Gautama Buda paims visą jūsų neatleidimą, jeigu jį jam atiduosite, iš tiesų jį paleisdami

Gautama Buda, 2007 m. gegužės 20 d. Šis įrankis buvo perduotas sekančiame diktavime.

Ir, mano mylimieji, šiuo atveju, nepamirškite pažvelgti į veidrodį ir praktikuokite besąlyginį atleidimą sau patiems. Nes iš tiesų, daugeliui jūsų yra lengviau atleisti kitiems negu atleisti sau. Tačiau besąlyginis atleidimas yra besąlyginis. Tai reiškia, kad jis nėra priklausomas nuo kokių nors sąlygų Žemėje. Kad galėtumėte besąlygiškai atleisti savo artimui, turite būti pasiryžę pažvelgti už jo arba jos netobulumų. Ir tą patį turite padaryti su savimi.

Jeigu atleidimas yra besąlyginis, kokias sąlygas jums tuomet reikėtų išpildyti, kad taptumėte verti šio besąlyginio atleidimo? Argi nematote čia slypinčios logikos? Jums nereikia būti vertais besąlyginio atleidimo. Jūs esate jo verti čia ir dabar.

Ir todėl, užsklęsdamas šį diktavimą, siūlau jums galimybę paimti iš jūsų visą neatleidimą, kurį jaučiate sau – visą šį jausmą, kad esate netobuli, kad esate nepakankamai geri, kad padarėte tą ar aną klaidą – suteiksiu jums galimybę, kad visa tai pasiimsiu sau. Įsivaizduokite, kaip surenkate visus šiuos netobulumus iš visų savo energetinio lauko kampelių, iš visų savo auros kampelių. Surenkate juos į vieną vietą, ir galite juos įsivaizduoti kaip juodus siūlus, kurie yra įpinti į jūsų esybės klostes, ir įsivaizduokite, kaip ištraukiate juos iš savo esybės kaip tuos daugybę juodų siūlų.

Ir renkate juos į vieną vietą, traukiate juos vis arčiau savo širdies. Ir savo širdies šviesoje, pradedate juos matyti. Ir sutraukiate juos į kamuolį. Ir dabar matote, kaip suspaudžiate juos į šį kamuolį, darydami jį vis standesnį, lyg jis būtų siūlų arba virvių kamuolys, kuris iš pradžių yra šiek tiek netvarkingas, be jums jį toliau vyniojant, jis vis labiau susispaudžia, kol palieka toks mažas, jog galite jį išlaikyti abejose rankose.

O dabar, mano mylimieji, kviečiu jus įsivaizduoti, kad laikote šį neatleidimo siūlų kamuolį savo rankose, ir įmetate jį į mano širdies čakros degančią krosnį – kuri dega tokia ryškia šviesa, jog akimirksniu gali sudeginti bet kokį netobulumą Žemėje. Nesijaudinkite dėl mano gebėjimo sudeginti ir transmutuoti šią substanciją. Nes argi aš nesu Pasaulio Viešpats? Tad iš tiesų, nėra tokio blogio, kurį galėtumėte turėti, kad jo negalėčiau sudeginti. Tad paimkite jį dabar ir įmeskite į mano širdies čakrą ir matykite, kaip jis akimirksniu užsiliepsnoja, vos palietęs mano ugningos meilės jums ugnį.

Ir dabar priimkite, kad esate laisvi nuo šio neatleidimo. Priimkite, kad esate verti besąlyginio atleidimo. Priimkite, kad aš, Gautama Buda, Pasaulio Viešpats, besąlygiškai ir galutinai jums atleidau. Ir todėl, kaip sakė Jėzus: „Tavo nuodėmės tau atleistos. Eik ir daugiau nebenusidėk.“ Negrįžkite prie tų senųjų momentumų ir nebeatkūrinėkite neatleidimo sau – net jei ir toliau darytumėte tam tikras klaidas. Kai padarote klaidą, sąžiningai siekite iš jos pasimokyti, tačiau atleiskite sau, užuot į ją kabindamiesi.

Jau vien šis faktas, kad esate atviri šiems mokymams – naujiesiems Vandenio Amžiui skirtiems Kristaus ir Budos mokymams – demonstruoja, kad turite potencialą būti Vandenio Amžiaus pionieriais. Tačiau kaip galėsite įvykdyti šią misiją, jeigu laikysitės įsikibę į neatleidimą sau? Kaip galėsite pademonstruoti atleidimą kitiems, jeigu nepraktikuosite jo sau? Tad atleiskite sau, ir paleiskite sąlygas, kuriomis jūsų ego ir šio pasaulio jėgos naudojasi, mėgindamos jus įtikinti, kad nesate verti atleidimo. Ar netgi mėgindamos jus įtikinti senuoju žaltiško proto melu, kad jums padarius klaidą, esate pasmerkti amžiams ir jau niekada negalėsite būti išgelbėti.

Sakau jums, Dievo realybė yra tokia, kad vienintelis jo troškimas yra pamatyti jus pakylant virš visų netobulumų Žemėje ir tampant Dievuje laisva būtybe, kuria buvote sukurti būti. O pakilti galite, tik priėmę besąlyginį atleidimą. Nes tai, ką čia pasakiau, galioja viso žemyno mastu, ir taip pat galioja individualiu mastu. Negalite ištaisyti praeities skriaudų. Galite tik iš jų pasimokyti ir tuomet jas paleisti, besąlygiškai atleisdami sau.

Taigi, mano mylimieji, pasakiau, ką norėjau, ir užsklendžiu jus Besąlyginio Atleidimo Liepsnoje. Ir užsklendžiu šią konferenciją, nes noriu, kad žinotumėte, jog užsitarnavote šios dispensacijos. Užtarnavote ją visai Europai. Ir tai jums rodo, kaip keletas žmonių iš tiesų gali būti pionieriais, keliančiais aukštyn daugelį. Tad leiskite sau tekėti su muzika, kuri bus paleista groti. Leiskite sau pajusti Budos Esatį ten, kur esate.

Kai viskas yra Budos prigimties, tuomet ir jūs esate Budos prigimties. Tai reiškia, kad jūs jau esate Buda – jei tik galėtumėte tai priimti, ir priimtumėte tai besąlygiškai. Nes, kai jau esate Buda, kaip galėtų egzistuoti sąlygos, kurias turėtumėte išpildyti, kad taptumėte Buda? Tad mąstykite apie šią amžinąją tiesą, kurios nei ego nei intelektas niekada nebus pajėgus suvokti – kad negalite tapti Buda. Galite tik BŪTI Buda.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com