Tvaraus augimo iškvietimas Amerikos ekonomikoje

Parsisiųskite pdf arba epub failus.Dangiškojo Vyriškumo, Dangiškojo Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Dangiškojo Moteriškumo besąlyginės meilės vardu, Amen.

Arkangelo Mykolo, Mokytojo MOR, Jėzaus Kristaus, Motinos Marijos, Sen Žermeno, Gautamos Budos, Dhjani Budų, Maraitay, Didžiojo Dieviškojo Vedlio ir visos Pakylėtųjų Pulkų dvasios vardu, kviečiu masinį amerikiečių nubudimą, kad jie galėtų pamatyti, kaip dualistinė sąmonė iškreipė finansų sistemą, sukurdama nesubalansuotą ekonomiką, kuri visą turtą sukoncentruoja į nedidelio elito rankas, visą visuomenę laikydama skurde.

(Aprašykite specifines situacijas ir vietas, į kurias norite, kad ši invokacija atneštų pokyčius.)

Dievas yra Motina ir Tėvas

 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Jie neatskirai, jie – vienas.

 • Mes pagimdyti sąjungos šventos,
 • Jų meilė mus kely globos.
 • Gyvenimo gausingo dovana
 • Nesantaiką numalšo mumyse.
 • Pažadinti vandens gaivaus,
 • Iš sapno bundame baisaus.
 • Mes matome – gyvybė juk viena,
 • Tad pergalinga aušta jau diena.
 • Pas Dievą grįžtame keliu,
 • Visų šventųjų pramintu.
 • Mes Dievo kūnas esam čia,
 • Per mus atgimsta planeta,
 • Į meilės aukso amžių tvirtą,
 • Dangaus palaiminimais apipiltą.
 • Mes padedam žmonėms matyti,
 • Jog tik vienovė realybė,
 • Ir tik vienovėj būdami,
 • Pilnatvėj būsim amžini.
 • Ir Žemė jau pagijusi visa,
 • Gyvybė Dievo tobula yra.

 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Kiekvienam' mes matom Dievą.

1 dalis

1. Sen Žermeno vardu, prašau nuplėšti šydą kolektyvinėje sąmonėje, idant amerikiečiai nubustų suvokimui, jog egzistuoja valdžios elitas, kurio nariai yra visiškai nugrimzdę į dualistinę sąmonę. Elito nariai tvirtai tiki, kad jų ego iliuzijos yra absoliuti tiesa. Jie mano išsikėlę save į aukščiausią statusą, kuriame gali apibrėžti tiesą be Dievo.

 • Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
 • Mano širdy vieta tau skirta.
 • Sąmonė mano vieninga, tvirta,
 • Tavoji meilė ištikima.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad visuomenės stabmeldiškas elito garbinimas, laiko visuomenę įstrigusią iliuzijoje, jog mums reikia elito, kuris stovėtų tarp mūsų ir Dievo. Tai yra melas, kad negalime eiti vidun į savo širdį ir atrasti Dievo tiesiogiai, nes jį tegalime pažinti per išorinę religiją ir jos dvasininkiją, net ir per mamonos religiją.

 • Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
 • Vienovėj su tavo realybe.
 • Baimė jokia nestabdo manęs,
 • Palieku pasaulio visas grandines.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad stabmeldystė yra centrinė problema bet kokioje ekonominėje krizėje. Tai sukuria tikėjimą, jog tam tikros kompanijos ir institucijos yra „pernelyg didelės, kad žlugtų,“ ir todėl privalo įsikišti valstybė ir paremti jas žmonių pinigais. Melas, kad amerikiečiai negali išgyventi be elito, neleidžia mums susigrąžinti savo Dievo Valdžios.

 • Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
 • Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
 • Nuskaistinki čakras savo ugnim,
 • Aš noriu matyti vidinėm akim.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad stabilumas nėra tiek svarbus kaip augimas. O kartais augimas reiškia, kad, jeigu žmonės laikosi įsikibę į senąsias sistemas, šios sistemos privalo būti sugriautos, idant visuomenė taptų laisva judėti pirmyn.

 • Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
 • Šviesai sakau: kilki aukštyn.
 • Širdį aš savo plečiu nuolatos,
 • Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, nors yra geriau turėti sklandų perėjimą nuo dabartinės ekonominės sistemos į aukso amžiaus ekonomiką, tai galės įvykti tik tuomet, jeigu išmoksime pamoką, kad privalome neremti elito sukurtų institucijų. Privalome siekti aukštesnių principų, kurie yra aukščiau už dualistinę sąmonę.

 • Arkangele Mykolai, mano širdy,
 • Aš su tavim amžinoj vienaty.
 • Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
 • Naujo gyvenimo pradžią matau.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad buvome užprogramuoti priimti stygiaus sąmonę, kurią skleidžia elitas, trokštantis iškelti save virš žmonių. Tačiau dabartinis nelygus turto ir privilegijų paskirstymas negali egzistuoti gausingame Dievo gyvenime. Jis tegali egzistuoti tik tuomet, kai esame atstūmę gausingą gyvenimą, kadangi tikime stygiaus iliuzija.

 • Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
 • Praskrodi tamsą vienu ypu.
 • Kristiškumo savo kantriai siekiu,
 • Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad lygus turto paskirstymas nėra socialistinė svajonė, kuomet valstybė yra uzurpavusi mūsų AŠ ESU Esaties vietą. Tai yra tikrasis Aukso Amžiaus realizmas, kuomet žmonės suvokia, jog turime priėjimą prie Dievo galios savyje, ir todėl galime atnešti gausingą gyvenimą nepriklausomai nuo Žemėje egzistuojančio elito.

 • Arkangele Mykolai, tavo sparnuos,
 • Paleidžiu viską vibracijos žemos.
 • Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
 • Amžiną dainą mūsų širdžių.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad mums nereikalingas elitas, kuris valdytų komplikuotą finansų sistemą, kurią jie patys ir sukūrė, idant nuslėptų savo intencijas ir manipuliacijas nuo žmonių. Nes net ir pats elitas taip susipainiojo savo finansinių instrumentų sudėtingume ir godumo sąmonėje, jog nebesugeba tiksliai įvertinti šių instrumentų rizikos, kas atveda prie krizės, keliančios grėsmę ekonomikai.

 • Arkangele Mykolai, dvasios namų
 • Atverki duris po klajonių ilgų.
 • Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
 • Gyvenimo savo poemą kuriu.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, kai esame stabmeldystės būsenoje, aklai sekdami aklais vadais ir leisdami jiems valdyti ekonomiką, tėra tik laiko klausimas, kol elitas įvarys save ir pasaulį į kampą, iš kurio nebus lengvo būdo ištrūkti – ištrūkti bus įmanoma tik per visišką sistemos žlugimą.

 • Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
 • Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
 • Nužengusi kosmoso didi dvasia,
 • Į tolimą kelią paimki mane.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

2 dalis

1. Sen Žermeno vardu, prašau nuplėšti šydą kolektyvinėje sąmonėje, idant amerikiečiai nubustų suvokimui, kad pamoka, kurią galime išmokti iš Babelio bokšto istorijos, yra ta, kad, kai statome finansų sistemą be Kristaus sąmonės pamatų – statome ją ant antikristo sąmonės smėlio – mūsų kūrinys sugrius nuo savo paties svorio.

 • O Kosmine Motina, gongą muši,
 • Namo sugrįžti mane kvieti.
 • Žinau, kad myli mane švelniai,
 • Ir žinojime šiam skrieju laisvai.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

2. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad mūsų finansų sistemos varomoji jėga yra nežabotas, aklas godumas. Šis godumas iškreipė ekonomiką iki tokio taško, kuomet nebėra įmanoma tiksliai įvertinti verslo darymo rizikos. Nes rizika buvo plačiai išsklaidyta ir tuo būdu užmaskuota, ir todėl niekas nežino, kas iš tiesų vyksta.

 • O Kosmine Motina, laikyki tvirtai,
 • Su tavo šviesa rezonuoju darniai.
 • Muzikoj tavo širdis nuplauta,
 • Tavąją meilę visiems skleisdama.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

3. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad tariamo augimo ir pelno ciklas galės tęstis tik tol, kol žmonės ir sistema aklai tikės jo galimybe tęstis amžinai. Tačiau jis buvo pastatytas ne tik ant elito aklumo ir godumo, bet taip pat ir ant žmonių aklumo ir godumo. Žmonės manė, kad, investuodami savo santaupas ir pensijų planus į akcijų biržą, rizikos draudimo fondus ir investicinius fondus, galės gauti kažką už nieką.

 • O Kosmine Motina, vienatyje,
 • Saulės liepsna tavoje širdyje.
 • Mano esybė vibruoja žodžiu,
 • Išdidintu tavo šventuoju garsu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

4. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad žmonės turi liautis sekti tais, kurie yra apakinti sąmonės, norinčios gauti kažką už nieką, kas iš tiesų yra godumo esmė. Elitas nebenori dirbti už teisingą atlygį, kurį gautų, keldamas visą gyvybę aukštyn. Jie nori gauti atlygį nedirbdami, jie nori trumpesnio kelio, o tai kelia grėsmę visai ekonominei sistemai.

 • O Kosmine Motina, aš jau girdžiu,
 • Tylųjį garsą Sferų Šventų.
 • Kosminį Gaudesį aš jau girdžiu,
 • Ir savąjį ego ryžtu įveikiu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

5. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad žmonės, kurie yra apakinti godumo, galvoja, kad viskas yra leidžiama – kad reikia siekti to, iš ko galima gauti pelną trumpalaikėje perspektyvoje. Nes, jeigu jūs to nedarysite, tuomet tai darys visos kitos kompanijos finansų pasaulyje, ir atrodys, kad jos yra geresnėje padėtyje už jus.

 • O Kosmine Motina, namo paimk,
 • Šventuoju OM garsu apkabink.
 • Garsų šaltinis kelia aukštyn,
 • Mano taurė dega ugnim.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

6. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad pelnas, kuris buvo paviešintas, nebuvo tikras pelnas. Tai buvo įsivaizduotas pelnas, nes rizika buvo užmaskuota iki tokio taško, kuomet rodosi, kad bet kokius nuostolius galima perkelti į sekančius metus, sukuriant gero balanso ataskaitą šiais metais. Todėl niekas nesugeba matyti, kas nutiks ateityje, nesugeba matyti, kad žudome žąsį, dedančią auksinius kiaušinius.

 • O Kosmine Motina, būsiu savim,
 • Simfonijos kosmoso šventa dalim.
 • Tad AŠ ESU instrumentu,
 • Garsą aukštybių griežiančiu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

7. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad aklumas yra neišvengiamas godumo palydovas. Nes aklumas tegali būti paremtas iliuzija, ir visos iliuzijos tik dar labiau sustiprina aklumą. Godumas yra paremtas atskirojo aš iliuzija, kuomet mums atrodo įmanoma įgyti pranašumą sau ir savo kompanijai, nepaisant to, kas nutiks kitiems žmonėms ar pačiai sistemai.

 • O Kosmine Motina, atverti sakau,
 • Vartus į muzikos menę prašau.
 • Gyvybės spiralės būsiu dalim,
 • Kylančios greitai žvaigždžių skliauto link.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

8. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad pinigų valdytojai sukūrė ekonomiką, kuri yra paremta ta pačia sąmone ir tuo pačiu principu, kuriais yra grįsti azartiniai lošimai. Tai yra troškimas gauti kažką už nieką, kuomet įdedate nedidelę, regimai nereikšmingą investiciją, ir tikitės sulaukti milžiniškos grąžos.

 • O Kosmine Motina, suderink stygas,
 • Esybė mano dainuoja dainas.
 • Tavo daina aidi many,
 • Kosminės meilės šventam džiugesy.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

9. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, užmaskuodami finansinius instrumentus, pinigų valdytojai įėjo į šią azartinių lošimų būseną. Jie manė, jog, kadangi investuoja pasiskolintus pinigus, ir kadangi užmaskavo riziką, tai yra nereikšminga investicija, turinti potencialą atnešti labai didelį pelną.

 • O Kosmine Motina, myliu tave,
 • Svyruoti neleidžia meilės daina.
 • Pripildai mane šventąja nata,
 • Vienišumo nejausiu jau niekada.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

3 dalis

1. Sen Žermeno vardu, prašau nuplėšti šydą kolektyvinėje sąmonėje, idant amerikiečiai nubustų suvokimui, kai Volstritas pradėjo investuoti pasiskolintus pinigus – pinigus, kurie buvo sukurti iš nieko – pamažu jie sukūrė netikrą pažadą, kad visi, kurie investuos į šiuos naujus finansinius instrumentus, gaus pelną. Tai yra neišpildomas pažadas, nes tai yra iliuzija, kad visi kurie žaidžia loterijoje, gali laimėti didįjį prizą.

 • O Jėzau, mano brolis tu,
 • Einu tavo parodytu keliu,
 • Esi tu didis pavyzdys,
 • Viduj tavęs drįstu klausyt.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad godumas gali apakinti žmones, tačiau tik kuriam laikui. Visada ateina atpildo valanda, kuomet viršūnėje esantys žmonės suvokia, kad tai nebegali tęstis. Ir tuomet jie peršoka iš godumo iliuzijos į baimės iliuziją. Jie mėgina ištraukti tai, ką turi, ir tai sukuria žemyn traukiantį sūkurį, grasinantį sužlugdyti visą sistemą.

 • O Jėzau, atverki man vidines akis,
 • Įrodinėja ego, kad teisus yra jis,
 • Bet man jau daryti šitai gana,
 • Su tavim noriu būti vienovės dvasia.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, kai krizė tampa akivaizdi, ji pažadina valdžią – nenorėjusią reguliuoti šių naujų finansinių instrumentų ir maniusią, kad tuo pasirūpins pati rinka. Valdžia suvokia, kad rinka iš tiesų tuo pasirūpins – sužlugdydama visą ydingą finansų sistemą. Ir vyriausybė tuomet tiki privalanti įsikišti, idant apsaugotų visuomenę.

 • O Jėzau, aš dabar randu,
 • Pažinimo Raktą, kur davei man tu,
 • Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,
 • Vidinę erdvę savimi užpildai tu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad Amerikos vyriausybė yra įstrigusi mąstysenoje, kurioje nori kažką gauti už nieką – godumo ir elitizmo mąstysenoje – ir savo veiksmais ji iš esmės siekia apsaugoti elitą, o ne žmones. Tačiau, jeigu valdžia nesiims nuodugniai reformuoti finansų sistemos, jie tik laikinai užkamšys sistemos skyles, ir sekanti krizė netruks pasirodyti.

 • O Jėzau, žalčio melą rodyk man,
 • Rąstą akyje man atidenk,
 • Su Kristaus duotu įžvalgumu,
 • Vienovėj amžinybės gyvenu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad yra protingų ir gero norinčių žmonių sistemoje – tiek versle, tiek ir vyriausybėje – turinčių potencialą atnešti reformas, kurios ne tik atitolintų krizę, bet ir sugrąžintų visą finansų pasaulį į tvaraus augimo kelią, kuriame sistema nesusinaikintų iš aklo godumo.

 • O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,
 • Ir kitą skruostą atsuku,
 • Kai kaltintojas kaltina mane,
 • Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, jeigu tinkamiems žmonėms bus leista atnešti ir įgyvendinti savo idėjas, mes galėsime sklandžiai pereiti prie Aukso Amžiaus ekonomikos. Tikrasis realizmas yra toks, kad Dievo galia gali ištaisyti visas žmonių sukurtas problemas, nes Materijos Šviesa gali lygiai taip pat lengvai įkūnyti gausingą gyvenimą kaip ir dabartinę stygiaus ir nelygybės būseną.

 • O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,
 • Nelieka su Žeme saitų,
 • Te mirusieji džiaugiasi mirtim,
 • O aš renkuosi eiti su tavim.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad turime ryžtis pažvelgti į sistemą ir užduoti klausimą, kas šioje sistemoje yra ne taip. Užuot mėginę neleisti sistemai žlugti, turėtume pamąstyti, kaip galėtume sukurti ekonomiką, kurioje būtų įmanomas tvarus augimas.

 • O Jėzau, padėk įveikti tą
 • Pagundą velnio meile aukštesne,
 • Atskirąjį aš apnuogink manyje,
 • Beformį aš padėk surasti savyje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad perėjime į Aukso Amžių, jokia ekonomika negalės būti tvari, jeigu ji nekels visų žmonių aukštyn į gausingą gyvenimą. Nėra tvaru turėti pasaulinę ekonomiką, kurioje du trečdaliai pasaulio populiacijos gyvena žemiau skurdo lygmens. Tol, kol turtingosios šalys nesiims spręsti šios problemos, mūsų ekonomikos visada egzistuos būsenoje, kurioje eisime nuo krizės prie krizės.

 • O Jėzau, argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku,
 • Su tuo kiekvieną testą įveikiu,
 • Ir amžinoj rimty su tavimi esu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, jog tam, kad galėtume sukurti finansų sistemą, kuri būtų tvari, vyriausybė privalo pripažinti savo teisėtą vaidmenį. Viena iš pagrindinių dabartinės finansų krizės priežasčių yra reguliavimo nebuvimas, kadangi vyriausybė buvo įstrigusi klaidingame požiūryje, jog turėtų leisti rinkai laisvai kurtis finansinius instrumentus, nes rinka pati save susireguliuos.

 • O Jėzau, ugningas mokytojau mano,
 • Širdis manoji liejasi į tavo,
 • Aš myliu siela, protu ir širdim,
 • Savąjį Dievą – noriu jį pažint.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

4 dalis

1. Sen Žermeno vardu, prašau nuplėšti šydą kolektyvinėje sąmonėje, idant amerikiečiai nubustų suvokimui, jog laisvė nereiškia laisvės išnaudoti. Laisva visuomenė negali leisti nedideliam valdžios elitui dominuoti visuomenėje, nes laisvės neįmanoma atrasti per žmogiškojo ego aklumą. Laisvę įmanoma atrasti, tiktai pažįstant visos gyvybės vienovę, ir tiktai tuomet, kai sieksite kelti aukštyn Visumą, iš tiesų gausite sau naudos.

 • Šventa Marija, Motina mylima,
 • Nėra didesnės meilės nei tava.
 • Širdy ir prote viena su tavim,
 • Hierarchijos visos esu dalim.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

2. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad laisvos demokratinės valstybės rolė yra apsaugoti žmones per principus, kurie keltų visą gyvybę aukštyn link didesnės ekonominės laisvės ir gausos. Tai yra mitas, kurį skleidžia elitas, jog laisvos rinkos ekonomika gali pati save reguliuoti be valstybės kišimosi. Ir dar didesnis mitas yra tai, kad Jungtinės Valstijos ir Vakarų šalys turi laisvos rinkos ekonomiką.

 • Į Žemę iš Dangaus aš pasiųstas buvau,
 • Ir kūną puikų šį dabar valdau,
 • Naudojuosi man Dievo suteikta galia
 • Išlaisvindamas visą Žemę šią.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

3. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad ištisą šimtmetį bankininkai ir pramonininkai naudojosi laisva rinka, kad susikurtų milžiniškus verslus, kurių pagalba galėtų kontroliuoti rinkos sąlygas ir galėtų varžyti konkurenciją. Tačiau tikrai laisvoje rinkos ekonomikoje – kurioje konkurencija yra nevaržoma ir žmonės yra gerai informuoti – neįmanoma sukurti monopolio. Laisvė yra monopolių antitezė.

 • Šventu aš Dievo jums vardu sakau,
 • Naudokit Liepsną Motinos, prašau,
 • Baimės energijas sudeginkit visas,
 • Atkurkite harmonijas šventas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

4. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad monopolis nėra neišvengiama nevaržomos konkurencijos pasekmė. Nevaržoma konkurencija sutrukdys kurtis monopoliams, nes joje visada bus įmanoma varžytis ir kitiems žmonėms, kad ir koks didelis pasidarytų verslas. Vienai kompanijai sukūrus beveik monopolį ir dirbtinai padidinus kainas, jos klientai pradės pirkti kitur.

 • Pagarbinta esi vardu šventu,
 • Aukštyn pakelki sąmonę žmonių,
 • Ir baimę, gėdą bei abejones,
 • Sudegina jau Motinos Liepsna visas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

5. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad didieji pramonininkai ir bankininkai suvokė, jog demokratinėje šalyje neįmanoma sukurti monopolį, esant konkurencijos sąlygoms. Vienintelis būdas sukurti monopolį yra apriboti konkurenciją, priverčiant valstybę reguliuoti ekonomiką, sukuriant situaciją, kurioje mažesnės kompanijos negalėtų mesti iššūkio įsitvirtinusių kompanijų pozicijai.

 • Iš Žemės tamsą išvalai,
 • Šviesos banga atriedančia aukštai,
 • Tamsybių jėgos jau nesustabdys
 • Spiralės, kuri kyla vis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

6. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad per praėjusį šimtmetį vyriausybės reguliavimai buvo skirti apsaugoti didžiąsias įsitvirtinusias kompanijas nuo nevaržomos konkurencijos. O meistriškiausias Amerikos bankininkų manevras buvo sukurti Federalinę Rezervų Sistemą, kurios tikslas yra varžyti nevaržomą konkurenciją bankininkystės industrijoje ir išsukti dideles kompanijas nuo savo padarytų klaidų pasekmių.

 • Tu laimini elementalius,
 • Naštą pašalini, kuri slegia juos,
 • Ir dvasios laisvos jau gamtos
 • Žemę gėlių dangum užklos.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

7. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, sukurdami Federalinį Rezervą kaip pinigus skolinantį kreditorių, didieji bankai galėjo daryti abejotinos vertės investicijas, ir jiems suklydus, sistema neleistų jiems žlugti. Ir todėl, didieji bankai Federalinėje Rezervų Sistemoje darosi vis didesni, nes juos remia valstybė, atsakinga už pinigus, kuriuos sistema kuria iš nieko.

 • Balsu galingu aš tariu,
 • Jau nebebus daugiau karų,
 • Jau kovos Žemės nedraskys,
 • Auksinis Amžius tuoj prašvis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

8. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, kai kuriate pinigus tam, jog užkamšytumėte skyles žlungančioje sistemoje, įvedate daugiau pinigų į cirkuliaciją. Tačiau šie pinigai nėra pririšti prie nieko, kas turėtų realią vertę, ir bendra pinigų vertė smunka. Tuo būdu taip pat smunka ir žmonių darbo vertė, o kartu neišvengiamai smunka ir jų pragyvenimo lygis.

 • Jau Žemė Motina laisva,
 • Jos negandos praeityje,
 • Tavoji Motinos Šviesa
 • Materiją praretina.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

9. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad privalome naudotis savo laisve, idant pakiltume virš įsigalėjusios žiniasklaidos melų ir iliuzijų, ir apšviestume save apie ekonomikos realybę. Privalome būti sargybiniu ant sienos, nes iš tiesų, žmonės žiniasklaidoje ir vyriausybėje neatlieka sargybinio pareigų.

 • Motinos Šviesoj Žemė tyra
 • Aukštyn ji kyla spirale,
 • Klestėjimas ir gausa,
 • Vizija Dievo įkūnyta.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

Dalis 5

1. Sen Žermeno vardu, prašau nuplėšti šydą kolektyvinėje sąmonėje, idant amerikiečiai nubustų suvokimui, jog tai yra mitas, kad laisva demokratiška vyriausybė gali nusišalinti nuo ekonomikos. Yra absoliučiai būtina, kad šiuolaikinė vyriausybė reguliuotų ekonomiką. Tačiau šis reguliavimas neturėtų suteikti pranašumo elitui. Tai turėtų užkirsti kelią elito susiformavimui, nes žmonės turėtų galimybę savo verslą perkelti kitur ir sukurti mažesnius verslus, kurie galėtų konkuruoti su didžiosiomis korporacijomis.

 • O Sen Žermenai, įkvėpimas,
 • Vizijos aukštyn kėlimas.
 • Aštuoniukės tėkmėje,
 • Aukso Amžiaus kūrime.

 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

2. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad laisva demokratiška vyriausybė privalo neleisti verslams peraugti tam tikrą dydį. Tai nėra iš tiesų laisva ekonomika, jeigu verslams yra leidžiama pasiekti tokį dydį, kuomet jie gali išstumti mažesnius verslus ir dominuoti visoje rinkoje. Vyriausybė privalo neleisti finansų kompanijoms kurti instrumentų, kurie galiausiai sužlugdo visą sistemą.

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji paleista,
 • Aukštyn kilimo dovana,
 • Planetos pergalės daina.

 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

3. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad tai yra vyriausybės pareiga apsaugoti savo piliečius nuo pasekmių, sekančių iš to, kai kompanijos išauga iki tokio dydžio, kuomet įgyja galią dominuoti rinkoje ir todėl, tam tikra prasme, yra įgijusios monopolį. Ir šį monopolį daugeliu atveju saugo valdžios reguliavimai, tačiau kitais atvejais jį saugo nereguliavimas, tad, kompanijai išaugus iki tokio dydžio, kuomet ji ima dominuoti rinkoje, ji iš esmės gali sunaikinti visus konkurentus.

 • O Sen Žermenai, meilėje,
 • Violetinę liepsną nešame,
 • Iš Aukštai, čionai žemai,
 • Ji viską perkeičia ūmai.

 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

4. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad valstybės nesikišimas nėra teisingas pasirinkimas šioje planetoje, tol kol tiek daug žmonių tebėra apakinti dualistinės sąmonės. Negalime ignoruoti to, kad yra didelis skaičius žmonių, kurie įkūnija visiškai į save sukoncentruotą, egoistinę sąmonę, kurioje nori kažko sau, nepaisydami, kokias pasekmes tai atneš kitiems žmonėms.

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Aura pilna violetinių spindulių,
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jų dainą aš skleidžiu tolyn.

 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

5. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad vyriausybė negali tiesiog leisti rinkai pačiai savimi pasirūpinti. Nes vyriausybė turėtų būti iš žmonių, nuo žmonių ir žmonėms. Ji privalo ginti žmones nuo elito ir nuo jų pačių aklumo, ir būtent dėl to valstybė turi būti paremta principais, kurie yra aukščiau už ego iliuzijas.

 • O Sen Žermenai, aš laisvėje,
 • Violetinės liepsnos terapija,
 • Blokus prote pašalina,
 • Vidinę tylą radome.

 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

6. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad Aukso Amžiuje yra būtina iškelti aukštyn tuos žmones valdžioje, žiniasklaidoje ir versle, kurie sugeba matyti, kad už žmonių sukurtų idėjų egzistuoja aukštesnė realybė. Ir tiktai siekdami šios realybės galėsime sukurti civilizaciją, kuri nesugrius nuo savo pačios svorio – ar tai būtų per finansines krizes, karus, gamtos kataklizmus ar ligas, nes visa tai tiesiog yra žmonių sąmonės atspindys.

 • O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.

 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

7. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, jeigu leisime, jog bent viename visuomenės aspekte dominuotų dualistinė sąmonė, reguliariai patirsime krizes, grasinančias sužlugdyti visuomenę. Šie siūbavimai iš dalies yra sukeliami dualistinės sąmonės aklumo, o iš dalies yra sukeliami tų, kurie manipuliuoja rinka, siekdami, kad didesni verslai perimtų mažesnes kompanijas nuosmukio periodu.

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.

 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

8. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad Sen Žermenas yra pasirengęs įkvėpti žmones būtinomis ekonomikos žiniomis, idant galėtume sukurti sistemą, kurioje būtų išvengta šių pakilimų ir nuosmukių. Nes tiktai idėjos iš pakylėtųjų mokytojų gali ištraukti civilizaciją iš dabartinių finansinių krizių.

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim,
 • Violetinės saulės tapau aš dalim,
 • Žemės planetą keičiame,
 • Aukso Amžių nešame.

 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

9. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad žmonės, kurie turi žinias ir potencialą gauti aukštesnes idėjas, privalo būti pripažinti ir jiems turi būti leista vykdyti jiems skirtąją rolę. Todėl mes, žmonės, turime liautis remti valdžios elito sistemą. Privalome leisti tinkamiems žmonėms atnešti idėjas iš pakylėtųjų mokytojų, kurios galėtų pakeisti senąją sistemą ir įkūnyti Aukso Amžiaus ekonomiką.

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra,
 • Vienovė gėrį atskleidžia,
 • Ir Aukso Amžių įkūnija.

 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

Amerika yra užsklęsta Laisvės Liepsnoje

Vienovėje su Sen Žermenu, sakau visiems amerikiečiams: „Pabuskite ir susigrąžinkite savo prigimtinę teisę!“ Sen Žermenas yra pasiruošęs mums duoti Aukso Amžių, kadangi jam, kaip Aukso Amžiaus tėvui, yra malonu mums dovanoti savo karalystę.

Tad aš dabar skelbiu Sen Žermeno Aukso Amžių Amerikoje. Priimu jį, atnešu jį į įsikūnijimą! Esu pasiryžęs išmėginti Sen Žermeną ir gauti gausą bei stebuklus, kuriuos jis yra pasirengęs perduoti. Nes esu pasiryžęs panaudoti jo idėjas visų žmonių labui, vietoj dabar įsigalėjusio piktnaudžiavimo ir turtų koncentravimo elito rankose.

 • 1. O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Violetinė liepsna yra planas tavo,
 • Išaukštinti Kristų širdyje kiekvieno.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 2. Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu su Jėzum rodai kelią,
 • Naujos dienos jis aušrą žeria.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 3. Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 • Kur laisvės liepsna viešpataus –
 • Išauš didi svajonė Dangaus.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 4. O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Iš jūsų Aukštai teka žemai,
 • Palaikome srautą ištikimai.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 5. Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Paveikta josios spindulių,
 • Nubunda rasė AŠ ESU.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 6. Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.
 • Tamsybių vieton veržias šviesa,
 • Kosmosas visas užpildytas ja.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 7. O Sen Žermenai, mūsų širdy,
 • Laisvės liepsna dega ryški,
 • Ir Aukso Amžiaus apsupty,
 • Laisvi mes tampame visi.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

(PASTABA: Sukalbėkite šį šaukinį bent kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

Aš priimu, kad Sen Žermeno Aukso Amžius yra įkūnyta realybė Amerikoje. (3X arba daugiau)

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos angelų išlaisvina visus amerikiečius nuo ekonominės vergovės dvasių ir energijų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos angelų išlaisvina visus amerikiečius nuo antikristo melų, kurie veda į ekonominę vergovę.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos angelų išlaisvina visus amerikiečius nuo stygiaus sąmonės didžiausios dvasinės vergovės.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos angelų išlaisvina visus amerikiečius nuo didžiausios materialinės vergovės, kurioje finansų sistemą kontroliuoja valdžios elitas.

Renkuosi būti viena su savo Dievu, ir todėl aš esu Arkangelo Mykolo Esatis, surakinanti ekonominės vergovės jėgas Amerikoje.

Amerika yra Viešpaties ir jo gausos pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Dangiškojo Moteriškumo vardu, Amen.

Užsklanda

Patvirtinu, kad Dangiškojo Moteriškumo begalinė galia apgaubia visus žmones nepramušamu besąlyginės meilės skydu, kuri sudegina visą skurdo sąmonę. Patvirtinu, kad esame užsklęsti nuo stygiaus energijų, kurias prieš mus siunčia šio pasaulio jėgos. Priimu, kad Arkangelas Mykolas surakina priešą mūsų viduje, žmogiškąjį ego, kad, kai šio pasaulio princas ateis, jis neras skurdo sąmonės mumyse. Atiduodu anti-aš ir visą stygių savyje ir visuose žmonėse, ir priimu, kad jis yra sudeginamas Dangiškojo Moteriškumo begalinės meilės. Priimu, kad žmonių anti-aš pakeičia jų Kristaus AŠ, dabar ir amžinai.

Kristaus Liepsnos manyje galia, patvirtinu, kad esu užsklęstas Besąlyginės Gausos Liepsnoje. Patvirtinu, kad visi žmonės yra užsklęsti Besąlyginės Gausos Liepsnoje. Patvirtinu, kad Žemė yra užsklęsta Besąlyginės Gausos Liepsnoje. Todėl Motinos Šviesa yra pakylėjama į tobulą vienybę su Dangiškuoju Tėvu. Ir Šventosios Dvasios galia, ji teka į Sūnaus matricą, kuris atneša gausingą gyvenimą visiems žmonėms, gyvenantiems Vienovėje. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com