12 | Identiteto plotmės išvalymas

Parsisiųskite pdf arba epub failus.


AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, prašau Motiną Mariją, Alfą ir Omegą išvalyti identiteto karaliją nuo visų demonų, padarų ir puolusių būtybių, kurie padeda pradėti karus arba trukdo žmonėms sustabdyti karus ir konfliktus. Pažadinkite žmones realybei, kad mes esame dvasinės būtybės ir galime bendrakurti naują ateitį dirbdami su pakylėtaisiais mokytojais. Ypač prašau …

[Išsakykite čia savo asmeninius prašymus.]

1 dalis

1. Mylimas Alfa, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios paėmė besąlyginį įsakymą „nežudyk“ ir pavertė jį sąlygišku teiginiu, kuriame žudymas tampa priimtinas, esant jų nustatytoms sąlygoms.

 • Mylimas Alfa, Dievo plane,
 • Centrinėje Saulėj visko pradžia,
 • Pasaulio vizija nuostabi,
 • Kosminių sferų skleidimesi.

 • Mylimas Alfa, tavo šviesoje,
 • Regiu aš Dievą savo viduje,
 • Jau kaip žmogus gyvent negaliu,
 • Gyvenimą savo Dievui skiriu.

2. Mylimas Alfa, kviečiu tavo teismą įsikūnijime esantiems žmonėms, kurie sugebėjo susiderinti su identiteto karalijoje esančiomis puolusiomis būtybėmis.

 • Mylimas Alfa, visų tarnas esu,
 • Seku Kūrėjo amžinuoju kvietimu,
 • Mūsų Kūrėjo tobula visuma,
 • Pagimdė sielas su misija šventa.

 • Mylimas Alfa, tavo šviesoje,
 • Regiu aš Dievą savo viduje,
 • Jau kaip žmogus gyvent negaliu,
 • Gyvenimą savo Dievui skiriu.

3. Mylimas Alfa, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios naudojosi šv. Augustinu ir kitais bažnyčios tėvais klaidingoms idėjoms skleisti, ant kurių yra pastatyta katalikų bažnyčia.

 • Mylimas Alfa, visų tarnas esu,
 • Seku Kūrėjo amžinuoju kvietimu,
 • Mūsų Kūrėjo tobula visuma,
 • Pagimdė sielas su misija šventa.

 • Mylimas Alfa, tavo šviesoje,
 • Regiu aš Dievą savo viduje,
 • Jau kaip žmogus gyvent negaliu,
 • Gyvenimą savo Dievui skiriu.

4. Mylimas Alfa, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios skleidžia idėją, kad žmonės yra fundamentaliai ydingi, kadangi Dievas juos tokiais sukūrė.

 • Mylimas Alfa, dabar regiu,
 • Jūs su Omega esat kartu,
 • Iš jūsų polių aš gimiau,
 • Tapatumą savąjį gavau.

 • Mylimas Alfa, tavo šviesoje,
 • Regiu aš Dievą savo viduje,
 • Jau kaip žmogus gyvent negaliu,
 • Gyvenimą savo Dievui skiriu.

5. Mylimas Alfa, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios skleidžia idėją, kad kažkas nutiko ne taip su Dievo kūrinija ir Dievo sumanymas yra ydingas.

 • Mylimas Alfa, aštuoneto vidury,
 • Kosminiai vartai atviri,
 • Kosmoso Kube gimiau šviesiame,
 • Šviesos kibirkštim esu širdyje.

 • Mylimas Alfa, tavo šviesoje,
 • Regiu aš Dievą savo viduje,
 • Jau kaip žmogus gyvent negaliu,
 • Gyvenimą savo Dievui skiriu.

6. Mylimas Alfa, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios skleidžia idėją, kad Dievas padarė klaidą ir kažkam reikia ištaisyti tą klaidą, ir tas kažkas yra jos pačios.

 • Mylimas Alfa, iš tavęs išėjau,
 • Į kapą materijos nugrimzdau,
 • Bet kapą šį aš palikau,
 • Žvilgsniu vidiniu jau matau.

 • Mylimas Alfa, tavo šviesoje,
 • Regiu aš Dievą savo viduje,
 • Jau kaip žmogus gyvent negaliu,
 • Gyvenimą savo Dievui skiriu.

7. Mylimas Alfa, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios skleidžia idėją, kad Dievas padarė klaidą, suteikdamas savimonę turinčioms būtybėms laisvą valią ir galimybę eiti prieš kosmoso augimo procesą.

 • Mylimas Alfa, regiu tave,
 • Kaip meilėje apkabini mane,
 • Bendrakūrėjo šviesa su visais dalinuos,
 • Šioje šviesoje materija dainuos.
 • Mylimas Alfa, tavo šviesoje,
 • Regiu aš Dievą savo viduje,
 • Jau kaip žmogus gyvent negaliu,
 • Gyvenimą savo Dievui skiriu.

8. Mylimas Alfa, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios skleidžia idėją, kad esame ne daugiau kaip išsivystę gyvūnai, o mūsų savimonė ir sąmonė yra fizinėse smegenyse vykstančių mechaniškų procesų padarinys.

 • Mylimas Alfa, Žemėj šioje,
 • Į naują amžių užgimstame,
 • Atnešti meilės atėjom čionai,
 • Kurią tu siunti mums iš Aukštai.

 • Mylimas Alfa, tavo šviesoje,
 • Regiu aš Dievą savo viduje,
 • Jau kaip žmogus gyvent negaliu,
 • Gyvenimą savo Dievui skiriu.

9. Mylimas Alfa, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios skleidžia idėją, kad mes esame ne tik nusidėjėliai ar materialios būtybės, bet taip pat esame atskiros būtybės.

 • Mylimas Alfa, aš ir tu,
 • Tarpusavio ryšį kuriam kartu,
 • Kaip Viršuje, taip ir apačioje,
 • Gyvenimo Upės esu tėkmėje.

 • Mylimas Alfa, tavo šviesoje,
 • Regiu aš Dievą savo viduje,
 • Jau kaip žmogus gyvent negaliu,
 • Gyvenimą savo Dievui skiriu.

2 dalis

1. Mylima Omega, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios skleidžia idėją, kad guru turi ypatingus sugebėjimus, ir turėtume sekti tuo guru, nes jis yra toks ypatingas.

 • Omega, į meditaciją grimztu,
 • Tavajam soste vartų kosminių.
 • Iš aštuoniukės srauto gimęs esu,
 • Kurį su Alfa kuriate kartu.

 • Gyvybės Daina, gyvybę teiki,
 • Širdis visų į dermę jungi.
 • Šventasis Garse, auksu verti,
 • Žemę į Rojų nuostabų keiti.

2. Mylima Omega, pažadink visus dvasingus žmones iš tendencijos sekti netikrais puolusių būtybių guru, idant jie galėtų pasakyti: „Nebenoriu daugiau sekti šiais puolusiais guru. Savo vedliu, savo mokytoju, savo guru noriu pakylėtojo mokytojo.“

 • Omega, erdvėje tavo šventoj,
 • Kosminius tėvus apkabinu šviesoj.
 • Didžią malonę dabar regiu,
 • Kosminės upės dalimi esu.

 • Gyvybės Daina, gyvybę teiki,
 • Širdis visų į dermę jungi.
 • Šventasis Garse, auksu verti,
 • Žemę į Rojų nuostabų keiti.

3. Mylimas Alfa, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios neigia realybę, kad mes esame Kūrėjo esybės tąsos, kad esame pakylėtųjų mokytojų tąsos, kad esame dvasinės būtybės, kad esame Dievo sūnūs ir dukterys.

 • Omega, Centrinėj Saulėje esi,
 • Parodai, gyventi – tai džiaugtis širdy.
 • Ir pergalės skonį dabar aš jaučiu,
 • Pradėjau keliauti link savo namų.

 • Gyvybės Daina, gyvybę teiki,
 • Širdis visų į dermę jungi.
 • Šventasis Garse, auksu verti,
 • Žemę į Rojų nuostabų keiti.

4. Mylima Omega, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios nori, kad neigtume savo Kristaus potencialą, savo potencialą žinoti pamatinę realybę, kad visa gyvybė yra viena, kad Dievas yra visur, kad niekas negali būti atskirta nuo Dievo kūrinijos.

 • Omega, moters dvasia
 • Vartus begalybėn atveria.
 • Aš ryšį su tavim turiu,
 • Ir dieviškumą savo pažįstu.

 • Gyvybės Daina, gyvybę teiki,
 • Širdis visų į dermę jungi.
 • Šventasis Garse, auksu verti,
 • Žemę į Rojų nuostabų keiti.

5. Mylima Omega, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios kontroliuoja netikrus pasaulio guru. Kviečiu tavo teismą netikriems guru, kurie sugeba susiderinti su puolusiomis būtybėmis identiteto karalijoje ir veda iš kelio tuos, kurie turi potencialą įkūnyti asmeninį Kristiškumą.

 • Omega, kosminiam sraute,
 • Dangišką planą matau savyje.
 • Žibintas dega mano širdy,
 • Dalina meilę žmogui kely.

 • Gyvybės Daina, gyvybę teiki,
 • Širdis visų į dermę jungi.
 • Šventasis Garse, auksu verti,
 • Žemę į Rojų nuostabų keiti.

6. Mylima Omega, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje ir netikriems guru įsikūnijime, kurie skleidžia idėją, kad galime ištobulinti atskirąjį aš ir priversti Dievą įleisti jį į pakylėtąją karaliją.

 • Omega, Motinos Liepsna,
 • Pagimdė mane josios šviesa.
 • Žaidimą kosminį žaidžiu,
 • Ir Kristaus pergalę skelbiu.

 • Gyvybės Daina, gyvybę teiki,
 • Širdis visų į dermę jungi.
 • Šventasis Garse, auksu verti,
 • Žemę į Rojų nuostabų keiti.

7. Mylima Omega, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje ir netikriems guru įsikūnijime, kurie siekia išvesti pradėjusius busti į klaidingą kelią, kuriame yra siekiama išaukštinti atskirąjį aš, užuot leidus jam mirti.

 • Omega, dabar supratau,
 • Kodėl į Žemę čionai atėjau.
 • Ir iš tiesų padėt ketinu,
 • Pakilti planetai virš drumzlių visų.

 • Gyvybės Daina, gyvybę teiki,
 • Širdis visų į dermę jungi.
 • Šventasis Garse, auksu verti,
 • Žemę į Rojų nuostabų keiti.

8. Mylima Omega, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios tiki, kad, jeigu joms pavyktų priversti pakankamai žmonių Žemėje patikėti jų melagingomis idėjomis, Dievas būtų priverstas pripažinti jų pranašumą ir ne tik turėtų leisti joms įžengti į dangų, bet taip pat turėtų leisti joms valdyti nepakylėtus gyvybės srautus Žemėje ir kitose planetose.

 • Omega, tapti siekiu,
 • Kosminio choro pilnateisiu nariu.
 • Širdis liepsnoja Kristaus ugnim,
 • Ji valo ir kelia planetą aukštyn.

 • Gyvybės Daina, gyvybę teiki,
 • Širdis visų į dermę jungi.
 • Šventasis Garse, auksu verti,
 • Žemę į Rojų nuostabų keiti.

9. Mylima Omega, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios svajoja būti visos visatos šeimininkais ir pyksta ant žmonių Žemėje, kurie nenori jomis aklai sekti.

 • Omega, širdis liepsnoja ugnim,
 • Gyvenimas mano vis kyla aukštyn.
 • Kalbos slaptosios išmokyk mane,
 • Kad kelti galėčiau planetą aš šią.

 • Gyvybės Daina, gyvybę teiki,
 • Širdis visų į dermę jungi.
 • Šventasis Garse, auksu verti,
 • Žemę į Rojų nuostabų keiti.

3 dalis

1. Mylimas Alfa, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios daro viską, ką gali, kad iškreiptų žmonių tapatumo jausmą, sutrukdydamos mums pasiekti savo Kristiškumą, kol tebesame įsikūnijime.

 • Mylimas Alfa, Dievo plane,
 • Centrinėje Saulėj visko pradžia,
 • Pasaulio vizija nuostabi,
 • Kosminių sferų skleidimesi.

 • Mylimas Alfa, tavo šviesoje,
 • Regiu aš Dievą savo viduje,
 • Jau kaip žmogus gyvent negaliu,
 • Gyvenimą savo Dievui skiriu.

2. Mylimas Alfa, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios siekia kontroliuoti visus žmones Žemėje, ir yra pasiruošusios nužudyti visus tuos, kurių neįmanoma kontroliuoti.

 • Mylimas Alfa, visų tarnas esu,
 • Seku Kūrėjo amžinuoju kvietimu,
 • Mūsų Kūrėjo tobula visuma,
 • Pagimdė sielas su misija šventa.

 • Mylimas Alfa, tavo šviesoje,
 • Regiu aš Dievą savo viduje,
 • Jau kaip žmogus gyvent negaliu,
 • Gyvenimą savo Dievui skiriu.

3. Mylimas Alfa, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurių varomoji jėga yra ne tiek troškimas kontroliuoti žmones Žemėje, kiek troškimas kontroliuoti Dievą.

 • Mylimas Alfa, buvom vienyje visi,
 • Kai iš Centrinės Saulės buvom pasiųsti,
 • Sugrįšime per laiką pas tave,
 • Kosminės vienovės ilgesyje.

 • Mylimas Alfa, tavo šviesoje,
 • Regiu aš Dievą savo viduje,
 • Jau kaip žmogus gyvent negaliu,
 • Gyvenimą savo Dievui skiriu.

4. Mylimas Alfa, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios jaučiasi visagalėmis, nes mano turinčios didžiulę galią, žinias, įžvalgas ir gebėjimą apgaudinėti bei kontroliuoti.

 • Mylimas Alfa, dabar regiu,
 • Jūs su Omega esat kartu,
 • Iš jūsų polių aš gimiau,
 • Tapatumą savąjį gavau.

 • Mylimas Alfa, tavo šviesoje,
 • Regiu aš Dievą savo viduje,
 • Jau kaip žmogus gyvent negaliu,
 • Gyvenimą savo Dievui skiriu.

5. Mylimas Alfa, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios žino įstatymo realybę, žino neturinčios jokių įgaliojimų Žemės planetai, kadangi šie įgaliojimai priklauso fiziniame įsikūnijime esantiems gyvybės srautams.

 • Mylimas Alfa, aštuoneto vidury,
 • Kosminiai vartai atviri,
 • Kosmoso Kube gimiau šviesiame,
 • Šviesos kibirkštim esu širdyje.

 • Mylimas Alfa, tavo šviesoje,
 • Regiu aš Dievą savo viduje,
 • Jau kaip žmogus gyvent negaliu,
 • Gyvenimą savo Dievui skiriu.

6. Mylimas Alfa, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios yra užsidėjusios geradarių kaukę ir prisistatinėja pažengusiomis, meistriškomis ir galingomis būtybėmis, nes yra labai gerai įgudusios naudotis intelektu ir išradinėti argumentus bei idėjas.

 • Mylimas Alfa, iš tavęs išėjau,
 • Į kapą materijos nugrimzdau,
 • Bet kapą šį aš palikau,
 • Žvilgsniu vidiniu jau matau.

 • Mylimas Alfa, tavo šviesoje,
 • Regiu aš Dievą savo viduje,
 • Jau kaip žmogus gyvent negaliu,
 • Gyvenimą savo Dievui skiriu.

7. Mylimas Alfa, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios skleidžia idėją, kad katalikų bažnyčia turi vienintelį kelią į išganymą, šitaip skleisdamos išorinio išganymo idėją.

 • Mylimas Alfa, regiu tave,
 • Kaip meilėje apkabini mane,
 • Bendrakūrėjo šviesa su visais dalinuos,
 • Šioje šviesoje materija dainuos.

 • Mylimas Alfa, tavo šviesoje,
 • Regiu aš Dievą savo viduje,
 • Jau kaip žmogus gyvent negaliu,
 • Gyvenimą savo Dievui skiriu.

8. Mylimas Alfa, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios skleidžia marksistines ir komunistines idėjas iš vienos pusės, o kapitalistines idėjas – iš kitos.

 • Mylimas Alfa, Žemėj šioje,
 • Į naują amžių užgimstame,
 • Atnešti meilės atėjom čionai,
 • Kurią tu siunti mums iš Aukštai.

 • Mylimas Alfa, tavo šviesoje,
 • Regiu aš Dievą savo viduje,
 • Jau kaip žmogus gyvent negaliu,
 • Gyvenimą savo Dievui skiriu.

9. Mylimas Alfa, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, skleidžiančioms idėjas, kuriomis yra paremta Darvino evoliucijos teorija, skleidžiančioms idėją, kad mes esame išsivystę gyvūnai, ir išlieka tik stipriausi.

 • Mylimas Alfa, aš ir tu,
 • Tarpusavio ryšį kuriam kartu,
 • Kaip Viršuje, taip ir apačioje,
 • Gyvenimo Upės esu tėkmėje.

 • Mylimas Alfa, tavo šviesoje,
 • Regiu aš Dievą savo viduje,
 • Jau kaip žmogus gyvent negaliu,
 • Gyvenimą savo Dievui skiriu.

4 dalis

1. Mylima Omega, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios skleidžia materialistinę mąstyseną, teigdamos, jog išlaisvino žmonių protus nuo katalikų bažnyčios dogmų ir doktrinų, jų pačių sukurtų dogmų.

 • Omega, į meditaciją grimztu,
 • Tavajam soste vartų kosminių.
 • Iš aštuoniukės srauto gimęs esu,
 • Kurį su Alfa kuriate kartu.

 • Gyvybės Daina, gyvybę teiki,
 • Širdis visų į dermę jungi.
 • Šventasis Garse, auksu verti,
 • Žemę į Rojų nuostabų keiti.

2. Mylima Omega, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios dedasi dirbančios dėl gero, naudingo tikslo, tačiau yra pasirengusios nužudyti visus žmones Žemėje, jeigu nepavyktų jų sukontroliuoti.

 • Omega, erdvėje tavo šventoj,
 • Kosminius tėvus apkabinu šviesoj.
 • Didžią malonę dabar regiu,
 • Kosminės upės dalimi esu.

 • Gyvybės Daina, gyvybę teiki,
 • Širdis visų į dermę jungi.
 • Šventasis Garse, auksu verti,
 • Žemę į Rojų nuostabų keiti.

3. Mylima Omega, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, turinčioms ambiciją įrodyti, esą Dievas suklydo, įrodydamos, kad laisva valia yra ydinga, įrodydamos, kad laisva valia veda į katastrofiškas pasekmes.

 • Omega, Centrinėj Saulėje esi,
 • Parodai, gyventi – tai džiaugtis širdy.
 • Ir pergalės skonį dabar aš jaučiu,
 • Pradėjau keliauti link savo namų.

 • Gyvybės Daina, gyvybę teiki,
 • Širdis visų į dermę jungi.
 • Šventasis Garse, auksu verti,
 • Žemę į Rojų nuostabų keiti.

4. Mylima Omega, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios galvoja, kad, jeigu joms pavyktų visus žmones Žemėje įtraukti į savidestrukcinį sūkurį, tuomet joms iš tiesų būtų pavykę įrodyti, kad laisva valia turi tokias drastiškas pasekmes, jog ją suteikti tikrai buvo klaida.

 • Omega, moters dvasia
 • Vartus begalybėn atveria.
 • Aš ryšį su tavim turiu,
 • Ir dieviškumą savo pažįstu.

 • Gyvybės Daina, gyvybę teiki,
 • Širdis visų į dermę jungi.
 • Šventasis Garse, auksu verti,
 • Žemę į Rojų nuostabų keiti.

5. Mylima Omega, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios apsimetinėja geradariškomis, geranoriškomis ir meistriškomis būtybėmis, tačiau tebejaučia tokį stiprų pyktį Dievui, jog yra pasiruošusios nužudyti visus žmones Žemėje. Jos yra pasiruošusios priversti žmones vienas kitą žudyti ir netgi sunaikinti visą planetą, kad įrodytų savo mintį.

 • Omega, kosminiam sraute,
 • Dangišką planą matau savyje.
 • Žibintas dega mano širdy,
 • Dalina meilę žmogui kely.

 • Gyvybės Daina, gyvybę teiki,
 • Širdis visų į dermę jungi.
 • Šventasis Garse, auksu verti,
 • Žemę į Rojų nuostabų keiti.

6. Mylima Omega, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios atrodo labai pažengusios ir meistriškos, tačiau jos yra labiausiai nejautrios žmonėms.

 • Omega, Motinos Liepsna,
 • Pagimdė mane josios šviesa.
 • Žaidimą kosminį žaidžiu,
 • Ir Kristaus pergalę skelbiu.

 • Gyvybės Daina, gyvybę teiki,
 • Širdis visų į dermę jungi.
 • Šventasis Garse, auksu verti,
 • Žemę į Rojų nuostabų keiti.

7. Mylima Omega, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje, kurios žmones laiko savo įrankiais, ir yra pasirengusios sunaikinti tai, ko negali kontroliuoti.

 • Omega, dabar supratau,
 • Kodėl į Žemę čionai atėjau.
 • Ir iš tiesų padėt ketinu,
 • Pakilti planetai virš drumzlių visų.

 • Gyvybės Daina, gyvybę teiki,
 • Širdis visų į dermę jungi.
 • Šventasis Garse, auksu verti,
 • Žemę į Rojų nuostabų keiti.

8. Mylima Omega, kviečiu tavo teismą puolusioms būtybėms identiteto karalijoje ir visai žemiau jų stovinčiai struktūrai, netikrai piramidei, mirties piramidei. Kviečiu tavo teismą būtybėms mentalinėje karalijoje, astralinėje plotmėje esančioms būtybėms ir žmonėms įsikūnijime, kurie yra kontroliuojami identiteto karalijoje esančių puolusių būtybių.

 • Omega, tapti siekiu,
 • Kosminio choro pilnateisiu nariu.
 • Širdis liepsnoja Kristaus ugnim,
 • Ji valo ir kelia planetą aukštyn.

 • Gyvybės Daina, gyvybę teiki,
 • Širdis visų į dermę jungi.
 • Šventasis Garse, auksu verti,
 • Žemę į Rojų nuostabų keiti.

9. Mylima Omega, aš dabar naudojuosi manyje esančio Kristaus įgaliojimais ir sakau: „Man jau gana karų Žemėje. Man yra absoliučiai nepriimtini ir netoleruotini tolesni karo veiksmai šioje planetoje. Aš daugiau nebepriimu karo Žemės planetoje.“

 • Omega, širdis liepsnoja ugnim,
 • Gyvenimas mano vis kyla aukštyn.
 • Kalbos slaptosios išmokyk mane,
 • Kad kelti galėčiau planetą aš šią.

 • Gyvybės Daina, gyvybę teiki,
 • Širdis visų į dermę jungi.
 • Šventasis Garse, auksu verti,
 • Žemę į Rojų nuostabų keiti.

Užsklanda

AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, priimu, kad Arkangelas Mykolas, Astrėja ir Šiva sukuria nepramušamą skydą aplink mane ir visus konstruktyvius žmones, ir užsklendžia mus nuo visų baime grįstų energijų visose keturiose oktavose. Priimu, kad Dievo Šviesa sudegina ir transformuoja visas baime paremtas energijas, kurios sudaro karo jėgas!

Versta iš www.transcendencetoolbox.com