Nesupratimas kaip veikia dvasinės technikos

Klausimas: Mielas Jėzau, man vis labiau neduoda ramybės paradoksas, kurį tu mums pateiki su savo pasiuntiniu Kim, kuris atskleidžia gilų dangiškų dalykų ir Kristaus supratimą, tačiau duoda mums vaikiškus eilėraštukus, kaip sprendimą pasiekti nedualistines būsenas. Aš bandžiau juos kalbėti, bet tiesiog nemanau, kad Elohimai kreipia į tai kokį nors dėmesį. Aš tai žinau, nes jau anksčiau buvau pasiekęs nedualistines būsenas, ir man tiesiog visiškai nesiseka jų pasiekti šitais vaikiškais eilėraštukais. Gal aš pats dėl to kaltas? (žinoma, kad pats, aš žinau).

Bet mano tikrasis klausimas yra toks: Ar kas nors pranešė pasiekęs tikrą nedualistinę vienybę su Visuotiniu Kristumi, naudodamasis šiais įrankiais, nuo tavo svetainės įkūrimo pradžios?

Vėlgi, su didžiausia pagarba ir meile,

David

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Galiu suprasti, kad kas nors gali žiūrėti į šiuos šaukinius ir rožinius, kuriuos mes duodame, tiesiog kaip į vaikiškus eilėraštukus. Galiu suprasti, kad kas nors gali naudotis mūsų įrankiais, tikėdamasis gauti dvasinių patirčių. Tačiau niekaip negaliu suprasti, kaip kas nors gali naudotis šiais įrankiais turėdamas požiūrį, jog jie tėra paprasti vaikiški eilėraštukai ir TUO PAČIU METU tikėtis gauti dvasinę patirtį. Tai yra visiškas nesupratimas kaip veikia mūsų dvasinės technikos.

Žmogus gali nekęsti automobilių ir galvoti, jog dėl jų kaltės žūsta žmonės, sudarkomas kraštovaizdis ir sukeliamas globalinis klimato atšilimas. Tačiau, jeigu šis žmogus atsisės į automobilį ir pasuks raktelį, automobilio variklis beveik garantuotai užsives. Taip yra todėl, kad technologiniai prietaisai yra mechaniški įrankiai, kurie veiks, kad ir ką jūs apie juos bemanytumėte. Dvasinė technika, priešingai, NĖRA mechaninis įrankis.

Tai, ką įdedate į dvasinę techniką, tiesiogiai siejasi su tuo, ką iš jos gaunate. Jeigu norite šventos patirties, laikykite dvasinę techniką pagarboje ir šventume. Jeigu to daryti negalite, tiesiog tai pripažinkite ir šia technika nesinaudokite. Raskite kitą techniką, kuria naudotis galėtumėte su konstruktyvesniu požiūriu. Ir nustokite perkelinėti savo paties vidinį paradoksą į išorinį pasaulį. Sutvarkykite problemą toje vietoje, iš kur ji kilo. Pasiklausyk savo paties žodžių: „Man vis labiau neduoda ramybės...“, ir būk pasiruošęs pripažinti, kad jeigu tu nesi ramybėje, tu turi problemą, kurią tu privalai išspręsti.

Šaukiniai ir rožiniai nėra specifiškai sukurti tam, kad padėtų patirti nedualistines būsenas. Nedualistinė patirtis yra vidinė patirtis. Ši patirtis yra įmanoma todėl, kad Sąmoningasis AŠ yra sukurtas iš paties Dievo esybės ir sąmonės. Todėl Sąmoningasis AŠ niekada negali prarasti gebėjimo susisiekti su tikrovės lygmeniu, kuris egzistuoja anapus dualistinio antikristo proto ir fizinių pojūčių.

Sąmoningasis AŠ gali patirti daug įvairiausių nedualistinių būsenų, ir praktiškai kiekvienas, kalbantis šaukinius arba rožinius su tinkamu nusiteikimu, patirs vienokių ar kitokių dvasinių potyrių, technikos naudojimo metu ar medituodamas po jos.

Tačiau rožiniai ir šaukiniai yra labai aktyvios, į išorę nukreiptos technikos, priešingai kontempliacinėms, į vidų nukreiptoms technikoms. Todėl jos nėra sukurtos duoti jums nedualistines patirtis; jų paskirtis yra padėti jums išspręsti savo dualistinius įsitikinimus, iškviečiant ir nukreipiant dvasinę energiją.

Žinoma, kai išvalysite savo keturis proto lygmenis, įgysite didesnį aiškumą, ir tai atvers kelią įvairiausiems dvasiniams potyriams. Tačiau tai gali užtrukti ne vienus metus, priklausomai nuo to, kiek šlamšto esate sukaupę palėpėje. Todėl išmintinga, naudojantis bet kokia dvasine technika, turėti ne tik kantrybės, bet ir neturėti visiškai jokių prisirišimų prie to, kokio tipo potyrius patirsite, naudodamiesi šia technika.

Priežastis ta, kad nedualistinės būsenos patirties neįmanoma sukelti valingai. Tai nėra magiškos technikos mechaniškas padarinys, ir Dangaus skonio neįmanoma paimti jėga. Nedualistinė patirtis turėtų būti laikoma dovana, kuri gali būti arba gali ir nebūti duota. Jūs negalite šio patyrimo gauti jėga, todėl viskas, ką galite padaryti, yra įvesti savo protą į būseną, kurioje jis būtų kuo jautresnis galimiems potyriams. Ir tik tuomet, kai būsite visiškai neprisirišę prie to, ar dovana bus ar nebus duota, būsite pasiekę maksimalų jautrumą. Štai kodėl dzenbudistai kalba apie tai, kad reikia turėti pradedančiojo protą, kuris būtų atviras spontaniškiems potyriams, užuot šių potyrių reikalavus. Štai kodėl aš sakiau:

Iš tiesų sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip mažas vaikas, neįeis į ją! (Luko 18,17)

Jeigu savo analitiniu protu iškelsite sąlygas, kaip, jūsų manymu, šie potyriai gali ar turi ateiti, jūs tik nustumsite šiuos potyrius nuo savęs. O jeigu, savo emocijomis susikursite lūkestį, kad būtinai turite šiuos potyrius patirti – iš anksto nuteikdami save nusivylimui ar jausmui, kad buvote apgauti, jeigu šios patirties negausite – užblokuosite šiuos potyrius, dar jiems nespėjus ateiti.

Yra daug dvasios ieškotojų, kurie spontaniškai patyrė nedualistinę būseną, kai pirmą kartą atrado dvasinį kelią ar netgi dar anksčiau. Kai kurie iš jų kaip apsėsti ėmė ieškoti šių patirčių, galvodami privalantys jas turėti visą laiką. Kai kurie ieškotojai atsidūrė nesibaigiančiame šių „kulminacinių patirčių“ ieškojimo rate, visą laiką vaikydamiesi tikslo, kiekvieną kartą vis išslystančio jiems pro pirštus. Ir kai pagaliau jie patiria kažkokius potyrius, jaučia, jog jų buvo per mažai, ir iš karto ima trokšti sekančio patyrimo. Kai kurie taip prisiriša prie šių potyrių, kad netgi puola naudotis narkotikais, idant tariamai pakartotų šias patirtis.

Išmintinga žvelgti į dvasinius potyrius kaip turinčius tik vieną tikslą – pademonstruoti jums, kad iš tiesų egzistuoja sąmonės būsena, esanti už normalaus žmogiškojo patyrimo ribų. Tai jums turėtų parodyti, kad dvasinis kelias yra tikras, ir kad kelio pabaigoje jūsų laukia apdovanojimas. Taigi, dvasinė patirtis – net jeigu ją turėjote tik kartą gyvenime – turėtų būti pakankama paskata keliauti dvasiniu keliu – visam gyvenimui.

Kai kuriuos ieškotojus suklaidino netikri guru – ir netgi kitais atžvilgiais tikri guru – paskatindami susikurti lūkestį, kad dvasinės praktikos tikslas yra patirti nedualistines patirtis visą laiką. Jie sukūrė viziją apie žmogų, sėdintį urve Himalajuose, kuris medituodamas patiria nuolatinę palaimą. Iš tiesų yra keletas žmonių, kurių dvasinė misija yra laikyti pusiausvyrą Žemės planetai, būnant įsikūnijime ir nuolatos medituojant.

Tačiau absoliučiai daugumai dvasios ieškotojų – ir pabrėžiu žodžius „absoliučiai daugumai“ – tai nėra jų Dangiškasis planas. Jūs neatėjote čia mėgautis dvasiniais potyriais. Jūs čia atėjote išreikšti savo Kristiškumą, tarnaudami kitiems žmonėms ir padėdami jiems dvasiškai augti. Daryti kažką, kas padėtų pakelti kitų žmonių sąmonę ir apvalyti šią planetą, yra daug svarbiau nei patirti kulminacinius potyrius.

Atkreipkite dėmesį į tai, ką sakau. Dažnai sutinkamas klaidingas požiūris, kad kulminacinės patirtys atves prie dvasinio augimo ir visam laikui pakels jūsų sąmonę aukštyn. Tačiau daugelis žmonių patiria šiuos potyrius ir atranda, kad jiems labai sunku šiuos potyrius integruoti į savo kasdienį gyvenimą ir į normalios sąmonės būseną. Kai kurie ima mėtytis pirmyn ir atgal, tarp savo įprastinio gyvenimo ir paklaikusio kulminacinių patirčių ieškojimo, būdami nelaimingi tiek viename, tiek kitame kraštutinume.

Tačiau realybė tokia, kad kulminacinės patirtys gali būti žalingos jūsų dvasiniam progresui, jeigu nepriimsite jų kaip aprašyta aukščiau. Kaip sakiau, kai kurie žmonės visą dėmesį sukoncentruoja į save ir nuolatos ieško sekančios kulminacinės patirties. Kiti pasikelia į puikybę, galvodami, kad jie turi būti dvasiškai labai pažengę dėl tos praeityje patirtos labai įspūdingos patirties. Jie jaučiasi nusipelnę gauti daugiau tokių patirčių, ir supyksta, kai jos neateina. Toks požiūris tik sustabdys jūsų augimą.

Realybė yra tokia, kad visų dvasios ieškotojų progresas užstrigs tam tikrame lygyje, JEIGU jie nepaliks ego tendencijos koncentruotis į save ir nepradės nesavanaudiškai mėginti nuveikti kažką dėl kitų žmonių ar planetos. Žinoma, daugelis žmonių turi kasdienių rūpesčių, todėl Motinos Marijos rožiniai yra sukurti padėti jums kelti planetinę sąmonę neišeinant iš savo namų.

Tikslas, kurį turime aš ir Motina Marija, yra duoti žmonėms įrankius, kurie jiems padėtų sistematiškai kelti savo sąmonę ir daryti užtikrintą progresą. Mūsų technikos sukurtos laipsniškai kelti jūsų sąmonę, ir jų tikslas nėra duoti jums taip toli už jūsų kasdienės sąmonės išeinančius potyrius, kad jums būtų neįmanoma šių potyrių integruoti. Žinoma, gali būti, kad patirsite dvasinius potyrius, naudodamiesi mūsų įrankiais, tačiau būtų išmintinga jų nesitikėti.

Tikrasis tikslas yra visam laikui pakelti jūsų sąmonę, kad jūsų nuolatinė proto būsena taptų nedualistine patirtimi. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad, kai tai pradės vykti, gali atrodyti, jog kulminacinės patirtys liovėsi. Paties kulminacinės patirties apibrėžimas sako, jog tai yra kažkas, kas išeina už jūsų įprastos patirties ribų. Todėl iš tiesų įmanoma pasiekti ilgalaikę aukštesnę sąmonės būseną, iki galo nesuvokiant, kas vyksta. Tiesiog taip įprantate prie šios aukštesnės sąmonės būsenos, jog tai, kas anksčiau būdavo kulminacinė patirtis, dabar tapo norma, ir jums atrodo, jog šios kulminacinės patirtys liovėsi. Todėl kartais yra gerai pažvelgti atgal ir suvokti, jog padarėte didelį progresą, lyginant su tuo, kur anksčiau buvote savo sąmonėje.

Esminis dalykas yra tas, kad nedualistinė patirtis išeina už dualizmo ribų. Jeigu, atlikdami bet kokią dvasinę praktiką, tikitės ar reikalaujate – ar netgi ilgitės – nedualistinės patirties, esate įstrigę dualizmo karalijoje. Tad kaip gi galite dualistiniu protu pasiekti nedualistinę patirtį? Todėl kuo labiau trokšite nedualistinės patirties, tuo mažesnė tikimybė, kad ją patirsite. Tiktai tuomet, kai atrasite būdą atidėti į šalį savo dualistinius lūkesčius ir reikalavimus, tapsite atviri nedualistinei patirčiai. Dvasinėje srityje, požiūris yra viskas. Tai, ką išsiunčiate į kosminį veidrodį, bus atspindėta jums atgal.

Pastaba iš Kim: Aš asmeniškai turėjau daug nedualistinių patirčių, kalbėdamas šaukinius ir rožinius. Šias technikas praktikavau daugiau kaip 25 metus ir jos daugybę kartų man suteikė nuostabių patirčių, ypač kai medituodavau, pabaigęs iškviesti dvasinę energiją. Man asmeniškai Motinos Marijos rožiniai ir invokacijos labai efektyviai padeda atsiverti dvasinėms patirtims, ypač tada, kai kalbu juos lėtai ir medituoju kalbamus žodžius.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels