Įženkite į Vienovę su Dievo valia

Šį įrankį perdavė El Morija sekančiame diktavime.


Ir jei tik galėčiau, norėčiau visiems jums padėti atlikti šį persikeitimą, šį sąmonės derintuvo perprogramavimą, kuomet imtumėte suvokti, jog galite – jau šią akimirką – įžengti į Vienovę su Dievo Valia – jei tik esate pasiryžę atiduoti kiekvieną žemesniosios ego valios aspektą.

Tad duosiu jums dar vieną įrankį. Kiekvieną kartą, kai pajaučiate, kad jums iškilo tam tikra koncepcija arba problema jūsų psichologijoje, arba kad iškilo išorinė situacija arba jėga, prisiminkite, kad jus gundo šio pasaulio princas, kaip ir Jėzus buvo gundomas po savo pabuvimo dykumoje. Matykite, kaip šis pasaulio princas ir jūsų ego stovi tiesiai šalia jūsų, šnibždėdami jums kažką, kas atitraukia jus nuo vidinės Vienovės jausmo. Ir tuomet susikurkite sau, priklausomai nuo situacijos, su kuria susiduriate, afirmaciją, kuri neutralizuotų tai, kas ateina iš ego ir melo jėgų.

Susikurkite afirmaciją arba įprotį susitelkti į širdį, idant nukreiptumėte jų pačių strategiją prieš juos. Kuomet jų mėginimai atitraukti jus nuo susikoncentravimo į savo širdį taptų jums paraginimu dėti dar didesnes pastangas išlikti susitelkusiam į širdį, Dievo Valios vienovėje. Jeigu tai jums padeda, vizualizuokite mano Esatį su jumis savo širdyje, kaip Dievo Valios Esatį, Dievo Valios mokytojo Esatį. Ir aš tuomet iš tiesų būsiu laimingas, galėdamas ten būti, ir tą su didžiausiu džiaugsmu darys kiekvienas Septynių Spindulių mokytojas, ar bet kuris mokytojas, su kuriuo šiuo metu bedirbtumėte.

Tačiau įtvirtinkite savo prote idėją, kad, kai jūsų ego ir šio pasaulio jėgos mėgina jus atitraukti nuo Vienovės, tuomet pasinaudojate jų pačių taktika, kad priartėtumėte prie Vienovės, kad susitelktumėte į Vienovę, BŪTUMĖTE Vienovėje. Ir tuomet pamatysite, kaip velnias bėgs nuo jūsų, kaip bėgo nuo Jėzaus, kai suvokė, kad Jėzaus neįmanoma sugundyti.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com