WINV04 Motinos Marijos Stebuklų Laisvės Invokacija

Iškvieskite savo tikrąją dvasinę laisvę ir sušvelninkite problemas pasaulyje, ypač susijusias su situacijomis, kurios riboja žmonių laisvę.

Skaitykite mokymą apie šią invokaciją.

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

(Išsakykite asmeninį prašymą)

Viešpaties laisvės malda

Mylimi Dieve Tėve ir Motina, esantys mumyse ir visoje gyvybėje, mes trokštame laisvai maudytis jūsų šviesoje ir meilėje. Trokštame laisvai leisti reikštis dieviškajam individualumui, kuriuo mus apdovanojote iš pradžių. Trokštame būti bendrakūrėjais su jumis, kuriais buvome sukurti būti. Trokštame, kad Motina Žemė taptų laisva įkūnyti dvasinės laisvės ir gausos visai gyvybei Aukso Amžių.

Žinome, kad davei mums laisvą valią, ir todėl turime potencialą tapti daugiau arba mažiau nei buvome sukurti būti. Trokštame būti daugiau, kad tu galėtum būti daugiau per mus. Todėl esame pasirengę atsiskirti nuo iliuzijos, kad Tėvo valia ir įstatymai, Kristaus tiesa ir Materijos šviesa varžo mūsų laisvę ir kūrybinę raišką. Priimame realybę, kad galime atrasti tikrąją laisvę tik Dievo karalystėje, teikiančioje mums amžinąjį gyvenimą. Matome, kad, maištaudami prieš Dievą arba atsiskirdami nuo savo Kūrėjo ir nuo savo Gyvybės Medžio, mes iš tiesų atimame iš savęs laisvę, atimame laisvę iš kitų ir iš Materijos šviesos. Atimame laisvę išreikšti Dievo tobulumą ir suvaržome gyvenimą, įgrūsdami jį į dualizmo protą, antikristo protą.

Mes taip pat prašome Pakylėtųjų Pulkų paimti savo valdžion visus gyvybės Žemės planetoje aspektus. Apnuoginkite antikristo elementus, kad visi juos pamatytų, kad žmonės įgytų laisvę rinktis, ar jie tarnaus Kristui ar antikristui šiame amžiuje. Šaukiame Kristų visoje gyvybėje pakilti ir pakeisti visus antikristo elementus, kurie blokuoja Vandenio Aukso Amžiaus įsikūnijimą. Todėl mes laikome tyrą viziją Žemei. Priimame, kad mumyse ir per mus Aukso Amžius yra įkūnyta realybė, dabar ir amžinai.

Antrasis Kristaus atėjimas jau čia pat

1. Mylimas Jėzau, priimu Gyvąjį Kristų savyje ir kviečiu tave veikti per mane ir įvykdyti savo misiją, pademonstruojant kelią į Kristiškumą. Gyvasis Kristus manyje nuverčia stabmeldystės aukso veršį, kuris trukdo žmonėms matyti Jėzų pavyzdžiu, kuriuo reikia sekti. Tiesa, kad kiekvienas žmogus turi potencialą tapti Gyvuoju Kristumi Žemėje, yra atskleidžiama visiems žmonėms. Netikri pranašai, tie, kurie neigia Gyvąjį Kristų savyje ir kituose, dabar yra teisiami ir paimami iš Žemės. Antrasis Kristaus atėjimas įvyksta per Kristaus būtybes įsikūnijime.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Jau negalės vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes matome akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielas Jėzau, būsime
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Mes skelbiam tavo pergalę
 • Ir Aukso Amžių Žemėje.

2. Mylimas Jėzau, veik per mane ir įvykdyk savo misiją atnešti antrąjį Kristaus atėjimą per žmones įsikūnijime. Gyvasis Kristus manyje pažadina dešimt tūkstančių žmonių, kurie pasiekė savo Kristiškumą. Gyvasis Kristus pažadina milijonus žmonių keliui į Kristiškumą ir pažadina visus žmones Kristaus tiesai. Aš priimu, kad šis pabudimas yra Dievo valia, ir patvirtinu, kad tai yra įkūnyta realybė Žemės planetoje, nes dabar yra priimtinas metas. Antrasis Kristaus atėjimas įvyksta per Kristaus būtybes įsikūnijime.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Jau negalės vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes matome akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielas Jėzau, būsime
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Mes skelbiam tavo pergalę
 • Ir Aukso Amžių Žemėje.

3. Mylimas Jėzau, veik per mane ir įvykdyk savo misiją pašalinti aklus vadus iš Žemės. Gyvasis Kristus manyje šaukia visų antikristo atstovų teismą, ir aš sukuriu poliariškumą čia apačioje tavo teismui Viršuje. Tai, ką suriši Danguje, yra surišama Žemėje per Kristų manyje, ir todėl netikri mokytojai yra pašalinami iš Žemės. Antrasis Kristaus atėjimas įvyksta per Kristaus būtybes įsikūnijime.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Jau negalės vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes matome akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielas Jėzau, būsime
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Mes skelbiam tavo pergalę
 • Ir Aukso Amžių Žemėje.

4. Mylimas Jėzau, veik per mane ir įvykdyk savo misiją prikelti dvasiškai mirusius. Gyvasis Kristus manyje šaukia visus žmones išeiti iš savo mirtingojo aš kapo. Žmonės išsilaisvina nuo aklų vadų bažnyčioje ir valstybėje skleidžiamų hipnotizuojančių kerų, ir gali sekti tikruoju savojo Kristaus AŠ vadu ir Pakylėtaisiais Pulkais. Antrasis Kristaus atėjimas įvyksta per Kristaus būtybes įsikūnijime.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Jau negalės vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes matome akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielas Jėzau, būsime
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Mes skelbiam tavo pergalę
 • Ir Aukso Amžių Žemėje.

5. Mylimas Jėzau, veik per mane ir įvykdyk savo misiją pažadinti visus pažinimo rakto, esančio jų viduje, realybei. Gyvasis Kristus manyje pažadina visus žmones faktui, kad jie gali žinoti tiesą savo širdyje. Žmonės išsilaisvina nuo iliuzijos, kad jiems reikalingi akli vadai, įstatymo aiškintojai, kurie jiems pasakytų, kas yra tiesa. Žmonės siekia tiesos iš savojo Kristaus AŠ ir Pakylėtųjų Pulkų ir todėl tvirtai įstoja į tikrąjį išganymo kelią. Antrasis Kristaus atėjimas įvyksta per Kristaus būtybes įsikūnijime.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Jau negalės vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes matome akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielas Jėzau, būsime
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Mes skelbiam tavo pergalę
 • Ir Aukso Amžių Žemėje.

6. Mylimas Jėzau, veik per mane ir įvykdyk savo misiją atnešti Gyvąjį Žodį į Žemę. Gyvasis Kristus manyje pažadina žmones iš mąstysenos, kuri stabdo Gyvojo Žodžio tėkmę, norėdama priversti jį atitikti žmogiškas nuomones ar egzistuojančius šventraščius. Žmonės yra pažadinami realybei, kad Kristaus tiesa negali būti uždaryta į šventraščius; ją pažinti galima tik per Gyvąjį Žodį. Jėzaus tikrieji mokymai tampa prieinami kiekvienai sielai Žemėje. Tikroji Kristaus evangelija – Gyvasis Žodis yra skelbiamas kiekvienai būtybei. Antrasis Kristaus atėjimas įvyksta per Kristaus būtybes įsikūnijime.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Jau negalės vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes matome akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielas Jėzau, būsime
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Mes skelbiam tavo pergalę
 • Ir Aukso Amžių Žemėje.

7. Mylimas Jėzau, veik per mane ir įvykdyk savo misiją išlaisvinti žmones garbinti vieną tikrąjį Dievą. Gyvasis Kristus manyje nuverčia išorinio Dievo – piktos būtybės danguje – stabą. Kristaus tiesa, kad mes esame bendrakūrėjai su Dievu, tampa prieinama visiems žmonėms. Visi žmonės žino, kad mes nesame darytojai, nes tai AŠ ESU Esatis mumyse yra tikroji darytoja. Antrasis Kristaus atėjimas įvyksta per Kristaus būtybes įsikūnijime.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Jau negalės vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes matome akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielas Jėzau, būsime
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Mes skelbiam tavo pergalę
 • Ir Aukso Amžių Žemėje.

8. Mylimas Jėzau, veik per mane ir įvykdyk savo misiją atskleisti antikristo melus. Gyvasis Kristus manyje nuverčia dualistinius melus, kurie trukdo žmonėms išvysti Kristaus tiesą. Žmonės suvokia, kad be įžvalgumo laisvė neįmanoma, nes žmones klystkeliais nuves netikri pranašai. Žmonės dabar regi Kristaus tiesą, kuri suteikia jiems galią liautis sekus aklais vadais. Antrasis Kristaus atėjimas įvyksta per Kristaus būtybes įsikūnijime.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Jau negalės vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes matome akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielas Jėzau, būsime
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Mes skelbiam tavo pergalę
 • Ir Aukso Amžių Žemėje.

9. Mylimas Jėzau, veik per mane ir įvykdyk savo misiją atnešti taiką į Žemę. Gyvasis Kristus manyje nuverčia karo jėgas. Žmonės yra pažadinami faktui, kad mes visi atėjome iš to paties šaltinio ir esame Dievo Kūno Žemėje dalis. Žmonės dabar mato, kad tai, ką jie daro kitiems, jie iš tiesų daro sau. Antrasis Kristaus atėjimas įvyksta per Kristaus būtybes įsikūnijime.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Jau negalės vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes matome akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielas Jėzau, būsime
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Mes skelbiam tavo pergalę
 • Ir Aukso Amžių Žemėje.

10. Mylimas Jėzau, veik per mane ir įvykdyk savo misiją išmokyti žmones Meilės Įstatymo. Gyvasis Kristus manyje pažadina žmones realybei, kad visata yra veidrodis. Tai, ką darome kitiems, kosminis veidrodis mums atspindi atgal, ir būtent kovos jausmas sukuria pačią kovą. Žmonės dabar tampa laisvi priimti tiesą, kad Tėvui malonu dovanoti jiems savo karalystę, ir visas skurdas yra išvejamas iš Žemės. Antrasis Kristaus atėjimas įvyksta per Kristaus būtybes įsikūnijime.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Jau negalės vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes matome akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielas Jėzau, būsime
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Mes skelbiam tavo pergalę
 • Ir Aukso Amžių Žemėje.

11. Mylimas Jėzau, veik per mane ir įvykdyk savo misiją suteikti visiems žmonėms gausingą gyvenimą. Gyvasis Kristus manyje pažadina žmones tikrajai Dvasios gausai. Todėl žmonės mato, kad jie negali tarnauti Dievui ir mamonai. Jie tampa laisvi pirmiausia ieškoti Dievo karalystės, žinodami, kad visa kita jiems bus pridėta. Antrasis Kristaus atėjimas įvyksta per Kristaus būtybes įsikūnijime.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Jau negalės vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes matome akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielas Jėzau, būsime
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Mes skelbiam tavo pergalę
 • Ir Aukso Amžių Žemėje.

12. Mylimas Jėzau, veik per mane ir įvykdyk savo misiją atnešti Aukso Amžių į Žemę. Gyvasis Kristus manyje pažadina žmones dvasinių ciklų realybei. Visi tikrieji dvasios ieškotojai dabar mato, kad, kol nebūsime išmokę Žuvų amžiaus pamokų, tol negalėsime įžengti į Vandenio sąmonę. Todėl visi dvasingi žmonės žino, kad asmeninis Kristiškumas yra raktas į Vandenio Aukso Amžiaus atėjimą. Antrasis Kristaus atėjimas įvyksta per Kristaus būtybes įsikūnijime.

 • Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Jau negalės vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Mes matome akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 •  
 • Mielas Jėzau, būsime
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Mes skelbiam tavo pergalę
 • Ir Aukso Amžių Žemėje.

Gyvasis Kristus laimėjo Žemėje

 • 1. Mielas Jėzau, tu laimėjai,
 • Dievas pažadino kiekvieną.
 • Antrasis atėjimas čia
 • Kristaus būtybių šviesoje.

 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.

 • 2. Negali jau vadai akli
 • Žmonijos skaldyt ir valdyt.
 • Vidiniu Kristum sekame,
 • Visiems jo tiesą nešame.

 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.

 • 3. Mes regime akim viena,
 • Kristaus tiesa išlaisvina.
 • Jo žinią šaukiam nuo stogų,
 • Ir tampam gyvu pavyzdžiu.

 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.

 • 4. Mielasis Jėzau, būsime,
 • Kristaus būtybės Žemėje.
 • Gyvybę Žemėj giname,
 • Antrasis atėjimas čia.

 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.

 • 5. Žuvų mes deglą nešame,
 • Vandeniui kelią tiesiame.
 • Ir meilėj su Sen Žermenu
 • Valdysit Žemę Teisingumu.

 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.

 • 6. Žemėj pergalė laimėta,
 • Aukso amžius jau pradėtas,
 • Vidinio Kristaus laisvėje
 • Mes esam Dievo Esatyje.

 • Gyvasis Kristus manyje,
 • Jo ženklas mano kaktoje,
 • Jo meilė mano širdyje,
 • Vykdau aš Jėzaus misiją.

 • Kristus atėjęs manyje,
 • Šviečiu jo šviesą minioje.
 • Ugnis jo meilės tobula,
 • Praryja baimę būt jame.

(PASTABA: Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite jį sukalbėti tiek kartų kiek norite, prieš toliau tęsdami invokaciją.)

Motinos Šviesa keliama aukštyn visoje gyvybėje

1. Mylima Motina Marija, pagarbinu Motinos liepsną visuose. Gyvasis Kristus ima viešpatauti manyje ir kelia Motinos Šviesą aukštyn, kad ji išreikštų tik tyrą viziją, laikomą visuotiniame Kristaus prote. Motinos Šviesa transcenduoja bet kokį smerkimą, kaltinimus ir diskriminaciją, kurie buvo nukreipti į moteris. Dangiškoji Motina pažadina visus žmones realybei, kad vyrai ir moterys yra vienodai vertingi Dievo akyse. Motinos Šviesa dabar įkūnija Aukso Amžių Žemėje.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

2. Mylima Motina Marija, Gyvasis Kristus manyje kelia aukštyn Motinos Šviesą, kad ji išreikštų tiktai tyrą viziją. Motinos Šviesa transcenduoja bet kokią tendenciją kaltinti moteris dėl Žmogaus Nuopolio. Dangiškoji Motina pažadina visus žmones realybei, kad kiekvienas žmogus nupuolė dėl savo priimtų sprendimų. Todėl moterys yra pilnai vertos ir sugebančios užimti postus bažnyčioje ir valstybėje. Motinos Šviesa dabar įkūnija Aukso Amžių Žemėje.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

3. Mylima Motina Marija, Gyvasis Kristus manyje kelia aukštyn Motinos Šviesą, kad ji išreikštų tiktai tyrą viziją. Motinos Šviesa transcenduoja kultūrinius įsitikinimus, kad dukterys neturi jokios vertės ir kad moterys turėtų būti pavaldžios vyrams. Dangiškoji Motina pažadina visus žmones, idant jie galėtų subalansuoti plėtimosi ir traukimosi jėgas savo esybėje. Motinos Šviesa dabar įkūnija Aukso Amžių Žemėje.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

4. Mylima Motina Marija, Gyvasis Kristus manyje kelia aukštyn Motinos Šviesą, kad ji išreikštų tiktai tyrą viziją. Motinos Šviesa transcenduoja bet kokį seksualinį moterų išnaudojimą ir bet kokią diskriminaciją moterų atžvilgiu. Dangiškoji Motina pažadina visus žmones realybei, kad tiek vyrai, tiek ir moterys turi dangiškąjį potencialą ir yra be galo vertingi Dievo akyse. Motinos Šviesa dabar įkūnija Aukso Amžių Žemėje.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

5. Mylima Motina Marija, Gyvasis Kristus manyje kelia aukštyn Motinos Šviesą, kad ji išreikštų tiktai tyrą viziją. Motinos Šviesa transcenduoja bet kokį maištą prieš vyrų ir moterų teisėtas dvasines roles. Dangiškoji Motina pažadina visus žmones realybei, kad tiek vyrai, tiek ir moterys turi paklusti juose esančiai AŠ ESU Esačiai. Motinos Šviesa dabar įkūnija Aukso Amžių Žemėje.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

6. Mylima Motina Marija, Gyvasis Kristus manyje kelia aukštyn Motinos Šviesą, kad ji išreikštų tiktai tyrą viziją. Motinos Šviesa transcenduoja bet kokią nepagarbą gyvybei, taip pat ir negimusio vaiko gyvybei. Dangiškoji Motina pažadina visus žmones realybei, kad Žemė yra sukurta išmaitinti dešimt milijardų žmonių. Motinos Šviesa dabar įkūnija Aukso Amžių Žemėje.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

7. Mylima Motina Marija, Gyvasis Kristus manyje kelia aukštyn Motinos Šviesą, kad ji išreikštų tiktai tyrą viziją. Motinos Šviesa transcenduoja bet kokią nepagarbą vaikui ir visas priežastis, dėl kurių vaikai yra išnaudojami, dėl kurių jie patiria badą ir skurdą. Dangiškoji Motina pažadina visus žmones realybei, kad tai, ką darome vaikams, darome Dievui, nes jų yra Dievo karalystė. Motinos Šviesa dabar įkūnija Aukso Amžių Žemėje.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

8. Mylima Motina Marija, Gyvasis Kristus manyje kelia aukštyn Motinos Šviesą, kad ji išreikštų tiktai tyrą viziją. Motinos Šviesa transcenduoja bet kokį vaikų išnaudojimą seksui, pornografijai, darbui ar vergovei. Dangiškoji Motina pažadina visus žmones realybei, kad tie, kurie naudoja prievartą prieš nekaltuosius, sėja vėją ir pjaus vėtrą. Motinos Šviesa dabar įkūnija Aukso Amžių Žemėje.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

9. Mylima Motina Marija, Gyvasis Kristus manyje kelia aukštyn Motinos Šviesą, kad ji išreikštų tiktai tyrą viziją. Motinos Šviesa transcenduoja bet kokį piktnaudžiavimą Motina Žeme pelnui ar trumpalaikei naudai gauti. Dangiškoji Motina pažadina visus žmones realybei, kad Tėvui malonu dovanoti mums savo karalystę, ir kad mums nereikia jos grobti jėga. Motinos Šviesa dabar įkūnija Aukso Amžių Žemėje.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

10. Mylima Motina Marija, Gyvasis Kristus manyje kelia aukštyn Motinos Šviesą, kad ji išreikštų tiktai tyrą viziją. Motino Šviesa transcenduoja visą negatyvią energiją, kuri sukelia disbalansą gamtoje, ekstremalias oro sąlygas ir gamtos kataklizmus. Dangiškoji Motina pažadina visus žmones realybei, kad žmonija kolektyviai sukuria visas netobulas sąlygas Žemėje. Motinos Šviesa dabar įkūnija Aukso Amžių Žemėje.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

11. Mylima Motina Marija, Gyvasis Kristus manyje kelia aukštyn Motinos Šviesą, kad ji išreikštų tiktai tyrą viziją. Motinos Šviesa transcenduoja bet kokią neapykantą Motinai ir bet kokią tendenciją žmonėms laikyti Motinos Šviesą juos ribojančia jėga ar priešu. Dangiškoji Motina pažadina visus žmones realybei, kad, kai susideriname su AŠ ESU Esatimi, Motinos Šviesa džiūgauja, galėdama duoti mums gausingą gyvenimą. Motinos Šviesa dabar įkūnija Aukso Amžių Žemėje.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

12. Mylima Motina Marija, Gyvasis Kristus manyje kelia aukštyn Motinos Šviesą, kad ji išreikštų tiktai tyrą viziją. Motinos Šviesa transcenduoja bet kokią tendenciją varžyti gyvybės tėkmę, nukreipiant ją į antikristo stabus, neleidžiant jai tekėti į tyrą viziją. Dangiškoji Motina pažadina visus žmones realybei, kad Jėzus atėjo tam, kad pakeltų aukštyn Motinos Šviesą, ir tiktai pakėlus Motinos Šviesą aukštyn, bus išpildytas Vandenio potencialas. Motinos Šviesa dabar įkūnija Aukso Amžių Žemėje.

 • Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Maudosi siela palaimos sraute.
 • Ramybė saulės rezginy,
 • Sunkumų nebėra širdy.
 •  
 • Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Kakta spinduliuoja smaragdo žalia.
 • Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.

Motinos Šviesa aukštyn visuose keliama

 • 1. Sveika Marija, prakilni,
 • Motinos Šviesą aukštyn keli.
 • Šviesa pusiausvyroj tekės,
 • Harmonijoj siela žėrės.
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 • 2. Pagrindo čakra tyriausia balta,
 • Iš žiedlapių ketverto liejas šviesa.
 • Motina lenkiasi meilėj tyroj
 • Dievui Tėvui Aukštybių šviesoj.
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 • 3. Maudosi siela palaimos sraute,
 • Violetinės liepsnos šviesoj ryškioje.
 • Siela kvėpuoja Dievo ore tyrame,
 • Laisvę ji jaučia Motinos skraite.
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 • 4. Ramybė saulės rezginy,
 • Baimė ir pyktis jau paleisti.
 • Šventoji dešimtis įstabiai sužydės,
 • Purpuru, auksu viską nušvies.
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 • 5. Sunkumų nebėra širdy
 • Marijos meilės apsupty.
 • Dvylika žiedlapių rožės skaisčių,
 • Susitinka siela su jaunikiu.
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 • 6. Gerklė liepsnoja ugnim mėlyna,
 • Visad teisinga Dievo valia.
 • Dievo galia meilės veiksmu
 • Iš Aukščiau ji atskrieja Kristaus vedimu.
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 • 7. Kakta spinduliuoja smaragdo žalia,
 • Sekame Kristaus mes vizija.
 • Ir Dievo plano tobulume,
 • Žmogui Jo meilę jaučiame.
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 • 8. Karūna mainosi aukso spalvom,
 • Žiedlapių tūkstantis skleidžias bangom.
 • Karūnoje Budą regime,
 • Apsiaustą dangišką segintį.
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 • 9. Motinos Šviesos ir Budos vienovė,
 • Tamsos jėgų neįveikiama tvirtovė.
 • Drauge su Jėzumi ir Sen Žermenu,
 • Jie Aukso Amžių atneša kartu.
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.
 • 10. Motinos lūpų švelniam bučiny,
 • Amžina laimė dega širdy.
 • Erdvėj sklandau įstabioje
 • Šventų garsų apsuptyje.
 • O Motina Marija, laisvę jaučiam,
 • Minčių, jausmų audra jau nebesiaučia.
 • Jau nekartojam įpročių žalingų,
 • Paliekam kevalą žmonių mirtingų.

 • Upe gyvenimo mes amžinybėj plaukiam
 • Aukštyn, aukštyn ji stiebtis, augti šaukia.
 • Dangus visai čia pat, jis mumyse,
 • Šlovė visai gyvybei skamba Danguje.

 • Koda:
 • Malone Motinos begaline,
 • Už laiko ir erdvės pakilome.
 • Juk Budos prigimtis visuos
 • Kilti aukštyn mane vilios,
 • Kristaus būtybėmis tampame
 • Ir Aukso Amžių nešame.

(PASTABA: Sukalbėkite visą šį šaukinį bent vieną kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų, kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

Laisvės amžius jau čia pat

1. Mylimas Sen Žermenai, pasiųsk Laisvės Liepsnos potvynio bangą į Žemę ir sudegink priešus viduje ir išorėje, kurie trukdo man patirti tikrąją Kristaus sąmonės dvasinę laisvę. Noriu būti laisvas ir noriu atsiskirti nuo savojo ego ir antikristo proto iliuzijų. Todėl sakau: „Sen Žermenai, nutrauk nuo manęs mano pseudo aš ir pažadink mane tikrosios dvasinės laisvės realybei.“ Arkangele Mykolai, pašalink netikrą Žalčių hierarchiją iš Žemės. Patvirtinu, kad Laisvės Liepsna viešpatauja Žemėje.

 • O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

2. Mylimas Sen Žermenai, pažadink visus žmones jų Kristaus potencialui ir potencialui Žemei įkūnyti laisvės, taikos ir klestėjimo Aukso Amžių. Kristus manyje pažadina tuos, kurie atėjo į įsikūnijimą prisidėti prie Aukso Amžiaus bendrakūrimo šiuo metu. Arkangele Mykolai, pašalink netikrą tamsuoliškumo hierarchiją iš Žemės. Patvirtinu, kad Laisvės Liepsna viešpatauja Žemėje.

 • O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

3. Mylimas Sen Žermenai, pažadink visus žmones suvokimui, kad mes turime bendrakurti Aukso Amžių, leisdami Kristaus protui pasiekti pergalę mumyse ir visuomenėje. Kristus manyje įkvepia visus žmones nustoti galvoti, kad jie yra patys sau įstatymas, ir atsiskirti nuo antikristo proto, kuris buvo pavergęs žmoniją ištisus tūkstantmečius. Arkangele Mykolai, pašalink netikrą antikristo hierarchiją iš Žemės. Patvirtinu, kad Laisvės Liepsna viešpatauja Žemėje.

 • O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

4. Mylimas Sen Žermenai, pažadink visus žmones suvokimui, kad žmogaus kūnas yra įrankis mūsų dvasinių pamokų mokymuisi ir Aukso Amžiaus bendrakūrimui. Kristus manyje įkvepia visus žmones išsilaisvinti nuo vergavimo pojūčiams ir niekada nesibaigiančių kūniškų įgeidžių ir malonumų tenkinimo. Arkangele Mykolai, pašalink netikrą malonumų kulto hierarchiją iš Žemės. Patvirtinu, kad Laisvės Liepsna viešpatauja Žemėje.

 • O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

5. Mylimas Sen Žermenai, pažadink visus žmones suvokimui, kad religija yra skirta padėti mums užmegzti tiesioginį, asmeninį ryšį su Dievu. Kristus manyje įkvepia visus žmones siekti dvasinės laisvės, idant jie galėtų sėdėti po savo pačių Kristaus AŠ ir AŠ ESU Esaties vynmedžiu, taikydami dvasinius įstatymus, kuriuos Dievas įrašė jų esybės klostėse. Arkangele Mykolai, pašalink netikrą religijos hierarchiją iš Žemės. Patvirtinu, kad Laisvės Liepsna viešpatauja Žemėje.

 • O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

6. Mylimas Sen Žermenai, pažadink visus žmones suvokimui, kad mokslo paskirtis yra padėti mums suprasti, kaip galėtume pasinaudoti materialiais dėsniais, idant įkūnytume gausingą gyvenimą visiems. Kristus manyje įkvepia visus žmones palikti nesibaigianti turtų ir kontrolės vaikymąsi, ir atsiskirti nuo sąmonės, neigiančios mūsų dieviškumą. Arkangele Mykolai, pašalink netikrą mokslo hierarchiją iš Žemės. Patvirtinu, kad Laisvės Liepsna viešpatauja Žemėje.

 • O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

7. Mylimas Sen Žermenai, pažadink visus žmones suvokimui, kad technologijos tikslas yra suteikti mums materialinę laisvę ir gausą, idant galėtume savo dėmesį sukoncentruoti dvasiniam augimui siekti. Kristus manyje įkvepia visus žmones atsiskirti nuo sąmonės, kuri naudojasi technologija karo ginklų ir visuomenės kontroliavimo įrankių kūrimui. Arkangele Mykolai, pašalink netikrą karo kurstytojų hierarchiją iš Žemės. Patvirtinu, kad Laisvės Liepsna viešpatauja Žemėje.

 • O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

8. Mylimas Sen Žermenai, pažadink visus žmones suvokimui, kad turime teisę į gausingą gyvenimą. Mums keliant savo sąmonę, Pakylėtieji Pulkai mums perduos universalios energijos šaltinį, kuris visus aprūpins nemokama ir neišsenkančia energija. Kristus manyje įkvepia visus žmones atsiskirti nuo nepriteklių sąmonės ir įkvepia juos reikalauti, kad nauja technologija būtų naudojama visų gerovei, užuot buvusi naudojama nedidelio elito pasipelnymui. Arkangele Mykolai, pašalink netikrą monopolijų ir elitizmo hierarchiją iš Žemės. Patvirtinu, kad Laisvės Liepsna viešpatauja Žemėje.

 • O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

9. Mylimas Sen Žermenai, pažadink visus žmones suvokimui, kad valdžios paskirtis yra tarnauti Kristui visuose žmonėse, užtikrinant galimybę jiems dvasiškai augti. Kristus manyje įkvepia visus žmones atsiskirti nuo sąmonės, kuri naudojasi valdžia visuomenei pavergti ir apdalinti privilegijomis nedidelį elitą. Arkangele Mykolai, pašalink netikrą valdžios maklerių hierarchiją iš Žemės. Patvirtinu, kad Laisvės Liepsna viešpatauja Žemėje.

 • O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

10. Mylimas Sen Žermenai, pažadink visus žmones suvokimui, kad švietimo paskirtis yra apšviesti žmones, suteikiant jiems dvasinę tiesą, kuri juos išlaisvins. Kristus manyje įkvepia visus žmones atsiskirti nuo sąmonės, kuri programuoja žmones neigti savo dvasinį potencialą. Arkangele Mykolai, pašalink netikrą dvasinės ir intelektualinės puikybės hierarchiją iš Žemės. Patvirtinu, kad Laisvės Liepsna viešpatauja Žemėje.

 • O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

11. Mylimas Sen Žermenai, pažadink visus žmones suvokimui, kad žiniasklaidos paskirtis yra ginti žmones ir jų dvasinę laisvę. Kristus manyje įkvepia visus žmones atsiskirti nuo sąmonės, kuri naudojasi žiniasklaida, laikydama žmones dvasinių tiesų neišmanyme arba skleisdama antikristo melus. Patvirtinu, kad Laisvės Liepsna viešpatauja Žemėje.

 • O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

12. Mylimas Sen Žermenai, pažadink visus žmones suvokimui, kad tikra laisvė nereiškia principų nebuvimo. Kristus manyje įkvepia visus žmones atsiskirti nuo sąmonės, kuri į Dievo įstatymus žiūri kaip į jų laisvės apribojimą, skatindama žmones sukilti prieš dieviškuosius įstatymus, kurių paskirtis yra apsaugoti mūsų laisvę nuo antikristo tironijos. Arkangele Mykolai, pašalink netikrą Maišto Dvasios hierarchiją iš Žemės. Kristus manyje pažadina visus žmones realybei, kad mes buvome sukurti būti bendrakūrėjais su Dievu, dirbančiais kosminės hierarchijos prieglobstyje ir besinaudojančiais Dievo įstatymais Aukso Amžiaus Žemėje bendrakūrimui. Patvirtinu, kad Laisvės Liepsna viešpatauja Žemėje.

 • O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 •  
 • O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.

Žemė užsklęsta Laisvės Liepsnoje

 • 1. O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Violetinė liepsna yra planas tavo,
 • Išaukštinti Kristų širdyje kiekvieno.
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.
 • 2. Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu su Jėzum rodai kelią,
 • Naujos dienos jis aušrą žeria.
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.
 • 3. Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 • Kur laisvės liepsna viešpataus –
 • Išauš didi svajonė Dangaus.
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.
 • 4. O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Iš jūsų Aukštai teka žemai,
 • Palaikome srautą ištikimai.
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.
 • 5. Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Paveikta josios spindulių,
 • Nubunda rasė AŠ ESU.
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.
 • 6. Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.
 • Tamsybių vieton veržias šviesa,
 • Kosmosas visas užpildytas ja.
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.
 • 7. O Sen Žermenai, mūsų širdy,
 • Laisvės liepsna dega ryški,
 • Ir Aukso Amžiaus apsupty,
 • Laisvi mes tampame visi.
 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

(PASTABA: Sukalbėkite visą šaukinį bent vieną kartą. Galite jį sukalbėti tiek kartų kiek norite, prieš toliau kalbėdami rožinį.)

 

Žemė yra Viešpaties ir Jo pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen.

Užsklanda

Mylimas Jėzau, Kristaus mumyse mums suteiktais įgaliojimais patvirtiname, kad Žemė yra užsklęsta Kristaus tiesos krištoliniame aiškume. Mylima Motina Marija, patvirtiname, kad Žemė yra užsklęsta tyroje vizijoje ir kad Motinos Šviesa visoje gyvybėje yra pakeliama į tobulą harmoniją ir pusiausvyrą. Mylimas Gautama Buda, patvirtiname, kad Motinos Šviesa susivienija su Buda karūnoje, ir kad laikas bei erdvė dabar atvaizduoja tavo tobulą taiką ir besąlyginę Motinos meilę. Mylimas Arkangele Mykolai, patvirtiname, kad Žemė yra užsklęsta Mėlynoje Dievo Valios ir apsaugos Liepsnoje. Mylimas Sen Žermenai, patvirtiname, kad Žemė yra užsklęsta tavo Laisvės Liepsnoje ir kad visa gyvybė yra laisva būti daugiau per tikrąją širdies alchemiją. Tėvo, Motinos, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu, tai atlikta, tai įvykdyta ir tai užsklęsta, nes tai ištarė Viešpaties, Gyvojo Kristaus manyje lūpos.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com