1 | Pažadinkite žmones potencialui sustabdyti karą

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau Motiną Mariją ir Dieviškąjį Vedlį pažadinti žmones iš iliuzijos, kad karas yra pernelyg didelė problema, jog galėtume ką nors dėl jo padaryti. Pažadinkite žmones realybei, kad mes esame dvasinės būtybės ir galime bendrakurti naują ateitį dirbdami su pakylėtaisiais mokytojais. Ypač prašau …

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Motina Marija, pažadink žmones pakylėtųjų mokytojų egzistavimui. Pažadink žmones Laisvos Valios Įstatymui ir tiesai, kad pakylėtieji mokytojai turi galią pašalinti karą, tačiau mes, kurie esame įsikūnijime, privalome jiems suteikti įgaliojimus tai padaryti.

 • Šventa Marija, Motina mylima,
 • Nėra didesnės meilės nei tava.
 • Širdy ir prote viena su tavim,
 • Hierarchijos visos esu dalim.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

2. Motina Marija, pažadink žmones suvokimui, kad egzistuoja jėga, kuri negerbia mūsų laisvos valios, bet siekia manipuliuoti mumis, versdama kurti ir palaikyti karus.

 • Į Žemę iš Dangaus aš pasiųstas buvau,
 • Ir kūną puikų šį dabar valdau,
 • Naudojuosi man Dievo suteikta galia
 • Išlaisvindamas visą Žemę šią.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

3. Motina Marija, pažadink žmones iš polinkio neigti ir nenoro pažvelgti į tamsiųjų jėgų egzistavimą. Padėk žmonėms suvokti, kad būtent tai ir leidžia tamsos jėgoms toliau egzistuoti Žemėje.

 • Šventu aš Dievo jums vardu sakau,
 • Naudokit Liepsną Motinos, prašau,
 • Baimės energijas sudeginkit visas,
 • Atkurkite harmonijas šventas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

4. Motina Marija, pažadink žmones realybei, kad vienintelis kelias sustabdyti karą yra leisti pakylėtiesiems mokytojams pašalinti tamsos jėgas. Padėk žmonėms suvokti, kad tiktai tie, kurie yra pasiruošę prisiimti atsakomybę už save, gali atnešti šį pokytį.

 • Pagarbinta esi vardu šventu,
 • Aukštyn pakelki sąmonę žmonių,
 • Ir baimę, gėdą bei abejones,
 • Sudegina jau Motinos Liepsna visas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

5. Motina Marija, pažadink žmones iš polinkio izoliuotis ir pažadink juos iš nenoro ieškoti gilesnio, dvasinio karo supratimo. Padėk jiems suvokti, kad nepakanka koncentruotis į pozityvius dalykus ir siųsti geras vibracijas, kad sustabdytume karą.

 • Iš Žemės tamsą išvalai,
 • Šviesos banga atriedančia aukštai,
 • Tamsybių jėgos jau nesustabdys
 • Spiralės, kuri kyla vis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

6. Motina Marija, pažadink žmones realybei, kad iš tiesų nepakeisime Žemės, koncentruodamiesi vien į save ir į savo sąmonės kėlimą. Yra būtina žvelgti plačiau ir prisiimti atsakomybę už planetą ir už visą žmoniją.

 • Tu laimini elementalius,
 • Naštą pašalini, kuri slegia juos,
 • Ir dvasios laisvos jau gamtos
 • Žemę gėlių dangum užklos.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

7. Motina Marija, pažadink žmones realybei, kad karą palaikantys energijos sūkuriai yra tokie galingi, kad net jeigu visi dvasingi ir religingi žmonės Žemėje pakeltų savo sąmonę, to neužtektų šiems sūkuriams sudeginti.

 • Balsu galingu aš tariu,
 • Jau nebebus daugiau karų,
 • Jau kovos Žemės nedraskys,
 • Auksinis Amžius tuoj prašvis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

8. Motina Marija, pažadink žmones realybei, kad tiktai pakylėtųjų mokytojų galia gali sudeginti šiuos sūkurius. Tik pakylėtieji mokytojai turi šią galią.

 • Jau Žemė Motina laisva,
 • Jos negandos praeityje,
 • Tavoji Motinos Šviesa
 • Materiją praretina.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

9. Motina Marija, pažadink žmones realybei, kad mes vieni patys negalime pašalinti karo iš Žemės planetos. Tik dirbant kartu su pakylėtaisiais mokytojais, karas galės būti pašalintas.

 • Motinos Šviesoj Žemė tyra
 • Aukštyn ji kyla spirale,
 • Klestėjimas ir gausa,
 • Vizija Dievo įkūnyta.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

2 dalis

1. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones suvokimui, kad turime suteikti pakylėtiesiems mokytojams įgaliojimus veikti Žemėje. Mes tai darome, tik suvokę mechanizmą, kaip yra kuriami ir palaikomi karai.

 • O Dieviškas Vedly, dabar matau,
 • Pasaulis Maja – ne daugiau,
 • Savo širdy išties jaučiu,
 • Kas tikra Dvasioje randu.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

2. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones iš iliuzijos, kad jiems nereikia žiūrėti į tai, kas tamsu ar bloga. Padėk jiems suprasti, kaip galime žiūrėti į tamsą, nesuteikdami jai galios.

 • O Dieviškas Vedly, atverk akis,
 • Gyvenime aiškumo nori širdis,
 • Ir štai jau planą savo Dangišką regiu,
 • Džiaugiuos planu unikaliu.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

3. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones iš tendencijos, kurioje jie yra pasiruošę žiūrėti į tamsą, bet tuomet pasiduoda pagundai reaguoti į tai pykčiu. Padėk jiems suprasti, kad noras nugalėti tamsos jėgas iš tiesų suteikia galią tamsai.

 • O Dieviškas Vedly, parodyk manyje,
 • Žaidimus ego ir išlaisvinki mane,
 • Padėk ištrūkti man iš ego pančių,
 • Kad nešt galėčiau šviesų Aukso Amžių.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

4. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones Vidurio Keliui, kuriame jie galėtų žiūrėti į tamsą su neprisirišimu. Galime pažvelgti į tamsą, kad galėtume išsakyti tikslius prašymus pakylėtiesiems mokytojams ją pašalinti.

 • O Dieviškas Vedly, su tavim esu,
 • Žvelgiu vieningu, nesudvejintu žvilgsniu.
 • Tu karmos šydą mano išsklaidai,
 • Naujos visatos man atsiveria vaizdai.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

5. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad neturime kovoti su tamsa. Leidžiame pakylėtiesiems mokytojams atlikti šį darbą, pagal jų aukštesnę viziją.

 • O Dieviškas Vedly, aukštyn kylu,
 • Ir žaibo šviesą taurėje nešu,
 • Šešėlius praeities išdegink manyje,
 • Apšvieski protą vizija drąsia.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

6. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones iš jų baimės pažvelgti į tamsą Žemėje. Padėk jiems suvokti, kad negalėsime iš tiesų pagerinti situacijos Žemėje, jeigu nepažvelgsime į savo baimę ir jos neįveiksime.

 • O Dieviškas Vedly, aukso širdis,
 • Šventam darbe užpildo džiugesys,
 • Palaimintas Guru, dabar regiu,
 • Kaip eiti plano nubrėžtu keliu.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

7. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones jų vidiniam žinojimui, jų vidiniam gebėjimui žinoti ir patirti dvasinės karalijos ir pakylėtųjų mokytojų realybę ir kodėl mes esame čia Žemėje.

 • O Dieviškas Vedly, tavo dėka,
 • Randu sau vietą kosminiam plane,
 • Ir liepsną savąją regiu,
 • Ji šviečia Dievo unikalumu.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

8. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad užaugome aplinkoje, kuri labai nenorėjo mums leisti klausyti savo vidinio žinojimo ir juo sekti, sekti savo intuityviu pajautimu, kas yra teisinga ir koks yra mūsų tikslas gyvenime.

 • O Dieviškas Vedly, vientisu žvilgsniu,
 • Matau, kad Dievo Saule AŠ ESU,
 • Su tavo Dieviškuoju vedimu,
 • Visiems aš šviesą savąją skleidžiu.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

9. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones iš užmaršumo, kurį patiriame atėję į įsikūnijimą. Padėk žmonėms pamatyti, kodėl jie atėjo į įsikūnijimą šiuo metu.

 • O Dieviškas Vedly, kokia dovana,
 • Kelt Visumą aukštyn sava Dvasia,
 • Ištraukt žmoniją iš nakties tamsos,
 • Į glėbį šiltą Dvasios mylinčios.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

3 dalis

1. Motina Marija, pažadink žmones tiesai, jog idėja, kad galite būti dvasingu žmogumi ir prisidėti prie pasaulio gerinimo, nežiūrėdami į nieką, kas yra negatyvu arba bloga, yra tamsos jėgų sukurtas programavimas, kurio tikslas yra neleisti dvasingiems žmonėms pasiekti aukščiausio savo potencialo.

 • Šventa Marija, Motina mylima,
 • Nėra didesnės meilės nei tava.
 • Širdy ir prote viena su tavim,
 • Hierarchijos visos esu dalim.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

2. Motina Marija, pažadink žmones realybei, kad tamsos jėgos nenori prarasti savo kontrolės žmonijai ir šiai planetai. Padėk žmonėms sąmoningai tai pripažinti.

 • Į Žemę iš Dangaus aš pasiųstas buvau,
 • Ir kūną puikų šį dabar valdau,
 • Naudojuosi man Dievo suteikta galia
 • Išlaisvindamas visą Žemę šią.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

3. Motina Marija, pažadink žmones realybei, kad tokio beprasmiško reiškinio kaip karas negali sukelti prasmingos, racionalios priežastys. Kare visada egzistuoja fanatizmo elementas, kuris nėra racionalus.

 • Šventu aš Dievo jums vardu sakau,
 • Naudokit Liepsną Motinos, prašau,
 • Baimės energijas sudeginkit visas,
 • Atkurkite harmonijas šventas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

4. Motina Marija, pažadink žmones realybei, kad fanatizmas leidžia žmonėms suskirstyti savo gyvenimą į atskiras dalis, kuomet jie nemato jokio prieštaravimo tarp savo įprastinių įsitikinimų ir kitų žmonių žudymo.

 • Pagarbinta esi vardu šventu,
 • Aukštyn pakelki sąmonę žmonių,
 • Ir baimę, gėdą bei abejones,
 • Sudegina jau Motinos Liepsna visas.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

5. Motina Marija, pažadink žmones realybei, kad vienintelis būdas paaiškinti šį neracionalų fanatizmą yra tamsos jėgų egzistavimas, kurios turi gebėjimą užvaldyti individualių žmonių protus, net ir žmonių grupių protus.

 • Iš Žemės tamsą išvalai,
 • Šviesos banga atriedančia aukštai,
 • Tamsybių jėgos jau nesustabdys
 • Spiralės, kuri kyla vis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

6. Motina Marija, pažadink žmones realybei, kad tiktai tamsos jėgų egzistavimas gali paaiškinti karo beprasmiškumą ir neracionalumą. Karą galime pašalinti, tik pažvelgę į šias jėgas ir išsakę prašymus pakylėtiesiems mokytojams jas sutvarkyti.

 • Tu laimini elementalius,
 • Naštą pašalini, kuri slegia juos,
 • Ir dvasios laisvos jau gamtos
 • Žemę gėlių dangum užklos.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

7. Motina Marija, pažadink žmones realybei, kad vienintelis paaiškinimas fanatiškam žudymui Žemėje yra toks, kad egzistuoja tamsos jėgos, kurios pamina mūsų laisvą valią ir nustelbia giliai mumyse įdiegtą programavimą nežudyti.

 • Balsu galingu aš tariu,
 • Jau nebebus daugiau karų,
 • Jau kovos Žemės nedraskys,
 • Auksinis Amžius tuoj prašvis.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

8. Motina Marija, pažadink žmones realybei, kad vienintelis būdas sustabdyti karą yra pašalinti šias jėgas iš Žemės. Mes, žmonės, turime įgaliojimus to prašyti, o pakylėtieji mokytojai turi galią paversti tai realybe.

 • Jau Žemė Motina laisva,
 • Jos negandos praeityje,
 • Tavoji Motinos Šviesa
 • Materiją praretina.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

9. Motina Marija, pažadink žmones realybei, kad suteikdami pakylėtiesiems mokytojams įgaliojimus ir energiją, kurią jie gali padauginti, kartu galime pašalinti karą iš Žemės.

 • Motinos Šviesoj Žemė tyra
 • Aukštyn ji kyla spirale,
 • Klestėjimas ir gausa,
 • Vizija Dievo įkūnyta.

 • O Motina Marija, tavo kurta,
 • Aukštyn visus kelia daina,
 • Aukštyn jau Žemę kelia ji,
 • Materijos džiaugsmingam skambesy.

4 dalis

1. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad turi įvykti pokyčiai ir šie pokyčiai neįvyks, jeigu žmonės toliau liks baimėje, galvodami, kad pakanka būti mylinčiais ir maloniais. Pokyčių taip pat nebus ir tuomet, jeigu žmonės toliau bus pyktyje, galvodami, jog privalo turėti teisiantį požiūrį į tamsos jėgas ar kad privalo su jomis kovoti.

 • O Dieviškas Vedly, dabar matau,
 • Pasaulis Maja – ne daugiau,
 • Savo širdy išties jaučiu,
 • Kas tikra Dvasioje randu.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

2. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones aukštesniam atsakomybės jausmui, kuomet suvoktume, jog neturime galios kovoti su tamsos jėgomis ir tai nėra mūsų atsakomybė su jomis kovoti. Mūsų atsakomybė yra apsišviesti apie tamsos jėgų egzistavimą ir tuomet dalintis šiomis žiniomis, bei išsakyti prašymus mokytojams.

 • O Dieviškas Vedly, atverk akis,
 • Gyvenime aiškumo nori širdis,
 • Ir štai jau planą savo Dangišką regiu,
 • Džiaugiuos planu unikaliu.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

3. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones mūsų tikslui, dėl kurio atėjome į įsikūnijimą, mūsų tikrajam, prisirišimo neturinčiam troškimui padėti pakelti šią planetą į aukštesnį lygmenį. Padėk žmonėms įveikti baimę ir pyktį.

 • O Dieviškas Vedly, parodyk manyje,
 • Žaidimus ego ir išlaisvinki mane,
 • Padėk ištrūkti man iš ego pančių,
 • Kad nešt galėčiau šviesų Aukso Amžių.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

4. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones faktui, kad karo sustabdymas nėra pats sau tikslas. Tikroji, pamatinė dinamika yra pakelti žmonių sąmonės būseną. Karas nebus pašalintas iš šios Žemės, kol kritinė masė žmonių nebus pakilusi virš sąmonės, dėl kurios karas tampa įmanomas.

 • O Dieviškas Vedly, su tavim esu,
 • Žvelgiu vieningu, nesudvejintu žvilgsniu.
 • Tu karmos šydą mano išsklaidai,
 • Naujos visatos man atsiveria vaizdai.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

5. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones faktui, kad mes, kaip dvasingi žmonės, pradėję busti iš kolektyvinės proto būsenos, turime teisę ir įgaliojimus prašyti pakylėtųjų mokytojų sumažinti tamsos jėgų galią.

 • O Dieviškas Vedly, aukštyn kylu,
 • Ir žaibo šviesą taurėje nešu,
 • Šešėlius praeities išdegink manyje,
 • Apšvieski protą vizija drąsia.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

6. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad, kai nebebus apakinti tamsos jėgų, žmonės turės tikrą pasirinkimą palikti karo sąmonę. Pakylėtieji mokytojai nesiekia versti žmonių, jie siekia išlaisvinti jų valią, idant jie galėtų laisvai pasirinkti transcenduoti sąmonę, dėl kurios karas gali egzistuoti.

 • O Dieviškas Vedly, aukso širdis,
 • Šventam darbe užpildo džiugesys,
 • Palaimintas Guru, dabar regiu,
 • Kaip eiti plano nubrėžtu keliu.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

7. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad egzistuoja realistiškas potencialas, jog karas netolimoje ateityje galės būti pašalintas iš šios planetos. To reikalauja kosminiai ciklai, tad iš tiesų yra įmanoma tai pasiekti.

 • O Dieviškas Vedly, tavo dėka,
 • Randu sau vietą kosminiam plane,
 • Ir liepsną savąją regiu,
 • Ji šviečia Dievo unikalumu.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

8. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad karas nėra neišvengiamas. Mes nesame bejėgiai, kai dirbame su pakylėtaisiais mokytojais. Kai bus pašalinta įtaka, kurią tamsos jėgos turi žmonėms, žmonės nubus tiesai, kad jie taip pat yra dvasinės būtybės, turinčios aukštesnį tikslą ir aukštesnę viziją savo gyvenimui.

 • O Dieviškas Vedly, vientisu žvilgsniu,
 • Matau, kad Dievo Saule AŠ ESU,
 • Su tavo Dieviškuoju vedimu,
 • Visiems aš šviesą savąją skleidžiu.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

9. Dieviškasis Vedly, pažadink žmones realybei, kad nėra nieko, ko nebūtų įmanoma pakeisti ir įveikti. Nėra nieko neįmanomo, kadangi laisva valia viešpatauja virš visko. Kai kritinė masė žmonių bus įveikusi sąmonę, kurioje karas atrodo trokštamas arba neišvengiamas, pakylėtieji mokytojai galės pašalinti ir iš tiesų pašalins karą iš šios planetos.

 • O Dieviškas Vedly, kokia dovana,
 • Kelt Visumą aukštyn sava Dvasia,
 • Ištraukt žmoniją iš nakties tamsos,
 • Į glėbį šiltą Dvasios mylinčios.

 • Pasiųski šviesą, Dieviškas Vedly,
 • Vidinį žvilgsnį apsiblaususį valyk,
 • Laisvai ir aiškiai aš dabar regiu,
 • Vedimą tavo amžiną jaučiu.

Užsklanda

AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, priimu, kad Arkangelas Mykolas, Astrėja ir Šiva sukuria nepramušamą skydą aplink mane ir visus konstruktyvius žmones, ir užsklendžia mus nuo visų baime grįstų energijų visose keturiose oktavose. Priimu, kad Dievo Šviesa sudegina ir transformuoja visas baime paremtas energijas, kurios sudaro karo jėgas!

Versta iš www.transcendencetoolbox.com