Įrankis įveikti pagundą nusigręžti nuo vienovės

Mokytojas MOR (El Morija), 2006 m., gegužės 27 d. Šis įrankis buvo perduotas šiame diktavime.


Ir jei tik galėčiau, norėčiau visiems jums padėti atlikti šį persikeitimą, šį sąmonės derintuvo perprogramavimą, kuomet imtumėte suvokti, jog galite – jau šią akimirką – įžengti į Vienovę su Dievo Valia – jei tik esate pasiryžę atiduoti kiekvieną žemesniosios ego valios aspektą.

Tad duosiu jums dar vieną įrankį. Kiekvieną kartą, kai pajaučiate, kad jums iškilo tam tikra koncepcija arba problema jūsų psichologijoje, arba kad iškilo išorinė situacija arba jėga, prisiminkite, kad jus gundo šio pasaulio princas, kaip ir Jėzus buvo gundomas po savo pabuvimo dykumoje. Matykite, kaip šis pasaulio princas ir jūsų ego stovi tiesiai šalia jūsų, šnibždėdami jums kažką, kas atitraukia jus nuo vidinės Vienovės jausmo. Ir tuomet susikurkite sau, priklausomai nuo situacijos, su kuria susiduriate, afirmaciją, kuri neutralizuotų tai, kas ateina iš ego ir iš melo jėgų.

Susikurkite afirmaciją arba įprotį susitelkti į širdį, idant nukreiptumėte jų pačių strategiją prieš juos. Kuomet jų mėginimai atitraukti jus nuo susikoncentravimo į savo širdį taptų jums paraginimu dėti dar didesnes pastangas išlikti susitelkusiam į širdį, Dievo Valios vienovėje. Jeigu tai jums padeda, vizualizuokite mano Esatį su jumis jūsų širdyje, kaip Dievo Valios Esatį, Dievo Valios mokytojo Esatį. Ir aš tuomet iš tiesų būsiu laimingas, galėdamas ten būti, ir tą su didžiausiu džiaugsmu darys kiekvienas Septynių Spindulių mokytojas, ar bet kuris mokytojas, su kuriuo šiuo metu bedirbtumėte.

Tačiau įtvirtinkite savo prote idėją, kad, kai jūsų ego ir šio pasaulio jėgos mėgina jus atitraukti nuo Vienovės, tuomet pasinaudokite jų pačių taktika, kad priartėtumėte arčiau prie Vienovės, kad susitelktumėte į Vienovę, BŪTUMĖTE Vienovėje. Ir tuomet pamatysite, kaip velnias bėgs nuo jūsų, kaip bėgo ir nuo Jėzaus, kai suvokė, kad Jėzaus neįmanoma sugundyti.

Nežiūrėkite į velnią pernelyg rimtai

Ir tai, mano mylimieji, iš tiesų yra svarbus raktas. Ir kai jų pačių taktiką nukreipsite prieš juos, susitelkdami į Vienovę, galėsite įveikti tendenciją žiūrėti į save, į velnią ir į ego pernelyg rimtai. Ir tuomet galėsite pasinaudoti tuo, ką sakiau viename iš savo ankstesnių gyvenimų, būdamas Tomu Moru: „Velnias, išdidi dvasia, negali pakęsti, kai iš jo yra juokiamasi.“ Ir tuomet galėsite juoktis iš velnio, ir jis bėgs nuo jūsų, nes jis negali pakęsti juoko garso, ypač kai juokiatės iš jo.

Tačiau net ir tuomet, kai esate laimingi ir juokiatės vien iš tyro džiaugsmo, kad esate gyvi šioje Žemėje, velnias bėga nuo jūsų. Nes jis negali pakęsti tų, kurie yra laimingi, kurie yra susitelkę širdyje ir ramybėje. Jie jį trikdo! Ir štai kodėl, kai kurie iš jūsų galėjote pastebėti savo gyvenime, kad susitikote žmones, kurie buvo pikti ant jūsų, arba kurie jus kaltino regimai be jokios išorinės priežasties. Tačiau tai buvo jūsų šviesa, jūsų vidinė šviesa, jūsų ramybė, jūsų laimingumas, iš esmės jūsų Dievo Liepsna, kuri juos trikdė. Ir todėl juos tai ėmė erzinti, nes pamatė, kad, jeigu jūs galite būti Daugiau, tuomet ir jie gali būti Daugiau. Tačiau, kadangi jie nenorėjo keistis, jie nenorėjo būti šalia jūsų. Todėl jie norėjo nusitempti jus į savo pačių nelaimingumą, idant turėtų pretekstą nesikeisti.

Nežiūrėkite į šiuos žmones rimtai; jie jums neturi jokios galios. Ir todėl, sakau jums, atraskite būdą susitelkti į savo Širdies Vienovę. Atraskite būdą pasijuokti iš sąlygų, kurios atrodo tokios baisios. Ir neleiskite sau įžengti į vibracijas, kuriose imate manyti, kad pasaulis ritasi į pragarą, nes galiu jus užtikrinti, jog taip nėra.

Kad ir su kokiais iššūkiais susidurtumėte šioje planetoje, ši planeta vis vien pakils į Aukso Amžių. Ir ji pakils dėl to, kad mes, pakylėtieji mokytojai Viršuje, nepriimame nieko, kas būtų žemiau už tyrą viziją Vandenio Aukso Amžiui, saugomą Sen Žermeno prote. Ir žinome, kad yra pakankamas skaičius žmonių įsikūnijime, kurie lygiai taip pat nepriims nieko, kas būtų žemiau nei tai. Ir mes nuoširdžiai tikimės, kad jūs visi įskaitysite save į šių žmonių tarpą, ir todėl neleisite sau nusiristi į tas žemesnes vibracijas, kurios koncentruojasi į problemas ir vaizduoja jas tokiomis milžiniškomis, įtikinėdamos jus, kad negalite peržengti tos prarajos tarp to, kur Žemė yra dabar, ir Aukso Amžiaus tobulumo.

Žemė padarė didžiulį progresą per praėjusį šimtmetį. Ir nors vis dar matote daug problemų, už viso to slypi progresas, kuris iš tiesų yra milžiniškas ir jo negalės sustabdyti jokios tamsos jėgos. Nes, jeigu jos būtų pajėgusios tai sustabdyti, jos tai būtų padariusios prieš dešimt, prieš šimtą, prieš tūkstantį metų ar net ir prieš dešimt tūkstančių metų. Ir jau pats faktas, kad Žemė vis dar egzistuoja, yra įrodymas, kad tamsos jėgos neturi galios sunaikinti šios nuostabios planetos. Nes joje yra pakankamai žmonių, kurie neis su jomis ir neleis joms nutempti Žemės į savo pačių susikurtą pragarą.

Taigi, mano mylimieji, pasakiau savo ramybę, ir aš taip pat jus sveikinu ir jums dėkoju. Todėl užsklendžiu jus ramybėje, kuri ateina iš žinojimo, kad esate Viena su Dievo Valia. Tad taip ir tebūnie!

Versta iš www.transcendencetoolbox.com