybių tapatumą.

Kitaip tariant, vienas iš žmonių sukūrimo tikslų yra tai, kad jie gali tarnauti tarpininkais, padedančiais visai materialiai visatai suvokti save. Tuo būdu net ir negyvoji materija gali tapti gyvaisiais akmenimis ir sužinoti, jog jie yra dalis būtybių grandinės, kuri driekiasi iki paties Dievo.

Kai žmogaus gyvybės srautas pasiekia pilną Kristaus sąmonę, jis visam laikui gali pakilti į dvasinę karaliją ir tapti pakylėtuoju mokytoju. Tačiau, net ir tuomet, kai gyvybės srautas visam laikui pakyla, augimo procesas nesustoja. Mano Tėvo namuose yra daug buveinių, ir yra daug dvasinės karalijos lygmenų, per kuriuos gyvybės srautas gali kilti, plėsdamas savo tapatumą ir sąmonę. Galiausiai pakylėtoji būtybė gali pasiekti aukščiausią sąmonės tašką, kuriame ima matyti save vienovėje su šio formų pasaulio kūrėju.

Štai kodėl Biblija sako: „Jūs esate Dievai.“ Tai reiškia, kad jūs esate tapimo Dievais procese, nes bet kuri Dievo dalis turi potencialą išplėsti savo sąmonę, kol pilnai įsisąmonins savo dievišką potencialą. Tuomet savimonę turinti būtybė susilieja su Dievu, šitaip ir pati tapdama Dievu. Tai reiškia, jog būtybė dabar pati tampa kūrėju. Ji pasiekia tokį patį sąmonės lygį kaip ir Dievas, sukūręs šią būtybę, ir tai atlikusi, ji tampa nauju kūrėju, turinčiu savitą individualumą. Šis naujas Dievas gali kurti kitą formų pasaulį, atskirai nuo šio. Būtent šitaip vystėsi ir vystosi kūrinija, būdais, visiškai išeinančiais už laiko ir erdvės koncepcijų ribų, kurie atrodo tokie absoliutūs šios planetos žmonėms.

Tačiau noriu jus perspėti, kad nors yra gerai žinoti savo aukščiausią potencialą, svarbu susitelkti į savo dabartinę situaciją. Jūs esate kelyje, vedančiame į absoliutų sąmoningumą, tačiau šiuo metu svarbiausias dalykas yra tai, kad žengtumėte sekantį žingsnį. Todėl noriu jus paraginti sutelkti savo dėmesį į Kristiškumo siekimą, ir iš tiesų viskas šioje svetainėje yra skirta padėti jums pasiekti šį tikslą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels