Sveikos finansų sistemos iškvietimas Amerikoje

Parsisiųskite pdf arba epub failus.Dangiškojo Vyriškumo, Dangiškojo Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Dangiškojo Moteriškumo besąlyginės meilės vardu, Amen.

Arkangelo Mykolo, Mokytojo MOR, Jėzaus Kristaus, Motinos Marijos, Sen Žermeno, Gautamos Budos, Dhjani Budų, Maraitay, Didžiojo Dieviškojo Vedlio ir visos Pakylėtųjų Pulkų dvasios vardu, kviečiu masinį žmonių nubudimą, kad jie galėtų pamatyti, kaip dualistinė sąmonė iškreipė finansų sistemą, sukurdama nesubalansuotą ekonomiką, kuri visą turtą sukoncentruoja į nedidelio elito rankas, visą visuomenę laikydama skurde.

(Aprašykite specifines situacijas ir vietas, į kurias norite, kad ši invokacija atneštų pokyčius.)

Dievas yra Motina ir Tėvas

 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Jie neatskirai, jie – vienas.

 • Mes pagimdyti sąjungos šventos,
 • Jų meilė mus kely globos.
 • Gyvenimo gausingo dovana
 • Nesantaiką numalšo mumyse.
 • Pažadinti vandens gaivaus,
 • Iš sapno bundame baisaus.
 • Mes matome – gyvybė juk viena,
 • Tad pergalinga aušta jau diena.
 • Pas Dievą grįžtame keliu,
 • Visų šventųjų pramintu.
 • Mes Dievo kūnas esam čia,
 • Per mus atgimsta planeta,
 • Į meilės aukso amžių tvirtą,
 • Dangaus palaiminimais apipiltą.
 • Mes padedam žmonėms matyti,
 • Jog tik vienovė realybė,
 • Ir tik vienovėj būdami,
 • Pilnatvėj būsim amžini.
 • Ir Žemė jau pagijusi visa,
 • Gyvybė Dievo tobula yra.

 • Dievas Motina ir Tėvas,
 • Kiekvienam' mes matom Dievą.

1 dalis

1. Sen Žermeno vardu, prašau nuplėšti šydą kolektyvinėje sąmonėje, idant amerikiečiai nubustų suvokimui, jog pinigai turi būti mainų tarpininkas ir trumpalaikės vertės saugojimo įrankis. Jie nėra pats sau tikslas ir jie niekada neturėtų tokiu tapti.

 • Arkangele Mykolai, mėlio šviesa,
 • Mano širdy vieta tau skirta.
 • Sąmonė mano vieninga, tvirta,
 • Tavoji meilė ištikima.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

2. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad po to, kai buvo sukurti pinigai, nedidelis elitas pamatė, kad, iškreipdami finansų sistemą, jie galėtų pasinaudoti pinigais, susigrobdami sau privilegijas ir siekdami valdyti bei kontroliuoti žmones.

 • Arkangele Mykolai, būsiu aš čia,
 • Vienovėj su tavo realybe.
 • Baimė jokia nestabdo manęs,
 • Palieku pasaulio visas grandines.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

3. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad Amerikoje iš tiesų egzistuoja valdžios elitas, kuris nori pavergti visus amerikiečius, idant jie tarnautų jiems kaip bitės darbininkės. Elito nariai yra įstrigę sąmonėje, kurioje nori kažką gauti už nieką, nori naudotis kitų žmonių darbo vaisiais.

 • Arkangele Mykolai, laikyki tvirtai,
 • Tamsą giliausią sudaužyk šipuliais.
 • Nuskaistinki čakras savo ugnim,
 • Aš noriu matyti vidinėm akim.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

4. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad norėjimas gauti kažką už nieką yra Motinos iškreipimas, kuomet siekiate pjauti tai, ko nepasėjote. Norėjimas naudotis kitų žmonių darbo vaisiais yra Tėvo iškreipimas, kuomet siekiate kontroliuoti ir pavergti kitus, nes susikūrėte iliuziją, atskiriančią žmogų nuo Dievo.

 • Arkangele Mykolai, kartu su tavim,
 • Šviesai sakau: kilki aukštyn.
 • Širdį aš savo plečiu nuolatos,
 • Supratimo siekiu aukščiausios tiesos.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

5. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, kai visuomenė yra atsiskyrusi nuo Dievo realybės, negalite turėti tikros lygybės. Vietoj to turite susikūrusį elitą, kuris pavergia žmones ir naudojasi jų darbo vaisiais, kaip tai vyko feodalinėse Europos visuomenėse, kuriose kilmingųjų klasė turėjo fizinę galią pavergti žmones.

 • Arkangele Mykolai, mano širdy,
 • Aš su tavim amžinoj vienaty.
 • Šviesos Hierarchijai aš priklausau,
 • Naujo gyvenimo pradžią matau.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

6. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, kai feodalinės visuomenės sugriuvo, elitas suvokė, kad matoma jėga nėra geriausias būdas žmonėms pavergti. Geriau žmones pavergti ir kontroliuoti nematomais būdais, idant žmonės nesuvoktų, jog yra pavergti.

 • Arkangele Mykolai, mėlio kardu,
 • Praskrodi tamsą vienu ypu.
 • Kristiškumo savo kantriai siekiu,
 • Tiesą randu Kristaus įžvalgumu.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

7. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad valdžios elitas suvokė, jog šios naujos piniginės priemonės sukūrimas suteikia jiems galimybę kontroliuoti žmones, iškreipiant finansų sistemą. Jie suvokė, kad gali vogti žmonių darbo vertę – žmonėms nesuvokiant, kas vyksta.

 • Arkangele Mykolai, tavo sparnuos,
 • Paleidžiu viską vibracijos žemos.
 • Kvietimą namo iš Dievo girdžiu,
 • Amžiną dainą mūsų širdžių.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

8. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, kai pinigais yra naudojamasi tinkamai, kaip priemone mainams vykdyti, tuomet pinigų turime tik tiek, kiek jų reikia, norint išmainyti visuomenės sukurtų prekių ir paslaugų bendrą kiekį. Egzistuoja tiesioginis ryšys tarp pinigų kiekio ir kažko, kas turi realią vertę.

 • Arkangele Mykolai, dvasios namų
 • Atverki duris po klajonių ilgų.
 • Iš kosmoso putų vėlei gimstu,
 • Gyvenimo savo poemą kuriu.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

9. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, kai egzistuoja tiesioginis atitikimas tarp pinigų ir kažko, kas turi realią vertę, neįmanoma sukurti pinigų iš nieko, tokių pinigų, kurie neturi jokios su jais susietos realios vertės. Ir tuomet, nors pinigų kiekis gali augti, pinigai nenuvertėja, nes turime tik tiek pinigų, kiek yra reikalinga prekėms ir paslaugoms išmainyti.

 • Arkangele Mykolai, tu šviesnešys,
 • Mėlyniausios žvaigždės nuostabus spindesys,
 • Nužengusi kosmoso didi dvasia,
 • Į tolimą kelią paimki mane.

 • Arkangele Mykolai, tu esi čia,
 • Baimes sudegina tavo šviesa.
 • Tavo Esybė prie manęs bus,
 • Arkangele Mykolai, mano brangus.

2 dalis

1. Sen Žermeno vardu, prašau nuplėšti šydą kolektyvinėje sąmonėje, idant amerikiečiai nubustų suvokimui, kad, kai pinigai yra paremti tikra verte, yra įmanoma turėti pastoviai augančią ekonomiką ir pastovų pinigų kiekio didėjimą, nepatiriant prekių ir paslaugų kainų augimo. Pinigų vertė – ir tai, ką galite už šiuos pinigus nusipirkti – išlieka pastovi.

 • O Kosmine Motina, gongą muši,
 • Namo sugrįžti mane kvieti.
 • Žinau, kad myli mane švelniai,
 • Ir žinojime šiam skrieju laisvai.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

2. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, augant produktyvumui – išrandant naujus metodus ir paslaugas – žmonių darbo vertė taip pat auga. Todėl visi patiria gausos padidėjimą. Tai yra dangiškoji ekonomika, dvasinė ekonomika, natūrali ekonomika. Nes gamtoje yra įdiegta jėga, kuri veda prie vis didesnės gausos visai gyvybei.

 • O Kosmine Motina, laikyki tvirtai,
 • Su tavo šviesa rezonuoju darniai.
 • Muzikoj tavo širdis nuplauta,
 • Tavąją meilę visiems skleisdama.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

3. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad nutolstame nuo dangiškosios ekonomikos, atsiedami pinigus nuo to, kas turi realią vertę. Tai prasidėjo nuo karalių Europoje, kuriems pinigai buvo reikalingi tarpusavio karams vykdyti. Tačiau karas negali sukurti nieko vertingo; jis tegali sunaikinti tai, kas vertinga. Tad kariaujantys karaliai paruošė dirvą iškrypusios finansų sistemos atsiradimui.

 • O Kosmine Motina, vienatyje,
 • Saulės liepsna tavoje širdyje.
 • Mano esybė vibruoja žodžiu,
 • Išdidintu tavo šventuoju garsu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

4. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad viduramžių karaliai sudarė nedorą sąjungą su tuo metu atsiradusiais Europos bankininkais. Bankininkai suvokė, kad gali darytis pinigus, skolindami auksą ir reikalaudami palūkanų, ir jie slapčiomis pradėjo skolinti pinigus, kuriuos žmonės buvo pasidėję jų saugyklose.

 • O Kosmine Motina, aš jau girdžiu,
 • Tylųjį garsą Sferų Šventų.
 • Kosminį Gaudesį aš jau girdžiu,
 • Ir savąjį ego ryžtu įveikiu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

5. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad kariaujantys Europos karaliai buvo atviri bankininkų pasiūlymui, kad, užuot turėjus pinigus, kurie būtų paremti auksu arba sidabru, karaliai sukurtų naują pinigų tipą, vadinamą dekretiniais pinigais – pinigais, kurie būtų sukuriami dekretu (įsaku). Bankininkai sukūrė šiuos pinigus ir skolino juos karaliams, kurie tuomet galėjo naudotis šiais pinigais savo karams finansuoti.

 • O Kosmine Motina, namo paimk,
 • Šventuoju OM garsu apkabink.
 • Garsų šaltinis kelia aukštyn,
 • Mano taurė dega ugnim.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

6. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad atsiedami pinigus nuo kažko, kas turėtų realią vertę, bankininkai galėjo sukurti pinigus iš nieko, paskolindami daugiau pinigų, nei buvo atsargų jų saugyklose. Per atsiradusią frakcinio rezervo bankininkystę, karaliai ir bankininkai galėjo padidinti pinigų kiekį, ir pinigų tuomet atsirado daugiau nei buvo reikalinga prekių ir paslaugų, turinčių realią vertę, mainams daryti.

 • O Kosmine Motina, būsiu savim,
 • Simfonijos kosmoso šventa dalim.
 • Tad AŠ ESU instrumentu,
 • Garsą aukštybių griežiančiu.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

7. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, kai apyvartoje yra daugiau pinigų, pirmieji žmonės, kurie išleidžia naujai sukurtus pinigus, neišvengiamai užkelia prekių ir paslaugų kainas, tarp jų ir nekilnojamojo turto kainas. Šios kylančios kainos persifiltruoja per visą ekonomiką, kol galiausiai pakyla visų prekių ir paslaugų kainos.

 • O Kosmine Motina, atverti sakau,
 • Vartus į muzikos menę prašau.
 • Gyvybės spiralės būsiu dalim,
 • Kylančios greitai žvaigždžių skliauto link.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

8. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, jeigu padvigubinsite pinigų kiekį, sukurdami pinigus, kurie nėra padengti niekuo, kas turėtų realią vertę, tuomet daugumos prekių ir paslaugų kainos proporcingai išaugs. Ir tuo būdu didžiosios visuomenės dalies darbo vertė bus nuvertėjusi, nes dirbsime tiek pat valandų, tačiau mums reikės daugiau pinigų susimokėti už prekes ir paslaugas.

 • O Kosmine Motina, suderink stygas,
 • Esybė mano dainuoja dainas.
 • Tavo daina aidi many,
 • Kosminės meilės šventam džiugesy.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

9. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad pinigų sistema, kurioje visi nauji pinigai yra sukuriami kaip skola – ir už kuriuos yra privaloma mokėti palūkanas bankininkams – atveda prie sūkurio, kuriame galiausiai žmonių darbo vertė nuvertėja iki tokio taško, kuomet jie negali išsaugoti normalaus pragyvenimo lygio.

 • O Kosmine Motina, myliu tave,
 • Svyruoti neleidžia meilės daina.
 • Pripildai mane šventąja nata,
 • Vienišumo nejausiu jau niekada.

 • Maraitay, daina skambi,
 • Kosminiai vartai atkelti.
 • Melodijoj tavo garsų,
 • Iš naujo aš save kuriu.

3 dalis

1. Sen Žermeno vardu, prašau nuplėšti šydą kolektyvinėje sąmonėje, idant amerikiečiai nubustų suvokimui, kad finansų sistema – dekretinė finansų sistema, grįsta frakcinio rezervo bankininkyste, kuri yra paremta pinigų kūrimu iš skolų – savo prigimtyje turi įdiegtą infliacijos faktorių. Egzistuoja poreikis kurti naujus pinigus palūkanoms mokėti, kas galiausiai gali atvesti prie sistemos žlugimo.

 • O Jėzau, mano brolis tu,
 • Einu tavo parodytu keliu,
 • Esi tu didis pavyzdys,
 • Viduj tavęs drįstu klausyt.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

2. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad tie, kurie vadovauja iškreiptai finansų sistemai, negali sustabdyti savo godumo. Politikai nori daugiau pinigų, bankininkai nori gauti didesnį pelną, ir vienintelis dalykas, kurį jiems reikia padaryti, yra paleisti į darbą spausdinimo mašiną ir išspausdinti daugiau pinigų.

 • O Jėzau, atverki vidines akis,
 • Savo teisumą ego įrodinėja vis,
 • Bet man jau viso to gana,
 • Aš būsiu su tavim vienovėje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

3. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad valdžios elitas neišvengiamai tampa apakintas godumo ir įstumia ekonomiką į infliacijos sūkurį, kuris neišvengiamai ją sunaikins – jeigu to neatsvers žmonės, dirbantys realius darbus ir kuriantys realias prekes bei paslaugas.

 • O Jėzau, aš dabar randu,
 • Pažinimo Raktą, kurį davei man tu,
 • Ir Kristaus AŠ dabar apkabinu,
 • Vidinę erdvę savimi užpildai tu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

4. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, nors vidutinis darbininkas šiandien gyvena geriau, taip yra tik todėl, kad mes ryžomės dauginti savo talentus. Tačiau dėl iškreiptos finansų sistemos, negauname natūralaus, Dievo duodamo atlygio už savo darbą.

 • O Jėzau, žalčio melą rodyk man,
 • Rąstą akyje man atidenk,
 • Su Kristaus duotu įžvalgumu,
 • Vienovėj amžinybės gyvenu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

5. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad infliacija yra paslėpta mokesčių forma, kuomet žmonės nesuvokia, jog moka šį mokestį, nes nemato jo savo mokesčių ataskaitoje arba atlyginimo išraše. Dalykas, kurio nematome, yra tai, kad pinigų vertė, o kartu ir mūsų darbo vertė, buvo nusmukdytos žemyn.

 • O Jėzau, romus esu aš iš tiesų,
 • Ir kitą skruostą atsuku,
 • Kai kaltintojas kaltina mane,
 • Einu vidun ir ištirpstu aš tavyje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

6. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, jeigu turėtumėme dangiškąją ekonomiką, pragyvenimo lygis būtų daug aukštesnis visiems žmonėms. Neturėtume pasaulyje tokios ekonomikos, kurioje žmonėms tenka pragyventi už mažiau kaip du dolerius per dieną. Dangiškoje ekonomikoje, gausos kiekis būtų taip stipriai padaugintas, kad jos būtų gana visiems, ir visi žmonės gyventų pasiturinčiai.

 • O Jėzau, ego mirtį aš skelbiu,
 • Nelieka su Žeme saitų,
 • Te mirusieji džiaugiasi mirtim,
 • O aš renkuosi eiti su tavim.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

7. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad valdžios elitas – iškreipęs finansų sistemą ir nusmukdęs pinigų vertę savo sukurtais dekretiniais pinigais – sulėtino Dievo lemtą augimą ekonomikoje ir gausingo gyvenimo materializavimą, kuris jau turėjo būti įkūnytas – jeigu nebūtų įsikišęs elitas.

 • O Jėzau, padėk įveikti tą
 • Pagundą velnio meile aukštesne,
 • Atskirąjį aš apnuogink manyje,
 • Beformį aš padėk surasti savyje.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

8. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad skolomis grįstoje finansų sistemoje, elitas, kuris gali kurti pinigus iš nieko, gali pirkti prekes ir paslaugas senomis kainomis. Tačiau, kai nauji pinigai ima cirkuliuoti ekonomikoje, kainos pakyla, ir žmonėms tenka mokėti daugiau.

 • O Jėzau, argi tai yra svarbu,
 • Paleidžiu viską ir tavim seku,
 • Su tuo kiekvieną testą įveikiu,
 • Ir amžinoj rimty su tavimi esu.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

9. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad infliacinė finansų sistema skatina vis didesnę ir didesnę turtų koncentraciją vis mažesnio ir mažesnio elito rankose. Tad dabar daugumoje šalių tik keli procentai visuomenės kontroliuoja didžiąją turto dalį. O tai nėra dangiškoji ekonomika, kurioje visi dalijasi gausingu gyvenimu.

 • O Jėzau, ugningas mokytojau mano,
 • Širdis manoji liejasi į tavo,
 • Aš myliu siela, protu ir širdim,
 • Savąjį Dievą – noriu jį pažint.

 • O Jėzau, Džiaugsmo Ugnyje,
 • Sudegink velnio užmačią,
 • Nušvinta Žemės planeta,
 • Auksinio amžiaus gimtyje.

4 dalis

1. Sen Žermeno vardu, prašau nuplėšti šydą kolektyvinėje sąmonėje, idant amerikiečiai nubustų suvokimui, kad dekretinių pinigų sistema yra absoliutus gausingo Dievo gyvenimo iškreipimas. Ir tai yra valdžios elitas, kuris siekia kontroliuoti žmones per pinigų tiekimo sistemą. Jungtinėse Valstijose, tai atvedė prie nedoros sąjungos tarp federalinės vyriausybės ir Federalinio Rezervo – kuris nėra federalinė agentūra, ir todėl nėra tiesiogiai atsakingas žmonėms.

 • Šventa Marija, Motina mylima,
 • Nėra didesnės meilės nei tava.
 • Širdy ir prote viena su tavim,
 • Hierarchijos visos esu dalim.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

2. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad šiandieninės vyriausybės taip pat susiduria su situacija, kurioje nori išleisti daugiau pinigų, nei žmonės yra pasiryžę mokėti mokesčių. Todėl jos leidžia bankininkams sukurti šiuos pinigus iš nieko, tuo būdu naikindami pinigų vertę – ir apdėdami žmones papildomas mokesčiais, žmonėms to net nesuvokiant.

 • Į Žemę iš Dangaus aš pasiųstas buvau,
 • Ir kūną puikų šį dabar valdau,
 • Naudojuosi man Dievo suteikta galia
 • Išlaisvindamas visą Žemę šią.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

3. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, jog, norėdamas finansuoti karą Irake, prezidentas Bušas paleido pinigų mašiną į darbą. Federalinis Rezervas kūrė pinigus iš nieko, skolindamas juos federalinei vyriausybei, idant jų pagalba ji galėtų finansuoti karinę invaziją į Iraką.

 • Šventu aš Dievo jums vardu sakau,
 • Naudokit Liepsną Motinos, prašau,
 • Baimės energijas sudeginkit visas,
 • Atkurkite harmonijas šventas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

4. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad tai yra daroma ne tik karams finansuoti. Tai yra daroma ir daugelyje kitų ekonomikos sričių, kuriose vyriausybė nori išleisti daugiau pinigų, negu, jų manymu, žmonės būtų pasiryžę sumokėti mokesčiais, tad jie tiesiog užmaskuoja šiuos mokesčius infliacijos pavidalu. Ir žmonės vis tiek sumoka šiuos mokesčius, tačiau dabar mes to nepastebime, ir todėl tam nesipriešiname.

 • Pagarbinta esi vardu šventu,
 • Aukštyn pakelki sąmonę žmonių,
 • Ir baimę, gėdą bei abejones,
 • Sudegina jau Motinos Liepsna visas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

5. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad bankininkai ir tie, kurie yra finansų elito viršūnėje, kuriasi sau didžiulį pelną, kurdami pinigus iš nieko, kadangi yra nuvertinama ne tik žmonių gaunamų pinigų vertė, bet jie dar gauna mokėti palūkanas už nacionalinę skolą. Tačiau bankininkams nerūpi, kad šalis sugrąžintų paskolą – tol, kol ji ir toliau nepaliauja mokėti palūkanų, leisdama jiems ir toliau kurti pinigus iš nieko, leisdama jiems ir toliau sukti savo pinigų mašiną.

 • Iš Žemės tamsą išvalai,
 • Šviesos banga atriedančia aukštai,
 • Tamsybių jėgos jau nesustabdys
 • Spiralės, kuri kyla vis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

6. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad egzistuoja tiesioginis ryšys tarp karo ir pinigų mašinos. Bankininkai jau seniai suprato, kad geriausias būdas užsidirbti pelną yra įvelti šalis į karą. Kai šalys atsideda karui, jos išleidžia daugiau pinigų, nei darytų tai taikos metu. O valdžios elitas kuriasi pelną, nes jie dažnai finansuoja abi konflikto puses, šalia to dar gamindami ir ginklus, kurie yra naudojami tame konflikte.

 • Tu laimini elementalius,
 • Naštą pašalini, kuri slegia juos,
 • Ir dvasios laisvos jau gamtos
 • Žemę gėlių dangum užklos.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

7. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad iškreipta finansų sistema yra vergovės forma, toli peržengianti fizinės vergovės ribas. Nes ekonominė vergovė yra tokia vergovės forma, kurios dauguma amerikiečių nesupranta, ir todėl negali jai pasipriešinti. Mes tiesiog pastebime, kad turime dirbti vis sunkiau ir sunkiau.

 • Balsu galingu aš tariu,
 • Jau nebebus daugiau karų,
 • Jau kovos Žemės nedraskys,
 • Auksinis Amžius tuoj prašvis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

8. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad žmonės turi sukaupti valią save šviesti, kodėl mes turime dirbti sunkiau ir kodėl už viską turime mokėti daugiau negu anksčiau. Kadangi amerikiečiai nenori prisiimti atsakomybės už mūsų visuomenę ir finansų sistemą, mes prie savęs prisitraukiame tuos, kurie yra pasiryžę iškreipti sistemą ir išnaudoti žmones.

 • Jau Žemė Motina laisva,
 • Jos negandos praeityje,
 • Tavoji Motinos Šviesa
 • Materiją praretina.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

9. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, jeigu geri žmonės nieko nedarys, valdžios elitas neišvengiamai ir toliau didins pinigų kiekį per savo godumą, aklumą ir dvasinę puikybę. Nes jie mano niekada neturėsiantys patirti savo veiksmų pasekmių, kadangi yra pripratę, jog žmonės neša jų karmą, ir todėl mano, kad gali išsisukti su bet kuo.

 • Motinos Šviesoj Žemė tyra
 • Aukštyn ji kyla spirale,
 • Klestėjimas ir gausa,
 • Vizija Dievo įkūnyta.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

Dalis 5

1. Sen Žermeno vardu, prašau nuplėšti šydą kolektyvinėje sąmonėje, idant amerikiečiai nubustų suvokimui, kad negalime tikėtis, jog valdžios elitas sustabdys žemyn traukiantį sūkurį. Todėl, jeigu mes to nesustabdysime, tik laiko klausimas, kada pinigų spausdinimo mašina visiškai pašėls, atnešdama visos sistemos griūtį, ir šalis susidurs su būtinybe sugrįžti prie sveikos finansų sistemos.

 • O Sen Žermenai, įkvėpimas,
 • Vizijos aukštyn kėlimas.
 • Aštuoniukės tėkmėje,
 • Aukso Amžiaus kūrime.

 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

2. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, kai turime sveiką finansų sistemą – kurioje pinigai yra pririšti prie realios vertės, pavyzdžiui, prie žmonių darbo vertės – turime pamatą aukso amžiaus ekonomikai. Aukso Amžiuje, egzistuoja pastovus gausos ir galimybių augimas, ir visi žmonės gauna sąžiningą atlygį už savo pastangas.

 • O Sen Žermenai, Laisvės Liepsna,
 • Tavo vardu ji paleista,
 • Aukštyn kilimo dovana,
 • Planetos pergalės daina.

 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

3. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad Sen Žermeno Aukso Amžiuje, niekas negyvens skurdžiai, niekam netrūks maisto, visi turės normalų pragyvenimo lygį. Niekam netrūks laisvo laiko siekti dvasinių gyvenimo aspektų pagal savo pačių pasirinkimą.

 • O Sen Žermenai, meilėje,
 • Violetinę liepsną nešame,
 • Iš Aukštai, čionai žemai,
 • Ji viską perkeičia ūmai.

 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

4. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad nėra pabaigos ekonomikos augimui aukso amžiaus visuomenėje. Nes augimo limitų koncepcija mums yra primesta elito, kuris nori, kad priimtume limitą savo augimui, tačiau jie neturi nė menkiausios intencijos apriboti save, kaupdami turtus, valdžią ir privilegijas. Tačiau jie turi atrasti būdą priversti žmones tenkintis mažesniu, idant jie galėtų turėti daugiau.

 • O Sen Žermenai, tave myliu,
 • Aura pilna violetinių spindulių,
 • Čakros liepsnoja violetine ugnim,
 • Jų dainą aš skleidžiu tolyn.

 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

5. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad pinigai nėra blogis, nes pinigai yra Motinos ir Motinos liepsnos išraiška. Tačiau, jeigu Motina yra atsieta nuo Tėvo, tuomet Motina tampa pati sau tikslu. Ir tuomet pinigai tampa patys sau tikslu – užuot buvę priemone išlaikyti dangiškąją ekonomiką augančią ir nešančią vis didesnę gausą.

 • O Sen Žermenai, aš laisvėje,
 • Violetinės liepsnos terapija,
 • Blokus prote pašalina,
 • Vidinę tylą radome.

 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

6. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad, kai turime Motinos iškraipymą, užuot turėję aukštyn kylančią spiralę su vis augančiu gausos kiekiu, turime situaciją, kurioje ribojame augimą, ir turtas yra sukoncentruojamas nedidelio elito rankose.

 • O Sen Žermenai, kūnas tyras,
 • Violetinės ugnies jis apvalytas,
 • Sudegina ji priežastis ligų,
 • Lengvumą jos aš gydantį jaučiu.

 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

7. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad elitas nori koncentruoti turtą savo rankose, ir jiems nerūpi, kad bendras gausos kiekis nėra didinamas, nes jiems nerūpi, kad žmonės gyvena skurde. Tiesą sakant, jiems taip netgi labiau patinka, kadangi lygindamiesi su jais jie gali jaustis turtingesni.

 • O Sen Žermenai, nuo karmos laisvas aš esu,
 • Praeitis nebeslegia pečių,
 • Naują šansą aš gavau,
 • Vienovę Kristaus priėmiau.

 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

8. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad valdžios elitas yra įstrigęs dualistinėje sąmonėje, kuri yra reliatyvi, ir todėl viską lygina, remdamasi reliatyviais vertybiniais vertinimais. Tad jie kelia save aukštyn, lygindamiesi su kitais, laikydami žmones priespaudoje, ribodami jų darbo vertę, ir tuo būdu ribodami bendrą turto kiekį.

 • O Sen Žermenai, vienovėj su tavim,
 • Violetinės saulės tapau aš dalim,
 • Žemės planetą keičiame,
 • Aukso Amžių nešame.

 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

9. Sen Žermeno vardu, kviečiu visus nubusti faktui, kad tai yra absoliutus tiek Dangiškojo Tėvo, tiek ir Dangiškosios Motinos iškreipimas, Dangiškojo Tėvo – kuris didina bendrą gausos kiekį, ir Dangiškosios Motinos – kuri teisingai padalija turtus tarp visų žmonių, idant visi turėtų normalų pragyvenimo lygį ir galėtų vykdyti savo dangiškąjį planą pagal savo individualią viziją.

 • O Sen Žermenai, Žemė laisva,
 • Dualizmo joje jau nebėra,
 • Vienovė gėrį atskleidžia,
 • Ir Aukso Amžių įkūnija.

 • O Sen Žermenai, meilės tavos,
 • Materija pažadinta dainuos,
 • Violetinės liepsnos gaiva,
 • Tampame daugiau joje.

Amerika yra užsklęsta Laisvės Liepsnoje

Vienovėje su Sen Žermenu, sakau visiems amerikiečiams: „Pabuskite ir susigrąžinkite savo prigimtinę teisę!“ Sen Žermenas yra pasiruošęs mums duoti Aukso Amžių, kadangi jam, kaip Aukso Amžiaus tėvui, yra malonu mums dovanoti savo karalystę.

Tad aš dabar skelbiu Sen Žermeno Aukso Amžių Amerikoje. Priimu jį, atnešu jį į įsikūnijimą! Esu pasiryžęs išmėginti Sen Žermeną ir gauti gausą bei stebuklus, kuriuos jis yra pasirengęs perduoti. Nes esu pasiryžęs panaudoti jo idėjas visų žmonių labui, vietoj dabar įsigalėjusio piktnaudžiavimo ir turtų koncentravimo elito rankose.

 • 1. O Sen Žermenai, Laisvės šaukly,
 • Kristaus vardu ją Žemėn neši.
 • Violetinė liepsna yra planas tavo,
 • Išaukštinti Kristų širdyje kiekvieno.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.


 • 2. Nes Kristus Viešpats, o karalius tu,
 • Taiką, laisvę nešate kartu.
 • Kartu su Jėzum rodai kelią,
 • Naujos dienos jis aušrą žeria.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 3. Kartu jūs naują puslapį atversit,
 • Ir mus į Aukso Amžių vesit.
 • Kur laisvės liepsna viešpataus –
 • Išauš didi svajonė Dangaus.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 4. O Sen Žermenai, Jėzau, Marija mylima,
 • Artėjame prie jūsų su kiekviena diena.
 • Iš jūsų Aukštai teka žemai,
 • Palaikome srautą ištikimai.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 5. Kartu mes šviesą nešame
 • Ir Žemės žvaigždę degame.
 • Paveikta josios spindulių,
 • Nubunda rasė AŠ ESU.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 6. Ir Mykolo aukštai jau iškelta
 • Plevėsuoja Pergale Kristaus vėliava.
 • Tamsybių vieton veržias šviesa,
 • Kosmosas visas užpildytas ja.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

 • 7. O Sen Žermenai, mūsų širdy,
 • Laisvės liepsna dega ryški,
 • Ir Aukso Amžiaus apsupty,
 • Laisvi mes tampame visi.

 • Violetine liepsna, tu tekėk,
 • Visą gyvybę Žemėj apglėbk,
 • Nuolatos teka, nuolatos auga,
 • Mus visus malonėm apgaubia.

 • Violetine ugnie, persmelki,
 • Violetine ugnie, prisotinki,
 • Violetine ugnie, nuskaistinki,
 • Violetine ugnie, pašventinki,

 • Mes tyri, išgydyti,
 • Tavo šviesoj užsklęsti,
 • Visad laisvi,
 • Dievo Esaty.

(PASTABA: Sukalbėkite šį šaukinį bent kartą. Galite sukalbėti jį tiek kartų kiek norite, prieš toliau kalbėdami invokaciją.)

Aš priimu, kad Sen Žermeno Aukso Amžius yra įkūnyta realybė Amerikoje. (3X arba daugiau)

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos angelų išlaisvina visus amerikiečius nuo ekonominės vergovės dvasių ir energijų.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos angelų išlaisvina visus amerikiečius nuo antikristo melų, kurie veda į ekonominę vergovę.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos angelų išlaisvina visus amerikiečius nuo stygiaus sąmonės didžiausios dvasinės vergovės.

Patvirtinu, kad Arkangelas Mykolas ir jo milijardai Mėlynos Liepsnos angelų išlaisvina visus amerikiečius nuo didžiausios materialinės vergovės, kurioje finansų sistemą kontroliuoja valdžios elitas.

Renkuosi būti viena su savo Dievu, ir todėl aš esu Arkangelo Mykolo Esatis, surakinanti ekonominės vergovės jėgas Amerikoje.

Amerika yra Viešpaties ir jo gausos pilnatvė. (3X) Amen.

Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Dangiškojo Moteriškumo vardu, Amen.

Užsklanda

Patvirtinu, kad Dangiškojo Moteriškumo begalinė galia apgaubia visus žmones nepramušamu besąlyginės meilės skydu, kuri sudegina visą skurdo sąmonę. Patvirtinu, kad esame užsklęsti nuo stygiaus energijų, kurias prieš mus siunčia šio pasaulio jėgos. Priimu, kad Arkangelas Mykolas surakina priešą mūsų viduje, žmogiškąjį ego, kad, kai šio pasaulio princas ateis, jis neras skurdo sąmonės mumyse. Atiduodu anti-aš ir visą stygių savyje ir visuose žmonėse, ir priimu, kad jis yra sudeginamas Dangiškojo Moteriškumo begalinės meilės. Priimu, kad žmonių anti-aš yra pakeičiami jų Kristaus AŠ, dabar ir amžinai.

Kristaus Liepsnos manyje galia, patvirtinu, kad esu užsklęstas Besąlyginės Gausos Liepsnoje. Patvirtinu, kad visi žmonės yra užsklęsti Besąlyginės Gausos Liepsnoje. Patvirtinu, kad Žemė yra užsklęsta Besąlyginės Gausos Liepsnoje. Todėl Motinos Šviesa yra pakylėjama į tobulą vienybę su Dangiškuoju Tėvu. Ir Šventosios Dvasios galia, ji teka į Sūnaus matricą, kuris atneša gausingą gyvenimą visiems žmonėms, gyvenantiems Vienovėje. Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com